Volume 1

Issue 12,2008

(9 articles)

Contents(PDF)

Leslie Au

1, Yeechi Chen1, Fei Zhou2, Pedro H. C. Camargo3, Byungkwon Lim3, Zhi-Yuan Li2, David S. Ginger1, and Younan Xia3

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8046-z
2008, 1: 441-449

Wei He

1,, Walter A. Henne1,3,, Qingshan Wei1, Yan Zhao1, Derek D. Doorneweerd1,3, Ji-Xin Cheng1,2, Philip S. Low1,3, and Alexander Wei1,3

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8047-y
2008, 1: 450-456
https://doi.org/10.1007/s12274-008-8048-x
2008, 1: 457-464

T. N. Narayanan

1, M. M. Shaijumon2, Lijie Ci2, P. M. Ajayan2, and M. R. Anantharaman1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8049-9
2008, 1: 465-473

Angelo C. Mak, Changlin Yu, Jimmy C. Yu(✉), Zhendong Zhang, and Chunman Ho


https://doi.org/10.1007/s12274-008-8050-3
2008, 1: 474-482
https://doi.org/10.1007/s12274-008-8051-2
2008, 1: 483-489

Juan Yan

1, Mei Hu2, Di Li1, Yao He1, 2, Rui Zhao3, Xingyu Jiang3, Shiping Song1, Lianhui Wang2, and Chunhai Fan1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8052-1
2008, 1: 490-496

Decai Yu

1, Elizabeth M. Lupton1, H. J. Gao2, Chao Zhang3, and Feng Liu1

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8053-0
2008, 1: 497-501

Claudia Fredolini

1,2,5,, Francesco Meani3,5,, K. Alex Reeder5, Sally Rucker5, Alexis Patanarut6, Palma J. Botterell6, Barney Bishop6, Caterina Longo4,5, Virginia Espina5, Emanuel F. Petricoin III5, Lance A. Liotta5, and Alessandra Luchini5

https://doi.org/10.1007/s12274-008-8054-z
2008, 1: 502-518