Current Issue |   2, 2015

  

Magnetically responsive photonic films with high tunability and stability

Yongxing Hu, Le He, Xiaogang Han, Mingsheng Wang, and Yadong Yin (*)

University of California Riverside, Department of Chemistry, California, USA

DOI 10.1007/s12274-015-0732-z

Nano Research 2015, 8(2): 611–620

    

Targeted inductive heating of nanomagnets by a combination of alternating current (AC) and static magnetic fields

Ming Ma, Yu Zhang (*), Xuli Shen, Jun Xie, Yan Li, and Ning Gu (*)

State Key Laboratory of Bioelectronics, Jiangsu Key Laboratory for Biomaterials and Devices, School of Biological Science and Medical Engineering & Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Southeast University, Nanjing 210096, China

DOI 10.1007/s12274-015-0729-7

Nano Research 2015, 8(2): 600–610

    

Uniform single-layer graphene growth on recyclable tungsten foils

Zhiyu Zou1, Xiuju Song1, Ke Chen1,2, Qingqing Ji1, Yanfeng Zhang1,3 (*), and Zhongfan Liu1 (*)

1 Center for Nanochemistry, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, State Key Laboratory for Structural Chemistry for Unstable and Stable Species, College of Chemistry and Molecular Engineering, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China
2 Key Laboratory for Special Functional Materials of Ministry of Education, Henan University, Kaifeng 475004, China
3 Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China

DOI 10.1007/s12274-015-0727-9

Nano Research 2015, 8(2): 592–599

    

Optical super-resolution microscopy and its applications in nano-catalysis

Wenhui Wang1,2, Junnan Gu2, Ting He2, Yangbin Shen2, Shaobo Xi2, Lei Tian2, Feifei Li2, Haoyuan Li2, Liuming Yan1, and Xiaochun Zhou2 (*)

1 Department of Chemistry, College of Sciences, Shanghai University, 99 Shangda Road, Shanghai 200444, China
2 Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China

DOI 10.1007/s12274-015-0709-y

Nano Research 2015, 8(2): 441–455

    

Superionic conductor-mediated growth of ternary ZnCdS nanorods over a wide composition range

Yongliang Zhang§, Jing Cai§, Tianpei Ji, Qiang Wu (*), Yuyang Xu, Xizhang Wang, Tao Sun, Lijun Yang, and Zheng Hu (*)

Key Laboratory of Mesoscopic Chemistry of MOE, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-015-0708-z

Nano Research 2015, 8(2): 584–591

    

Enhanced stability of Pt nanoparticle electrocatalysts for fuel cells

Li Li1,2, Linping Hu1,2, Jin Li1, and Zidong Wei1,2 (*)

1 State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China
2 Chongqing Key Laboratory of Chemical Process for Clean Energy and Resource Utilization, School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China

DOI 10.1007/s12274-014-0695-5

Nano Research 2015, 8(2): 418–440

    

Hierarchical Co3O4 porous nanowires as an efficient bifunctional cathode catalyst for long life Li–O2 batteries

Qingchao Liu1,2, Yinshan Jiang2, Jijing Xu1, Dan Xu1, Zhiwen Chang1,3, Yanbin Yin1,2, Wanqiang Liu4, and Xinbo Zhang1 (*)

1 State Key Laboratory of Rare Earth Resource Utilization, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130022, China
2 School of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130012, China
3 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 4 School of Materials Science and Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China

DOI 10.1007/s12274-014-0689-3

Nano Research 2015, 8(2): 576–583

    

Towards active plasmonic response devices

Yinghui Sun1,3, Lin Jiang2 (*), Liubiao Zhong2, Yueyue Jiang3, and Xiaodong Chen3 (*)

1 College of Physics, Optoelectronics and Energy & Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215006, China
2 Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, China
3 School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore, 639798, Singapore

DOI 10.1007/s12274-014-0682-x

Nano Research 2015, 8(2): 406–417

    

Transition-metal doped edge sites in vertically aligned MoS2 catalysts for enhanced hydrogen evolution

Haotian Wang1,§, Charlie Tsai2,3,§, Desheng Kong4, Karen Chan2,3, Frank Abild-Pedersen3, Jens K. Nørskov2,3 (*), and Yi Cui4,5 (*)

1 Department of Applied Physics, Stanford University, Stanford, CA 93205, USA
2 Department of Chemical Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA
3 SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis, SLAC National Accelerator Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025, USA
4 Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA
5 Stanford Institute for Materials and Energy Sciences, SLAC National Accelerator Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA 94025, USA
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0677-7

Nano Research 2015, 8(2): 566–575

    

One-dimensional manganese borate hydroxide nanorods and the corresponding manganese oxyborate nanorods as promising anodes for lithium ion batteries

Aihua Li, Liqiang Xu (*), Shouli Li, Yanyan He, Ranran Zhang, and Yanjun Zhai

Key Laboratory of Colloid & Interface Chemistry (Shandong University), Ministry of Education and School of Chemistry and Chemical
Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China

DOI 10.1007/s12274-014-0669-7

Nano Research 2015, 8(2): 554–565

    

Preparation and electrocatalytic properties of triuranium octoxide supported on reduced graphene oxide

Dongliang Gao1,2, Zhenyu Zhang1, Li Ding1, Juan Yang1, and Yan Li1,2 (*)

1 Key Laboratory for the Physics and Chemistry of Nanodevices, Beijing National Laboratory for Molecular Science, College of Chemistry and Molecular Engineering, State Key Laboratory of Rare Earth Materials Chemistry and Applications, Peking University, Beijing 100871, China
2 Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China

DOI 10.1007/s12274-014-0668-8

Nano Research 2015, 8(2): 546–553

    

Remarkably improved hydrogen storage properties of nanocrystalline TiO2-modified NaAlH4 and evolution of Ti- containing species during dehydrogenation/hydrogenation

Xin Zhang, Yongfeng Liu (*), Ke Wang, Mingxia Gao, and Hongge Pan

State Key Laboratory of Silicon Materials, Key Laboratory of Advanced Materials and Applications for Batteries of Zhejiang Province and Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

DOI 10.1007/s12274-014-0667-9

Nano Research 2015, 8(2): 533–545

    

Dicarboxylate CaC8H4O4 as a high-performance anode for Li-ion batteries

Liping Wang1, Haiquan Zhang1, Chengxu Mou1, Qianling Cui2, Qijiu Deng1, Jing Xue1, Xinyi Dai1, and Jingze Li1 (*)

1 State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices, School of Microelectronics and Solid-State Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China
2 School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

DOI 10.1007/s12274-014-0666-x

Nano Research 2015, 8(2): 523–532

    

Nanoscale noble metals with a hollow interior formed through inside-out diffusion of silver in solid-state core– shell nanoparticles

Pengfei Hou1,2, Penglei Cui2, Hui Liu2, Jianling Li1 (*), and Jun Yang2 (*)

1 State Key Laboratory of Advanced Metallurgy, University of Science and Technology of Beijing, 30 College Road, Beijing 100083, China
2 State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

DOI 10.1007/s12274-014-0663-0

Nano Research 2015, 8(2): 512–522

    

Nanoscale ultraviolet photodetectors based on one- dimensional metal oxide nanostructures

Wei Tian (*), Hao Lu, and Liang Li (*)

College of Physics, Optoelectronics and Energy & Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215006, China

DOI 10.1007/s12274-014-0661-2

Nano Research 2015, 8(2): 382–405

    

Carboxyl groups trigger the activity of carbon nanotube catalysts for the oxygen reduction reaction and agar conversion

Yexin Zhang1, Chunlin Chen1, Lixia Peng2, Zhongsen Ma1, Yajie Zhang1 (*), Hengheng Xia1, Aili Yang2, Lei Wang1 (*), Dang Sheng Su3, and Jian Zhang1 (*)

1 Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China
2 Science and Technology on Surface Physics and Chemistry Laboratory, Mianyang 621907, China
3 Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China

DOI 10.1007/s12274-014-0660-3

Nano Research 2015, 8(2): 502–511

    

Complex micelles with the bioactive function of reversible oxygen transfer

Liangliang Shen1, Lizhi Zhao2, Rui Qu1, Fan Huang1, Hongjun Gao1, Yingli An1 and Linqi Shi1 (*)

1 State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology, Key Laboratory of Functional Polymer Materials, Ministry of Education, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering(Tianjin), Institute of Polymer Chemistry, Nankai University, Tianjin, 300071, China
2 State Key Laboratory of Hollow Fiber Membrane Materials and Processes, School of Materials Science and Engineering, Tianjin Polytechnic University, Tianjin, 300387, China

DOI 10.1007/s12274-014-0651-4

Nano Research 2015, 8(2): 491–501

    

The photoluminescence mechanism in carbon dots (graphene quantum dots, carbon nanodots, and polymer dots): Current state and future perspective

Shoujun Zhu, Yubin Song, Xiaohuan Zhao, Jieren Shao, Junhu Zhang, and Bai Yang (*)

State Key Laboratory of Supramolecular Structure and Materials, College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130012, P. R. China

DOI 10.1007/s12274-014-0644-3

Nano Research 2015, 8(2): 355–381

    

Three-dimensional porous V2O5 hierarchical octahedrons with adjustable pore architectures for long-life lithium batteries

Qinyou An§, Pengfei Zhang§, Fangyu Xiong§, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang, and Liqiang Mai (*)

State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, WUT–Harvard Joint Nano Key Laboratory, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070, China
§ These authors contributed equally to this work. All authors discussed the results and commented on the manuscript. The authors declare no competing financial interest.

DOI 10.1007/s12274-014-0638-1

Nano Research 2015, 8(2): 481–490

    

Recent advances in the development of organic photothermal nano-agents

Xuejiao Song, Qian Chen, and Zhuang Liu (*)

Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215123, China

DOI 10.1007/s12274-014-0620-y

Nano Research 2015, 8(2): 340–354

    

Interconnected 1D Co3O4 nanowires on reduced graphene oxide for enzymeless H2O2 detection

Lingjun Kong1, Zhiyu Ren1 (*) , Nannan Zheng2, Shichao Du1, Jun Wu1, Jingling Tang2, and Honggang Fu1(*
 
 1Key Laboratory of Functional Inorganic Material Chemistry, Ministry of Education of the People's Republic of China, School of Chemistry and Materials Science, Heilongjiang University, Harbin 150080, China 
 2Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Harbin Medical University, Harbin 150086, China

DOI 10.1007/s12274-014-0617-6

Nano Research 2015, 8(2): 469–480

    

Solution-derived poly(ethylene glycol)-TiOx nanocom- posite film as a universal cathode buffer layer for enhancing efficiency and stability of polymer solar cells

Zhigang Yin1,2, Qingdong Zheng1 (*), Shan-Ci Chen1, Jiaxin Li1, Dongdong Cai1, Yunlong Ma1, and Jiajun Wei1,2

1 State Key Laboratory of Structural Chemistry, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou, Fujian 350002, China
2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

DOI 10.1007/s12274-014-0615-8

Nano Research 2015, 8(2): 456–468

    

Designed synthesis of cobalt-oxide-based nanomaterials for superior electrochemical energy storage devices

Hua-Jun Qiu, Li Liu, Yan-Ping Mu, Hui-Juan Zhang, and Yu Wang (*)

School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China

DOI 10.1007/s12274-014-0589-6

Nano Research 2015, 8(2): 321–339

    

The influence of the crystalline nature of nano-metal oxides on their antibacterial and toxicity properties

Ilana Perelshtein1, Anat Lipovsky1, Nina Perkas1, Aharon Gedanken1 (*), Elisa Moschini2, and Paride Mantecca2

1 Department of Chemistry and Kanbar Laboratory for Nanomaterials, Bar-Ilan University Center for Advanced Materials and Nanotechnology, Ramat-Gan 52900, Israel
2 Department of Earth and Environmental Sciences, Particulate Matter an Health Risk (POLARIS) Research Centre, University of Milano Bicocca, Milano 20126, Italy

DOI 10.1007/s12274-014-0553-5

Nano Research 2015, 8(2): 695–707

    

Amine-functionalized SiO2 nanodot-coated layered double hydroxide nanocomposites for enhanced gene delivery

Li Li1, Wenyi Gu1, Jian Liu2, Shiyu Yan1, and Zhi Ping Xu1 (*)

1 Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology, The University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia
2 Department of Chemical Engineering, Curtin University, Perth, WA 6845, Australia

DOI 10.1007/s12274-014-0552-6

Nano Research 2015, 8(2): 682–694

    

Field-effect passivation on silicon nanowire solar cells

Anna Dalmau Mallorquí1, Esther Alarcón-Lladó1, Ignasi Canales Mundet1, Amirreza Kiani1, Bénédicte Demaurex2, Stefaan De Wolf2, Andreas Menzel3, Margrit Zacharias3, and Anna Fontcuberta i Morral1 (*)

1 Laboratoire des Matériaux Semiconducteurs, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1015 Lausanne, Switzerland
2 Photovoltaics and Thin Film Electronics Laboratory, Institute of Microengineering (IMT), École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2000 Neuchâtel, Switzerland
3 Nanotechnology, Institute of Microsystems Engineering (IMTEK), Albert-Ludwigs-University, 79110 Freiburg, Germany

DOI 10.1007/s12274-014-0551-7

Nano Research 2015, 8(2): 673–681

    

Thermoelectric transport across graphene/hexagonal boron nitride/graphene heterostructures

Chun-Chung Chen1, Zhen Li1, Li Shi2, and Stephen B. Cronin1

1 Department of Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA
2 Department of Mechanical Engineering and Texas Materials Institute, University of Texas at Austin, Texas 78712, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0550-8

Nano Research 2015, 8(2): 666–672

    

1.3 µm emitting SrF2:Nd3+ nanoparticles for high contrast in vivo imaging in the second biological window

Irene Villa1, Anna Vedda1, Irene Xochilt Cantarelli2, Marco Pedroni2, Fabio Piccinelli2, Marco Bettinelli2, Adolfo Speghini2, Marta Quintanilla3, Fiorenzo Vetrone3, Ueslen Rocha4, Carlos Jacinto4, Elisa Carrasco5, Francisco Sanz Rodríguez5, Ángeles Juarranz5, Blanca del Rosal6, Dirk H. Ortgies6, Patricia Haro Gonzalez6, José García Solé6, and Daniel Jaque García6 (*)

1 Department of Materials Science, University of Milano-Bicocca, Via R. Cozzi 55 , 20125 Milano, Italy
2 Dipartimento di Biotecnologie, Università di Verona and INSTM, UdR Verona, Strada le Grazie 15, 37134 Verona, Italy
3 Institut National de la Recherche Scientifique-Energie Materiaux et Telecommunications, Université du Quebec, Varennes, QC, PQ J3X 1S2, Canada
4 Grupo de Fotônica e Fluidos Complexos, Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, 57072-970, Maceió, Alagoas, Brazil
5 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 28049, Spain
6 Fluorescence Imaging Group, Departamento de Física de Materiales, Facultad de Ciencias, Campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28049, Spain

DOI 10.1007/s12274-014-0549-1

Nano Research 2015, 8(2): 649–665

    

Magnetic and optical properties of NaGdF4:Nd3+, Yb3+, Tm3+ nanocrystals with upconversion/downconversion luminescence from visible to the near-infrared second window

Xianwen Zhang1,§, Zhi Zhao2,§, Xin Zhang3, David B. Cordes4,5, Brandon Weeks3, Bensheng Qiu6, Kailasnath Madanan7,8, Dhiraj Sardar7, and Jharna Chaudhuri1 (*)

1 Department of Mechanical Engineering, 3 Department of Chemical Engineering, and 4 Department of Chemistry & Biochemistry, Texas Tech University, Lubbock, Texas 79409, USA
2 Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, and 6 School of Information Science and Technology, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China
5 EaStCHEM School of Chemistry, University of St. Andrews, St. Andrews, KY16 9ST, UK
7 Department of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas 78249, USA
8 International School of Photonics, Cochin University of Science and Technology, Kochi 682022, India
§ These authors contributed equally.

DOI 10.1007/s12274-014-0548-2

Nano Research 2015, 8(2): 636–648

    

Phenylboronic acid modified mucoadhesive nanoparticle drug carriers facilitate weekly treatment of experimentally- induced dry eye syndrome

Shengyan Liu1,2, Chu Ning Chang1, Mohit S. Verma1,2, Denise Hileeto3, Alex Muntz3, Ulrike Stahl3, Jill Woods3, Lyndon W. Jones2,3, and Frank X. Gu1,2 (*)
1 Department of Chemical Engineering, University of Waterloo, Waterloo, N2L 3G1, Canada
2 Waterloo Institute for Nanotechnology, University of Waterloo, Waterloo, N2L 3G1, Canada
3 Centre for Contact Lens Research, University of Waterloo, Waterloo, N2L 3G1, Canada

DOI 10.1007/s12274-014-0547-3

Nano Research 2015, 8(2): 621–635

    

        Browse Issue by Year Top ∧
Copyright Nano Research   |   Contact Us
京ICP证10035462号|京公网安备110108006545号