Current Issue |   9, 2014

  

Highly flexible and transparent conducting silver nanowire/ZnO composite film for organic solar cells

Myungkwan Song1,§, Jong Hyun Park2,§, Chang Su Kim1, Dong-Ho Kim1, Yong-Cheol Kang3, Sung-Ho Jin4, Won-Yong Jin5, and Jae-Wook Kang5 (*)

1 Surface Technology Division, Korea Institute of Materials Science, Changwon 641-831, Republic of Korea
2 OLED Development Group, LG Display Co., Ltd. Gyeonggi-do 413-811, Republic of Korea
3 Department of Chemistry, Pukyong National University, 45 Yongso-ro, Nam-Gu, Busan 608-737, Republic of Korea
4 Department of Chemistry Education, Graduate Department of Chemical Materials and Institute for Plastic Information and Energy Materials, Pusan National University, Busan 609-735, Republic of Korea
5 The Graduate School of Flexible and Printable Electronics, Polymer Materials Fusion Research Center, Chonbuk National University, Jeonju 561-756, Republic of Korea
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0502-3

Nano Research 2014, 7(9): 1370–1379

    

Hydroformylation of alkenes over rhodium supported on the metal–organic framework ZIF-8

Chao Hou, Guofeng Zhao, Yongjun Ji, Zhiqiang Niu, Dingsheng Wang, and Yadong Li (*)

Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China

DOI 10.1007/s12274-014-0501-4

Nano Research 2014, 7(9): 1364–1369

    

Polyaniline-modified cetyltrimethylammonium bromide– graphene oxide–sulfur nanocomposites with enhanced performance for lithium–sulfur batteries

Yongcai Qiu§, Wanfei Li§, Guizhu Li, Yuan Hou, Lisha Zhou, Hongfei Li, Meinan Liu, Fangmin Ye, Xiaowei Yang, and Yuegang Zhang (*)

i-LAB, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0500-5

Nano Research 2014, 7(9): 1355–1363

    

Plasmonic mode mixing in nanoparticle dimers with nm-separations via substrate-mediated coupling

Jesse Theiss, Mehmet Aykol, Prathamesh Pavaskar, and Stephen B. Cronin (*)

Ming Hsieh Department of Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0499-7

Nano Research 2014, 7(9): 1344–1354

    

Bimetallic Pd–Ni core–shell nanoparticles as effective catalysts for the Suzuki reaction

Ji Xiang, Peng Li (*), Hanbao Chong, Li Feng, Fangyu Fu, Zhuang Wang, Shilin Zhang, and Manzhou Zhu

School of Chemistry and Chemical Engineering, Anhui University, Hefei 230601, China

DOI 10.1007/s12274-014-0498-8

Nano Research 2014, 7(9): 1337–1343

    

Aptamer-conjugated upconversion nanoprobes assisted by magnetic separation for effective isolation and sensitive detection of circulating tumor cells

Shuai Fang§, Chao Wang§, Jian Xiang, Liang Cheng, Xuejiao Song, Ligeng Xu, Rui Peng (*), and Zhuang Liu (*)

Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China § These two authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0497-9

Nano Research 2014, 7(9): 1327–1336

    

SnO2–reduced graphene oxide nanoribbons as anodes for lithium ion batteries with enhanced cycling stability

Lei Li1,§, Anton Kovalchuk1,§, and James M. Tour1,2,3 (*)

1 Department of Chemistry, Rice University, 6100 Main Street, Houston, Texas 77005, USA
2 Richard E. Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology, Rice University, 6100 Main Street, Houston, Texas 77005, USA
3 Department of Materials Science and NanoEngineering, Rice University, 6100 Main Street, Houston, Texas 77005, USA § The authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0496-x

Nano Research 2014, 7(9): 1319–1326

    

Shape-controlled growth of SrTiO3 polyhedral submicro/ nanocrystals

Lingqing Dong1,2,§, Hui Shi3,§, Kui Cheng1,§, Qi Wang3, Wenjian Weng1,4 (*), and Weiqiang Han1,2,5 (*)

1 Department of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of Silicon Materials, Cyrus Tang Center for Sensor Materials and Applications, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China 
2 Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315210, China
3 Soft Matter Research Center and Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
4 Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China
5 School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 200031, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0495-y

Nano Research 2014, 7(9): 1311–1318

    

On-chip detection of a single nucleotide polymorphism without polymerase amplification

Jinhee Han1, Matthew Tan2, Lakshmana Sudheendra1, Robert H. Weiss2,3, and Ian M. Kennedy1 (*)

1 Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of California, Davis, California 95616, USA
2 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, University of California, Davis, California 95616, USA
3 Medical Service, Sacramento VA Medical Center, Sacramento, California, 95655, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0494-z

Nano Research 2014, 7(9): 1302–1310

    

Gold nanorod–photosensitizer conjugate with extracellular pH-driven tumor targeting ability for photothermal/photodynamic therapy

Nannan Wang1,§, Zilong Zhao1,§, Yifan Lv1, Huanhuan Fan1, Huarong Bai1, Hongmin Meng1, Yuqian Long1, Ting Fu1, Xiaobing Zhang1, and Weihong Tan1,2 (*)

1 Molecular Science and Biomedicine Laboratory, State Key Laboratory for Chemo/Bio-Sensing and Chemometrics, College of Chemistry and Chemical Engineering, College of Biology, and Collaborative Research Center of Molecular Engineering for Theranostics, Hunan University, Changsha 410082, China
2 Department of Chemistry and Department of Physiology and Functional Genomics, Center for Research at Bio/nano Interface, Shands Cancer Center, UF Genetics Institute and McKnight Brain Institute, University of Florida, Gainesville, Florida 32611-7200, USA
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0493-0

Nano Research 2014, 7(9): 1291–1301

    

Nitrogen-doped graphene supported Pd@PdO core– shell clusters for C–C coupling reactions

Baojiang Jiang1, Sanzhao Song1, Jianqiang Wang2, Ying Xie1, Wenyi Chu1, Hongfeng Li1, Hui Xu1, Chungui Tian1, and Honggang Fu1 (*)

1 Key Laboratory of Functional Inorganic Material Chemistry, Ministry of Education of the People’s Republic of China, Heilongjiang University, Harbin 150080, China
2 Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF), Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China

DOI 10.1007/s12274-014-0492-1

Nano Research 2014, 7(9): 1280–1290

    

Direct measurement of the Raman enhancement factor of rhodamine 6G on graphene under resonant excitation

Shibin Deng1, Weigao Xu1, Jinying Wang1, Xi Ling2, Juanxia Wu1, Liming Xie3,Jing Kong2, Mildred S. Dresselhaus2,4, and Jin Zhang1 (*)

1 Center for Nanochemistry, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, Key Laboratory for the Physics and Chemistry of Nanodevices, State Key Laboratory for Structural Chemistry of Unstable and Stable Species, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
2 Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
3 Key Laboratory of Standardization and Measurement for Nanotechnology of Chinese Academy of Sciences, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China
4 Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0490-3

Nano Research 2014, 7(9): 1271–1279

    

Oxide-on-graphene field effect bio-ready sensors

Bei Wang1,§, Kristi L. Liddell2,§, Junjie Wang1, Brandon Koger1, Christine D. Keating2, and Jun Zhu1,3 (*)

1 Department of Physics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA
2 Department of Chemistry, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA
3 Materials Research Institute, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0489-9

Nano Research 2014, 7(9): 1263–1270

    

Pd embedded in porous carbon (Pd@CMK-3) as an active catalyst for Suzuki reactions: Accelerating mass transfer to enhance the reaction rate

Zhencai Wang1, Wei Chen1 (*), Zhenliang Han1, Jie Zhu1, Na Lu1, Yun Yang1, Dekun Ma1, Ying Chen2, and Shaoming Huang1 (*)

1 Zhejiang Key Laboratory of Carbon Materials, College of Chemistry and Materials Engineering, Wenzhou University, Wenzhou, Zhejiang 325027, China
2 ARC Centre of Excellence for Functional Nanomaterials, Institute for Frontier Materials, Deakin University, Waurn Ponds, Victoria 3216, Australia

DOI 10.1007/s12274-014-0488-x

Nano Research 2014, 7(9): 1254–1262

    

Te-seeded growth of few-quintuple layer Bi2Te3 nanoplates

Yanyuan Zhao1, Maria de la Mata2, Richard L. J. Qiu3, Jun Zhang1, Xinglin Wen1, Cesar Magen4, Xuan P. A. Gao3, Jordi Arbiol2,5 (*), and Qihua Xiong1,6 (*)

1 Division of Physics and Applied Physics, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, Singapore 637371
2 Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC, E-08193 Bellaterra, CAT, Spain
3 Department of Physics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio 44106, USA
4 Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA), Instituto de Nanociencia de Aragon (INA) -ARAID and Departamento de Fisica de la Materia Condensada, Universidad de Zaragoza, 50018 Zaragoza, Spain
5 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), 08010 Barcelona, CAT, Spain
6 NOVITAS, Nanoelectronics Centre of Excellence, School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 639798

DOI 10.1007/s12274-014-0487-y

Nano Research 2014, 7(9): 1243–1253

    

        Browse Issue by Year Top ∧
Copyright Nano Research   |   Contact Us
京ICP证10035462号|京公网安备110108006545号