Current Issue |   1, 2015

  

Interface dipole enhancement effect and enhanced Rayleigh scattering

Wenyun Wu1,§, Jingying Yue1, §, Dongqi Li1, Xiaoyang Lin1, Fangqiang Zhu2, Xue Yin3, Jun Zhu3, Xingcan Dai1 (*), Peng Liu1, Yang Wei1, Jiaping Wang1, Haitao Yang1, Lina Zhang1, Qunqing Li1, Shoushan Fan1, and Kaili Jiang1,4 (*)

1 State Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Physics, Department of Physics & Tsinghua-Foxconn Nanotechnology Research Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China
2 Department of Physics, Indiana University-Purdue University Indianapolis, Indianapolis, Indiana, USA
3 State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instruments, Tsinghua University, Beijing 100084, China 4 Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100084, China § These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0687-5

Nano Research 2015, 8(1): 303–319

    

Understanding the discrepancy between the quality and yield in the synthesis of carbon nanotubes

Xiao Zhang, Pan Li, Hongbo Zhang, and Jie Liu (*)

Department of Chemistry, Duke University, Durham, North Carolina 27708, United States

DOI 10.1007/s12274-014-0684-8

Nano Research 2015, 8(1): 296–302

    

Controlled synthesis of single-crystal SnSe nanoplates

Shuli Zhao1,2, Huan Wang1, Yu Zhou1,2, Lei Liao1, Ying Jiang3, Xiao Yang1, Guanchu Chen1, Min Lin1, Yong Wang3, Hailin Peng1,2 (*), and Zhongfan Liu1,2 (*)

1 Center for Nanochemistry, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences (BNLMS), College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
2 Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China
3 Center of Electron Microscopy and State Key Laboratory of Silicon Materials, Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

DOI 10.1007/s12274-014-0676-8

Nano Research 2015, 8(1): 288–295

    

MoS2-wrapped silicon nanowires for photoelectro- chemical water reduction

Liming Zhang1,†,§, Chong Liu1,§, Andrew Barnabas Wong1,4, Joaquin Resasco2, and Peidong Yang1,3,4 (*)

1 Department of Chemistry, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
2 Department of Chemical Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
3 Department of Materials Science and Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
4 Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, USA
Present address: Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0673-y

Nano Research 2015, 8(1): 281–287

    

Core@shell sub-ten-nanometer noble metal nanoparticles with a controllable thin Pt shell and their catalytic activity towards oxygen reduction

Ntirikwendera Deogratias1, Muwei Ji1, Yong Zhang1, Jiajia Liu1, Jiatao Zhang1,2 (*), and Hesun Zhu1

1 Research Center of Materials Science, School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, China
2 Department of Materials Physics and Chemistry, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, China

DOI 10.1007/s12274-014-0664-z

Nano Research 2015, 8(1): 271–280

    

Facile preparation of organometallic perovskite films and high-efficiency solar cells using solid-state chemistry

Lei Chen1,2,§, Feng Tang2,§, Yixin Wang2,3, Shan Gao2, Weiguo Cao1, Jinhua Cai2 (*), and Liwei Chen2 (*)

1 Department of Chemistry, Shanghai University, Shanghai 200444, China
2 i-Lab, Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou, Jiangsu 215123, China
3 Nano Science and Technology Institute, University of Science and Technology of China, Suzhou, Jiangsu 215123, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0662-1

Nano Research 2015, 8(1): 263–270

    

Highly sensitive detection of mercury(II) ions with few- layer molybdenum disulfide

Shan Jiang1, Rui Cheng2, Rita Ng1, Yu Huang2,3, Xiangfeng Duan1,3 (*)

1 Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Los Angeles, California 90095, USA
2 Department of Materials Science and Engineering, University of California, Los Angeles, California 90095, USA
3 California Nanosystems Institute, University of California, Los Angeles, California 90095, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0658-x

Nano Research 2015, 8(1): 257–262

    

Controlling the Lateral and Vertical Dimensions of Bi2Se3 Nanoplates via Seeded Growth

Awei Zhuang1,§, Yuzhou Zhao1,§, Xianli Liu1, Mingrui Xu1, Youcheng Wang1, Unyong Jeong2 (*), Xiaoping Wang1, and Jie Zeng1 (*)

1 Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Center of Advanced Nanocatalysis (CAN-USTC) & Department of Chemical Physics, University of Science and Technologyof China, Hefei Anhui 230026, P. R. China
2 Department of Materials Science and Engineering, Yonsei University, 134 Shinchon-dong, Seoul, Korea
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0657-y

Nano Research 2015, 8(1): 246–256

    

Magnetic yolk–shell structured anatase-based microspheres loaded with Au nanoparticles for heterogeneous catalysis

Chun Wang1, Junchen Chen1, Xinran Zhou1, Wei Li1, Yong Liu1, Qin Yue1, Zhaoteng Xue1, Yuhui Li1, Ahmed A. Elzatahry2,3, Yonghui Deng1 (*), and Dongyuan Zhao1

1 Department of Chemistry, Laboratory of Advanced Materials, State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, and Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Fudan University, Shanghai 200433, China
2 Department of Chemistry, College of Science, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia
3 Polymer Materials Research Department, Advanced Technology and New Materials Research Institute, City for Scientific Research and Technology Applications, New Borg El-Arab City, Alexandria 21934, Egypt

DOI 10.1007/s12274-014-0647-0

Nano Research 2015, 8(1): 238–245

    

Stability of BN/metal interfaces in gaseous atmosphere

Yang Yang1 , Qiang Fu1 (*), Mingming Wei1, Hendrik Bluhm2, and Xinhe Bao1(*)

1State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China
2Chemical Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, 1 Cyclotron Road, Berkeley, California 94720, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0639-0

Nano Research 2015, 8(1): 227–237

    

Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge

Chang Bao Han1,§, Chi Zhang1,§, Jingjing Tian1, Xiaohui Li1, Limin Zhang1, Zhou Li1, and Zhong Lin Wang1,2 (*)

1 Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China
2 School of Material Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, USA
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0634-5

Nano Research 2015, 8(1): 219–226

    

Nucleolin targeting AS1411 aptamer modified pH-sensitive micelles for enhanced delivery and antitumor efficacy of paclitaxel

Jinming Zhang1, Ruie Chen1, Xiefan Fang2, Fengqian Chen1, Yitao Wang1 (*), and Meiwan Chen1 (*)

1 State Key Laboratory of Quality Research in Chinese Medicine, Institute of Chinese Medical Sciences, University of Macau, Macao 999078, China
2 Department of Pediatrics, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL 32610, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0619-4

Nano Research 2015, 8(1): 201–218

    

Metallic mesocrystal nanosheets of vanadium nitride for high-performance all-solid-state pseudocapacitors

Wentuan Bi1, Zhenpeng Hu2, Xiaogang Li1, Changzheng Wu1 (*), Junchi Wu1, Yubin Wu1, and Yi Xie1

1 Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale and Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
2 School of Physics, Nankai University, Tianjin 300071, China

DOI 10.1007/s12274-014-0612-y

Nano Research 2015, 8(1): 193–200

    

Ice-templated preparation and sodium storage of ultrasmall SnO2 nanoparticles embedded in three- dimensional graphene

Longkai Pei, Qi Jin, Zhiqiang Zhu, Qing Zhao, Jing Liang, and Jun Chen (*)

Key Laboratory of Advanced Energy Materials Chemistry (Ministry of Education), Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China

DOI 10.1007/s12274-014-0609-6

Nano Research 2015, 8(1): 184–192

    

Chemically exfoliated metallic MoS2 nanosheets: A promising supporting co-catalyst for enhancing the photocatalytic performance of TiO2 nanocrystals

Song Bai, Limin Wang, Xiaoyi Chen, Junteng Du, and Yujie Xiong (*)

Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials, and School of Chemistry and Materials Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

DOI 10.1007/s12274-014-0606-9

Nano Research 2015, 8(1): 175–183

    

Multifunctional ultrasmall Pd nanosheets for enhanced near-infrared photothermal therapy and chemotherapy of cancer

Shaoheng Tang, Mei Chen, and Nanfeng Zheng (*)

State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials, and Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China

DOI 10.1007/s12274-014-0605-x

Nano Research 2015, 8(1): 165–174

    

Uniform MnO2 nanostructures supported on hierar- chically porous carbon as efficient electrocatalysts for rechargeable Li–O2 batteries

Xiaopeng Han, Fangyi Cheng (*), Chengcheng Chen, Yuxiang Hu, and Jun Chen (*)

Key Laboratory of Advanced Energy Materials Chemistry (Ministry of Education), College of Chemistry, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, Nankai University, Tianjin 300071, China

DOI 10.1007/s12274-014-0604-y

Nano Research 2015, 8(1): 156–164

    

Phase-transfer interface promoted corrosion from PtNi10 nanoctahedra to Pt4Ni nanoframes

Yu Wang, Yueguang Chen, Caiyun Nan, Lingling Li, Dingsheng Wang, Qing Peng (*), and Yadong Li (*)

Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China

DOI 10.1007/s12274-014-0603-z

Nano Research 2015, 8(1): 140–155

    

Microporous bamboo biochar for lithium−sulfur batteries

Xingxing Gu1, Yazhou Wang1, Chao Lai1, Jingxia Qiu1, Sheng Li1, Yanglong Hou2 (*), Wayde Martens3, Nasir Mahmood2, and Shanqing Zhang1 (*)

1 Centre for Clean Environment and Energy, Environmental Futures Research Institute, Griffith School of Environment, Gold Coast Campus, Griffith University, QLD 4222, Australia
2 Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
3 Science and Engineering Faculty, Queensland University of Technology QLD 4001, Australia

DOI 10.1007/s12274-014-0601-1

Nano Research 2015, 8(1): 129–139

    

Sodium iron hexacyanoferrate with high Na content as a Na-rich cathode material for Na-ion batteries

Ya You1, Xiqian Yu2, Yaxia Yin1, Kyung-Wan Nam3 (*), and Yu-Guo Guo1 (*)

1 CAS Key Laboratory of Molecular Nanostructure and Nanotechnology, and Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100190, China
2 Chemistry Department, Brookhaven National Laboratory, Upton, New York 11973, USA
3 Department of Energy and Materials Engineering, Dongguk University, Seoul 100-715, Republic of Korea

DOI 10.1007/s12274-014-0588-7

Nano Research 2015, 8(1): 117–128

    

Ag3PO4 colloidal nanocrystal clusters with controllable shape and superior photocatalytic activity

Fei Pang, Xueteng Liu, Mingyuan He, and Jianping Ge (*)

Department of Chemistry, Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes,East China Normal University, Shanghai 200062, China

DOI 10.1007/s12274-014-0580-2

Nano Research 2015, 8(1): 106–116

    

Chinese brushes: From controllable liquid manipulation to template-free printing microlines

Qianbin Wang1, Qingan Meng1, Huan Liu1 (*), and Lei Jiang1,2

1 Key Laboratory of Bio-Inspired Smart Interfacial Science and Technology of Ministry of Education, Beijing Key Laboratory of Bio-inspired Energy Materials and Devices, School of Chemistry and Environment, Beihang University, Beijing, 100191, China
2 Beijing National Laboratory for Molecular Sciences (BNLMS), Key Laboratory of Organic Solids, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China

DOI 10.1007/s12274-014-0699-1

Nano Research 2015, 8(1): 97–105

    

Shape-controlled syntheses of rhodium nanocrystals for the enhancement of their catalytic properties

Shuifen Xie1, Xiang Yang Liu1, and Younan Xia2 (*)

1 Research Institute for Soft Matter and Biomimetics and Department of Physics, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China
2 The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering, Georgia Institute of Technology and Emory University, and School of Chemistry and Biochemistry and School of Chemical and Biomolecular Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, United States

DOI 10.1007/s12274-014-0674-x

Nano Research 2015, 8(1): 82–96

    

Enabling practical electrocatalyst-assisted photoelectrochemical water splitting with earth abundant materials

Xiaogang Yang1 (*), Rui Liu2,3, Yumin He3, James Thorne3, Zhi Zheng1, and Dunwei Wang3 (*)

1 Key Laboratory of Micro–Nano Materials for Energy Storage and Conversion of Henan Province and Institute of Surface Micro and Nano Materials, Xuchang University, Henan 461000, China
2 Joint Center for Artificial Photosynthesis, California Institute of Technology, Division of Chemistry and Chemical Engineering, Pasadena, CA 91125, USA
3 Department of Chemistry, Boston College, Merkert Chemistry Center, 2609 Beacon St., Chestnut Hill, MA 02467, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0645-2

Nano Research 2015, 8(1): 56–81

    

Synthesis, properties and applications of one- and two- dimensional gold nanostructures

Xun Hong, Chaoliang Tan, Junze Chen, Zhichuan Xu, and Hua Zhang (*)

School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798, Singapore

DOI 10.1007/s12274-014-0636-3

Nano Research 2015, 8(1): 40–55

    

A mini review of NiFe-based materials as highly active oxygen evolution reaction electrocatalysts

Ming Gong and Hongjie Dai (*)

Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0591-z

Nano Research 2015, 8(1): 23–39

    

Nanoscience and the nano-bioelectronics frontier

Xiaojie Duan1 (*) and Charles M. Lieber2,3 (*)

1 Department of Biomedical Engineering, College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
2 Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, Cambridge, MA 02138 USA
3 School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA 02138 USA

DOI 10.1007/s12274-014-0692-8

Nano Research 2015, 8(1): 1–22

    

        Browse Issue by Year Top ∧
Copyright Nano Research   |   Contact Us
京ICP证10035462号|京公网安备110108006545号