Volume 1

Issue 07,2008

(10 articles)

Contents(PDF)

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8003-x
2008, 1: 1-8

Dunwei Wang1), Bonnie A. Sheriff 2, Michael McAlpine2, and James R. Heath2

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8005-8
2008, 1: 9-21

Ming Sheng Wang1, Ifat Kaplan-Ashiri2, Xian Long Wei1, Rita Rosentsveig2, Hanoch Daniel Wagner2, Reshef Tenne2), and Lian Mao Peng1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8008-5
2008, 1: 22-31

Alexandra C. Ford1,2, Johnny C. Ho1,2, Zhiyong Fan1,2, Onur Ergen1, Virginia Altoe3, Shaul Aloni 3, Haleh Razavi1, and Ali Javey1,2

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8009-4
2008, 1: 32-39

Xiaojun Wu and Xiao Cheng Zeng(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8001-z
2008, 1: 40-45

Junfeng Liu1, Wei Chen1, Xiangwen Liu2, Kebin Zhou2, and Yadong Li1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8002-y
2008, 1: 46-55

Decai Yu, Elizabeth M. Lupton, Miao Liu, Wei Liu, and Feng Liu(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8007-6
2008, 1: 56-62
https://doi.org/10.1007/s12274-008-8006-7
2008, 1: 63-71
https://doi.org/10.1007/s12274-008-8004-9
2008, 1: 72-88

Ana B. Hungría1), Beatriz H. Juárez2), Christian Klinke2, Horst Weller2, and Paul A. Midgley1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8011-x
2008, 1: 89-97