Volume 1

Issue 09,2008

(9 articles)

Contents(PDF)

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8022-7
2008, 1: 185-194
https://doi.org/10.1007/s12274-008-8019-2
2008, 1: 195-202

Xiaoming Sun, Zhuang Liu, Kevin Welsher, Joshua Tucker Robinson, Andrew Goodwin, Sasa Zaric, and Hongjie Dai(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8021-8
2008, 1: 203-212

Haibin Chu, Xuemei Li, Guangda Chen, Zhong Jin, Yan Zhang, and Yan Li(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8024-5
2008, 1: 213-220

Ke Yu1, Qiuxiang Zhang2, Jin Wu1, Lijun Li1, Yue Xu1, Shaohua Huang3, and Ziqiang Zhu1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8025-4
2008, 1: 221-228

Sheng Peng1, Youngmin Lee1, Chao Wang1, Hongfeng Yin2, Sheng Dai2, and Shouheng Sun1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8026-3
2008, 1: 229-234

Zhongwei Niu1, Michael A. Bruckman1, Brandon Harp1, Charlene M. Mello2), and Qian Wang1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8027-2
2008, 1: 235-241

Chunsheng Li, Shaoyan Zhang, Fangyi Cheng, Weiqiang Ji, and Jun Chen(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8028-1
2008, 1: 242-248

Zheng Fang, Yuliang Zhang, Feifei Du, and Xinhua Zhong(

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8029-0
2008, 1: 249-257