Current Issue |   11, 2014

  

Rationally designed carbon-coated Fe3O4 coaxial nanotubes with hierarchical porosity as high-rate anodes for lithium ion batteries

Fei Han1,§, Lingjuan Ma2,3,§, Qiang Sun1, Cheng Lei1, and Anhui Lu1 (*)

1 State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China
2 State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China
3 School of Chemistry and Chemical Engineering, Qufu Normal University, Qufu 273165, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0531-y

Nano Research 2014, 7(11): 1706–1717

    

Fabrication of chiral plasmonic oligomers using cysteine-modified gold nanorods as monomers

Shuai Hou1,2, Tao Wen1,2, Hui Zhang1,2, Wenqi Liu1,2, Xiaona Hu1,2, Rongyao Wang3 (*), Zhijian Hu1 (*), and Xiaochun Wu1 (*)

1 CAS Key Laboratory of Standardization and Measurement for Nanotechnology, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China
2 University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
3 School of Physics, Key Laboratory of Cluster Science of Ministry of Education, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

DOI 10.1007/s12274-014-0530-z

DOI 10.1007/s12274-014-0530-z

    

Modulating the threshold voltage of oxide nanowire field-effect transistors by a Ga+ ion beam

Wenqing Li, Lei Liao, Xiangheng Xiao (*), Xinyue Zhao, Zhigao Dai, Shishang Guo, Wei Wu, Ying Shi, Jinxia Xu, Feng Ren, and Changzhong Jiang

Department of Physics and Key Laboratory of Artificial Micro- and Nano-structures of Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430072, China

DOI 10.1007/s12274-014-0529-5

Nano Research 2014, 7(11): 1691–1698

    

Highly stretchable pseudocapacitors based on buckled reticulate hybrid electrodes

Nan Zhang1,2, Pingshan Luan1,2, Weiya Zhou1 (*), Qiang Zhang1,2, Le Cai1,2, Xiao Zhang1,2, Wenbin Zhou1,2, Qingxia Fan1,2, Feng Yang1,2, Duan Zhao1,2, Yanchun Wang1, and Sishen Xie1 (*)

1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

DOI 10.1007/s12274-014-0528-6

Nano Research 2014, 7(11): 1680–1690

    

Solvent switching and purification of colloidal nano- particles through water/oil Interfaces within a density gradient

Yun Kuang, Sha Song, Xiaofei Liu, Minglin Li, Zhao Cai, Liang Luo, and Xiaoming Sun (*)

State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China

DOI 10.1007/s12274-014-0527-7

Nano Research 2014, 7(11): 1670–1679

    

Enhanced photodynamic therapy of mixed phase TiO2(B)/anatase nanofibers for killing of HeLa cells

Shuchao Zhang1,2, Dongjiang Yang3,4(*), Dengwei Jing5, Hongwei Liu6, Long Liu3, Yi Jia4, Meihua Gao2 (*), Liejin Guo5, and Ziyang Huo4 (*)

1 Department of Blood Transfusion, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China
2 Department of Immunology, Medical College of Qingdao University, Qingdao266000, China
3 Collaborative Innovation Centre for Marine Biomass Fibers, Materials and Textiles of Shandong Province; College of Chemical and Environmental Engineering, Qingdao University, Qingdao, China
4 Queensland Micro- and Nanotechnology Centre (QMNC), Griffith University, Nathan, Brisbane, QLD 4111, Australia
5 International Research Center for Renewable Energy, State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, College of Chemistry, Chemical and Environmental Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China
6 Australian Centre for Microscopy and Microanalysis (ACMM), the University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia

DOI 10.1007/s12274-014-0526-8

Nano Research 2014, 7(11): 1659–1669

    

Polyelectrolyte multilayer electrostatic gating of graphene field-effect transistors

Yung Yu Wang1 and Peter J. Burke2 (*)

1 Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of California, Irvine, Irvine, California 92697, USA
2 Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Irvine, Irvine, California 92697, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0525-9

Nano Research 2014, 7(11): 1650–1658

    

Structure and quality controlled growth of InAs nanowires through catalyst engineering

Zhi Zhang1, Zhenyu Lu2, Hongyi Xu1, Pingping Chen2, Wei Lu2, and Jin Zou1,3 (*)

1 Materials Engineering, The University of Queensland, St. Lucia, Queensland 4072, Australia
2 National Laboratory for Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, 500 Yu-Tian Road, Shanghai 200083, China
3 Centre for Microscopy and Microanalysis, The University of Queensland, St. Lucia, Queensland 4072, Australia

DOI 10.1007/s12274-014-0524-x

Nano Research 2014, 7(11): 1640–1649

    

Hybrid energy cell for simultaneously harvesting wind, solar, and chemical energies

Yingchun Wu1, Xiandai Zhong1, Xue Wang1, Ya Yang1 (*), and Zhong Lin Wang1,2 (*)

1 Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China
2 School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0245, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0523-y

Nano Research 2014, 7(11): 1631–1639

    

Contactless probing of the intrinsic carrier transport in single-walled carbon nanotubes

Yize Stephanie Li, Jun Ge, Jinhua Cai, Jie Zhang, Wei Lu, Jia Liu, and Liwei Chen (*)

Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou, Jiangsu 215123, China
† Present address: Department of Materials Science and Engineering, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA
‡ Present address: Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, USA

DOI 10.1007/s12274-014-0522-z

Nano Research 2014, 7(11): 1623–1630

    

Evolution of the Raman spectrum of graphene grown on copper upon oxidation of the substrate

Xiuli Yin1,§, Yilei Li3,§, Fen Ke1,§, Chenfang Lin1, Huabo Zhao1, Lin Gan4, Zhengtang Luo4, Ruguang Zhao1, Tony F. Heinz3 (*), and Zonghai Hu1,2 (*)

1 State Key Laboratory for Artificial Microstructures and Mesoscopic Physics, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
2 Collaborative Innovation Center for Quantum Matter, Beijing, China
3 Departments of Physics and Electrical Engineering, Columbia University, New York, NY 10027, USA
4 Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Kowloon, Hong Kong, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0521-0

Nano Research 2014, 7(11): 1613–1622

    

Metastable amorphous chromium–vanadium oxide nanoparticles with superior performance as a new lithium battery cathode

Jinzhi Sheng§, Qidong Li§, Qiulong Wei, Pengfei Zhang, Qinqin Wang, Fan Lv, Qinyou An, Wei Chen (*), and Liqiang Mai (*)

State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, WUT–Harvard Joint Nano Key Laboratory, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0520-1

Nano Research 2014, 7(11): 1604–1612

    

Fabrication and properties of well-ordered arrays of single-crystalline NiSi2 nanowires and epitaxial NiSi2/Si heterostructures

Chenfu Chuang and Shaoliang Cheng (*)

Department of Chemical and Materials Engineering, Central University, Chung-Li City, Taoyuan 32001

DOI 10.1007/s12274-014-0519-7

Nano Research 2014, 7(11): 1592–1603

    

Color-tunable Gd–Zn–Cu–In–S/ZnS quantum dots for dual modality magnetic resonance and fluorescence imaging

Weisheng Guo1,2,§, Weitao Yang1,§, Yu Wang4, Xiaolian Sun2, Zhongyun Liu1, Bingbo Zhang3 (*), Jin Chang1 (*), and Xiaoyuan Chen2 (*)

1 Institute of Nanobiotechnology, School of Materials Science and Engineering, Tianjin University and Tianjin Key Laboratory of Composites and Functional Materials, Tianjin 300072, China
2 Laboratory of Molecular Imaging and Nanomedicine, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA
3 Shanghai East Hospital, The Institute for Biomedical Engineering &Nano Science, Tongji University School of Medicine, Shanghai 200120, China
4 Jiangsu Key Laboratory of Molecular Imaging and Functional Imaging, Department of Radiology, Zhongda Hospital, Medical School of Southeast University, Nanjing 210009, China
§ These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0518-8

Nano Research 2014, 7(11): 1581–1591

    

Ultra-thin layer structured anodes for highly durable low-Pt direct formic acid fuel cells

Rongyue Wang1,§, Jianguo Liu2,§, Pan Liu3, Xuanxuan Bi1, Xiuling Yan1,4, Wenxin Wang1, Yifei Meng2, Xingbo Ge1, Mingwei Chen3, and Yi Ding1 (*)

1 Center for Advanced Energy Materials & Technology Research (AEMT), and School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China
2 Eco-Materials and Renewable Energy Research Center, Department of Materials Science and Engineering, National Laboratory of Solid State Microstructures, Nanjing University, Nanjing 210093, China
3 WPI Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan
4 Resources and Ecologic Research Institute, School of Chemistry and Bioscience, Yili Normal University, Yining 835000, China § These authors contributed equally to this work.

DOI 10.1007/s12274-014-0517-9

Nano Research 2014, 7(11): 1569–1580

    

        Browse Issue by Year Top ∧
Copyright Nano Research   |   Contact Us
京ICP证10035462号|京公网安备110108006545号