Volume 10

Issue 04,2017

(31 articles)

Contents(PDF)

Yi Hu1, Tao Chen1, Xiaoqi Wang1, Lianbo Ma1, Renpeng Chen1, Hongfei Zhu1, Xin Yuan1, Changzeng Yan1, Guoyin Zhu1, Hongling Lv1, Jia Liang1, Zhong Jin1 (*), and Jie Liu1,2 (*)

We demonstrate the controlled growth of two-dimensional (2D) hexagonal tin disulfide (SnS2) nanoflakes with stacked monolayer atomic steps.
https://doi.org/10.1007/s12274-017-1525-3
2017, 10(4): 1434–1447