Just Accepted

       
Below >>

Development, application and future of triboelectric nanogenerators


Mingyuan Ma1,§, Zhuo Kang1,§, Qingliang Liao1 (*), Qian Zhang1, Fangfang Gao1, Xuan Zhao1, Zheng Zhang1, and Yue Zhang1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1997-9

2018-1-17

Low-dose exposure of graphene oxide significantly increases metal toxicity to macrophages by altering their cellular priming state


Jianqiang Zhu1,2,§, Ming Xu1,3,§, Fanfan Wang4, Ming Gao1,3, Zhihong Zhang 2, Yong Xu 2, Wei Chen4 (*), and Sijin Liu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1996-x

2018-1-15

Cross-fibrillation of insulin and amyloid β on chiral surfaces: Chirality impacts aggregation kinetics and cytotoxicity


Zhi Du1,2, Yijia Guan1,2, Chao Ding1,2, Nan Gao1 (*), Jinsong Ren1, and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1995

2018-1-15

Enzymatic formation of curcumin in vitro and in vivo


Jiaqing Wang1, Taotao Xiong2, Jie Zhou1, Dongdong Wu1, Xuewen Du1, Xingyi Li2 (*), and Bing Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1994-z

2018-1-11

Dish-like, higher-ordered nanostructures of palladium through metal ion-ligand complexation


Xi Yin1, Miao Shi1, Kam Sang Kwok1, Haidong Zhao1, Danielle L. Gray2, Jeffery A. Bertke2, and Hong Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1993-0

2018-1-10

Photoluminescent two-dimensional SiC quantum dots for cellular imaging and transporter


Yu Cao, Haifeng Dong (*), Shaotao Pu, and Xueji Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1990-3

2018-1-8

SERS nanosensors for in vivo detection of nucleic acid targets in a large animal model


Hsin-Neng Wang1,2,§, Janna K. Register1,2,§, Andrew M. Fales1,2,§, Naveen Gandra1,2, Eugenia H. Cho3, Alina Boico3, Gregory M. Palmer3, Bruce Klitzman3, and Tuan Vo-Dinh1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1982-3

2018-1-8

Voltage-controlled reverse filament growth boosts resistive switching memory


Attilio Belmonte1,§ (*), Umberto Celano1,§ (*), Zhe Chen1,2, Janaki Radhaskrishnan1,3, Augusto Redolfi1, Sergiu Clima1, Olivier Richard1, Hugo Bender1, Gouri Sankar Kar1, Wilfried Vandervorst1,3, and Ludovic Goux1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1983-2

2018-1-8

Self-standing Na-storage anode of Fe2O3 nanodots encapsulated in porous N-doped carbon nanofibers with ultra-high cyclic stability


Yongchang Liu, Fanfan Wang, and Lizhen Fan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1985-0

2018-1-8

Construction of hierarchical porous onion-shaped LiMn2O4 as ultrahigh-rate cathode material for lithium ion batteries


Zihe Li1, Xiangming Feng1 (*), Liwei Mi2, Jinyun Zheng1, Xiaoyang Chen1, and Weihua Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1986-z

2018-1-8

Aqueous electrocatalytic N2 reduction at ambient conditions


Na Cao and Gengfeng Zheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1987-y

2018-1-8

Liquid-FEP based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy


Lun Pan1,2,§, Jiyu Wang1,§, Peihong Wang1, Ruijie Gao2, Yicheng Wang1, Xiangwen Zhang2, Jijun Zou2, and Zhong Lin Wang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1989-9

2018-1-8

Visualizing grain boundaries in monolayer MoSe2 by mild H2O vapor etching


Jinhuan Wang1,§, Xiaozhi Xu2,§, Ruixi Qiao2,§, Jing Liang2, Can Liu2, Bohao Zheng2, Lei Liu3, Peng Gao4, Qingze Jiao1, Dapeng Yu5, Yun Zhao1 (*), and Kaihui Liu2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1991-2

2018-1-8

Diameter evolution of selective area grown Ga-assisted GaAs nanowires


Hanno Küpers1 (*), Ryan B. Lewis1, Abbes Tahraoui1, Mathias Matalla2, Olaf Krüger2, Faebian Bastiman1, Henning Riechert1, and Lutz Geelhaar1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1984-1

2018-1-8

Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient ultrafine particulate matter removal


Guangqin Gu1,2,§, Changbao Han1,2,§, Jingjing Tian1,2,§, Tao Jiang1,2, Chuan He1,2, Cunxin Lu1,2, Yu Bai1,2, Jinhui Nie1,2, Zhou Li1,2 (*), and Zhong Lin Wang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1992-1

2018-1-8

Scalable fabrication of SnO2/eo-GO nanocomposites for CO2 photoreduction to CH4


Yujia Liang1, Wei Wu1, Peng Wang2, Sz-Chian Liou3, Dongxia Liu1 (*), and Sheryl H. Ehrman1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1988-x

2018-1-8

A versatile method for encapsulation of various non-precious metal nanoparticles inside single-walled carbon nanotubes


Tingting Cui1,2, Xiulian Pan1 (*), Jinhu Dong1,2, Shu Miao1, Dengyun Miao1, and Xinhe Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1975-2

2018-1-2

Traditional Chinese Medicine molecules-assisted chemical synthesis of fluorescent anti-cancer silicon nanoparticles


Xiaoyuan Ji§, Daoxia Guo§, Bin Song, Sicong Wu, Binbin Chu, Yuanyuan Su, and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1976-1

2018-1-2

Temperature-activated nanocomposite metamaterial absorber with wide tunability


Weiwei Li1,2,§, Lingyu Zhao1,2,§, Zhaohe Dai1, Hao Jin1 (*), Feng Duan1,2, Junchao Liu1,2, Zhihui Zeng1, Jun Zhao1 (*), and Zhong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1973-4

2018-1-2

Extinction coefficient per CdE (E = Se or S) unit for zinc-blende CdE nanocrystals


Jiongzhao Li, Jialiang Chen, Yongmiao Shen, and Xiaogang Peng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1981-4

2018-1-2

Hierarchical sodium-rich Prussian blue hollow nanospheres as high-performance cathode for sodium-ion batteries


Xiao Tang1, Hao Liu1, Dawei Su1, Peter H. L. Notten2,3, and Guoxiu Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1979-y

2018-1-2

Plasmon hybridization engineering in self-organized anisotropic metasurfaces


Maria Caterina Giordano1,†, Stefano Longhi2, Matteo Barelli1, Andrea Mazzanti2, Francesco Buatier de Mongeot1 (*), and Giuseppe Della Valle2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1974-3

2018-1-2

Magnetic labeling of natural lipid encapsulation with iron-based nanoparticles


Dewen Ye1,2, Yan Li1, and Ning Gu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1980-5

2018-1-2

Self-powered versatile shoes based on hybrid nanogenerators


Long Liu1,2,§, Wei Tang1,2,§, Chaoran Deng1,2,§, Baodong Chen1,2, Kai Han1,2, Wei Zhong1,2, Zhong Lin Wang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1978-z

2018-1-2

Hybrid electrolyte with robust garnet ceramic for lithium anode protection in lithium-oxygen batteries


Jin Wang1,2, Yanbin Yin1,2, Tong Liu1, Xiaoyang Yang1,2, Zhiwen Chang1,3, and Xinbo Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1972-5

2017-12-25

Versatile multiplexed super-resolution imaging of nanostructures by Quencher-Exchange-PAINT


Tobias Lutz1, Alexander H. Clowsley1, Ruisheng Lin1, Stefano Pagliara1, Lorenzo di Michele2, and Christian Soeller1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1971-6

2017-12-25

Strong room-temperature emission from defect-states in CVD grown WSe2 nanosheets


Shudong Zhao1, Lei Tao1, Peng Miao3, Xianjie Wang1, Zhiguo Liu1, Yi Wang2, Bingsheng Li1, Yu Sui1 (*), and Yang Wang2 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1970-7

2017-12-25

Gold nanoparticles induce size-dependent inhibition on embryonic development during murine pregnancy


Xiaowei Ma1,2,§, Xiaolong Yang3,§, Yufei Wang1,2, Juan Liu4, Shubin Jin5, Shuyi Li1,2, and Xingjie Liang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1969-0

2017-12-25

Human dental enamel: A masterpiece of natural nanotechnology as investigated by TEM and t-EBSD


Anjela Koblischka-Veneva (*), Michael R. Koblischka, Jörg Schmauch, and Matthias Hannig


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1968-1

2017-12-25

Synthesis of ultrathin semicircle-shaped copper nanowires in ethanol solution for low haze flexible transparent conductors


Ye Zhang, Jiangna Guo, Dan Xu, Yi Sun, and Feng Yan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1966-3

2017-12-18

Inhibition of osteosarcoma growth and metastasis using a polysaccharide derivative of Amy-g-PLLD for the delivery of AEG-1 siRNA


Fen Wang1,§, Jia-Dong Pang2,§, Leilei Huang1, Ran Wang1, Qing Jiang3,4, Liming Zhang2 (*), and Kang Sun3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1965-4

2017-12-18

Facile synthesis of Pd concave nanocubes: From kinetics to mechanistic understanding and rationally designed protocol


Madeline Vara1 and Younan Xia1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1967-2

2017-12-18

An electrocatalyst with anti-oxidized capability for overall water splitting


Chang Yu1,§, Huawei Huang1,§, Si Zhou2,§, Xiaotong Han1, Changtai Zhao1, Juan Yang1, Shaofeng Li1, Wei Guo1, Bowen An1, Jijun Zhao2, and Jieshan Qiu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1964-x

2017-12-15

Effects of gold core size on regulating the performance of doxorubicin-conjugated gold nanoparticles


Dongyan Wu1,§, Huaisong Wang 1,§, Xiaoshuang Hou 1, Huan Chen 2, Yu Ma 1, Yanglong Hou3 (*), Jin Hong4, and Ya Ding 1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1963-y

2017-12-13

Piezo-phototronic and pyro-phototronic effects enhanced Cu (In, Ga) Se2 thin film solar cells


Laipan Zhu1, Pei Lin1, Baodong Chen1, Longfei Wang1, Libo Chen1, Ding Li1, and Zhong Lin Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1962-z

2017-12-13

Nanomaterial-assisted sensitization of oncotherapy


Yufei Wang1,2, Juan Liu3, Xiaowei Ma1 (*), and Xingjie Liang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1961-0

2017-12-13

Growth modulation towards simultaneous epitaxy of ZnO obliquely aligned nanowire arrays and film on r-plane sapphire substrate


Yongchun Xiao1,2, Yaoyao Tian1,2, Shujing Sun1, Buguo Wang3 (*), and Chenlong Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1960-1

2017-12-13

Bifunctional plasmonic colloidosome/graphene oxide-based floating membranes for recyclable high-efficiency solar-driven clean water generation


Minmin Wang1,2, Jie Zhang1, Ping Wang1, Chuanping Li1,2, Xiaolong Xu1, and Yongdong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1959-7

2017-12-13

MoS2 embedded in 3D interconnected carbon nanofiber film as a freestanding anode for sodium ion battery


Hai Yang1, Min Wang1, Xiaowu Liu1, Yu Jiang1, and Yan Yu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1958-8

2017-12-13

Large-area, transferable sub-10nm polymer membrane in the air-water interface


Ya Huang1,2, Kai Huang1, Naveed Hussain1, Hidetoshi Matsumoto2 (*), and Hui Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1957-9

2017-12-13

In situ observation of atomic movement in a ferroelectric film under an external electric field and stress


Hyeon Jun Lee1, Er-Jia Guo2,3, Taewon Min4, Seung Hyun Hwang1, Su Yong Lee5, Kathrin Dörr3, Jaekwang Lee4, and Ji Young Jo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1956-x

2017-12-13

Osiers-sprout-like heteroatoms doped carbon nanofibers as ultra-stable anodes for lithium/sodium ion storage


Hang Zhang1, Guanhua Zhang2 (*), Zhiqin Li2, Ke Qu3, Huimin Shi2, Qingfeng Zhang2, Huigao Duan2, and Jianhui Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1953-0

2017-12-8

Single-step flash-heat-treatment synthesized flame-retardant red phosphorus/graphene composite as flexible anode for sodium-ion batteries


Yihang Liu1, Anyi Zhang2, Chenfei Shen2, Qingzhou Liu2, Jiansong Cai2, Xuan Cao2, and Chongwu Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1952-1

2017-12-8

Ultrahigh performance of mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium ion batteries and their In-situ Raman investigation


Xiaobin Zhong 1, Xiaoxiao Wang 1, Huiyuan Wang2 (*), Zhizheng Yang2, Yuxiong Jiang1 (*), Jianfeng Li1 (*), and Zhongqun Tian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1955-y

2017-12-8

Metallized siligraphene nanosheets (SiC7) as high capacity hydrogen storage materials


S. R. Naqvi1, Tanveer Hussain3 (*), W. Luo1, and Rajeev Ahuja 1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1954-z

2017-12-8

Self-powered, nanofiber-based and screen-print triboelectric sensors for respiratory monitoring


Ran Cao1,§, Jiaona Wang2,§, Shuyu Zhao1,§, Wei Yang1, Zuqing Yuan1, Yingying Yin1, Xinyu Du1, Nianwu Li1, Xiuling Zhang1, Xiuyan Li2, Zhong Lin Wang 1,3, and Congju Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1951-2

2017-12-5

Calcium carbonate-doxorubicin@silica-indocyanine green nanospheres with photo-triggered drug delivery for enhanced cell killing in drug-resistant breast cancer cells


Wei Wang1,§, Yang Zhao1,§, Bei-Bei Yan1, Liang Dong1, Yang Lu2 , and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1950-3

2017-12-5

Phytochemical-encapsulated nanoplatform for “on-demand” synergetic treatment of multidrug-resistant bacteria


Panpan Sun1,3, Yan Zhang1, Xiang Ran1, Chaoying Liu2 (*), Zhenzhen Wang1, Jinsong Ren1, and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1947-y

2017-12-4

Development of fluorinated polyplex nanoemulsions for improved siRNA delivery and cancer therapy


Gang Chen1, Kaikai Wang1, Pengkai Wu1, Yixin Wang1, Zhanwei Zhou1, Lifang Yin1, Minjie Sun1, and David Oupický1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1946-z

2017-12-4

Large capacitance and fast polarization response of thin electrolyte dielectrics by spin coating for two-dimensional MoS2 devices


Wu Zan, Qiaochu Zhang, Hu Xu, Fuyou Liao, Zhongxun Guo, Jianan Deng, Jing Wan (*), Hao Zhu, Lin Chen, Qingqing Sun, Shijin Ding, Peng Zhou, Wenzhong Bao (*), and David Wei Zhang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1945-0

2017-12-4

Photocatalytic hydrogenation of nitroarenes using Cu1.94S-Zn0.23Cd0.77S heteronanorods


Zhanjun Yu1,§, Zheng Chen1,§, Yueguang Chen2,§, Qing Peng1 (*), Rui Lin1, Yu Wang1, Rongan Shen1, Xing Cao1, Zhongbin Zhuang3 (*), and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1944-1

2017-12-1

Wafer-scale synthesis of monolayer WS2 by enhanced chemical vapor deposition for high-performance flexible photodetectors


Changyong Lan1,2, Ziyao Zhou1,3, Zhifei Zhou2, Chun Li2, Lei Shu1,3, Lifan Shen3,4, Dapan Li1,3, Ruoting Dong1, SenPo Yip1,3,4, and Johnny C. Ho1,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1941-4

2017-11-30

Recovery of edge states of graphene nanoislands on a metal substrate by silicon intercalation


Hui Chen1, Yande Que1, Lei Tao1, Yuyang Zhang1,2, Xiao Lin1, Wende Xiao1, Dongfei Wang1, Shixuan Du1 (*) , Sokrates T. Pantelides2,1, and Hongjun Gao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1940-5

2017-11-30

Space-confined vapor deposition synthesis of two dimensional materials


Shasha Zhou, Lin Gan (*), Deli Wang, Huiqiao Li, and Tianyou Zhai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1942-3

2017-11-30

Ni-doped ZnCo2O4 atomic layers achieving boosted selectivity in solar-driven reduction of CO2


Katong Liu, Xiaodong Li, Liang Liang, Ju Wu, Xingchen Jiao, Jiaqi Xu, Yongfu Sun (*), and Yi Xie (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1943-2

2017-11-30

Facile synthesis of porous germanium-iron bimetal oxide nanowires as anode materials for lithium ion batteries


Xiongwu Zhong1, Huijuan Huan1, Xiaowu Liu1, and Yan Yu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1938-z

2017-11-27

Synthesis, mechanical investigation, and application of nitrogen and phosphorus co-doped carbon dots with a highly photoluminescent quantum yield


Quan Xu1 (*), Bofan Li1, Yingchun Ye1, Wei Cai1, Weijun Li1, Chuanyao Yang2, Yusheng Chen3, Meng Xu4, Neng Li5 (*), Xusheng Zheng6, Jason Street7, Yan Luo8, and Lulu Cai2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1937-0

2017-11-27

Ultra-small Cu nanoparticles embedded in N-doped carbon arrays for electrocatalytic CO2 reduction reaction in dimethylformamide


Xiaolong Zhang1, Ying Zhang1,2, Fengwang Li1,2, Christopher D. Easton3, Alan M. Bond1,2, and Jie Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1936-1

2017-11-27

Diphosphine induced chiral propeller-arrangement of gold nanoclusters for singlet oxygen photogeneration


Jiangwei Zhang1,§, Yang Zhou1,2,§, Kai Zheng1, Hadi Abroshan3, Douglas R. Kauffman4, Junliang Sun5, and Gao Li 1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274‐017‐1935‐2

2017-11-27

Highly uniform ultrasound-sensitive nanospheres from pH-induced micelle-to-vesicle transition for tumor-targeted drug delivery


Yiru Wang1,2,§, Tinghui Yin1,2,§, Zhenwei Su2,§, Chen Qiu1, Yong Wang2, Rongqin Zheng1,2 (*), Meiwan Chen3, and Xintao Shuai1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1939-y

2017-11-27

Promotion of osteogenic differentiation of pre-osteoblasts and shortening the healing process of tibial fracture using functional nanofibers


Gu Cheng1,§, Jiajia Cheng2,§, Qun Wang3, Xuewen Yang1, Yuet Cheng1, Zhi Li1, Hu Tu2, Hongbing Deng2 (*), and Zubing Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1934-3

2017-11-24

Surface-adsorbed ions on TiO2 nanosheets for selective photocatalytic CO2 reduction


Xiaogang Li1,§, Wentuan Bi1,§, Zhe Wang2,§, Wenguang Zhu2, Wangsheng Chu3 (*), Changzheng Wu1 (*), and Yi Xie1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1933-4

2017-11-24

Stability and protection of nanowire devices in air


Zhen He1,§, Muhammad Hassan1,§, Huan-Xin Ju2, Rui Wang1, Jin-Long Wang1, Jia-Fu Chen1, Jun-Fa Zhu2, Jian-Wei Liu1 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1932-5

2017-11-22

Ultrathin MoS2 with expanded interlayers supported on hierarchical polypyrrole-derived amorphous N-doped carbon tubular structures for high-performance Li/Na-ion batteries


Xiaojun Zhao1,2, Gang Wang3, Xiaojie Liu1 (*), Xinliang Zheng4, and Hui Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1927-2

2017-11-22

Enhance multidrug resistance reversing efficiency by co-delivery of doxorubicin and curcumin with a legumain sensitive nano-carrier


Sen Lin1,2,3 (*), Peiling Xie1, Mengmeng Luo1, Qing Li2,3, Ling Li1, Jinzhao Zhang1, Qinxiang Zheng1, Hao Chen1,3, and Kaihui Nan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1928-1

2017-11-22

Flavonoid moiety-incorporated carbon dots for ultrasensitive and highly selective fluorescent detection and removal of Pb2+


Jing Xu, Xu Jie, Fengfeng Xie, Haimei Yang, Weili Wei (*), and Zhining Xia


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1931-6

2017-11-22

PVDF-HFP + carbon nanofiber as a functional interlayer for long-life lithium-sulfur batteries


Anyi Zhang1,§, Xin Fang1,§, Chenfei Shen1, Yihang Liu2, In Gi Seo1, Yuqiang Ma3, Liang Chen2, Patrick Cottingham4, and Chongwu Zhou2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1929-0

2017-11-22

Nanoscale inhibition of polymorphic and ambidextrous IAPP amyloid aggregation with small molecules


Aleksandr Kakinen1, Jozef Adamcik2, Bo Wang3, Xinwei Ge3, Raffaele Mezzenga2 (*), Thomas P. Davis1,4 (*), Feng Ding3 (*), and Pu Chun Ke1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1930-7

2017-11-22

Consequence of shape elongation on emission asymmetry for colloidal CdSe/CdS nanoplatelets


Fu Feng1, Loan Thu N’Guyen1, Michel Nasilowski2, Brice Nadal2, Benoît Dubertret2, Laurent Coolen1, and Agnès Maître1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1926-3

2017-11-21

Acidity-triggered TAT-presenting nanocarriers augment tumoral retention and cellular nucleus translocation of drugs


Wei Jiang1, Jilong Wang2, Jinbin Yang3, Zhiwei He4, Zhenhui Hou4, Yingli Luo2, Li Wang2, Jing Liu2, Houbing Zhang1, Yangyang Zhao2, Guoqing Zhang1, Fang Huang4, Xuechang Zhou3, Lifeng Yan1 (*), Xianzhu Yang5 (*), Yucai Wang2 (*), and Jun Wang5


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1925-4

2017-11-17

A customized lipid-coated magnetic mesoporous silica nanoparticle doped with ceria nanoparticles for theranosis of intracerebral hemorrhage


Bong Geun Cha1,§, Han-Gil Jeong2,3,§, Dong-Wan Kang2,3, Myong-Joo Nam1, Chi Kyung Kim2,4, Do Yeon Kim2,3, In-Young Choi2,3, Seul Ki Ki2,3, Song I Kim2,3,Ju hee Han2,3, Jaeyun Kim1,5,6 (*), and Seung-Hoon Lee2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1924-5

2017-11-16

The stability in Fe12O12 cluster


Xiaohu Yu1,2,3 (*), Xuemei Zhang1, and Xunwang Yan3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1923-6

2017-11-16

Metamaterial graphene thermal emitter


Cheng Shi, Nathan H. Mahlmeister, Isaac. J. Luxmoore, and Geoffrey R. Nash (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1922-7

2017-11-15

Mesoporous Mn-Sn bimetal oxide nanocube as long cycle life anode for lithium ion half/full cells and sulfur host for Li-S batteries


Yanyan He1, Liqiang Xu1 (*), Chuanchuan Li1, Xiaoxia Chen1, Gang Xu1, and Xiaoyun Jiao2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1921-8

2017-11-14

NIR-II light activated photodynamic therapy with protein-capped gold nanoclusters


Qian Chen1, Jiawen Chen1, Zhijuan Yang1, Lin Zhang2, Ziliang Dong1, and Zhuang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1917-4

2017-11-14

Surface charge tunable nanoparticles for TNF-α siRNA delivery in treatment of ulcerative colitis by oral route


Shoaib Iqbal1, Xiao-Jiao Du2,3,4,5 (*), Jillong Wang1, Hongjun Li2,3, Youyong Yuan2,3,5, and Jun Wang2,3,4,5,6


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1918-3

2017-11-14

A sustainable aqueous Zn-I2 battery


Chong Bai1,§, Fengshi Cai2,§, Lingchang Wang2, Shengqi Guo2, Xizheng Liu2 (*), and Zhihao Yuan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1920-9

2017-11-14

Bio-inspired design of hierarchical FeP nanostructure array for hydrogen evolution


Ya Yan1,4, Xue Rong Shi2, Mao Miao3, Ting He3, Ze Hua Dong3, Ke Zhan1, Junhe Yang1, Bin Zhao1,4 (*), and Baoyu Xia3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1919-2

2017-11-14

Porous hollow palladium nanoplatform for image-guided chemo-,photothermal and radio-trimodal therapy


Menglin Song1, Nian Liu1, Le He3, Gang Liu1, Daishun Ling4, Xinhui Su5, and Xiaolian Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1910-y

2017-11-8

X-ray microscopic investigation of molecular orientation in a hole carrier thin film for organic solar cells


Quentin ARNOUX1,2,3 (*), Benjamin WATTS4, Sufal SWARAJ5, François ROCHET1,5, and Ludovic TORTECH2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1907-6

2017-11-8

Targeted and imaging-guided in vivo photodynamic therapy of tumors using dual-functional, aggregation-induced emission nanoparticles


Xianhe Sun1,§, Abudureheman Zebibula2,§, Xiaobiao Dong3, Gonghui Li2 (*), Guanxin Zhang3 (*), Deqing Zhang3, Jun Qian1, and Sailing He1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1906-7

2017-11-8

Essential oils as solvents and core material for the preparation of photo-responsive polymer nanocapsules


Valentina Marturano1,2, Valentina Bizzarro2, Adriana De Luise3, Anna Calarco3, Veronica Ambrogi4 (*), Marta Giamberini5, Bartosz Tylkowski6, and Pierfrancesco Cerruti2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1908-5

2017-11-8

Design and applications of lattice plasmon resonances


Bharath Bangalore Rajeeva, Linhan Lin, and Yuebing Zheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1909-4

2017-11-8

Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radical with graphene encapsulating metal nanoshields


Junying Wang1,§, Xiaoju Cui2,3,4,§, Haobo Li2,4,§, Jianping Xiao2, Jiang Yang6, Xiaoyu Mu1, Haixia Liu1, Yuanming Sun5, Xuhui Xue5, Changlong Liu1, Xiaodong Zhang1 (*), Dehui Deng2,3 (*), and Xinhe Bao2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1912-9

2017-11-8

Observation of unconventional anomalous Hall effect in epitaxial CrTe thin films


Dapeng Zhao1,§, Liguo Zhang1,§, Iftikhar Ahmed Malik2,§, Menghan Liao1, Wenqiang Cui1, Xinqiang Cai1, Cheng Zheng1, Luxin Li1, Xiaopeng Hu1, Ding Zhang1,3, Jinxing Zhang2, Xi Chen1,3, Wanjun Jiang1,3 (*), and Qikun Xue1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1913-8

2017-11-8

Embedding hollow Co3O4 nanoboxes into a 3D macroporous graphene framework for high-performance energy storage devices


Mengping Li1, Maher F. El-Kady1,2, Jee Y. Hwang1, Matthew D. Kowal1, Kristofer Marsh1, Haosen Wang1, Zhijuan Zhao1, and Richard B. Kaner1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1914-7

2017-11-8

Ultra-robust triboelectric nanogenerator for harvesting rotary mechanical energy


Xinyu Du1,§, Nianwu Li1,§, Yuebo Liu2, Jiaona Wang2, Zuqing Yuan1,4, Yingying Yin1,4, Ran Cao1,4, Shuyu Zhao2, Bin Wang2, Zhong Lin Wang1,3,4, and Congju Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1916-5

2017-11-8

Electrospun generation of graphene-based aerogel microspheres for broadband and tunable high-performance microwave absorption


Fanbin Meng, Huagao Wang, Wei Wei, Zijian Chen, Tian Li, Chunyuan Li, Yu Xuan, and Zuowan Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1915-6

2017-11-8

In-situ atomic-scale observation of monolayer graphene growth from SiC


Kaihao Yu1,§, Wen Zhao2,4,§, Xing Wu1,5,§, Jianing Zhuang4, Xiaohui Hu1,6, Qiubo Zhang1, Jun Sun1, Tao Xu1, Yang Chai9, Feng Ding2,3,4 (*), and Litao Sun1,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1911-x

2017-11-8

Deciphering active biocompatibility of iron oxide nanoparticles from their intrinsic antagonism


Lu Wang1,§, Zejun Wang1,§, Xiaoming Li2, Yi Zhang1, Min Yin1, Jiang Li1, Haiyun Song3, Jiye Shi1,4, Daishun Ling5, Lihua Wang1, Nan Chen1 (*), and Chunhai Fan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1905-8

2017-11-2

Soft thermal nanoimprint lithography by nanocomposite mold


Viraj Bhingardive, Liran Menahem, and Mark Schvartzman (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1900-0

2017-10-26

Enhanced microwave absorbing performance of highly dispersed CoNi nanostructures arrayed on graphene


Genban Sun1, 2, Hong Wu2, Qingliang Liao1 (*), and Yue Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1899-2

2017-10-26

Rod-shaped thiocyanate induced abnormal band gap broadening in SCN doped CsPbBr3 perovskite nanocrystals


Yongbing Lou1 (*), Yandan Niu1, Dongwen Yang2, Qiaoling Xu2, Yuhang Hu1, Ying Shen1, Jing Ming1, Jinxi Chen1, Lijun Zhang2 (*), and Yixin Zhao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1901-z

2017-10-26

Plasma processed homogeneous magnesium hydride/carbon nanocomposite for highly stable lithium storage


Xinghua Chang1,2, Xinyao Zheng1, Yanru Guo1, Jun Chen1, Jie Zheng1 (*), and Xingguo Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1902-y

2017-10-26

Amorphous red phosphorus anchored on carbon nanotubes as high performance electrodes for lithium ion batteries


Li Sun (*), Yu Zhang, Deyang Zhang, Jingang Liu, and Yihe Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1903-x

2017-10-26

Nanocapsules of oxalate oxidase for hyperoxaluria treatment


Ming Zhao1, Duo Xu1, Di Wu1, James W. Whittaker2, Robert Terkeltaub3, and Yunfeng Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1898-3

2017-10-26

High-purity helical carbon nanotubes by trace water-assisted chemical vapor deposition: Large-scale synthesis and growth mechanism


Fanbin Meng1, Ying Wang1, Qiang Wang1, Xiaoling Xu1, Man Jiang1, Xuesong zhou2, Ping He2, and Zuowan Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1897-4

2017-10-23

Efficient fully laser-patterned flexible perovskite modules and solar cells based on low temperature solution-processed SnO2/mesoporous-TiO2 electron transport layers


Janardan Dagar1, Sergio Castro-Hermosa1, Matteo Gasbarri1, Alessandro L. Palma1, Lucio Cina2, Fabio Matteocci1, Emanuele Calabrò2, Aldo Di Carlo1, and Thomas M. Brown1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1896-5

2017-10-23

High-performance sub-10 nm monolayer black phosphorene tunneling transistors


Hong Li1 (*), Jun Tie1, Jingzhen Li2, Meng Ye2, Han Zhang2, Xiuying Zhang2, Yuanyuan Pan2, Yangyang Wang5, Ruge Quhe6, Feng Pan4 (*), and Jing Lu2, 3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1895-6

2017-10-23

An additive dripping technique using diphenyl ether for tuning perovskite crystallization for high efficiency solar cells


Di Huang1,2,3, Tenghooi Goh2 , Yifan Zheng2, Zilun Qin1,3, Jiao Zhao1,3, Suling Zhao1,3, Zheng Xu1,3 (*), and André D. Taylor 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1894-7

2017-10-23

Self-assembly of peptide-based nanostructures: synthesis and biological activity


Léna Guyon1, Elise Lepeltier1 (*), and Catherine Passirani1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1892-9

2017-10-23

Enhanced oxygen reduction on atomically thin Pt-based nanoshells by integrating surface facet, interfacial electronic and substrate stabilization effects


Wei Ye§, Zhongti Sun§, Chengming Wang (*), Mengshan Ye, Chenhao Ren, Ran Long, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Xiaojun Wu (*), and Yujie Xiong (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1891-x

2017-10-20

One-Pot synthesis of Pt−Cu bimetallic nanocrystals with different structures and enhanced electrocatalytic properties


Daowei Gao1,§, Shuna Li1,§, Guolong Song1, Pengfei Zha2, Cuncheng Li1, Qin Wei1, Yipin Lv1, and Guozhu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1888-5

2017-10-18

Reversible hydrogels with tunable mechanical properties for optically controlling cell migration


Xin Wu1,§, Wenmao Huang1,§, Wenhao Wu2,§, Bin Xue1, Dongfang Xiang1, Ying Li3, Meng Qin1, Fei Sun4, Wei Wang1 (*), Wenbin Zhang2 (*), and Yi Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1890-y

2017-10-18

Silicon nanowire CMOS NOR logic gates featuring one-volt operation on bendable substrates


Jeongje Moon1,2, Yoonjoong Kim1, Doohyeok Lim1, and Sangsig Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1889-4

2017-10-18

Unraveling giant Cu(110) surface restructuring induced by a non-planar phthalocyanine


Nataliya Kalashnyk1 (*), Luke A. Rochford2, Dongzhe Li3, Alexander Smogunov4, Yannick J. Dappe4, Tim S. Jones2, and Laurent Guillemot1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1887-6

2017-10-17

Programmable DNA-responsive microchip for capture and release of circulating tumor cells by nucleic acid hybridization


Shan Guo1,§, Haiyan Huang1,§, Xujing Deng3, Yuqi Chen1, Zhuoran Jiang1, Min Xie2, Songmei Liu3, Weihua Huang2 (*), and Xiang Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1885-8

2017-10-16

Remarkably enhanced water splitting activity of nickel foam via simple immersion in ferric nitrate solution


Huajie Yin1,§, Lixue Jiang1,§, Porun Liu1, Mohammad Al-Mamun1, Yun Wang1, Yu Lin Zhong1, Huagui Yang1, Dan Wang1, Zhiyong Tang1, and Huijun Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1886-7

2017-10-16

Silicon nanowire ratioed inverters on bendable substrates


Jeongje Moon1,2, Yoonjoong Kim1, Doohye ok Lim1, Kye ungmin Im1, and Sangsig Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1884-9

2017-10-13

Conjugated polymer-mediated synthesis of sulfur-and nitrogen-doped carbon nanotubes as efficient anode materials for sodium ion batteries


Yanzhen He1, Xijiang Han1 (*), Yunchen Du1, Bo Song1, Bin Zhang1, Wei Zhang2 (*), and Ping Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1882-y

2017-10-12

One-pot synthesis of interconnected Pt95Co5 nanowires with enhanced electrocatalytic performance for methanol oxidation reaction


Qingqing Lu1,2, Litai Sun1,2, Xue Zhao1,2, Jianshe Huang1, Ce Han1, and Xiurong Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1881-z

2017-10-12

Silica nanoparticle with a single His-tag for addressable functionalization, reversible assembly and recycling


Yuye Cao1, Yangdong Cui1, Yu Yang1, Jie Hua1, Zheng-Mei Song1, Haifang Wang1, Yuanfang Liu1,2, and Aoneng Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1876-9

2017-10-10

High performance colorful semitransparent perovskite solar cells with phase compensated microcavities


Kyu-Tae Lee1,§, Ji-Yun Jang2,§, and Hui Joon Park2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1880-0

2017-10-10

A heterogeneously supported single-atom-mimic platinum as a sustainable catalyst for the hydrosilylation


Huachao Zai1,2, Yizhou Zhao1,2, Shanyu Chen1, Lei Ge1, Changfeng Chen1 (*), Qi Chen2, and Yujing Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1879-6

2017-10-10

Strong contact coupling of neuronal growth cones with height-controlled vertical silicon nanocolumns


Seong-Min Kim1, Seyeong Lee1, Dongyoon Kim1, Dong-Hee Kang1, Kisuk Yang2, Seung-Woo Cho2, Jin Seok Lee3, Insung S. Choi4 (*), Kyungtae Kang5 (*), and Myung-Han Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1878-7

2017-10-10

InP/GaInP nanowire tunnel diodes


Xulu Zeng1 (*), Gaute Otnes1, Magnus Heurlin1,2, Renato T Mourão3, and Magnus T Borgström1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1877-8

2017-10-10

Living cell synthesis of CdSe quantum dots: Manipulation based on the transformation mechanism of intracellular Se-precursor


Ming Shao1, Rong Zhang1, Chuan Wang2, Bin Hu2, Daiwen Pang2, and Zhixiong Xie1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1873-z

2017-10-9

Confined solution process for high quality CH3NH3PbBr3 single crystals with controllable morphologies


Yitan Li1,2, Lu Han1, Qiao Liu3, Wei Wang4, Yuguang Chen1, Min Lyu1, Xuemei Li5, Hao Sun6, Hao Wang3, Shufeng Wang4, and Yan Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1875-x

2017-10-9

Coordination-responsive drug release inside gold nanorod@metal-organic framework core-shell nanostructures for near-infrared-induced synergistic chemo-photothermal therapy


Yantao Li§, Jun Jin§, Dawei Wang, Jiawei Lv, Ke Hou, Yaling Liu (*), Chunying Chen (*), and Zhiyong Tang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1874-y

2017-10-9

Self-quenched gold nanoclusters for turn-on fluorescence imaging of intracellular glutathione


Cong Dai1, Chengxiong Yang1, and Xiuping Yan1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1872-0

2017-9-29

Doxorubicin loaded Fe3O4@MoS2-PEG-2DG nanocubes as a theranostic platform for MRI guided chemo-photothermal therapy of breast cancer


Wensheng Xie1,2, Qin Gao1,2, Dan Wang1,2, Zhenhu Guo1,2, Fei Gao3, Xiumei Wang1,2, Qiang Cai1,2, Si-shen Feng3, Haiming Fan4 (*), Xiaodan Sun1,2 (*), and Lingyun Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1871-1

2017-9-29

Polyaniline coated selenium/carbon composites encapsulated in graphene as excellent cathodes for Li-Se batteries


Biwu Wang1, Jingjing Zhang1 (*), Zhigang Xia2 (*), Meiqiang Fan1, Chunju Lv1, Guanglei Tian1, and Xiaona Li


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1870-2

2017-9-29

Rapid low-temperature synthesis of perovskite/carbon nanocomposite as superior electrocatalysts for oxygen reduction in Zn-air batteries


Zhenhua Yan1, Hongming Sun1, Xiang Chen1, Xiaorui Fu1, Chengcheng Chen1, Fangyi Cheng1 (*), and Jun Chen1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1869-8

2017-9-28

Polarized g-C3N4 fewlayers as metal-free electrocatalysts for highly efficient reduction of CO2


Bing Zhang, Tianjian Zhao, Weijie Feng, Yongxing Liu, Honghui Wang, Hui Su, Libing Lv, Xinhao Li (*), and Jiesheng Chen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1866-y

2017-9-25

PEG-modified cobalt sulfide nanosheets for high-performance photothermal conversion and photoacoustic/magnetic resonance imaging


Zhenglin Li1,2,3, Zhuo Li1, Lei Chen4, Ying Hu5, Shaoshan Hu4, Zhaohua Miao6, Ye Sun2 (), Flemming Besenbacher3 (*), and Miao Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1865-z

2017-9-25

Highly [010] oriented self-assembling of LiCoPO4/C nanoflakes as high performance cathode for lithium ion batteries


Yan Hou1, Kun Chang2 (*), Bao Li1, Hongwei Tang1, Zhenyu Wang3, Jianli Zou3, Huimin Yuan3, Zhouguang Lu3 (*), and Zhaorong Chang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1864-0

2017-9-22

Single Cr atom catalytic growth of graphene


Huy Q. Ta1,2,§, Liang Zhao1,§, Wanjian Yin1 (*), Darius Pohl3, Bernd Rellinghaus3, Thomas Gemming3, Barbara Trzebicka2, Justinas Palisaitis4, Gao Jing1, Per O. Å. Persson4, Zhongfan Liu1,5, Alicja Bachmatiuk1,2,3 (*), and Mark H. Rümmeli1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1861-3

2017-9-21

Polycation-functionalized gold nanodots with tunable near-infrared fluorescence for simultaneous gene delivery and cell imaging


Yuanqing Sun1,4,§, Dandan Wang3,§, Yueqi Zhao1, Tianxin Zhao1, Hongchen Sun3, Xiangwei Li3, Chuanxi Wang2 (*), Bai Yang1, and Quan Lin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1860-4

2017-9-21

Understanding the structural evolution and Na+ kinetics in honeycomb-ordered O′3-Na3Ni2SbO6 cathode


Pengfei Wang1,2, Hurong Yao1,2, Ya You1,2, Yonggang Sun1,2, Yaxia Yin1,2 (*), and Yu-Guo Guo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1863-1

2017-9-21

Surface-floating gold nanorod super-aggregates with macroscopic uniformity


Ferhan Abdul Rahim1, Huang Youju1, Dandapat Anirban1, and Kim Dong-Hwan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1859-x

2017-9-21

Elucidation into thermally induced internal porosity in zinc oxide nanorods


Albertus D. Handoko1,§ (*), Laura-Lynn Liew1,2,§, Ming Lin1, Gopinathan Sankar3, Yonghua Du4, Haibin Su2, Zhili Dong2, and Gregory K. L. Goh1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1862-2

2017-9-21

Nanoscale covalent organic polymers as biodegradable nanomedicine for chemotherapy-enhanced photodynamic therapy of cancer


Hairong Wang§, Wenwen Zhu§, Liangzhu Feng, Qian Chen, Yu Chao, Ziliang Dong, and Zhuang Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1858-y

2017-9-18

One-pot synthesis of Au@Pt star-like nanocrystals and the enhanced electrocatalytic performance towards formic acid and ethanol oxidation


Yi Peng1,2, Lidong Li1 (*), Ran Tao1, Lingyu Tan1, Mengna Qiu1, and LinGuo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1851-5

2017-9-15

Charge transfer of graphene/polymer interfaces for CO2 detection


Myungwoo Son1, Yusin Pak1, Sang-Soo Chee1, Francis Malar Auxilia1, Kihyeun Kim1, Byung-Kee Lee2, Sungeun Lee2, Sun Kil Kang2, Chaedeok Lee2, Jeong Soo Lee2, Ki Kang Kim3, Yun Hee Jang4, Byoung Hun Lee1, Gun-Young Jung1 (*), and Moon-Ho Ham1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1857-z

2017-9-15

Development of polyimide films reinforced with boron nitride and boron nitride nanosheet for transparent flexible device applications


You Jin Min, Kyeong-Hee Kang, and Dae-Eun Kim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1856-0

2017-9-15

Heterostructured graphene quantum dots/WSe2/Si photodetector with suppressed dark current and improved photodetectivity


Mengxing Sun1, Qiyi Fang2, Dan Xie1 (*), Yilin Sun1, Liu Qian3, Jianlong Xu4, Peng Xiao4, Changjiu Teng1, Weiwei Li1, Tianling Ren1, and Yanfeng Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1855-1

2017-9-15

Plasmon resonant amplification of a hot electron-driven photodiode


Lang Shen1,§, Nirakar Poudel3,§, George N. Gibson2,5, Bingya Hou3, Jihan Chen3, Haotian Shi4, Ernest Guignon5, William D. Page5, Arturo Pilar5, and Stephen B. Cronin3,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1854-2

2017-9-15

Sodium-doped carbon nitride nanotubes for efficient visible-light driven hydrogen production


Longshuai Zhang1,3, Ning Ding1,3, Muneaki Hashimoto2, Koudai Iwasaki2, Noriyasu Chikamori2, Kazuya Nakata2, Yuzhuan Xu1,3, Jiangjian Shi1,3, Huijue Wu1,3, Yanhong Luo1,3, Dongmei Li1,3 (*), Akira Fujishima2 (*), and Qingbo Meng1, 3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1853-3

2017-9-15

Utilizing the full capacity of carbon black as anode for Na-ion batteries via solvent co-intercalation


Wei Xiao1,2, Qian Sun1, Jian Liu1, Biwei Xiao1, Per-Anders Glans3, Jun Li2, Ruying Li1, Jinghua Guo3, Wanli Yang3, Tsun-Kong Sham2 (*), and Xueliang Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1852-4

2017-9-15

Doxorubicin-loaded silicon nanoparticles impregnated into red blood cells featuring bright fluorescence, strong photostability, and lengthened blood residency


Airui Jiang§, Bin Song§, Xiaoyuan Ji, Fei Peng, Houyu Wang, Yuanyuan Su, and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1850-6

2017-9-12

Highly delocalized endohedral metal was detected in Gd@C2v(9)-C82 when co-crystallized with α-S8


Cheng Li1,2,§, Xuejiao J. Gao4,§, Huanli Yao1,2, Huan Huang1,2, Rongli Cui1,2, Xihong Guo1,2, Lele Zhang1, Bing Liu1,2, Binggang Xu1, Weiqun Shi1,2, Jinquan Dong1, Lai Feng3 (*), Xingfa Gao4 (*), and Baoyun Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1849-z

2017-9-12

Flow behavior of liquid metal in the connected fascial space: Intervaginal space injection in the rat wrist and tumor mice


Nan Hu1,2,4,§, Yupeng Cao1,2,§, Zhuo Ao1, Xinxiao Han1,2, Qiang Zhang1,2, Wentao Liu1, Sidi Liu1, Fulong Liao1,3, and Dong Han1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1848-0

2017-9-8

Enhanced sodium storage performance in flexible free-standing multichannel carbon nanofibers with enlarged interlayer spacing


Beibei Yuan1, Linchao Zeng2, Xizhen Sun2, Yan Yu1,2 (*), and Qingsong Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1847-1

2017-9-8

Nontoxic engineered virus nanofiber as an efficient agent for prevention and detection of fungal infection


Yicun Wang2, Hongxi Shi1, Shuai Dong1, Yan Li1, Meng Wang3, Yanyan Huai1, Xintong Zhang1, Xi Chen1, Chuanbin Mao4,5, Xiang Gao1 (*), and Li Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1845-3

2017-9-7

How G-quadruplex topology and loop sequences affect optical properties of DNA-templated silver nanoclusters


Guangyu Tao, Yang Chen, Ruoyun Lin, Jiang Zhou, Xiaojing Pei, Feng Liu, and Na Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1844-4

2017-9-6

Ion separation and water purification by applying external electric field on porous graphene membrane


Amir Lohrasebi1,2 (*) and Samaneh Rikhtehgaran3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1842-6

2017-9-5

Grain boundaries modulating active sites in RhCo porous nanospheres for efficient Co2 hydrogenation


Xusheng Zheng1,§ (*), Yue Lin2,§, Haibin Pan1, Lihui Wu1, Wei Zhang1, Linlin Cao1, Jing Zhang3, Lirong Zheng3, and Tao Yao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1841-7

2017-9-5

UV-assisted flash light welding process to fabricate silver nanowire/graphene on PET substrate for transparent electrodes


Wan-Ho Chung1, Sung-Hyeon Park1, Sung-Jun Joo1, and Hak-Sung Kim1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1837-3

2017-9-4

Enhanced thermal transport across monolayer MoS2


Miguel Goni, Jia Yang, and Aaron J. Schmidt (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1835-5

2017-9-4

Ag nanowire-nanoparticle decorated MoS2 monolayer for surface enhanced Raman scattering


Juan Li1,2, Weina Zhang1,2, Hongxiang Lei1 (*), and Baojun Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1836-4

2017-9-4

6-inch uniform vertically-oriented graphene on soda lime glass for photothermal applications


Haina Ci1,3, Huaying Ren1,3, Yue Qi1,3, Xudong Chen1, Zhaolong Chen1, Jincan Zhang1,3, Yanfeng Zhang1,2 (*), and Zhongfan Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1839-1

2017-9-4

In-situ trapped high-density single metal atoms within graphene: Iron-containing hybrid as representatives for efficient oxygen reduction


Daobin Liu1, Chuanqiang Wu1, Shuangming Chen1, Shiqing Ding1, Yaofeng Xie1, Changda Wang1, Tao Wang1, Yasir A. Haleem1, Zia ur Rehman1, Yuan Sang1, Qin Liu1, Xusheng Zheng1, Yu Wang3, Binghui Ge2, Hangxun Xu1, and Li Song1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1840-8

2017-9-4

Selective toxicity of hydroxyl-rich carbon nanodots for cancer research


Tak H. Kim1, Joseph P. Sirdaarta2, Qian Zhang3, Ehsan Eftekhari1, James St. John3,4, Derek Kennedy3, Ian E. Cock2, and Qin Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1838-2

2017-9-4

Cross-linked self-assembling peptide scaffolds


Raffaele Pugliese1, Amanda Marchini1,2, Gloria Anna Ada Saracino2, Ronald N. Zuckermann3, and Fabrizio Gelain1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1834-6

2017-9-1

Chemokine-mimetic plerixafor derivative for tumorspecific delivery of nanomaterials


Seungbeom Ko§, Gayong Shim§, Jinyoung Kim, and Yu-Kyoung Oh (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1833-7

2017-8-31

Transition-metal-mediated catalytic properties of gold nanoclusters in aerobic alcohol oxidation


Chaolei Zhang1,2, Yongdong Chen1 (*), Hong Wang1, Zhimin Li2, Kai Zheng2, Shujun Li1, and Gao Li2(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1831-9

2017-8-31

Building 2D quasicrystals from 5-fold symmetric corannulene molecules


Nataliya Kalashnyk1, Julian Ledieu1, Émilie Gaudry1, Can Cui2, An-Pang Tsai3, and Vincent Fournée1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1830-x

2017-8-30

Ultrathin nanobelts-assembled Chinese Knot-like 3D TiO2 for fast and stable lithium storage


Qili Wu1, Shiman He1, Xianfeng Yang2, Jingling Yang1, Gaoren Li1, Yuying Meng1, Shengfu Tong1 (*), Liqiang Mai3 (*), and Mingmei Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1829-3

2017-8-30

Temperature modulating the concentration quenching in lanthanide-doped nanoparticles for enhanced upconversion luminescence


Luoyuan Li1,§, Ningjiu Zhao1,3,§, Limin Fu1 (*), Jing Zhou2, Xicheng Ai1, and Jianping Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1828-4

2017-8-30

Pd/Ag nanosheet as a plasmonic sensing platform for sensitive assessment of hydrogen evolution reaction in colloid solutions


Minmin Wang1,2, Ping Wang1, Jie Zhang1, Hui Hou1,2, Chuanping Li1,2, and Yongdong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1827-5

2017-8-30

MoS2/MnO2 heterostructure-based nanodevice for electrochemical energy storage


Xiaobin Liao1, Yunlong Zhao1, 2, Junhui Wang1, Wei Yang1, Lin Xu1, Xiaocong Tian1, Yi Shuang1, Kwadwo Asare Owusu1, Mengyu Yan1 (*), and Liqiang Mai1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1826-6

2017-8-30

3D mesoporous rose-like nickel-iron selenide microspheres as advanced electrocatalysts for the oxygen evolution reaction


Jiahao Yu1, Gongzhen Cheng1, and Wei Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1832-8

2017-8-30

Site-specific determination of TTR-related functional peptides by using scanning tunneling microscopy


Lanlan Yu1,3,4, Yongfang Zheng1,3,4, Jing Xu1,4, Fuyang Qu1,4, Yuchen Lin1,4, Yimin Zou1,4, Yanlian Yang1 (*), Sally L. Gras2 (*), and Chen Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1825-7

2017-8-29

Real-time decay of fluorinated fullerene molecules on Cu (001) surface controlled by initial coverage


Andrey I. Oreshkin1,§ (*), Dmitry A. Muzychenko 1,§ (*), Sergey I. Oreshkin 2, Vladimir A. Yakovlev3, Palanichamy Murugan4, S. Selva Chandrasekaran4, Vijay Kumar5,6, and R. Z. Bakhtizin7


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1823-9

2017-8-29

Integrative square-grid triboelectric nanogenerator as a vibrational energy harvester and an impulsive force sensor


Chuan He1,2, Weijun Zhu3,4, Guang Qin Gu1,2,5, Tao Jiang1,2, Liang Xu1,2, Bao Dong Chen1,2, Chang Bao Han1,2, Dichen Li3,4, and Zhong Lin Wang1,2,6 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1824-8

2017-8-29

Promoting the methanol oxidation catalytic activity by introducing surface nickel on platinum nanoparticles


Siqi Lu1, Huiming Li1, Jingyao Sun1, and Zhongbin Zhuang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1822-x

2017-8-24

Ultrathin nanoporous metal-semiconductor heterojunction photoanodes for visible light hydrogen evolution


Weiqing Zhang1,§, Yunfeng Zhao1,§, Kai He1, Jun Luo1,2, Guoliang Li1,2, Ruirui Liu1,2, Siyu Liu1, Zhen Cao1, Pengtao Jing3, and Yi Ding1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1821-y

2017-8-24

Dual-Mode Emission of Single-Layered Graphene Quantum Dots in Confinement Nano-Space: Applications for Anti-Counterfeiting and Sensor


Liqian Bai1, Ning Xue1, Yufei Zhao2, Xinrui Wang3, Chao Lu1, and Wenying Shi1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1820-z

2017-8-24

Biomolecule-templated photochemical synthesis of silver nanoparticles:Multiple readouts of localized surface plasmon resonance for pattern recognition


Fang Pu1, Xiang Ran1,3, Meng Guan1,2, Yanyan Huang1,3, Jinsong Ren1 (*), and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1819-5

2017-8-24

Self-supported CoMoS4 nanosheet array as an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction at neutral pH


Xiang Ren1,§, Dan Wu1,§, Ruixiang Ge2, Xu Sun1, Hongmin Ma1, Tao Yan3, Yong Zhang1, Bin Du3, Qin Wei1 (*), and Liang Chen2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1818-6

2017-8-24

A novel dual fluorescence temperature-sensitive chameleon DNA-templated silver nanocluster pair for intracellular thermometry


Weijun Zhou1,2, Jinbo Zhu1, Ye Teng1, Baoji Du1,2, Xu Han1, and Shaojun Dong1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1817-7

2017-8-24

Long-term stable silver nanowire transparent composite as bottom electrode for perovskite solar cell


Yunxia Jin, Yong Sun, Kaiqing Wang, Yani Chen, Ziqi Liang, Yuxi Xu (*), and Fei Xiao (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1816-8

2017-8-24

A low-cost,printable and stretchable strain sensor based on highly conductive elastic composites with tunable sensitivity for human motion monitoring


Yougen Hu1, Tao Zhao1, Pengli Zhu1 (*), Yuan Zhang1,2, Xianwen Liang1, Rong Sun1 (*), and Ching-Ping Wong3,4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1811-0

2017-8-21

Copper nanowire-TiO2-polyacrylate composite electrodes with high conductivity and smoothness for flexible polymer solar cells


Haitao Zhai1,2, Yang Li3, Liwei Chen3, Xiao Wang1,2, Liangjing Shi1, Ranran Wang1 (*), and Jing Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1807-9

2017-8-21

Graphene oxide as a water transporter to promote germination of plants in soil


Yijia He, Ruirui Hu, Yujia Zhong, Xuanliang Zhao, Qiao Chen, and Hongwei Zhu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1810-1

2017-8-21

Fullerene/cobalt porphyrin charge-transfer cocrystals: Excellent thermal stability and high mobility


Shushu Zheng1,3, Junwen Zhong4, Wakana Matsuda2, Peng Jin5, Muqing Chen1, Takeshi Akasaka1, Kazuhito Tsukagoshi3 (*), Shu Seki2 (*), Jun Zhou4, and Xing Lu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1809-7

2017-8-21

N-doped carbon nanocages:A bifunctional electrocatalyst for the oxygen reduction and evolution reactions


Nan Jia§, Qiang Weng§, Yaru Shi, Xinyan Shi, Xinbing Chen, Pei Chen (*), Zhongwei An, and Yu Chen


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1808-8

2017-8-21

Preparation of mechanoluminescent ZnS:Mn with oxygen assistance for dynamic pressure mapping


Xiandi Wang1,2, Rui Ling1,3, Yufei Zhang1,4, Miaoling Que1,2, Yiyao Peng1,2, and Caofeng Pan1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1813-y

2017-8-21

Piezotronic effect on the luminescence of quantum dots for micro/nano-newton force measurement


Yan Zhang1,3, Jiaheng Nie1, and Lijie Li2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1814-x

2017-8-21

Rational design of a “sense and treat” system for targeted amyloid aggregates associated with Alzheimer’s disease


Zhi Du, Nan Gao (*), Yijia Guan, Chao Ding, Yuhuan Sun, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1815-9

2017-8-21

Semi-transparent polymer solar cells with all-copper nanowires based electrodes


Haitao Zhai1,2, Yang Li3, Liwei Chen3, Xiao Wang1,2, Liangjing Shi1, Ranran Wang1 (*), and Jing Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1812-z

2017-8-21

Double-layered polyaniline nanofibers based triboelectrification for self-powered cathodic protection driven by wind


Siwen Cui1,2, Youbin Zheng1, Jun Liang1, and Daoai Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1805-y

2017-8-16

One-step synthesis of novel snowflake-like Si-O/Si-C nanostructures on 3D graphene/Cu foam by chemical vapor deposition


Jing Ning1,2,4, Dong Wang1,2,4 (*), Jincheng Zhang1,2 (*), Xin Feng1,2, Ruixia Zhong1,2, Jiabo Chen1,2, Jianguo Dong1,2, Lixin Guo3, and Yue Hao1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1804-z

2017-8-16

Growth of ZnO self-converted 2D nanosheet zeolitic imidazolate framework membranes by an ammonia-assisted strategy


Yujia Li1, Lu Lin1,2, Min Tu3, Pei Nian1, Ashlee J. Howarth2, Omar K. Farha2,4, Jieshan Qiu1, and Xiongfu Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1803-0

2017-8-15

Light-powered direction-controlled micropump


Mingtong Li,Yajun Su, Hui Zhang, and Bin Dong (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1799-5

2017-8-15

Electrical contacts in monolayer blue phosphorene devices


Jingzhen Li1,§, Xiaotian Sun3,§, Chengyong Xu4,§, Xiuying Zhang1, Yuanyuan Pan1, Meng Ye1, Zhigang Song1, Ruge Quhe5, Yangyang Wang1,6, Han Zhang1, Ying Guo7, Jinbo Yang1,2 (*), Feng Pan8 (*), and Jing Lu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1801-2

2017-8-14

Scalable synthesis of sub-100 nm hollow carbon nanospheres for energy storage applications


Hongyu Zhao1,2,§, Fan Zhang2,§, Shumeng Zhang1, Shengnan He1, Fei Shen2, Xiaogang Han2 (*), Yadong Yin3, and Chuanbo Gao1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1800-3

2017-8-14

Electric field and photoelectrical effect bi-enhanced hydrogen evolution reaction


Mengyu Yan1,2, Xunbiao Zhou1, Xuelei Pan1, Junhui Wang1, Lixue Xia1, Kesong Yu1, Xiaobin Liao1, Xu Xu1, Liang He1, and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1802-1

2017-8-14

Interest of molecular functionalization for electrochemical storage


Bihag Anothumakkool1, Dominique Guyomard1, Joël Gaubicher1 (*), and Lénaïc Madec2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1797-7

2017-8-10

In-situ transformation of Cu2O@MnO2 to Cu@Mn (OH)2 nanosheet-on-nanowire arrays towards efficient hydrogen evolution


Li Chen1,2, Xing Zhang1,3 (*), Wenjie Jiang1,3, Yun Zhang1, Linbo Huang1,3, Yuyun Chen1, Yuguo Yang2, Li Li4, and Jinsong Hu1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1798-6

2017-8-10

Simultaneously fabricated carbon nanotube clusters in situ grown in three-dimensional porous graphene networks: An efficient sulfur host for high-rate and ultra-stable lithium-sulfur batteries


Shizhi Huang1, Lingli Zhang1, Jingyan Wang1, Jinliang Zhu1,2 (*), and Peikang Shen1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1791-0

2017-8-8

Tunable excitonic emission of monolayer WS2 for optical detection of DNA nucleobases


Shun Feng1, Chunxiao Cong2 (*), Namphung Peimyoo1,†, Yu Chen1, Jingzhi Shang1, Chenji Zou1, Bingchen Cao1, Lishu Wu1, Jing Zhang1, Mustafa Eginligil3, Xingzhi Wang1, Qihua Xiong1, Arundithi Ananthanarayanan4, Peng Chen4, Baile Zhang1, and Ting Yu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1792-z

2017-8-8

Ultra-dense planar metallic nanowire arrays with extremely large anisotropic optical and magnetic properties


Qi Jia1,2,4, Xin Ou1,2 (*), Manuel Langer1, Benjamin Schreiber1, Jörg Grenzer1, Pablo F. Siles3, Raul D. Rodriquez3, Kai Huang1,2,4, Ye Yuan1, Alireza Heidarian1, René Hübner1, Tiangui You2, Wenjie Yu2, Kilian Lenz1, Jürgen Lindner1, Xi Wang2, and Stefan Facsko1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1793-y

2017-8-8

Hierarchical ferric-cobalt-nickel ternary oxide nanowire arrays supported on graphene fiber as high-performance electrodes for flexible asymmetric supercapacitors


Jingxin Zhao1,2, Chaowei Li2, Qichong Zhang2, Jun Zhang2, Xiaona Wang2, Juan Sun2, Juanjuan Wang1, Jixun Xie1, Ziyin Lin3, Zhuo Li3, Weibang Lu2, Conghua Lu1 (*), and Yagang Yao2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1795-9

2017-8-8

Channel width scaling and edge states exploration in TMD


Feng Zhang1 (*), Chia-Hui Lee2, Joshua A. Robinson2, and Joerg Appenzeller1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1794-x

2017-8-8

Chemical vapor deposition of monolayer ReSe2 and its electrocatalytic application in hydrogen evolution reaction


Shaolong Jiang1,2, Zhepeng Zhang1,2, Na Zhang2, Yahuan Huan1,2, Yue Gong3,4, Mengxing Sun5, Jianping Shi1,2, Chunyu Xie1,2, P engfei Yang1,2, Qiyi Fang1,2, He Li1, Lianming Tong2, Dan Xie5, Lin Gu3,4,6, Porun Liu7, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1796-8

2017-8-8

Novel perovskite/TiO2/Si trilayer heterojunction for realizing high-performance self-powered UV-Vis-NIR photodetection


Fengren Cao1,§, Qingliang Liao2,§, Kaimo Deng1, Liang Chen1, Liang Li1 (*), and Yue Zhang2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1790-1

2017-8-4

Direct imaging and determination of the crystal structure of 6-layer graphdiyne


Chao Li1,§, Xiu-Li Lu1,§, Yingying Han1, Shangfeng Tang1,Yi Ding1, Ruirui Liu1, Haihong Bao1, Yuliang Li2, Jun Luo1 (*), and Tongbu Lu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1789-7

2017-8-4

Mechanically robust antireflective coatings


Sadaf Bashir Khan1, Hui Wu1, Xiaochen Huai1, Sumeng Zou1, Yuehua Liu1, and Zhengjun Zhang2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1787-9

2017-8-3

High-concentration metallic Mo1–xWxS2 nanosheets with expanded interlayers as efficient electrocatalysts


Qun He1, Yangyang Wan2, Hongliang Jiang1, Chuanqiang Wu1, Zhongti Sun2, Shuangming Chen1 (*), Yu Zhou1, Haiping Chen1, Daobin Liu1, Yasir A. Haleem1, Binghui Ge3, Xiaojun Wu2 (*) and Li Song1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1786-x

2017-8-2

Van der Waals interfacial bonding and intermixing in GeTe-Sb2Te3 based superlattices


Andriy Lotnyk1 (*), Isom Hilmi1, Ulrich Ross1, and Bernd Rauschenbach1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1785-y

2017-8-2

Amorphous NiFeB nanoparticles realizing highly active and stable oxygen evolving reaction for water splitting


Guang Liu, Dongying He, Rui Yao, Yong Zhao, and Jinping Li (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1783-0

2017-8-1

Superelastic wire-shaped supercapacitor sustaining 850% tensile strain based on carbon nanotube@graphene fiber


Huimin Wang, Chunya Wang, Muqiang Jian, Qi Wang, Kailun Xia, Zhe Yin, Mingchao Zhang, Xiaoping Liang, and Yingying Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1782-1

2017-8-1

Flexible memristor as electronic synapse for neuro-inspired computation based on scotch tape-exfoliation mica substrate


Xiaobing Yan1,3,§ (*), Zhenyu Zhou1,§, Jianhui Zhao1, Qi Liu2 (*), Hong Wang1, Guoliang Yuan3, and Jingsheng Chen4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1781-2

2017-8-1

High-performance asymmetrical supercapacitor composed of rGO-enveloped nickel phosphite hollow spheres and N/S co-doped rGO aerogel


Deyang Zhang1,2, Yihe Zhang1 (*), Yongsong Luo2, Yu Zhang1, Xiaowei Li1, Xuelian Yu1, Hao Ding1, Paul K. Chu3, and Li Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1780-3

2017-8-1

A novel method for preparing and characterizing graphene nanoplatelets/aluminum nanocomposites


Duosheng Li1 (*) , Yin Ye1, Xiaojun Liao1, and Qing H. Qin2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1779-9

2017-8-1

Cell-assembled (Gd-DOTA)i-TPP nanoclusters as T2 contrast agent reveal in vivo fates of stem cell transplants


Yanhui Zhang1,2,§, Hongyan Zhang1,3,§, Binbin Li1,4, Hailu Zhang1, Bo Tan1 (*), and Zongwu Deng1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1778-x

2017-8-1

Silicene on non-metallic substrates: Recent theoretical and experimental advances


Emilio Scalise1 (*), Kostantina Iordanidou2, Valeri V. Afanas’ev2, Andre Stesmans2, and Michel Houssa2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1777-y

2017-8-1

A strategy for accurate detection of glucose in human serum and whole blood based on upconversion nanoparticles-polydopamine nanosystem


Yan Liu1,2, Datao Tu1, Wei Zheng1 (*), Lianyu Lu1, Wenwu You1,2, Shanyong Zhou1, Ping Huang1, Renfu Li1, and Xueyuan Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1721-1

2017-7-27

Synthesis of nano SnO2-coupled mesoporous molecular sieve titanium phosphate as a recyclable photocatalyst for efficient decomposition of 2,4-dichlorophenol


Yanduo Liu, Ning Sun, Shuangying Chen, Rui Yan, Peng Li, Yang Qu, Yichun Qu (*), and Liqiang Jing (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1776-z

2017-7-26

A systematic theoretical study on the FeOx-supported single-atom catalysts: M1/FeOx for CO oxidation


Jinxia Liang1,2,3, Qi Yu2, Xiaofeng Yang4 (*),Tao Zhang4, and Jun Li3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1775-0

2017-7-24

Mesoporous TiO2 microparticles by oriented attachment of nanocrystals and their super durability as anode material for sodium-ion batteries


Liming Ling1, Ying Bai1,2 (*), Huali Wang1, Qiao Ni1, Jiatao Zhang3, Feng Wu1,2, and Chuan Wu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1772-3

2017-7-24

Size contrast of formed Pt nanoparticles on vicinity domains within suspended and supported graphene


Dario Roccella1, Matteo Amati2, Hikmet Sezen2,†, Rosaria Brescia3, and Luca Gregoratti2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1774-1

2017-7-24

A study of the device performance and light characteristics stability of quantum dot based white light emitting diodes


Bruno Clasen Hames, Iván Mora-Seró, and Rafael S. Sánchez (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1773-2

2017-7-24

Tunable electron and phonon properties of folded single-layer molybdenum disulfide


Jie Peng1, Peter W Chung1 (*), Madan Dubey2, and Raju R. Namburu3


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1770-5

2017-7-18

Dip-coating processed sponge-based electrodes for stretchable Zn-MnO2 batteries


Hong-Wu Zhu§, Jin Ge§, Yu-Can Peng, Hao-Yu Zhao, Lu-An Shi, and Shu-Hong Yu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1771-4

2017-7-18

Tetra-functional Cu2S thin layer on Cu2O nanowire surface for efficient photoelectrochemical water reduction


Zhenzhen Li and Zhonghai Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1769-y

2017-7-15

Wafer-level and high-controllable fabricated silicon nanowire transistor arrays on (111) SOI wafer for highly sensitive detection in liquid and gas environment


Xun Yang1,2, Anran Gao1, Yuelin Wang1, and Tie Li1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1768-z

2017-7-15

Ingenious design of yolk–shell Fe3O4@N-doped carbon nanochains toward highly effective microwave absorption application


Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Xiaowei He, Kehe Su, and Qiuyu Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1767-0

2017-7-15

Recent advances in solid polymer electrolytes for lithium batteries


Qingqing Zhang1, Kai Liu2, Fei Ding1 (*), and Xingjiang Liu1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1763-4

2017-7-13

Suppressed oxygen evolution induced degradation at high charge cut-off voltages in LiNixMnyCozO2 cathodes


Jianming Zheng1,§, Pengfei Yan2,§, Jiandong Zhang2, Mark H. Engelhard2, Zihua Zhu2, Bryant J. Polzin3, Steve Trask3, Jie Xiao1, Chongmin Wang2 (*), and Jiguang Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1761-6

2017-7-12

Gas template-assisted spray pyrolysis: a facile strategy to porous hollow Co3O4 with tunable porosity for high-performance lithium-ion batteries anode materials


Haoran Du, Kuangfu Huang, Min Li, Yuanyuan Xia, Yixuan Sun, Mengkang Yu, and Baoyou Geng1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1766-1

2017-7-12

Colloidal CsPbBr3 perovskite nanocrystal film as a electrochemiluminescence emitter in aqueous solution


Zhixiong Cai1,§, Feiming Li1,§, Wei Xu1, Shujun Xia1, Jingbin Zeng3, Shaogui He4, and Xi Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1760-7

2017-7-12

Optical emission spectrum diagnose on the energetic Ar ions in synthesis of SiC polytypes by DC arc discharge plasma


Jian Gao1, Lei Zhou1, Jingshuang Liang1, Ziming Wang1, Yue Wu 2, Javid Muhammad1, Xinglong Dong1 (*), Shouzhe Li2, Hongtao Yu3, and Xie Quan3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1764-3

2017-7-12

Formation of plasmon quenching dip greatly enhancing 1O2 generation in chlorin e6-gold nanorod coupling system


Hui Zhang1,2, Haiyun Li1,2, Huizhen Fan1,2, Jiao Yan1,2, Dejing Meng1,2, Shuai Hou 1, Yinglu Ji1, and Xiaochun Wu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1762-5

2017-7-12

Hierarchical three-dimensional flower-like Co3O4 architectures with mesocrystal structure as high capacity anode materials for long-lived lithium-ion batteries


Wenqiang Cao1, Wenzhong Wang1 (*), Honglong Shi1, Jun Wang2, Maosheng Cao3, Yujie Liang1, and Min Zhu1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1759-0

2017-7-11

Multifunctional SnO2/3D graphene hybrid materials for sodium-ion and lithium-ion batteries with excellent rate capability and long cycle life


Jung-In Lee1,§, Junhua Song1,§, Younghwan Cha1, Shaofang Fu1, Chengzhou Zhu1, Xiaolin Li2, Yuehe Lin1,3 (*), and Min-Kyu Song1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1756-3

2017-7-6

Hierarchical Ni-Co-S@Ni-W-O core–shell nanosheet arrays on nickel foam for high performance asymmetric supercapacitors


Weidong He1,§, Zhifu Liang1,§, Keyu Ji1, Qingfeng Sun3 (*), Tianyou Zhai2 (*), and Xijin Xu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1757-2

2017-7-6

Confinedly implanted NiFe2O4-rGO: Clusters tailoring and highly tunable electromagnetic properties for selective-frequency microwave absorption


Yanlan Zhang1, Xixi Wang1, and Maosheng Cao1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1758-1

2017-7-6

Effects of dielectric stoichiometry on the photoluminescence properties of encapsulated WSe2 monolayers


Javier Martín-Sánchez1 (*), Antonio Mariscal2, Marta De Luca3, Aitana Tarazaga Martín-Luengo1, Georg Gramse4, Alma Halilovic1, Rosalía Serna2, Alberta Bonanni1, Ilaria Zardo3, Rinaldo Trotta1 (*), and Armando Rastelli1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1755-4

2017-7-4

Defect-controlled efficient photocatalytic hydrogen generation based on near-infrared Cu-In-Zn-S quantum dots


Xiaoyuan Liu1,2,§, Guozhen Zhang3,§, Hao Chen1, Haowen Li2, Jun Jiang3, Yitao Long2 (*), and Zhijun Ning1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1752-7

2017-7-4

Graphene as intermediary for enhancing electron transfer rate: Free-standing Ni3S2@graphene@Co9S8 electrocatalytic electrode for oxygen evolution reaction


Qiuchun Dong, Yizhou Zhang, Ziyang Dai, Peng Wang, Min Zhao, Jinjun Shao, Wei Huang (*), and Xiaochen Dong (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1754-5

2017-7-4

Improved flexible Li-ion hybrid capacitors: techniques for superior stability


Shengyang Dong1,2, Hongsen Li1, Junjun Wang1, Xiaogang Zhang1 (*), and Xiulei Ji2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1753-6

2017-7-4

SnNi nanoneedles assembled 3D radial nanostructure loaded with SnNiPt nanoparticles: towards enhanced electrocatalysis performance for methanol oxidation


Hao Fang§, Yuting Chen§, Ming Wen (*), Qingsheng Wu, and Quanjing Zhu


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1745-6

2017-6-27

Discharge voltage behavior during high-g impact of electric double-layer capacitors and its application of autonomously sensing high-g acceleration


Keren Dai1, Xiaofeng Wang1 (*), Fang Yi2, Yajiang Yin1, Cheng Jiang1, Simiao Niu3, Qingyu Li4, and Zheng You1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1740-y

2017-6-27

Lotus root-like porous carbon nanofiber anchored with CoP nanoparticles as all-pH hydrogen evolution electrocatalysts


Hengyi Lu1, Wei Fan2 (*), Yunpeng Huang1, and Tianxi Liu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1741-x

2017-6-27

Graphene oxide decorated Fe2(MoO4)3 microflowers as a promising anode for lithium and sodium storage


Chunhua Han1 (*), Xiaoji Ren1, Qidong Li1, Wen Luo1,2, Lei Huang1, Liang Zhou1, and Liqiang Mai1,† (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1742-9

2017-6-27

Three-dimensional interconnected Ni(Fe)OxHy nanosheets on stainless steel mesh as robust integrated oxygen evolution electrode


Qi Zhang1,2, Haixia Zhong2, Fanlu Meng2, Di Bao2, Xinbo Zhang2, and Xiaolin Wei1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1743-8

2017-6-27

One dimension carbon self-doping g-C3N4 nanotubes: synthesis and application in dye-sensitized solar cells


Xue Li, Kai Pan, Yang Qu (*), and Guofeng Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1747-4

2017-6-27

Hierarchical CoNiSe2 nano-architecture as a high-performance electrocatalyst for water splitting


Tao Chen and Yiwei Tan (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1748-3

2017-6-27

Sulfur nanoparticles encapsulated in reduced graphene oxide nanotubes for flexible lithium-sulfur batteries


Kena Chen1, Jun Cao1, Qiongqiong Lu1, Qingrong Wang1, Minjie Yao1, Mingming Han1, Zhiqiang Niu1 (*), and Jun Chen1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1749-2

2017-6-27

Effects of redox active interlayer anions on NiFe-layered double hydroxide nanosheets’ oxygen evolution reactivity


Daojin Zhou1, Zhao Cai1, Yongmin Bi1, Weiliang Tian1,2, Ma Luo1, Qian Zhang1, Qian Zhang1, Qixian Xie1, Jindi Wang1, Yaping Li1, Yun Kuang1, Xue Duan1, Michal Bajdich3, Samira Siahrostami4 (*), and Xiaoming Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1750-9

2017-6-27

Anomalous enhancement of fluorescence of carbon dots through lanthanum doping and potential application in intracellular imaging of ferric ion


Shenghong Yang1, Xiaohan Sun1, Zhaoyan Wang2, Xiayan Wang3 (*), Guangsheng Guo3, and Qiaosheng Pu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1751-8

2017-6-27

Multimodal bioimaging based on gold nanorods and carbon dots nanohybrids as a novel tool for atherosclerosis detection


Xiaojing Liu1, Luting Liu1, Xiujie Hu1, Shuyun Zhou1, Rinat Ankri2, Dror Fixler2 (*), and Zheng Xie1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1739-4

2017-6-27

Improved peroxidase-mimic property: Sustainable, high-efficiency interfacial catalysis with H2O2 on the surface of vesicles of hexavanadate-organic hybrid surfactants


Kun Chen1,2, Aruuhan Bayaguud1, Hui Li2, Yang Chu2, Haochen Zhang1, Hongli Jia1, Baofang Zhang2, Zicheng Xiao3, Pingfan Wu3 (*), Tianbo Liu2 (*), and Yongge Wei1,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1746-5

2017-6-27

Robust 3D network architectures with ultrathin graphite carbon bridging MnO nanoparticles for high-performance lithium-ion battery anode


Jingchun Jia1,2, Xiang Hu1,2, and Zhenhai Wen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1732-y

2017-6-23

Single ultrasmall Mn2+-doped NaNdF4 nanocrystal as multimodal nanoprobe for magnetic resonance and second near-infrared fluorescence imaging


Xin Wang1 (*), Huishan Hu1,2, Hailu Zhang1, Chunyan Li1, Baoli An2, and Jianwu Dai1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1727-8

2017-6-23

Mitochondria-targeting self-assembled nanoparticles derived from triphenylphosphonium-conjugated cyanostilbene enabling site-specific imaging probe, and anticancer drug delivery


Ka Young Kim1,§, Hanyong Jin2,§, Jaehyeon Park1, Sung Ho Jung1, Ji Ha Lee1, Hyesong Park1, Sung Kuk Kim1, Jeehyeon Bae2, and Jong Hwa Jung1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1728-7

2017-6-23

Visible light-driven superoxide generation in conjugated polymers for organic synthesis


Feili Lai1,2, Yue Wang2, Dandan Li4, Xianshun Sun1, Juan Peng2, Xiaodong Zhang1 (*), Yupeng Tian4, and Tianxi Liu2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1729-6

2017-6-23

CVD growth of fingerprint-like patterned 3D graphene film for ultrasensitive pressure sensor


Kailun Xia, Chunya Wang, Muqiang Jian, Qi Wang, and Yingying Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1731-z

2017-6-23

Multivalent interacting glycodendrimer to prevent amyloid-peptide fibril formation induced by Cu(II): A multidisciplinary approach


Anna Janaszewska1, Barbara Klajnert-Maculewicz1 (*), Monika Marcinkowska1, Piotr Duchnowicz2, Dietmar Appelhans3, Gianvito Grasso4, Marco A. Deriu4, Andrea Danani4 (*), Michela Cangiotti5, and Maria Francesca Ottaviani5,1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1734-9

2017-6-23

High-performance enhancement-mode thin-film transistors based on Mg-doped In2O3 nanofiber networks


Hongchao Zhang1, You Meng1, Longfei Song1, Linqu Luo1, Yuanbin Qin2, Ning Han3, Zaixing Yang4, Lei Liu1, Johnny C. Ho5,6,7 (*), and Fengyun Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1735-8

2017-6-23

High-performance enhancement-mode thin-film transistors based on Mg-doped In2O3 nanofiber networks


Jigang Piao1,3, Feng Gao1, Yunong Li 2, Lei Yu1, Dong Liu 2, Zibin Tan1, Yujie Xiong2 (*), Lihua Yang1 (*), and Yezi You1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1736-7

2017-6-23

Hollow carbon nanofibers with dynamic adjustable pore sizes and closed ends as host for high-rate lithium-sulfur battery cathodes


Xiangqian Zhang, Bin He, Wencui Li, and Anhui Lu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1737-6

2017-6-23

Ligand density-dependent influence of RGD-functionalized gold nanoparticles on osteogenic and adipogenic differentiation of mesenchymal stem cells


Jingchao Li1,2, Ying Chen1,2, Naoki Kawazoe1,3, and Guoping Chen1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1738-5

2017-6-23

Aqueous and mechanical exfoliation, unique properties and theoretical understanding of MoO3 nanosheets from free standing α-MoO3 crystals: Raman mode softening and blueshift in absorption edge


Hongfei Liu1 (*), Yongqing Cai2, Mingyong Han1, Shifeng Guo1, Ming Lin1, Meng Zhao1, Yongwei Zhang2, and Dongzhi Chi1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1733-x

2017-6-23

Facile in situ growth of highly dispersed palladium on phosphotungstic acid-encapsulated MIL-100(Fe) for the treatment of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) under visible light


Ruowen Liang1, Renkun Huang1, ShaomingYing1, Xuxu Wang2, Guiyang Yan1 (*), and Ling Wu 2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1730-0

2017-6-23

Uniform and reproducible plasmon enhanced fluorescence substrate based on PMMA-coated large-area Au@Ag nanorod arrays


Jun Sun1, Ziyang Li1, Yinghui Sun2,3, Liubiao Zhong1, Jing Huang1, Junchang Zhang1, Zhiqiang Liang1, Jianmei Chen1, and Lin Jiang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1708-y

2017-6-13

Water-soluble template derived nanoscale silicon nano-flakes and nano-rods morphologies: stable architectures for lithium ion anodes


Bharat Gattu1, Prashanth Hanumantha Jampani3, Moni Kanchan Datta3,4, Ramalinga Kuruba3, and Prashant N. Kumta1,2,3,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1707-z

2017-6-13

Oxidation layering mechanism of graphene-like MoS2 prepared by the intercalation-detonation method


Fan Yang1,2, Kuaishe Wang1,2, Ping Hu1,2,3 (*), Zhenyu Chen1,2, Jie Deng1,2, Boliang Hu1,2, Weicheng Cao3, Dongxin Liu3, Geng An3, and Alex A. Volinsky4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1713-1

2017-6-13

Highly sensitive hybrid nanofibers-based room-temperature CO sensors: Experiments and density-functional theory simulations


Lili Wang1, Ruiqing Chai2,3, Zheng Lou2 (*), and Guozhen Shen2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1718-9

2017-6-13

Highly anisotropic optical and electrical properties in layered SnSe


Shengxue Yang1,2 (*), Yuan Liu3, Minghui Wu4, Lidong Zhao2, Zhaoyang Lin1, Hung-chieh Cheng3, Yiliu Wang1, Chengbao Jiang2, Suhuai Wei5, Li Huang4, Yu Huang3,6, and Xiangfeng Duan1,6 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1712-2

2017-6-13

Hierarchical coral-like NiMoS nanohybrids as highly efficient bifunctional electrocatalyst for overall urea electrolysis


Xiaoxia Wang1, Jianmei Wang3, Xuping Sun2 (*), Shuang Wei1, Liang Cui1, Wenrong Yang3, and Jingquan Liu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1711-3

2017-6-13

Embedding ZnSe nanodots in N-doped hollow carbon architectures for superior lithium storage


Ziliang Chen1, Renbing Wu1 (*), Hao Wang1, Kelvin H. L. Zhang2, Yun Song1, Feilong Wu1, Fang Fang1, and Dalin Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1709-x

2017-6-13

Vapor-phase hydrothermal growth of single crystalline NiS2 nanostructure film on carbon fiber cloth for electrocatalytic oxidation of alcohols into ketones and simultaneous H2 evolution


Tianxing Wu1, Xiaoguang Zhu1, Guozhong Wang1 (), Yunxia Zhang1, Haimin Zhang1 (), and Huijun Zhao1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1714-0

2017-6-13

Photocatalytic H2 evolution improvement for H free-radical stabilization by electrostatic interaction of a Cu-BTC MOF with ZnO/GO


Xifeng Shi, Jiahui Zhang, Guanwei Cui (*), Ning Deng, Wen Wang, Qian Wang, and Bo Tang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1710-4

2017-6-13

Self-assembled formation of long, thin, and uncoalesced GaN nanowires on crystalline TiN films


David van Treeck(*), Gabriele Calabrese, Jelle J. W. Goertz, Vladimir M. Kaganer, Oliver Brandt, Sergio Fernández-Garrido, and Lutz Geelhaar


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1717-x

2017-6-13

Ultrasound-triggered release of Sinoporphyrin sodium from liposome-microbubble complexes and its enhanced sonodynamic toxicity on breast cancer


Yixiang Li, Huanxiao An, Xiaobing Wang, Pan Wang (*), Fei Qu, Yan Jiao, Kun Zhang, and Quanhong Liu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1719-8

2017-6-13

Ultrasensitive detection of Ebola matrix protein in a memristor mode


Bergoi Ibarlucea1,2 (*), Teuku Fawzul Akbar1, Kihyun Kim3, Taiuk Rim3, Chang-Ki Baek3, Alon Ascoli4, Ronald Tetzlaff4, Larysa Baraban1,2 (*), Gianaurelio Cuniberti1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1720-2

2017-6-13

Layered SnS sodium ion battery anodes synthesized near room temperature


Chuan Xia, Fan Zhang, Hanfeng Liang, and Husam N. Alshareef (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1722-0

2017-6-13

Three-dimensional macroscale assembly of Pd nanoclusters


Kai Wang, Haifeng Lin, Bing Ni, Haoyi Li, Muhammad Aurang Zeb Gul Sial, Haozhou Yang, Jing Zhuang, and Xun Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1723-z

2017-6-13

Morphology and property characterization of primary PM10 and PM2.5 particles from different sources


Rufan Zhang1, Chong Liu1, Guangmin Zhou1, Jie Sun1, Nian Liu1, Po-Chun Hsu1, Haotian Wang1, Yongcai Qiu1, Jie Zhao1, Tong Wu1, Wenting Zhao1, and Yi Cui1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1724-y

2017-6-13

Au nanocomposite enhanced electret film for triboelectric nanogenerator


Bao Dong Chen1,2,§, Wei Tang1,2,§, Chi Zhang1,2,§, Liang Xu1,2, Lai Pan Zhu1,2, Lei Jing Yang1,2, Chuan He1,2, Jian Chen1,2, Long Liu1,2, Tao Zhou1,2, and Zhong Lin Wang1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1716-y

2017-6-13

Entropy-driven self assembly of chiral nematic liquid crystalline phases of AgNR@Cu2O hyper branched coaxial nanorods and thickness-dependent handedness transition


Guiqing Cheng1, Yu Wang1 (*), Kun Liu2, and Jihong Yu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1715-z

2017-6-13

Dynamics and self-Assembly of bio-functionalized gold nanoparticles (AuNPs) in solution: Reactive MD simulations


Susanna Monti1,2 (*), Giovanni Barcaro3, Luca Sementa3, Vincenzo Carravetta3, and Hans Ågren2,4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1704-2

2017-6-9

50 ppm of Pd dispersed on Ni(OH)2 nanosheets catalyzing semi-Hydrogenation of acetylene with high activity and selectivity


Mingzhen Hu1, Jian Zhang2, Wei Zhu2, Zheng Chen2, Xin Gao2, Xianjun Du2, Jiawei Wan2, Kebin Zhou1 (*), Chen Chen2 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1701-5

2017-6-9

A general synthetic strategy to monolayer graphene


Youqi Zhu1,2, Tai Cao2, Chuanbao Cao1 (*), Xilan Ma1, Xingyan Xu1, and Yadong Li2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1703-3

2017-6-9

Acid-degradable gadolinium-based nanoscale coordination polymer: A potential platform for targeted drug delivery and potential MR imaging


Zhimei He1, Penghui Zhang1,2, Yan Xiao1, Jingjing Li3, Fang Yang4, Yang Liu4, Jianrong Zhang1 (*), and Junjie Zhu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1705-1

2017-6-9

Peptide self-assembly into lamellar phases and the formation of lipid-peptide nanostructures


Karin Kornmueller1, Bernhard Lehofer1, Gerd Leitinger2, Heinz Amenitsch3, and Ruth Prassl1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1702-4

2017-6-9

Electrosprayed porous Fe3O4/carbon microspheres as anode materials for high-performance lithium-ion batteries


Wenjie Han1,2, Xianying Qin1,3 (*), Junxiong Wu3, Qing Li1,2, Ming Liu1,2, Yue Xia1, Hongda Du1, Baohua Li1 (*), and Feiyu Kang1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1700-6

2017-6-8

High-mobility air-stable n-type field-effect transistors based on large-area solution-processed organic single-crystal arrays


Liang Wang, Xiujuan Zhang, Gaole Dai, Wei Deng, Jiansheng Jie (*), and Xiaohong Zhang


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1699-8

2017-6-8

Mesoporous H-ZSM-5 nanocrystals with programmable amounts of acid sites as “solid ligands” to activate Pd nanoparticles for C–C coupling reactions


Wenyu Ke, Tianlu Cui, Qiuying Yu, Mengying Wang, Libing Lv, Honghui Wang, Zhidong Jiang, Xinhao Li (*), and Jiesheng Chen (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1698-9

2017-6-3

Atomic and electronic structure of Si dangling bonds in quasi-free-standing monolayer graphene


Yuya Murata1, Tommaso Cavallucci1, Valentina Tozzini1, Niko Pavliček2, Leo Gross2, Gerhard Meyer2, Makoto Takamura3, Hiroki Hibino3,†, Fabio Beltram1, and Stefan Heun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1697-x

2017-6-3

Thickness-dependent phase transition and optical behavior of MoS2 films under high pressure


Xuerui Cheng1,Yuanyuan Li2, Jimin Shang1, Chuansheng Hu2, Yufen Ren1, Miao Liu3 (*), and Zeming Qi2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1696-y

2017-6-3

A rapid solid-state approach to electrochemically active chevrel phases (Mo6T8; T = S, Se) for rechargeable magnesium batteries


Partha Saha1,†, Prashanth H. Jampani1, Moni K. Datta1, Daeho Hong1, Bharat Gattu4, Prasad Patel4, Karan S. Kadakia4, Ayyakkannu Manivannan2, and Prashant N. Kumta1,3,4,5,6 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1695-z

2017-6-3

Two-photon lithography for 3D magnetic nanostructure fabrication


Gwilym Williams1, Matthew Hunt1, Benedikt Boehm2, Andrew May1, Michael Taverne3, Daniel Ho3, Sean Giblin1, Dan Read1, John Rarity3, Rolf Allenspach2, and Sam Ladak1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1694-0

2017-6-3

A self-templating thermolysis strategy to Cu2–xS@M (M = C, TiO2 and MoS2) hollow spheres and application in rechargeable lithium batteries


Yunhui Wang1, He Li1, Yiyong Zhang1, Yueying Peng1, Peng Zhang2, and Jinbao Zhao1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1693-1

2017-6-3

Domain-engineered BiFeO3 thin film photoanodes for highly enhanced ferroelectric solar water splitting


Jaesun Song1, Taemin Ludvic Kim2, Jongmin Lee1, Sam Yeon Cho3, Jaeseong Cha1, Sang Yun Jeong1, Hyunji An1, Wan Sik Kim1, Yen-Sook Jung1, Jiyoon Park1, Gun Young Jung1, Dong-Yu Kim1, Ji Young Jo1, Sang Don Bu3, Ho Won Jang2 (*), and Sanghan Lee1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1669-1

2017-5-31

Practical consideration on Si-based anodes for lithium-Ion battery applications


Jaegeon Ryu§, Dongki Hong§, Hyun-Wook Lee (*), and Soojin Park (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1692-2

2017-5-31

Urea/glycerol: Efficient stripping agents for facile preparation of pristine graphene


Jianping Chen1,2,§, Weili Shi1,§, Zhaodongfang Gao1, Tao Wang1, Shan Wang1, Lijie Dong1, Quanling Yang1 (*), and Chuanxi Xiong1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1691-3

2017-5-24

Highly sensitive and fast responding room-temperature NO2 gas sensors based on WO3 nanorods/sulfonated graphene nanocomposites


Tingting Wang, Juanyuan Hao (*), Shengliang Zheng, Quan Sun, Di Zhang, and You Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1688-y

2017-5-23

Black phosphorus as nano-optical polarization elements explored by polarized Raman spectroscopy


Nannan Mao1, Shishu Zhang1, Jinxiong Wu1, Huihui Tian1, Juanxia Wu1, Hua Xu2, Hailin Peng1, Lianming Tong1 (*), and Jin Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1690-4

2017-5-23

Morphology–dependent catalytic properties of nano–cupric oxides in the Rochow reaction


Yu Zhang1,2, Yongjun Ji1 (*) , Jing Li1,2, Hezhi Liu1, Xiao Hu3, Ziyi Zhong3, and Fabing Su1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1689-x

2017-5-19

Construction of Pd-M (M = Ni, Ag, Cu) alloy surfaces for catalytic applications


Xiang Li1, Xixi Wang1, Maochang Liu1, Hongyang Liu2, Qiang Chen1,3(*), Yadong Yin4, and Mingshang Jin1(*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1687-z

2017-5-19

Copper nanowire/multi-walled CNT composites as all-nanowire flexible electrode for fast charging/discharging lithium-ion battery


Zhenxing Yin1, Sanghun Cho1, Duck-Jae You1, Yong-keon Ahn1, Jeeyoung Yoo1 (*), and Youn Sang Kim1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1686-0

2017-5-19

Enhanced stabilization of inorganic cesium lead triiodide (CsPbI3) perovskite quantum dots with tri-octylphosphine


Chang Lu1, Hui Li1, Kathy Kolodziejski1, Chaochao Dun2, Wenxiao Huang2, David Carroll2, and Scott M. Geyer1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1685-1

2017-5-19

High performance multilayer WSe2 field effect transistors with carrier type control


Pushpa Raj Pudasaini1,2, Cheng Zhang1,2, Akinola Oyedele2,3, Michael G. Stanford1, Nicholas Cross1, Anthony T. Wong1, A. N. Hoffman1, Kai Xiao2, Gerd Duscher1,4, David G. Mandrus1,4, Thomas Z. Ward4, Philip D. Rack1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1681-5

2017-5-18

Three layer phosphorene—Metal interfaces


Xiuying Zhang1,§, Yuanyuan Pan1,§, Meng Ye1, Ruge Quhe4, Yangyang Wang1,5, Ying Guo3, Han Zhang1, Yang Dan1, Zhigang Song1, Jinbo Yang1,2, Wanlin Guo6, and Jing Lu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1680-6

2017-5-18

The enhanced electrical and optical properties of single layered MoS2 by incorporation of aluminum


Hyung-Jun Kim1,2, Suk Yang1,2, Hojoong Kim1,2, Jin Young Moon2, Kyung Park2, Yun-Jin Park1,2, and Jang-Yeon Kwon1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1682-4

2017-5-18

Chemically doped macroscopic graphene fibers with significantly enhanced thermoelectric properties


Weigang Ma1,§, Yingjun Liu2,§, Shen Yan1,4,§, Tingting Miao3, Shaoyi Shi1, Zhen Xu2, Xing Zhang1 (*), and Chao Gao2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1683-3

2017-5-18

Defective molybdenum sulfide quantum dots as highly active hydrogen evolution electrocatalyst


Gang Ou1,2,§, Peixun Fan3,§, Xiaoxing Ke4, Yushuai Xu1, Kai Huang1, Hehe Wei1, Wen Yu1, Hongjun Zhang3, Minlin Zhong3 (*), Hui Wu1 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1684-2

2017-5-18

Asymmetric growth of Au-core/Ag-shell nanorods for strong octupolar plasmon resonance and efficient second-harmonic generation


Sijing Ding1,2,§, Dajie Yang3,§, Xiaoli Liu4,§, Fan Nan1, Ziqiang Cheng1, Songjin Im5, Li Zhou1, Jianfang Wang2 (*), and Ququan Wang1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1678-0

2017-5-17

The in vivo targeted molecular imaging of fluorescent silicon nanoparticles in Caenorhabditis elegans


Yanfeng Zhou1,2, Yun Zhang2, Yiling Zhong1, Rong Fu2, Sicong Wu1, Qin Wang1,2, Houyu Wang1, Yuanyuan Su1, Huimin Zhang2 (*), and Yao He1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1677-1

2017-5-17

Atomic disorders in layer structured topological insulator SnBi2Te4 nanoplates


Yichao Zou1, Zhigang Chen3,1 (*), Enze Zhang4, Fantai Kong5, Yan Lu6, Lihua Wang6,1, John Drennan2, Zhongchang Wang7,8, Faxian Xiu4, Kyeongjae Cho5, and Jin Zou1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1679-z

2017-5-17

Ag/C nanoparticles catalysed aerobic oxidation of diaryl and aryl(hetero) methylenes into ketones


Shuangxi Guo1, Qi Zhang1, Hongbo Li1, Huifang Guo2 (*), and Wei He1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1676-2

2017-5-15

Aerosol synthesis of trivalent titanium doped titania/carbon composite microspheres for superior sodium storage


Doudou Guan1, Qiang Yu1, Chang Xu1, Chunjuan Tang1,3, Liang Zhou1 (*), Dongyuan Zhao1, and Liqiang Mai1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1675-3

2017-5-12

Gold nanoshells: Contrast agents for cell imaging by cardiovascular optical coherence tomography


Jie Hu1, Fernando Rivero2, Francisco Sanz Rodríguez1,3, Emma Martín Rodríguez1, 3 (*), Río Aguilar Torres2, Dirk H. Ortgies1,3, José García Solé1, Fernando Alfonso2 and Daniel Jaque1,3


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1674-4

2017-5-12

In situ atomic-scale observation of Rayleigh instability in ultrathin gold nanowires


Shang Xu1,§, Peifeng Li1,2,§, and Yang Lu1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1667-3

2017-5-9

Solvent-dependent evolution of cyclic penta-twinned rhodium Icosahedral nanocrystals and their enhanced catalytic properties


Yanan Yang, Jiawei Zhang (*), Yajing Wei, Qiaoli Chen, Zhenming Cao, Huiqi Li, Jiayu Chen, Jueli Shi, Zhaoxiong Xie (*), and Lansun Zheng


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1672-6

2017-5-9

Unique role of non-mercapto group in thiol pinning-mediated Ag growth on gold nanoparticles


Jiaqi Chen1,2, Jiao Yan1,2, Yuandong Chen1,2, Shuai Hou1, Yinglu Ji1, and Xiaochun Wu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1666-4

2017-5-9

Triboelectric nanogenerator based on magnetic induced retractable spring steel tapes for efficiently harvesting large amplitude motion energy


Guanlin Liu, Jie Chen, Hengyu Guo, Meihui Lai, Xianjie Pu, Xue Wang, and Chenguo Hu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1668-2

2017-5-9

Selective oxidation mediated synthesis of unique SexTey nanotubes, their assembled thin films and photoconductivity


Yuan Yang, Guo-Qiang Liu, Min-Rui Gao, Yu Xia, and Shu-Hong Yu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1673-5

2017-5-9

Phosphorus and phosphide nanomaterials for sodium ion batteries


Qingbing Xia, Weijie Li, Shulei Chou (*), and Huakun Liu


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1671-7

2017-5-9

Enhancing hydrogen evolution activity through tuning of the oxygen vacancies in self-supported mesoporous spinel oxide nanowire arrays


Dali Liu1,2, Chao Zhang1, Yifu Yu1,3, Yanmei Shi1, Yu Yu1, Zhiqiang Niu3, and Bin Zhang1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1670-8

2017-5-9

Flexible design of gradient multilayer nanofilms coated on carbon nanofibers by atomic layer deposition for enhanced microwave absorption performance


Shichao Zhao1,2, Lili Yan1,2, Xiaodong Tian2,3, Yequn Liu1,4, Chaoqiu Chen1, Yunqin Li1,2, Jiankang Zhang1,2, Yan Song3, and Yong Qin1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1664-6

2017-5-5

Improved plasmon-assisted photoelectric conversion efficiency across the entire UV-visible region based on the antenna-on ZnO/Ag 3D nanostructured films


Lijuan Yan1,§, Yang Liu2,§, Yaning Yan1, Lanfang Wang1, Juan Han1, Yanan Wang1, Guowei Zhou1, Mark T. Swihart2, and Xiaohong Xu1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1663-7

2017-5-5

Simultaneous Surface Modification Method for 0.4Li2MnO3-0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material for Lithium Ion Batteries: Acid treatment and LiCoPO4 coating


Min-Joon Lee, Eunsol Lho, Pilgun Oh, Yoonkook Son, and Jaephil Cho (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1662-8

2017-5-4

Insight into activated graphene with tailored pore structure parameters for long cycle-life lithium-sulfur batteries


Mingbo Zheng1, Songtao Zhang1, Shuangqiang Chen2, Zixia Lin1, Huan Pang1 (*), and Yan Yu2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1659-3

2017-5-3

MOFs-derived porous shuttle-like vanadium oxides for sodium-ion batteries application


Yangsheng Cai1, Guozhao Fang1, Jiang Zhou1,2 (*), Sainan Liu1, Zhigao Luo1, Anqiang Pan1,2 (*), Guozhong Cao3, and Shuquan Liang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1653-9

2017-5-3

Intracellular in situ labeling of TiO2 nanoparticles for fluorescence microscopy ddetection


Koshonna Brown1, Ted Thurn1,#, Lun Xin1, William Liu1,&, Remon Bazak1,†, Si Chen2, Barry Lai2, Stefan Vogt2, Chris Jacobsen3, Tatjana Paunesku1, and Gayle E. Woloschak1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1654-8

2017-5-3

Enhanced sulfide species chemisorption by conductive aluminum-doped zinc oxide decorated carbon nanoflakes for advanced lithium-sulfur batteries


Yangbo Kong§, Jianmin Luo§, Chengbin Jin, Huadong Yuan, Ouwei Sheng, Liyuan Zhang, Cong Fang, Wenkui Zhang, Hui Huang, Yang Xia, Chu Liang, Jun Zhang, Yongping Gan, and Xinyong Tao (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1655-7

2017-5-3

Resolving the controversial mechanism of Na+ reversible storage in TiO2 nanotube arrays: Amorphous versus anatase TiO2


Federico Bella1 (*), Ana B. Muñoz-García2, Giuseppina Meligrana1, Andrea Lamberti3, Matteo Destro4, Michele Pavone2, and Claudio Gerbaldi1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1656-6

2017-5-3

Ultrathin AgPt alloy nanowires as a high-performance electrocatalyst for formic acid oxidation


Xian Jiang1,§, Gengtao Fu1,§, Xia Wu1, Yang Liu1, Mingyi Zhang2, Dongmei Sun1, Lin Xu1 (*), and Yawen Tang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1658-4

2017-5-3

Free-standing porous carbon electrodes derived from wood for high-performance Li-O2 battery applications


Jingru Luo1,§, Xiahui Yao1,§, Lei Yang2,§, Yang Han2, Liao Chen2, Xiumei Geng2, Vivek Vattipalli3, Qi Dong1, Wei Fan3, Hongli Zhu2 (*), and Dunwei Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1660-x

2017-5-3

Fiber gas sensors integrated smart face mask for room-temperature distinguishing target gases


Zhiyi Gao1,2,§, Zheng Lou2,§, Shuai Chen2, La Li2, Kai Jiang3, Zuoling Fu1 (*), Wei Han4 (*), and Guozhen Shen2,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1661-9

2017-5-3

High-performance aqueous symmetric sodium-ion battery using NASICON-structured Na2VTi(PO4)3


Hongbo Wang1, Tianran Zhang2, Chao Chen3, Min Ling4, Zhan Lin1,3 (*), Shanqing Zhang4, Feng Pan5, and Chengdu Liang1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1657-5

2017-5-3

CoP nanoparticles embedded in N-doped carbon nanosheets: A promising anode material with high rate capability and long life for sodium-ion batteries


Kai Zhang, Mihui Park, Jing Zhang, Gi-Hyeok Lee, Jeongyim Shin, and Yong-Mook Kang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1649-5

2017-4-26

Water-assisted self-sustained burning of metallic single-walled carbon nanotubes toward scalable transistor fabrication


Keigo Otsuka1, Taiki Inoue1, Yuki Shimomura1, Shohei Chiashi1, and Shigeo Maruyama1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1648-6

2017-4-26

Review on nanostructured current collectors in lithium–sulfur batteries


Long Kong, Hong-Jie Peng, Jiaqi Huang, and Qiang Zhang (*)


Just Accepted

DOI: 10.1007/s12274-017-1652-x

2017-4-26

Chloride-intercalated continuous chemical vapor deposited graphene film with discrete adlayers


Qiao Chen1,2, Li Zhang1, and Hongwei Zhu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1651-y

2017-4-26

Artificial interphase engineering of electrode materials for improving the overall performance of lithium ion batteries


Zhiqiang Zhu and Xiaodong Chen (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1647-7

2017-4-26

Layered material germanium selenide and its vertical heterostructure with molybdenum disulfide


Wui Chung Yap1, Zhengfeng Yang1, Mehrshad Mehboudi2, Jia-An Yan3, Salvador Barraza-Lopez2, and Wenjuan Zhu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1646-8

2017-4-26

Recent advances in gas-involved in situ studies via transmission electron microscopy


Ying Jiang1,2, Zhengfei Zhang1, Wentao Yuan1, Xun Zhang1, Yong Wang1 (*) and Ze Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1645-9

2017-4-26

Fabrication of SrGe4O9 nanotubes based rigid/flexible sensors for room-temperature ammonia detection


Tingting Huang1,2, Zheng Lou2, Shuai Chen1,2, Rui Li1,2, Kai Jiang3, Di Chen1 (*), and Guozhen Shen2,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1650-z

2017-4-26

Strong and stiff silver nanowire-chitosan composite film reinforced by silver-sulfur covalent bonds


Xiao-Feng Pan1, Huai-Ling Gao2, Yang Su1, Ya-Dong Wu1, Xiang-Ying Wang1, Jing-Zhe Xue2, Tao He1, Yang Lu1 (*), Jian-Wei Liu2, and Shu-Hong Yu2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1644-x

2017-4-25

Giant enhancement and anomalous temperature dependence of magnetism in monodispersed NiPt2 nanoparticles


Aixian Shan1,4, Chinping Chen1(*), Wei Zhang2, Daojian Cheng2 (*), Xi Shen3, Richeng Yu3 (*), and Rongming Wang4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1643-y

2017-4-25

Prolonged and highly-efficient intracellular extraction of photosynthetic electrons from single algal cells by optimized nanoelectrode insertion


Hyeonaug Hong1, Yong Jae Kim1, Myungjin Han2, Gu Yoo3, Hyun Woo Song3, Youngcheol Chae4, Jae-Chul Pyun3, Arthur R. Grossman5, and WonHyoung Ryu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1642-z

2017-4-25

Spermine induced reversible collapse of DNA-bridged nanoparticle-based assemblies


Kristian L. Göeken1, Richard B. M. Schasfoort1, Vinod Subramaniam1,2, and Ron Gill1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1641-0

2017-4-25

Pristine mesoporous carbon hollow spheres as safe adjuvants induce excellent Th2 biased immune response


Manasi Jambhrunkar1, Meihua Yu1, Hongwei Zhang1, Prasanna Abbaraju1, Anand Kumar Meka1, Antonino Cavallaro2, Yao Lu1, Neena Mitter2 (*), and Chengzhong Yu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1640-1

2017-4-20

Actinide endohedral boron clusters:A closed-shell electronic structure of U@B40


Tianrong Yu1,2,§,Yang Gao1,2,§, Dexuan Xu1,2, and Zhigang Wang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1637-9

2017-4-19

High-yield synthesis and liquid-exfoliation of two-dimensional belt like hafnium disulphide


Harneet Kaur1 (*), Sandeep Yadav2, Avanish K. Srivastava1, Nidhi Singh1, Shyama Rath3, Jörg J. Schneider2, Om P. Sinha4, and Ritu Srivastava1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1636-x

2017-4-19

The role of water in adsorption and diffusion of methane within nanoporous silica investigated by hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR spectroscopy


Yuanli Hu1,3, Mingrun Li1, Guangjin Hou1, Shutao Xu2, Ke Gong1,3, Xianchun Liu1, Xiuwen Han1, Xiulian Pan1 (*), and Xinhe Bao1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1638-8

2017-4-19

The egg-like magnetically immobilized nanospheres: A long-lived catalyst model for the hydrogen transfer reaction in the continuous-flow reactor


Yongjian Ai1,2, Zenan Hu1, Zixing Shao2, Li Qi1, Lei Liu1, Junjie Zhou1, Hongbin Sun1,† (*), and Qionglin Liang2,‡ (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1631-2

2017-4-18

Carbon nanotube network film based ring oscillators with sub 10 ns propagation time and the applications in radio-frequency signal transmission


Y. Yang§, L. Ding§, H. Chen, J. Han, Zhiyong Zhang (*), and L.-M. Peng (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1632-1

2017-4-18

Design of dual metal ions/dual amino acids integrated photoluminescent logic gate by high molecular weight proteins localized Au nanoclusters


Liu Liu, Hui Jiang (*), and Xuemei Wang (*).


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1633-0

2017-4-18

Electrosynthesis of Co3O4 and Co (OH)2 ultrathin nanosheet arrays for efficient electrocatalytic water splitting in alkaline and neutral media


Lin Zhang, Bingrui Liu, Ning Zhang (*), and Mingming Ma (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1634-z

2017-4-18

Biocompatibility of boron nitride nanosheets


Srikanth Mateti1, Cynthia S. Wong1, Zhen Liu2, Wenrong Yang2, Yuncang Li3, Lu Hua Li1, and Ying Chen1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1635-y

2017-4-18

Graphene electrode with tunable charge transport in thin-film transistors


Ick-Joon Park1, Tae In Kim1, In-Tak Cho2, Chang-Woo Song3, Ji-Woong Yang3, Hongkeun Park4, Woo-Seok Cheong3, Sung Gap Im4, Jong-Ho Lee2, and Sung-Yool Choi1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1630-3

2017-4-18

Facile fabrication route for binary transition-metal oxides Janus nanoparticles for cancer theranostic applications


M. Zubair Iqbal1, Wenzhi Ren1, Madiha Saeed1, Tianxiang Chen1, Xuehua Ma1, Xu Yu1, Jichao Zhang2, Lili Zhang2, Aiguo Li2, and Aiguo Wu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1628-x

2017-4-14

Ultrasensitive detection of cancer biomarker microRNA by fluorescence amplification of lanthanide nanoprobes


Lianyu Lu1,2, Datao Tu2 (*), Yan Liu2, Shanyong Zhou2, Wei Zheng2, and Xueyuan Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1629-9

2017-4-14

Surface chemistry of carbon nanoparticles functionally select their uptake in various stages of cancer cells


Indrajit Srivastava1,2,§, Santosh K. Misra1,2,§, Fatemeh Ostadhossein1,2,§, Enrique Daza1,2,§, Jasleena Singh1,2, and Dipanjan Pan1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1518-2

2017-4-14

2D sandwich-like nanosheets of ultrafine Sb nanoparticles anchored to graphene for high-efficiency sodium storage


Xiaowu Liu1, Man Gao1, Hai Yang1, Xiongwu Zhong1, and Yan Yu1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1627-y

2017-4-13

Layered double hydroxides monolayers for controlled loading and targeted delivery of anticancer drugs


Xuan Mei, Simin Xu, Tongyang Hu, Liuqi Peng, Rui Gao, Ruizheng Liang (*), Min Wei (*), David G. Evans, and Xue Duan


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1619-y

2017-4-13

Selenium-functionalized metal-organic frameworks for enzyme mimics


Weiqiang Zhou1,2, Hongfeng Li1, Bin Xia1, Wenlan Ji1, Shaobo Ji2,Weina Zhang1, Wei Huang1 (*), Fengwei Huo1 (*), and Huaping Xu2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1623-2

2017-4-13

A yolk-shell design to scalable and general synthesis of hierarchical spinel manganese-based cathodes with superior lithium storage properties


Yu Wu, Junting Zhang, and Chuanbao Cao (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1625-0

2017-4-13

Strain-induced bang-gap engineering in layered TiS3


Robert Biele1 (*), Eduardo Flores2, Jose Ramón Ares2, Carlos Sanchez2,5, Isabel J. Ferrer2,5, Gabino Rubio-Bollinger3,5, Andres Castellanos-Gomez4 (*), and Roberto D’Agosta1,6 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1622-3

2017-4-13

Facile growth of homogeneous Ni (OH)2 coating on carbon nanosheets for high-performance asymmetric supercapacitor


Mingjiang Xie1, Zhicheng Xu1, Shuyi Duan1, Zhengfang Tian1,2, Yu Zhang1, Kun Xiang1, Ming Lin3, Xuefeng Guo1,2 (*), and Weiping Ding1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1621-4

2017-4-13

Theoretical investigations of transport properties of organic solvents in cation-functionalized graphene oxide membranes:implications for drug delivery


Kai Song1, Yong Long2, Xun Wang2 (*), and Gang Zhou1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1626-z

2017-4-13

Energy-driven surface evolution in beta-MnO2 structures


Wentao Yao1, Yifei Yuan2,3, Hasti Asayesh-Ardakani1, Zhennan Huang3, Fei Long1, Craig R. Friedrich1, Khalil Amine2, Jun Lu2 (*), and Reza Shahbazian-Yassar1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1620-5

2017-4-13

Three-dimensional spongy nano-graphene-functionalized silicon anode for lithium ion battery with superior cycle stability


Chunfei Zhang, Tong-Hyun Kang, and Jong-Sung Yu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1624-1

2017-4-13

Graphene quantum dots derived from hollow carbon nano-onions


Chenguang Zhang1,3, Jiajun Li2, Xianshun Zeng1, Zhihao Yuan1,3 (*), and Naiqin Zhao2,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1617-0

2017-4-11

Engineering carbon quantum dots for photomediated theranostics


Mahbub Hassan, Vincent G. Gomes (*), Alireza Dehghani, and Sara M. Ardekani


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1616-1

2017-4-11

MOF-derived porous carbon polyhedrons with Zn-doping enhanced activity as bifunctional oxygen cathode catalysts for rechargeable zinc-air batteries


Xuan Wu§, Ge Meng§, Wenxian Liu, Tian Li, Qiu Yang, Xiaoming Sun, and Junfeng Liu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1615-2

2017-4-11

Simultaneous red- green- blue electroluminescent enhancement directed by surface plasmonic “far-field” of facile gold nanospheres


Xiaoyan Wu1,3, Yiqi Zhuang1, Zhongtao Feng1, Xuehong Zhou1, Yuzhao Yang2, Linlin Liu1 (*), Zengqi Xie1, Xudong Chen2, and Yuguang Ma1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1614-3

2017-4-11

Hybridized electronic states between CdSe nanoparticles and conjugated organic ligands: A theoretical and ultrafast photo-excited carrier dynamics study


Tersilla Virgili1 (*), Arrigo Calzolari2, Inma Suárez López1, Alice Ruini2,3, A. Catellani2, Barbara
Vercelli4, and Francesco Tassone5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1613-4

2017-4-11

Highly uniform and nonlinear selection device based on trapezoidal band structure for high density nano-crossbar memory array


Qing Luo, Xiaoxin Xu, Hongtao Liu, Hangbing Lv (*), Tiancheng Gong, Shibing Long, Qi Liu, Haitao Sun, Ling Li, and Ming Liu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1542-2

2017-4-11

Highly π-extended copolymer as additive-free hole-transport material for perovskite solar cells


Jie Liu1,2, Qianqing Ge1,2, Weifeng Zhang1,2, Jingyuan Ma1,2, Jie Ding1,2, Gui Yu1,2 (*), and Jinsong Hu1,2 (*)


Just Accepted

DOI: 10.1007/s12274-017-1618-z

2017-4-11

Bioluminescent nanopaper for the fast screening of toxic substances


Jie Liu1,2, Eden Morales-Narváez1, Jahir Orozco1, Teresa Vicent3, Guohua Zhong2 (*), and Arben Merkoçi1,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1610-7

2017-4-5

Triboelectric nanogenerators with gold thin film-coated conductive textile as a floating electrode for scavenging wind energy


Bhaskar Dudem, Dong Hyun Kim, and Jae Su Yu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1609-0

2017-4-5

The strong coupled Ag/TiO2 heterojunctions for effective and stable photothermal catalytic reduction of 4-nitrophenol


Ying Gu1, Yanqing Jiao2, Xiaoguang Zhou1 (*), Aiping Wu2, Bater Buhe2, and Honggang Fu2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1612-5

2017-4-5

N-doped carbon-stabilized PtCo nanoparticles derived from Pt@ZIF-67: Highly active and durable catalysts for oxygen reduction reaction


Nana Du1,2, Chengming Wang1 (*), Ran Long1, and Yujie Xiong1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1611-6

2017-4-5

Low-cost disordered carbons for Li/S batteries:A high performance carbon with dual porosity derived from cherry pits


Celia Hernández-Rentero1, Rafael Córdoba1, Noelia Moreno1, Alvaro Caballero1, Julian Morales1 (*), Mara Olivares-Marín2, and Vicente Gómez-Serrano2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1608-1

2017-3-31

Highly ordered macroporous–mesoporous Ce0.4Zr0.6O2 as dual-functional material in polysulfide polymer


Zhenxing Li1,§ (*), Jianzheng Zhang2,§, Mingming Li1, Xiaofei Xing1, and Qiuyu Zhang2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1607-2

2017-3-31

A dual function of high contrast hydrophobic–hydrophilic coating for the enhanced stability of perovskite solar cells under extremely humid environment


Jin Sun Yoo1,§, Gill Sang Han2,§, Seongha Lee2, Min Cheol Kim3, Mansoo Choi3, Hyun Suk Jung1 (*), and Jung‐Kun Lee2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1603-6

2017-3-29

Challenges and perspectives on high and intermediate-temperature sodium batteries


Karina B. Hueso1, Verónica Palomares1, Michel Armand2, and Teófilo Rojo1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1602-7

2017-3-29

Microfluidic bacterial traps for simultaneous fluorescence and atomic force microscopy


Oliver Peric1, Mélanie Hannebelle1, Jonathan D. Adams1,†, and Georg E. Fantner1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1604-5

2017-3-29

Multi-shelled TiO2/Fe2TiO5 heterostructural hollow microspheres for enhanced solar water oxidation


Muhammad Waqas1,3, Yanze Wei1,2, Dan Mao1(*), Jian Qi1, Yu Yang1, Bao Wang1 (*), and Dan Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1606-3

2017-3-29

Two dimensional square transition metal dichalcogenides lateral heterostructure


Qilong Sun1, Ying Dai1 (*), Na Yin1, Lin Yu1, Yandong Ma1, Wei Wei1, and Baibiao Huang2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1605-4

2017-3-29

Remarkable enhancement in failure stress and strain of penta-graphene via chemical functionalization


Yingyan Zhang1, Qingxiang Pei2 (*), Zhendong Sha3, Yongwei Zhang2, and Huajian Gao4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1600-9

2017-3-21

Monodispersed Pt nanoparticles on reduced graphene oxide by a non-noble metal sacrificial approach for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane


Yao Chen, Xinchun Yang, Mitsunori Kitta, and Qiang Xu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1593-4

2017-3-21

Active {010} fcet-exposed Cu2MoS4 nnotube as hgh eficient potocatalyst


Ke Zhang1, Yunxiang Lin1, Zahir Muhammad1, Chuanqiang Wu1, Shuang Yang1, Qun He1, Xusheng Zheng1, Shuangming Chen1 (*), Binghui Ge2 (*), and Li Song1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1594-3

2017-3-21

Nanoparticles@nanoscale metal-organic framework composites as highly efficient heterogeneous catalysts for selective reactions


Bingqing Wang1, Wenxian Liu1, Weina Zhang2, and Junfeng Liu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1595-2

2017-3-21

Nanoscale perspective: Materials design and understanding in lithium metal anode


Dingchang Lin1, Yayuan Liu1, Allen Pei1, and Yi Cui1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1596-1

2017-3-21

Quasi-freestanding monolayer striped WS2 with an invariable band gap on Au(001)


Min Hong1,2, Xiebo Zhou1,2, Jianping Shi1,2, Yue Qi2, Zhepeng Zhang1,2, Qiyi Fang1,2, Yaguang Guo1, Yajuan Sun3, Zhongfan Liu2, Yuanchang Li4, Qian Wang1,5, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1601-8

2017-3-21

Size-controllable synthesis of CoMn2O4 quantum dots supported on carbon nanotubes for electrocatalytic oxygen reduction/evolution


Jiajia Shi1, Kaixiang Lei1, Weiyi Sun1, Fujun Li1, Fangyi Cheng1 (*), and Jun Chen1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1597-0

2017-3-21

Tribotronic transistor sensor for enhanced hydrogen detection


Yaokun Pang1,§, Libo Chen1,§, Guofeng Hu1, Jianjun Luo1, Zhiwei Yang1, Chi Zhang1 (*), and Zhong Lin Wang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1599-y

2017-3-21

Black phosphorus induced photo-doping for high performance organic-silicon heterojunction photovoltaics


Zhouhui Xia1, Pengfei Li1, Yuqiang Liu1, Tao Song1, Qiaoliang Bao2, Shuit‐Tong Lee1, and Baoquan Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1598-z

2017-3-21

Construction of highly stable selenium nanoparticles embedded in hollow nanofibers of polysaccharide and their antitumor activities


Zhaohua Ping1, Ting Liu2, Hui Xu1, Yan Meng1, Wenhua Li2, Xiaojuan Xu1 (*), and Lina Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1590-7

2017-3-16

Efficient and DIO-free ternary organic solar cells via the nanoscale morphology tuning with molecule dye additive


Shuhua Zhang1, Muhammad Naeem Shah1, Feng Liu2 (*), Zhongqiang Zhang1, Qin Hu3, Minmin Shi1, Changzhi Li1 (*), and Hongzheng Chen1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1589-0

2017-3-16

Extraction, detection, and profiling of serum biomarkers using designed Fe3O4@SiO2@HA core-shell particles


Chandrababu Rejeeth1,§, Xuechao Pang1,§, Ru Zhang1, Wei Xu1, Xuming Sun1, Bin Liu1, Jiatao Lou1, Jingjing Wan2, Hongchen Gu1, Wei Yan1 (*), and Kun Qian1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1591-6

2017-3-16

Generic synthesis and versatile applications of molecularly organic–inorganic hybrid mesoporous organosilica nanoparticles with asymmetric Janus topologies and structures


Guiju Tao1,2, Zhengyuan Bai1, Yu Chen3 (*), Heliang Yao4, Meiying Wu3,†, Ping Huang3, Luodan Yu3, Jiamin Zhang5, Chen Dai6, and Long Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1592-5

2017-3-16

Time-resolved impact electrochemistry for quantitative measurement of single nanoparticle reaction kinetics


En Ning Saw1, Markus Kratz1, and Kristina Tschulik1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1578-3

2017-3-13

Redox switch of ionic transport in conductive polypyrrole-engineered unipolar nanofluidic diodes


Qianqian Zhang1,2, Zhen Zhang3, Hangjian Zhou1, Zhiqiang Xie1,2, Liping Wen4, Zhaoyue Liu1 (*), Jin Zhai1 (*), and Xungang Diao2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1585-4

2017-3-13

Microstructuring of carbon/tin quantum dots via a novel photolithography and pyrolysis-reduction process


Xufeng Hong, Liang He (*), Xinyu Ma, Wei Yang, Yiming Chen, Lei Zhang, Haowu Yan, Zhaohuai Li, and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1587-2

2017-3-13

Diagnosis of breast cancer using surface-enhanced Raman spectroscopy by Ag-NP to detect sialic acid concentrations in human saliva


Aida Catalina Hernández-Arteaga1, José de Jesús Zermeño-Nava2, Eleazar Samuel Kolosovas-Machuca1, José de Jesús Velázquez-Salazar3, Ekaterina Vinogradova3, Miguel José-Yacaman1,3, and Hugo Ricardo Navarro-Contreras1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1576-5

2017-3-13

Constructing hierarchical three-dimensional interspersed flower-like nickel hydroxide for asymmetric supercapacitors


Wutao Wei1, Weihua Chen2 (*), Luoyi Ding1, Shizhong Cui1, and Liwei Mi1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1586-3

2017-3-13

Surface states in TiO2 submicrospheres films and its effect on electron transport


Jiawei Zheng1,2, Li’e Mo1, Wangchao Chen1, Ling Jiang1, Yong Ding3,1, Zhaoqian Li1, Linhua Hu1 (*), and Songyuan Dai3,1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1577-4

2017-3-13

Reduced graphene oxide decorated with Bi2O2.33 nanodots for superior lithium storage


Haichen Liang1, Xiyan Liu2, Dongliang Gao2, Jiangfeng Ni1 (*), and Yan Li2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1579-2

2017-3-13

Nanostructured organic electrode materials grown on graphene with covalent bond interaction for high-rate and ultralong-life Li-ion batteries


Qing Zhao1, Jianbin Wang1, Chengcheng Chen1, Ting Ma1, and Jun Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1580-9

2017-3-13

High performance Li-S battery cathode with catalyst-like carbon nanotube-MoP promoting polysulfide redox


Yingying Mi1,2, Wen Liu1 (*), Xiaolin Li1,3, Julia Zhuang4, Henghui Zhou2, and Hailiang Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1581-8

2017-3-13

Hydrogenated vanadium oxides for advanced anode material in lithium ion batteries


Yufei Zhang1,2,3,§, Huanwen Wang3,§, Jun Yang2,3, Haosen Fan3, Yu Zhang3, Zhengfei Dai3, Yun Zheng3, Wei Huang2 (*), Xiaochen Dong2 (*), and Qingyu Yan3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1582-7

2017-3-13

Optical properties of conductive silver-nanowire films with different nanowire lengths


Xiaoming Yu1, Xuan Yu1 (*), Jianjun Zhang2, Liqiao Chen1, Yunqian Long1, and Dekun Zhang2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1583-6

2017-3-13

Walnut-inspired micro-sized porous silicon/graphene core-shell composites for high performance lithium-ion batteries anodes


Wei Zhai, Qing Ai, Lina Chen, Shiyuan Wei, Deping Li, Lin Zhang, Pengchao Si, Jinkui Feng (*), and Lijie Ci (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1584-5

2017-3-13

Engineering the surface of LiCoO2 electrodes using atomic layer deposition for stable high-voltage lithium ion batteries


Jin Xie1, Jie Zhao1, Yayuan Liu1, Haotian Wang2, Chong Liu1, Tong Wu1, Po‐Chun Hsu1, Dingchang Lin1, Yang Jin1, and Yi Cui1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1588-1

2017-3-13

Layer-by-layer assembly of long-afterglow self-supporting thin films with dual-stimuli-responsive phosphorescence and antiforgery applications


Rui Gao1, Dongpeng Yan1,2 (*), David G. Evans1, and Xue Duan1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1571-x

2017-3-7

Amorphous nickel-iron oxides/carbon nanohybrids for efficient and durable oxygen evolution reaction


Bo Li1,§, Shuangming Chen2,§, Jie Tian3, Ming Gong3, Hangxun Xu1 (*), and Li Song2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1572-9

2017-3-7

Confined reaction inside nanotubes: New approach to mesoporous g-C3N4 photocatalysts


Xueteng Liu, Fei Pang, Mingyuan He, and Jianping Ge (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1574-7

2017-3-7

Effect of interface on mid-infrared photothermal response of MoS2 thin film grown by pulsed laser deposition


Ankur Goswami1 (*), Priyesh Dhandaria1, Soupitak Pal2, Ryan McGee1, Faheem Khan1, Željka Antić1, Ravi Gaikwad1, Kovur Prashanthi1, and Thomas Thundat1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1568-5

2017-3-7

Free-standing hierarchical porous carbon Film derived from hybrid nanocellulose for high power supercapacitors


Zhi Li1 (*), Kaveh Ahadi1, Keren Jiang1, Behzad Ahvazi2, Peng Li3, Anthony O. Anyia2,4, Ken Cadien1, and Thomas Thundat1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1573-8

2017-3-7

NaFeTiO4 nanorod/multi-walled carbon nanotube composite as anode material for sodium-ion batteries with high performances in both half and full cells


Xuan Hou, Chuanchuan Li, Huayun Xu, and Liqiang Xu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1569-4

2017-3-7

Self-Powered pressure sensor for ultra large range pressure detection


Kaushik Parida, Venkateswarlu Bhavanasi, Vipin Kumar, Ramaraju Bendi, and Pooi See Lee (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1567-6

2017-3-3

Formation of willow leaf-like structures composed of NH2-MIL68(In) on multifunctional MWCNTs backbone for enhanced photocatalytic reduction of Cr(VI)


Yunhong Pi§, Xiyi Li§, Qibin Xia, Junliang Wu, Zhong Li, Yingwei Li, and Jing Xiao (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1565-8

2017-3-1

Strain modulation on graphene/ZnO nanowire mixed-dimensional van Der Waals heterostructure for high-performance photosensor


Shuo Liu1, Qingliang Liao1, Zheng Zhang1 (*), Xiankun Zhang1, Shengnan Lu1, Lixin Zhou1, Mengyu Hong1, Zhuo Kang1, and Yue Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1559-6

2017-2-27

Anionic liposomes for siRNA delivery to primary neuronal cells: Evaluation of alpha synuclein knockdown efficacy


Michele Schlich1, Francesca Longhena2, Gaia Faustini2, Caitriona M. OʹDriscoll3, Chiara Sinico1, Anna Maria Fadda1, Arianna Bellucci2, and Francesco Lai1(*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1561-z

2017-2-27

The Ag+-assisted heterogeneous growth of concave Pd@Au for SERS


Bo Jiang1,2,§, Li Xu2,§, Wei Chen2, Chao Zou2, Yun Yang2 (*), YunZhi Fu1 (*), and Shaoming Huang2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1562-y

2017-2-27

Tribotronic triggers and sequential logic circuits


Limin Zhang1, Zhiwei Yang1, Yaokun Pang1, Tao Zhou1, Chi Zhang1 (*), and Zhong Lin Wang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1564-9

2017-2-27

InAs nanowire superconducting tunnel junctions: Quasi-particle spectroscopy, thermometry and nanorefrigeration


Jaakko Mastomäki1,2, Stefano Roddaro1, Mirko Rocci1, Valentina Zannier1, Daniele Ercolani1, Lucia Sorba1, Ilari J. Maasilta2, Nadia Ligato1, Antonio Fornieri1, Elia Strambini1, and Francesco Giazotto1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1558-7

2017-2-27

Size-dependent structural and magnetic properties of chemically synthesized Co-Ni-Ga nanoparticles


Changhai Wang1 (*), Aleksandr A. Levin1, Julie Karel1, Simone Fabbrici2,3, Jinfeng Qian1, Carlos E. ViolBarbosa1, Siham Ouardi1, Franca Albertini2, Walter Schnelle1, Jan Rohlicek1, Gerhard H. Fecher1, and Claudia Felser1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1554-y

2017-2-27

Multifunctional core/satellite polydopamine@Nd3+-sensitized upconversion nanocomposite: A single 808 nm near-infrared light triggered theranostic platform for in vivo imaging-guided photothermal therapy


Xing Ding1,2, Jianhua Liu2,3, Dapeng Liu1, Junqi Li1, Fan Wang1, Leijiao Li1, Yinghui Wang1 (*), Shuyan Song1 (*), and Hongjie Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1555-x

2017-2-27

Plasmon enhancement for vernier coupled single mode lasing from ZnO/Pt hybrid microcavities


Yueyue Wang1,2, Feifei Qin1, Junfeng Lu1, Jitao Li1, Zhu Zhu1, Qiuxiang Zhu1, Ye Zhu1, Zengliang Shi1, and Chunxiang Xu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1556-9

2017-2-27

Carbon encapsulated heazlewoodite nanoparticles as highly efficient and durable electrocatalysts for oxygen evolution reactions


Mohammad Al-Mamun1, Huajie Yin1, Porun Liu1, Xintai Su1,2, Haimin Zhang3, Huagui Yang1, Dan Wang1, Zhiyong Tang1, Yun Wang1 (*), and Huijun Zhao1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1563-x

2017-2-27

A novel porous starfish-like Co3O4@nitrogen-doped carbon as advanced anode for lithium ion batteries


Yan Sun, Fangzhi Huang, Shikuo Li, Yuhua Shen (*), and Anjian Xie (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1557-8

2017-2-27

Solid ions transition route to 3D S,N-co-doped hollow carbon nanospheres/graphene aerogel as “metal-free” hand-held nano-catalysts for organic reaction


Jing Pan1,2, Shuyan Song2 (*), Junqi Li2, Fan Wang2, Xin Ge2, Shuang Yao2, Xiao Wang2 (*) and Hongjie Zhang2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1560-0

2017-2-27

Electrospun poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene)/zinc oxide nanocomposite tissue engineering scaffolds with enhanced cell adhesion and blood vessel formation


Robin Augustine1,2,§ (*), Pan Dan3,§, Alejandro Sosnik1, Nandakumar Kalarikkal2,4, Nguyen Tran5, Brice Vincent6, Sabu Thomas2,7, Patrick Menu3, and Didier Rouxel6 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1549-8

2017-2-27

TGMin: A global-minimum structure search program based on constrained basin-hopping algo


Ya-Fan Zhao1,2, Xin Chen2, and Jun Li2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1553-z

2017-2-24

Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps


Yanfang Zhang1,5, Yi Zhang1, Geng Li1, Jianchen Lu1, Yande Que1, Hui Chen1, Reinhard Berger2,3, Xinliang Feng3,4 (*), Klaus Müllen2, Xiao Lin1, Yuyang Zhang1,5, Shixuan Du1 (*), Sokrates T. Pantelides5,1, and Hongjun Gao1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1550-2

2017-2-24

Cesium lead halide perovskite triangular nanorods as high gain medium and effective cavity for multi-photon pumped laser


Xiaoxia Wang§, Shuangping Yuan§, Weihao Zheng, Hong Zhou, Ying Jiang, Xiujuan Zhuang, Hongjun Liu, Qingling Zhang, Xiaoli Zhu, Xiao Wang (*), and Anlian Pan (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1551-1

2017-2-24

Hydriding Pd cocatalysts: An approach to giant enhancement on photocatalytic CO2 reduction into CH4


Yuzhen Zhu1,§, Chao Gao2,§, Song Bai1 (*), Shuangming Chen2, Ran Long2, Li Song2, Zhengquan Li1 (*), and Yujie Xiong2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1552-0

2017-2-24

Near infrared light activating persistent luminescence nanoparticles via upconversion


Zhanjun Li1,2, Ling Huang1, Yuanwei Zhang1, Yang Zhao1, Hong Yang1, and Gang Han1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1548-9

2017-2-22

Polymer-assisted fabrication of gold nanoring arrays


Hongxu Chen1, Shilin Mu1, Liping Fang2, Huaizhong Shen1, Junhu Zhang1 (*), and Bai Yang1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1547-x

2017-2-22

Biofunctionalized upconverting CaF2: YbTm nanoparticles for Candida albicans detection and imaging


Małgorzata Misiak1 (*), Michał Skowicki1, Tomasz Lipiński2,1, Agnieszka Kowalczyk1, Katarzyna Prorok1, Sebastian Arabasz3,1, and Artur Bednarkiewicz1,4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1546-y

2017-2-21

An efficient, controllable and facile two-step synthesis strategy: Fe3O4@RGO composites with various Fe3O4 nanoparticles and their supercapacitance properties


Chao Lian1,2,§, Zhuo Wang2,3,§, Rui Lin2, Dingsheng Wang2, Chen Chen2 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1543-1

2017-2-20

Trimetallic PtRhNi alloy nanoassemblies as highly active electrocatalyst for ethanol electrooxidation


Huimin Liu1, Jiahui Li2, Lijuan Wang3, Yawen Tang2 (*), Baoyu Xia3,4 (*), and Yu Chen1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1545-z

2017-2-20

Promising electroplating solution for facile fabrication of Cu quantum point contacts


Yang Yang1,§, Junyang Liu2,§, Jueting Zheng2, Miao Lu1, Jia Shi2, Wenjing Hong2, Fangzu Yang2 (*), and Zhongqun Tian2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1544-0

2017-2-20

Reaction inside a viral protein nanocage: Mineralization on a nanoparticle seed after encapsulation via self-assembly


Wenjing Zhang1,2, Zhiping Zhang1, Xianen Zhang3 (*), and Feng Li1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1541-3

2017-2-17

Folate targeted coated SPIONs as efficient tool for MRI


Cinzia Scialabba1, Roberto Puleio2, Davide Peddis3, Gaspare Varvaro3, Pietro Calandra4, Giovanni Cassata2, Luca Cicero2, Mariano Licciardi1,5 (*), and Gaetano Giammona1,5


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1540-4

2017-2-16

Gram-scale synthesis of nanotherapeutic agents for CT/T1-weighted MRI bimodal imaging guided photothermal therapy


Xianguang Ding1, Xiaoxia Hao1, Dongdong Fu1, Mengxin Zhang1, Tian Lan1, Chunyan Li1, Renjun Huang2, Zhijun Zhang1, Yonggang Li2, Qiangbin Wang1, and Jiang Jiang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1530-6

2017-2-16

Unexpected elastic isotropy in black phosphorene/TiC2 van der Waals heterostructure and its application as flexible Li-ion battery anode


Qiong Peng1, Kangming Hu1, Baisheng Sa1,2 (*), Jian Zhou2, Bo Wu1 (*), Xianhua Hou3, and Zhimei Sun2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1531-5

2017-2-16

Proline-derived in situ synthesis of N-doped porous carbon nanosheets with encaged Fe2O3@Fe3C nanoparticles for lithium-ion battery anodes


Jingfei Zhang, Lijuan Qi, Xiaoshu Zhu, Xiaohong Yan, Yufeng Jia, Lin Xu, Dongmei Sun (*), and Yawen Tang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1533-3

2017-2-16

Rapid growth of angle confined large-domain graphene bicrystals


Huaying Ren1,2, Huan Wang1, Li Lin1, Miao Tang1, Shuli Zhao1, Bing Deng1, Manish Kumar Priydarshi1, Jincan Zhang1,2, Hailin Peng1 (*), and Zhongfan Liu1 (*)

 


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1534-2

2017-2-16

Yolk shell-structured (Fe0.5Ni0.5)9S8 solid-solution powders: Synthesis and application as anode materials for Na-ion batteries


Jung Hyun Kim and Yun Chan Kang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1535-1

2017-2-16

Hierarchical Sb-Ni nanoarrays as robust binder-free anodes for high-performance sodium-ion half cells and full cells


Liying Liang, Yang Xu, Liaoyong Wen, Yueliang Li, Min Zhou, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, and Yong Lei (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1536-0

2017-2-16

FeSe2 clusters with excellent cyclability and rate capability for sodium-ion batteries


Xiujuan Wei1, Chunjuan Tang1,2, Qinyou An1 (*), Mengyu Yan1, Xuanpeng Wang1, Ping Hu1, Xinyin Cai1, and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1537-z

2017-2-16

Mild metal-organic gel route to synthesis of stable sub-5 nm MOF nanocrystals


Yue Qi§, Chunting He§, Juntao Lin, Shuping Lin, Jin Liu, Jinghong Huang, Wei Xue, Guicheng Yu, Hsiu-Yi Chao, Yexiang Tong, and Zhengping Qiao (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1539-x

2017-2-16

Series of nanoparticles with phase-separated structures by 1,1-diphenylethene controlled one-step soap-free emulsion copolymerization and their application in drug release


Xinlong Fan, Jin Liu, Xiangkun Jia, Yin Liu, Hao Zhang, Shenqiang Wang, Baoliang Zhang, Hepeng Zhang, and Qiuyu Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1492-8

2017-2-16

Fluorination of suspended graphene


Claudia Struzzi1 (*), Mattia Scardamaglia1, Nicolas Reckinger2, Jean-François Colomer2, Hikmet Sezen3, Matteo Amati3, Luca Gregoratti3, Rony Snyders1,4, and Carla Bittencourt1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1532-4

2017-2-16

NaF-FeF2 nanocomposite: A new type of Na-ion battery cathode material


Insang Hwang1, Sung-Kyun Jung1, Eun-Suk Jeong1, Hyunchul Kim2, Sung-Pyo Cho3, Kyojin Ku1, Hyungsub Kim1,4, Won-Sub Yoon2, and Kisuk Kang1,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1538-y

2017-2-16

Two-photon-excited near-infrared emissive carbon dots as a multifunctional agent for fluorescence imaging and photothermal therapy


Minhuan Lan1,§, Shaojing Zhao1,§, Zhenyu Zhang1, Li Yan1, Liang Guo2, Guangle Niu2, Jinfeng Zhang1, Junfang Zhao2, Hongyan Zhang2, Pengfei Wang2,3 (*), Guangyu Zhu4, Chun-Sing Lee1, and Wenjun Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1528-0

2017-2-15

Mass and charge transport relevant to the formation of toroidal lithium peroxide nanoparticles in aprotic lithium-oxygen battery: An experimental and theoretical modelling study


Xiangyi Luo1,§, Rachid Amine2,3,§, Kah Chun Lau2,§, Jun Lu1 (*), Chun Zhan1, Larry A Curtiss2, Said Al Hallaj3, Brian P. Chaplin3, and Khalil Amine1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1529-z

2017-2-15

Au/Ni12P5 core/shell single-crystal nanoparticles as oxygen evolution reaction catalyst


Yingying Xu1,§, Sibin Duan1,§, Haoyi Li2, Ming Yang3, Shijie Wang3, Xun Wang2, and Rongming Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1527-1

2017-2-14

Background-free 3-dimensional selective imaging of anisotropic plasmonic nanoparticles


Xiaodong Cheng1,2, Xuan Cao1, Bin Xiong2, Yan He1,2 (*), and Edward S. Yeung1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1524-4

2017-2-14

Nano-composite quasi-solid-state electrolyte for high safety lithium batteries


Hyunji Choi1,§, Hyun Woo Kim1,§, Jae-Kwang Kim2 (*), Young Jun Lim1, Youngsik Kim1 (*), and Jou-Hyeon Ahn3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1526-2

2017-2-14

Controlled growth and photoconductive properties of hexagonal SnS2 nanoflakes with mesa-shaped atomic steps


Yi Hu1, Tao Chen1, Xiaoqi Wang1, Lianbo Ma1, Renpeng Chen1, Hongfei Zhu1, Xin Yuan1, Changzeng Yan1, Guoyin Zhu1, Hongling Lv1, Jia Liang1, Zhong Jin1 (*), and Jie Liu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1525-3

2017-2-14

An intelligent near-infrared light activatable nanosystem for accurate regulation of zinc signaling in living cells


Wei Li1,3, Zhen Liu1, Zhaowei Chen1,3, Lihua Kang2 (*), Yijia Guan1,3, Jinsong Ren1 (*), and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1522-6

2017-2-10

Curved copper nanowires-based robust flexible transparent electrodes via all-solution approach


Zhenxing Yin1,§, Seung Keun Song2,§, Sanghun Cho1, Duck-Jae You1, Jeeyoung Yoo1, Suk Tai Chang2 (*), and Youn Sang Kim1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1523-5

2017-2-10

High performance metal oxide based sensing device using an electrode with a solid/liquid/air triphase interface


Jun Zhang1,2,§, Xia Sheng1,§, Jian Jin2, Xinjian Feng1 (*), and Lei Jiang3


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1510-x

2017-2-8

Co-vacancy-rich Co1-xS Nanosheets anchored on rGO for high-efficiency oxygen evolution


Jiaqing Zhu1, Zhiyu Ren1 (*), Shichao Du1, Ying Xie1, Jun Wu1,2, Huiyuan Meng1, Yuzhu Xue1, and Honggang Fu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1511-9

2017-2-6

Ultrasound-triggered noninvasive regulation of blood glucose levels using microgels integrated with insulin nanocapsules


Jin Di1,2,§, Jicheng Yu1,2,§, Qun Wang3, Shanshan Yao4, Dingjie Suo4, Yanqi Ye1,2, Matthew Pless4, Yong Zhu4, Yun Jing4 (*), and Zhen Gu1,2,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1500-z

2017-2-6

A new class of two-dimensional bimetallic complex nanoplatelets for high energy-density and electrochemically stable hybrid type supercapacitors


Zhiting Liu1,2, Peng Ma1, Jens Ulstrup2, Qijin Chi2 (*), Kake Zhu1 (*), and Xinggui Zhou1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1517-3

2017-2-6

Carbon quantum dots induced self-assembly of ultrathin Ni(OH)2 nanosheets: A facile method to 3D porous hierarchical composite micro-nanostructures with excellent supercapacitor performance


Guijuan Wei1, Kun Du1, Xixia Zhao1, Zhaojie Wang1, Ming Liu1, Chuang Li1, Hui Wang2, Changhua An1,2 (*), and Wei Xing1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1516-4

2017-2-6

Moisture driven phase transition improves perovskite solar cells with reduced trap-state density


Swaminathan Venkatesan1, Fang Hao1, Junyoung Kim1, Yaoguang Rong1, Zhuan Zhu1, Yanliang Liang1, Jiming Bao1, and Yan Yao1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1515-5

2017-2-6

Switchable CO2 electroreduction via engineering active phases of Pd nanoparticles


Dunfeng Gao1,§, Hu Zhou2,§, Fan Cai1,6,§, Dongniu Wang3, Yongfeng Hu3, Bei Jiang4, Wenbin Cai4, Xiaoqi Chen1, Rui Si5, Fan Yang1, Shu Miao1, Jianguo Wang2 (*), Guoxiong Wang1 (*), and Xinhe Bao1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1514-6

2017-2-6

Nanostructured Na-ion and Li-ion anodes for battery application: A comparative overview


Ivana Hasa1,2,† (*), Jusef Hassoun3 (*), and Stefano Passerini1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1513-7

2017-2-6

Catalysis under shell: Improved CO oxidation reaction confined in Pt@h-BN core-shell nanoreactors


Mengmeng Sun1, Qiang Fu1 (*), LijunGao1,2, Yanping Zheng3, Yangyang Li3, Mingshu Chen3, and Xinhe Bao1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1512-8

2017-2-6

Simple synthesis of porous Sb/Sb2O3 nanocomposite as high-capacity anode material for Na-ion batteries


Jun Pan1, Nana Wang1,†, Yanli Zhou1,‡, Xianfeng Yang2, Wenyao Zhou3, Yitai Qian1,4 (*), and Jian Yang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1501-y

2017-2-6

Active coherent control of nanoscale light confinement: modulation of plasmonic modes and position of hot-spots for SERS detection


Zhendong Zhu1,2,3,§, Qixia Wang2,§, Fa Zeng2,4, Oubo You2, Sitian Gao1 (*), Benfeng Bai2, Qiaofeng Tan2 (*), Guofan Jin2, Qunqing Li3 (*), Shoushan Fan3, Wei Li1, Yushu Shi1, and Xueshen Wang1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1503-9

2017-2-6

Sandwich-structured nanocomposites of N-doped graphene and nearly-monodispersed Fe3O4 nanoparticles as high performance Li-ion battery anodes


Wen Qi1, Xuan Li2, Hui Li3, Weikang Wu3, Pei Li2, Ying Wu1, Chunjiang Kuang1, Shaoxiong Zhou1 (*), and Xiaolin Li4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1502-x

2017-2-6

Catalase-imprinted Fe3O4/Fe@fibrous SiO2/polydopamine nanoparticle: Integrated nanoplatform of magnetic targeting, MR imaging, and dual-modal cancer therapy


Jinxing Chen1, Shan Lei1, Kun Zeng1, Mozhen Wang1 (*), Anila Asif2, and Xuewu Ge1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1431-8

2017-2-6

Versatile synthesis of yolk/shell hybrid nanocrystals via more kinds of ions exchange reactions: Towards novel metal/semiconductor and semiconductor/semiconductor conformations


Muwei Ji1,2,§, Xinyuan Li1,§, Hongzhi Wang1, Liu Huang1, Meng Xu1, Jia Liu1, Jiajia Liu1, Jin Wang2, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1508-4

2017-2-6

Flower-like C@SnOX@C hollow nanostructures with enhanced electrochemical properties for lithium storage


Yijia Wang1, Zheng Jiao2, Minghong Wu2, Kun Zheng4, Hongwei Zhang3, Jin Zou4, Chengzhong Yu3 (*), and Haijiao Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1507-5

2017-2-6

Kinetic profiling for the acidic properties of carboxylated carbocatalysts in acid-catalyzed ring-opening reaction


Bolun Wang1,2, Guodong Wen1, and Dangsheng Su1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1506-6

2017-2-6

Scanning electron microscopy imaging of single-walled carbon nanotubes on substrates


Dongqi Li1, Jin Zhang1, Yujun He2,3, Yan Qin4, Yang Wei1 (*), Peng Liu1, Lina Zhang1, Jiaping Wang1,5, Qunqing Li1,5, Shoushan Fan1,5, and Kaili Jiang1,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1505-7

2017-2-6

MoS2-graphene in-plane contact for high interfacial thermal conduction


Xiangjun Liu§, Junfeng Gao§, Gang Zhang (*), and Yongwei Zhang


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1504-8

2017-2-6

Topotactic reduction of layered double hydroxides for atomically thick two-dimensional non-noble-metal alloy


Pengsong Li1, Qixian Xie1, Lirong Zheng4, Guang Feng1, Yingjie Li1, Zhao Cai1, Yongmin Bi1, Yaping Li1, Yun Kuang1 (*), Xiaoming Sun1,2,3 (*), and Xue Duan1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1509-3

2017-2-6

Multi-node CdS hetero-nanowires grown with defect-rich oxygen-doped MoS2 ultrathin nanosheets for efficient visible-light photocatalytic H2 evolution


Haifeng Lin1, Yanyan Li2, Haoyi li1, and Xun Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1497-3

2017-1-24

Garnet/polymer hybrid ion-conducting protective layer for stable lithium metal anode


Chunpeng Yang, Boyang Liu, Feng Jiang, Ying Zhang, Hua Xie, Emily Hitz, and Liangbing Hu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1498-2

2017-1-24

Electrophysiological assessment of primary cortical neurons genetically engineered using iron oxide nanoparticles


Michael G. Evans1,§, Arwa Al-Shakli2,§, Stuart I. Jenkins2, and Divya M. Chari2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1496-4

2017-1-24

Nitrogen-doped graphene hydrogel supported NiPt-CeOx nanocomposites and their superior catalysis for hydrogen generation from hydrazine at room temperature


Xiaoqiong Du1, Chao Liu1, Cheng Du1, Ping Cai1, Gongzhen Cheng1, and Wei Luo1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1494-6

2017-1-24

On-the-fly dopant redistribution in a silicon nanowire p–n junction


Dong-Il Moon (*), Myeong-Lok Seol, Jin-Woo Han, and M. Meyyappan


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1493-7

2017-1-24

Facile synthesis of fully ordered L10-FePt nanoparticles with controlled Pt-shell thicknesses for electrocatalysis


Yonghoon Hong1, Hee Jin Kim2, Daehee Yang1, Gaehang Lee3, Ki Min Nam4, Myung-Hwa Jung5, Young-Min Kim6,7 (*), Sang-Il Choi2 (*), and Won Seok Seo1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1495-5

2017-1-24

A realistic topological p–n junction at the Bi2Se3 (0001) surface based on planar twin boundary defects


Hugo Aramberri (*), M. Carmen Muñoz, and Jorge I. Cerdá (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1491-9

2017-1-20

Gold immunochromatographic sensor for the rapid detection of twenty-six sulfonamides in foods


Yanni Chen1,2, Liqiang Liu1,2, Liguang Xu1,2, Shanshan Song1,2, Hua Kuang1,2 (*), Gang Cui1,2, and Chuanlai Xu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1490-x

2017-1-20

Improving the structural stability of Li-rich cathode materials via reserving cations in Li-slab for Li-ion batteries


Jilei Shi1,3, Dongdong Xiao2, Xudong Zhang1,3, Yaxia Yin1, Yuguo Guo1,3 (*), Lin Gu2 (*), and Lijun Wan1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1489-3

2017-1-20

MoTe2 is a good match for geI by preserving nontrivial quantum spin Hall phase


Xinru Li1, Ying Dai1 (*), Chengwang Niu3, Yandong Ma4, Wei Wei1, and Baibiao Huang2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1488-4

2017-1-20

A facile ultrafine copper seed-mediated approach to quasi-two-dimensional palladium-copper bimetallic trigonal hierarchical nanoframes


Min Shen1,2, Yuanbiao Huang1, Dongshuang Wu1, Jian Lü1, Minna Cao1, Meimei Liu1, Yinglong Yang1, Hongfang Li1, Binbin Guo1, and Rong Cao1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1487-5

2017-1-20

Extreme high rate aqueous supercapacitor from doped carbon nanoflakes with huge surface area and mesopores at near commercial mass loading


Nan Mao1, Huanlei Wang1 (*) , Yang Sui1, Yongpeng Cui1, Jesse Pokrzywinski2, Jing Shi1, Wei Liu1, Shougang Chen1, Xin Wang1, and David Mitlin2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1486-6

2017-1-20

New insight into photoacoustic conversion efficiency by plasmon-mediated nanocaviatation: Implications for precision theranostics


Yujiao Shi, Sihua Yang (*), and Da Xing (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1483-9

2017-1-17

From monolayer MoS2 to multiphasic MoTe2: A chalcogen atom-exchange synthesis route


Qiyi Fang1,2,§, Zhepeng Zhang1,2,§, Qingqing Ji2,§, Siya Zhu1,3, Yue Gong4,5,6, Yu Zhang1,2, Jianping Shi1,2, Xiebo Zhou1,2, Lin Gu4,5,6, Qian Wang3,1, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1480-z

2017-1-17

Engineering a tubular mesoporous silica nanocontainer with well-preserved clay shell from natural halloysite


Liangjie Fu1,2, Huaming Yang1,3 (*), Aidong Tang4, and Yuehua Hu1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1482-x

2017-1-17

In situ fastening graphene sheets into polyurethane sponge for high efficient continuous cleanup of oil spills


Zhuang Kong1, Jinrong Wang1, Xianyong Lu1 (*),Ying Zhu1 (*), and Lei Jiang1,2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1484-8

2017-1-17

Ultrahigh quantum efficiency photodetector and ultrafast reversible surface wettability transition of square In2O3 nanowires


Ming Meng1,2, Xinglong Wu2 (*), Xiaoli Ji3, Zhixing Gan4, Lizhe Liu2, Jiancang Shen2, and Paul K. Chu5


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1481-y

2017-1-17

Dialectics of nature: Temporal and spatial regulation in material science


Jianlong Xia and Lei Jiang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1479-5

2017-1-13

Biocompatible custom ceria nanoparticles against reactive oxygen species resolve acute inflammatory reaction after intracerebral hemorrhage


Dong-Wan Kang1,2,§, Chi Kyung Kim1,3,§, Han-Gil Jeong1,2,§, Min Soh4,5, Taeho Kim4,5, In-Young Choi1,2, Seul-Ki Ki1,2, Do Yeon Kim1,2, Wookjin Yang1,2, Taeghwan Hyeon4,5, and Seung-Hoon Lee1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1478-6

2017-1-13

Epitaxial growth of large-area and highly crystalline anisotropic ReSe2 atomic layer


Fangfang Cui1, Xiaobo Li1, Qingliang Feng2, Jianbo Yin2, Lin Zhou3, Dongyan Liu1, Kaiqiang Liu1,4, Xuexia He1, Xing Liang1, Shengzhong Liu1, Zhibin Lei1, Zonghuai Liu1, Hailin Peng2, Jin Zhang2, Jing Kong3, and Hua Xu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1477-7

2017-1-13

Recent progress in flexible and wearable bio-electronics based on nanomaterials


Yanbing Yang, Xiangdong Yang, Yaning Tan, and Quan Yuan (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1476-8

2017-1-13

Glass-like energy and property landscape of Pt nanoclusters


Zhanghui Chen1,2, Jingbo Li2, Shushen Li2, and Linwang Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1475-9

2017-1-13

Flexible electronic eardrum


Yang Gu, Xuewen Wang, Wen Gu, Yongjin Wu, Tie Li, and Ting Zhang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1470-1

2017-1-5

One-pot synthesis of MoSe2 hetero-dimensional hybrid self-assembled by nanodots and nanosheets for electrocatalytic hydrogen evolution and photothermal therapy


Baoguang Mao1, Tao Bao2, Jie Yu2, Lirong Zheng3, Jinwen Qin1, Wenyan Yin2 (*), and Minhua Cao2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1469-7

2017-1-5

Ternary Pd-Ni-P nanoparticle-based nonenzymatic glucose sensor with greatly enhanced sensitivity through active-site engineering


Jingwen Ma, Yueguang Chen, Lin Chen, and Leyu Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1474-x

2017-1-5

Multidimensional CdS nanowire/CdIn2S4 nanosheet heterostructure for photocatalytic and photoelectrochemical applications


Ting Wang1,§, Yuanyuan Chai1,§, Dekun Ma1 (*), Wei Chen1, Weiwei Zheng2 (*), and Shaoming Huang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1473-y

2017-1-5

Targeting orthotopic gliomas with renal-clearable luminescent gold nanoparticles


Chuanqi Peng1, Xiaofei Gao2, Jing Xu1, Bujie Du1, Xuhui Ning1, Shaoheng Tang1, Robert M. Bachoo3, Mengxiao Yu1, Woo-Ping Ge2 (*), and Jie Zheng1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1472-z

2017-1-5

Nanowire encapsulation with polymer for electrical isolation and enhanced optical properties


Tuomas Haggren1 (*), Ali Shah1, Anton Autere1, Joona-Pekko Kakko1, Veer Dhaka1, Maria Kim1, Teppo Huhtio1, Zhipei Sun1, and Harri Lipsanen1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1468-8

2017-1-5

Interface evolution in the platelet-like SiC@C and SiC@SiO2 monocrystal nanocapsules


Jian Gao1, Jieyi Yu1, Lei Zhou1, Javid Muhammad1, Xinglong Dong1 (*), Yinong Wang1, Hongtao Yu2, Xie Quan2 (*), Shaojie Li3, and Youngguan Jung4


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1467-9

2017-1-5

Intercalated 2D nanoclay for emerging drug delivery in cancer therapy


Yi Zhang1,§, Mei Long1,§, Peng Huang2,§, Huaming Yang1,3 (*), Shi Chang2 (*), Yuehua Hu1,3 (*), Aidong Tang4, and Linfeng Mao2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1466-x

2017-1-5

Rapid and multimodal in vivo bioimaging of cancer cells through in-situ biosynthesis of Zn&Fe nanoclusters


Tianyu Du1,§, Chunqiu Zhao1,§, Fawad ur Rehman1, Lanmei Lai1, Xiaoqi Li2, Yi Sun3, Shouhua Luo3, Hui Jiang1, Matthias Selke4, and Xuemei Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1465-y

2017-1-5

Gallium bismuth halides GaBi-X2 (X=I, Br, Cl) monolayers with a distorted hexagonal framework: Novel room-temperature quantum spin hall insulators


Linyang Li1 (*), Ortwin Leenaerts1 (*), Xiangru Kong2 (*), Xin Chen3, Mingwen Zhao3, and François M. Peeters1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1464-z

2017-1-5

Mesocrystalline TiO2 nanosheet arrays with exposed {001} facets: Synthesis via topotactic transformation and applications in dye-sensitized solar cells


Yanhe Zhang, Jinguang Cai, Yurong Ma, and Limin Qi (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1463-0

2017-1-5

Embedding lead halide perovskite quantum dots in carboxybenzene microcrystals improves stability


Wei Xu1, Zhixiong Cai1, Feiming Li1, Jing Dong1, Yiru Wang1, Yaqi Jiang1, and Xi Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1471-0

2017-1-5

A simple, fast, label-free and nanoquencher-free system for operating multi-valued DNA logic gates using poly-thymine templated CuNPs as signal reporter


Daoqing Fan1,2, Erkang Wang1,2 (*), and Shaojun Dong1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1458-x

2017-1-4

Capacitance and voltage matching between MnO2 nanoflake cathode and Fe2O3 nanoparticle anode for high-performance asymmetric micro-supercapacitors


Zehua Liu, Xiaocong Tian, Xu Xu (*), Liang He, Mengyu Yan, Chunhua Han, Yan Li, Wei Yang, and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1451-4

2017-1-4

Uniform ordered mesoporous ZnCo2O4 nanospheres for super-sensitive enzyme-free H2O2 biosensing and glucose biofuel cells


Shiqiang Cui1, Li Li1, Yaping Ding1 (*), Jiangjiang Zhang1, Qingsheng Wu2, and Zongqian Hu3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1452-3

2017-1-4

Enhanced photocatalytic activity by construction of a TiO2/carbon nitride nanosheets heterostructure with high surface area via direct interfacial assembly


Zili Xu1,§, Chuansheng Zhuang2,§, Zhijuan Zou1, Jingyu Wang1 (*), Xiaochan Xu1, and Tianyou Peng2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1453-2

2017-1-4

Three-dimensionally ordered, ultrathin graphitic-carbon frameworks with cage-like mesoporosity enable highly stable Li-S batteries


Huijuan Yu1,2,§, Hanwen Li1,2,§, Shouyi Yuan1, Yuchi Yang1,2, Jiahui Zheng1,2, Jianhua Hu2, Dong Yang2 (*), Yonggang Wang1 (*), and Angang Dong1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1454-1

2017-1-4

CoAl-metanilic-LDHs-derived Co-N/C hollow sphere electrocatalyst for oxygen reduction and its active-site probing in various pH medium


Jun Wang, Liqun Li, Xu Chen, Yanluo Lu, Wensheng Yang (*), and Xue Duan


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1455-0

2017-1-4

Integrated solar capacitors for energy conversion and storage


Ruiyuan Liu1,2, Yuqiang Liu1, Haiyang Zou2, Tao Song1 (*), and Baoquan Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1450-5

2017-1-4

Controlling the luminescence of monolayer MoS2 based on the piezoelectric effect


Lijie Li1 (*) and Yan Zhang2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1457-y

2017-1-4

Highly efficient fluorescence switch-on detection of 5-formyluracil in DNA


Chaoxing Liu1,§, Yuqi Chen1,§, Yafen Wang1,§, Fan Wu1, Xiong Zhang1, Wei Yang1, Jiaqi Wang1, Yi Chen1, Zhiyong He1, Guangrong Zou1, Shaoru Wang1, and Xiang Zhou1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1445-2

2017-1-4

Deriving phosphorus atomic chain from few-layer black phosphorus


Zhangru Xiao1,§, Jingsi Qiao2,§, Wanglin Lu1, Guojun Ye3,4, Xianhui Chen3,4, Ze Zhang1, Wei Ji2 (*), Jixue Li1 (*), and Chuanhong Jin1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1456-z

2017-1-4

Zero-static-power nonvolatile logic-in-memory circuits for flexible electronics


Byung Chul Jang1, Sang Yoon Yang1, Hyejeong Seong2, Sung Kyu Kim3, Junhwan Choi2, Sung Gap Im2, and Sung-Yool Choi1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1449-y

2017-1-4

Near-Infrared (NIR) controlled reversible cell adhesion on the responsive nano-biointerface


Haijun Cui1,2, Pengchao Zhang2,3, Wenshuo Wang1,2, Guannan Li2,3, Yuwei Hao2,3, Luying Wang2,3, and Shutao Wang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1446-1

2017-1-4

Ultrathin ZnS nanosheet/carbon nanotube hybrid electrode for high-performance flexible all-solid-state supercapacitor


Xiaoyi Hou1,2, Tao Peng1,2, Jinbing Cheng1,2, Qiuhong Yu1,2, Rongjie Luo1,2, Yang Lu1,2, Xianming Liu3, Jang-Kyo Kim4, Jun He5, and Yongsong Luo1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1459-9

2017-1-4

Delivery nanoplatforms based on sorafenib and superparamagnetic iron oxide nanoparticles for magnetically targeted therapy of hepatocellular carcinoma


Nicoletta Depalo1, Rosa Maria Iacobazzi2,3, Gianpiero Valente4, Ilaria Arduino2, Silvia Villa5, Fabio Canepa5, Valentino Laquintana2, Elisabetta Fanizza4, Marinella Striccoli1, Annalisa Cutrignelli2, Angela Lopedota2, Patrizia Porcelli3, Amalia Azzariti3, Massimo Franco2, Maria Lucia Curri1, and Nunzio Denora2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1444-3

2017-1-4

Design and roles of RGO-wrapping in charge transfer and surface passivation in photoelectrochemical enhancement of cascade-band photoanode


Zhuo Zhang1, Mingi Choi1, Minki Baek1, Insung Hwang1, Changshin Cho2, Zexiang Deng3, Jinwoo Lee2, and Kijung Yong1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1443-4

2017-1-4

Tungsten diselenide nanoplates as advanced lithium/sodium ion electrode materials with different storage mechanisms


Wanfeng Yang1, Jiawei Wang2, Conghui Si1, Zhangquan Peng2 (*), and Zhonghua Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1460-3

2017-1-4

A carbon based 3D current collector with surface protection for Li metal anode


Ying Zhang1,§, Boyang Liu1,§, Emily Hitz1, Wei Luo1, Yonggang Yao1, Yiju Li1, Jiaqi Dai1, Chaoji Chen1, Yanbin Wang1, Chunpeng Yang1, Hongbian Li2, and Liangbing Hu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1461-2

2017-1-4

Enhanced electrocatalytic activity of Co@N-doped carbon nanotubes by ultra-small defect-rich TiO2 nanoparticles for hydrogen evolution reaction


Jiayuan Yu1,2, Weijia Zhou1 (*), Tanli Xiong1, Aili Wang1,2, Shaowei Chen1,3, and Benli Chu2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1462-1

2017-1-4

Design and integration of flexible planar micro-supercapacitors


Lili Liu1, Zhiqiang Niu2 (*), and Jun Chen2,3


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1448-z

2017-1-4

Realization of vertical and lateral van der Waals heterojunctions using two-dimensional layered organic semiconductors


Yuhan Zhang1,§, Zhongzhong Luo1,§, Fengrui Hu2, Haiyan Nan3, Xiaoyong Wang2, Zhenhua Ni3, Jianbin Xu4, 1, Yi Shi1 (*), and Xinran Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1442-5

2016-12-29

Uniform ordered mesoporous ZnCo2O4 nanospheres for super-sensitive enzyme-free H2O2 biosensing and glucose biofuel cells


Shiqiang Cui1, Li Li1, Yaping Ding1 (*), Jiangjiang Zhang1, Qingsheng Wu2, and Zongqian Hu3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1441-6

2016-12-29

Synthesis of large-scale atomic layer SnS2 through chemical vapor deposition method


Gonglan Ye1, Yongji Gong2 (*), Sidong Lei1, Yongmin He1, Bo Li1, Xiang Zhang3, Zehua Jin1, Liangliang Dong2, Jun Lou1, Robert Vajtai1, Wu Zhou4, and Pulickel M. Ajayan1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1436-3

2016-12-28

Correlation between types of Bi2S3 nanostructure’s defects/vacancies and their transient photocurrent


Mingyang Liu1,§, Luqing Wang1,§, Pei Dong1, Liangliang Dong2, Xifan Wang1, Jarin Joyner1, Xiangjian Wan3, Boris I. Yakobson1 (*), Robert Vajtai1 (*), Pulickel Ajayan1, and Pol Spanos1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1440-7

2016-12-28

Decoupling co-existing surface plasmon polariton modes (SPP) in a nanowire plasmonic waveguide for quantitative mode analysis


Sanggon Kim1, Sabrina Bailey1, Ming Liu2, and Ruoxue Yan1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1438-1

2016-12-28

Phosphorus oxoanion-intercalated layered double hydroxides for high-performance oxygen evolution


Ma Luo1,§, Zhao Cai1,2,§, Cheng Wang3, Yongmin Bi1, Li Qian1, Yongchao Hao1, Li Li1, Yun Kuang1, Yaping Li1, Xiaodong Lei1, Ziyang Huo4, Wen Liu2 (*), Hailiang Wang2, Xiaoming Sun1 (*), and Xue Duan1


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1437-2

2016-12-28

Simultaneous optical and electrochemical recording of single nanoparticle electrochemistry


Linlin Sun, Yimin Fang, Zhimin Li, Wei Wang (*), and Hongyuan Chen (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1439-0

2016-12-28

Harnessing Vis–NIR broad spectrum for photocatalytic CO2 reduction over carbon quantum dots-decorated ultrathin Bi2WO6 nanosheets


Xinying Kong1, Wenliang Tan1, Boon-Junn Ng1, Siang-Piao Chai1 (*), and Abdul Rahman Mohamed2


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1435-4

2016-12-26

Inducing imperfections in germanium nanowires


Subhajit Biswas1 (*), Sven Barth2, and Justin D. Holmes1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1430-9

2016-12-22

Green light-emitting diodes based on hybrid perovskite films with mixed cesium and methylammonium cations


Junjie Si1, Yang Liu1, Nana Wang2, Meng Xu2, Jing Li3, Haiping He3 (*), Jianpu Wang2 (*), and Yizheng Jin4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1432-7

2016-12-22

Interface-modulated fabrication of hierarchical yolk-shell Co3O4/C dodecahedrons as stable anodes for lithium and sodium storages


Yuzhu Wu§, Jiashen Meng§, Qi Li (*), Chaojiang Niu, Xuanpeng Wang, Wei Yang, Wei Li, and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1433-6

2016-12-22

Fabrication of 3D biomimetic composite coating with broadband antireflection,super-hydrophilicity and double p-n hetero-junctions


Gang Shi1, Xin Zhang1, Jianhua Li1, Haiyan Zhu1, Ying Li1,2 (*), Liping Zhang1, Caihua Ni1, and Lifeng Chi3,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1434-5

2016-12-22

Atomic-scale observation of a two-stage oxidation process in Cu2O


Huihui Liu1,§, He Zheng1,§, Lei Li1,§, Huaping Sheng1, Shuangfeng Jia1 (*), Fan Cao1, Xi Liu1,2, Boyun Chen1,3, Ru Xing4, Dongshan Zhao1, and Jianbo Wang1,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1429-2

2016-12-20

Defect−rich MoS2 nanowall catalyst for efficient hydrogen evolution reaction


Junfeng Xie1,2 (*), Haichao Qu1, Jianping Xin1, Xinxia Zhang1, Guanwei Cui1, Xiaodong Zhang2, Jian Bao2, Bo Tang1, and Yi Xie2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1421-x

2016-12-19

Recent progress in thermoelectric nanocomposite based on solution-synthesized nanoheterostructure


Wei Zheng1,§, Biao Xu1,§, Lin Zhou2, Yilong Zhou3, Haimei Zheng3, Chenghan Sun1, Enzheng Shi1,Tanner Dale Fink1, and Yue Wu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1422-9

2016-12-19

Orientation controlled preparation of nanoporous carbon nitride fibers and related composite for gas sensing at ambient conditions


Suqin Li§, Zhiwei Wang§, Xiaoshan Wang, Fangfang Sun, Kai Gao, Ningxian Hao, Zhipeng Zhang, Zhongyuan Ma, Hai Li, Xiao Huang (*), and Wei Huang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1423-8

2016-12-19

Non-FCC rich Au crystallites exhibiting unusual catalytic activity


Gangaiah Mettela1, Nisha Mammen2, Joydip Joardar3, Shobhana Narasimhan2, and Giridhar U. Kulkarni4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1417-y

2016-12-19

Wet-chemistry synthesis of Co2C NPs as highly active and stable electrocatalyst towards hydrogen evolution reaction


Siwei Li1,§, Ce Yang1,§, Zhen Yin1,2,§, Hanjun Yang1, Yifu Chen1, Lili Lin1, Mengzhu Li1, Weizhen Li1, Gang Hu3, and Ding Ma1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1425-6

2016-12-19

Positively charged graphene/Fe3O4/polyethylenimine with enhanced drug loading and cellular uptake for magnetic resonance imaging and magnet-responsive cancer therapy


Baoji Du1,2, Jianhua Liu3,6, Guanyu Ding1, Xu Han1, Dan Li1 (*), Erkang Wang1 (*), and Jin Wang1,4,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1418-x

2016-12-19

Unravelling a solution-based formation of single-crystalline kinked wurtzite nanowires: The case of MnSe


Xinyi Yang1, Bo Zhou1, Chuang Liu1, Yongming Sui1, Guanjun Xiao1, Yingjin Wei2, Xin Wang3, and Bo Zou1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1424-7

2016-12-19

Facile synthesis of FeCo@NC core-shell nanospheres supported on graphene as an efficient bifunctional oxygen electrocatalyst


Nan Wu1, Yongpeng Lei2 (*), Qichen Wang1,3, Bing Wang1, Cheng Han1, and Yingde Wang1,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1428-3

2016-12-19

Prolonged lifetime and enhanced separation of photogenerated charges of nanosized α-Fe2O3 by coupling SnO2 for efficient visible-light photocatalysis to convert CO2 and degrade acetaldehyde


Zhijun Li, Peng Luan, Xuliang Zhang, Yang Qu (*), Fazal Raziq, Jinshuang Wang, and Liqiang Jing (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1427-4

2016-12-19

Surface modification of nanozymes


Biwu Liu and Juewen Liu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1426-5

2016-12-19

MoS2 as a long-life host material for potassium ion intercalation


Xiaodi Ren1, Qiang Zhao1,†, William D. McCulloch1, and Yiying Wu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1419-9

2016-12-15

Towards integrated detection and graphene-based removal of contaminants in lab-on-a-chip platform


Andrzej Chałupniak1 and Arben Merkoçi1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1420-3

2016-12-15

Functionalized periodic Au@MOFs nanoparticle arrays as biosensors for dual-channel detection through the complementary effect of SPR and diffraction peaks


Lifeng Hang1,2, Fei Zhou1, Dandan Men1,2, Huilin Li1,2, Xinyang Li1, Honghua Zhang1, Guangqiang Liu1, Weiping Cai1, Cuncheng Li3, and Yue Li1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1414-1

2016-12-13

Structural, optical, and electrical study of phase controlled cesium lead iodide nanowires


Minliang Lai1, Qiao Kong1, Connor G. Bischak1, Yi Yu1,2, Letian Dou1,2, Samuel W. Eaton1, Naomi S. Ginsberg1,2,3,5,6, and Peidong Yang1,2,3,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1415-0

2016-12-13

Enhancing both selectivity and coking-resistance on single-atom Pd1/C3N4 catalyst in hydrogenation of acetylene


Xiaohui Huang1,§, Yujia Xia1,§, Yuanjie Cao2, Xusheng Zheng2, Haibin Pan2, Junfa Zhu2, Chao Ma3, Hengwei Wang1, Junjie Li1, Rui You1, Shiqiang Wei2, Weixin Huang1,3, and Junling Lu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1416-z

2016-12-13

“Takeaway” drug delivery: A new nanomedical paradigm


Elena González-Domínguez, Benito Rodríguez-González, Moisés Pérez-Lorenzo (*), and Miguel A. Correa-Duarte (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1412-3

2016-12-12

Water on silicene: Hydrogen-bond auto-catalyzed physisorption-chemisorption-dissociation transition


Wei Hu1,2 (*), Zhenyu Li1, and Jinlong Yang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1411-4

2016-12-12

Size-controlled MoS2 nanodots supported on reduced graphene oxide for hydrogen evolution reaction and sodium-ion batteries


Weiyi Sun, Pan Li, Xue Liu, Jiajia Shi, Hongming Sun, Zhanliang Tao (*), Fujun Li, and Jun Chen


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1410-5

2016-12-12

High-performance UV–Vis photodetectors based on electrospun ZnO nanofiber-solution processed perovskite hybrid structures


Fengren Cao§, Wei Tian§, Bangkai Gu, Yulong Ma, Hao Lu, and Liang Li (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1413-2

2016-12-12

Predicting 2D silicon allotropes on SnS2


Emilio Scalise1 (*) and Michel Houssa2


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1409-y

2016-12-6

Nanosized bismuth embedded in 1-D carbon nanofibers as high performance anodes for lithium-Ion and sodium-Ion batteries


Hong Yin, Qingwei Li, Minglei Cao, Wei Zhang, Han Zhao, Chong Li (*), Kaifu Huo, and Mingqiang Zhu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1408-z

2016-12-6

Interface engineering of high efficiency perovskite solar cells based on ZnO nanorods using atomic layer deposition


Shibin Li1 (*), Peng Zhang1, Yafei Wang1, Hojjatollah Sarvari2, Detao Liu1, Jiang Wu3, Yajie Yang1, Zhiming Wang4, and Zhi David Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1407-0

2016-12-6

Enhanced optical absorption in semiconductor nanoparticles enabled by nearfield dielectric scattering


Kowsalya D. Rasamani1, Jonathan J. Foley IV2, Brittney Beidelman1,3, and Yugang Sun1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1406-1

2016-12-5

Tailoring the interface of lead halide perovskite solar cells


Peimei Da and Gengfeng Zheng (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1405-2

2016-12-5

On the cooperative interactions among CTA+, Br and Ag+ during seeded growth of gold nanorods


Yong Xu1, Lei Chen1, Xingchen Ye2, Xuchun Wang1, Jiaqi Yu1, Yang Zhao1, Muhan Cao1, Zhouhui Xia1, Baoquan Sun1 (*), and Qiao Zhang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1404-3

2016-12-5

Fluorescent nanoswitch for monitoring specific pluripotency-related miRNAs of induced pluripotent stem cells (iPSCs): Development of PEI-oligonucleotide hybridization probes


Seungmin Han1,§, Hye Young Son2,3,§, Byunghoon Kang1, Eunji Jang2,3, Jisun Ki1, Na Geum Lee4,5, Jongjin Park4,5, Moo-Kwang Shin1, Byeonggeol Mun1, Jeong-Ki Min4,5 (*), and Seungjoo Haam1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1403-4

2016-12-5

Efficient light harvesting from flexible perovskite solar cells under indoor LED illumination


Giulia Lucarelli1, Francesco Di Giacomo1, Valerio Zardetto2, Mariadriana Creatore2, Thomas M. Brown1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1402-5

2016-12-5

Fabrication of high pore volume carbon nanosheets with uniform arrangement of mesopores


Shuai Wang, Fei Cheng, Peng Zhang, Wencui Li and Anhui Lu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1399-9

2016-12-2

Transition metal–nitrogen–carbon nanostructured catalysts for oxygen reduction reaction: From mechanistic insights to structural optimization


Mengxia Shen1,2, Changting Wei1,2, Kelong Ai1, and Lehui Lu1 (*)


Just Accepted

DOI 10.1007/s12274-016-1400-7

2016-12-2

Singe-crystal microplates of two-dimensional organic-inorganic lead halide layered perovskites for optoelectronics


Dewei Ma1,2,§, Yongping Fu1,§, Lianna Dang1, Jianyuan Zhai1, Ilia A. Guzei1, and Song Jin1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1401-6

2016-12-2

Mesoporous nickel-iron binary oxide nanorods for efficient electrocatalytic water oxidation


Guang Liu, Xusheng Gao, Kaifang Wang, Dongying He, and Jinping Li (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1398-x

2016-11-30

Porous Pt/Ag nanoparticles with excellent multifunctional enzyme mimic activities and antibacterial effects


Shuangfei Cai1, Xinghang Jia1, Qiusen Han1, Xiyun Yan2, Rong Yang1 (*), and Chen Wang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1395-0

2016-11-29

Silica shell assisted synthetic route for mono-disperse persistent nanophosphors with enhanced in vivo recharged near-infrared persistent luminescence


Rui Zou1, Junjian Huang1, Junpeng Shi2, Lin Huang1, Xuejie Zhang1, Ka-Leung Wong3 (*), Hongwu Zhang2 (*), DayongJin4 (*), Jing Wang1 (*), and Qiang Su1


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1396-z

2016-11-29

Ordered SnO nanoparticles in MWCNT as a functional host material for high-rate lithium-sulfur battery cathode


A-Young Kim1,2, Min Kyu Kim1, Ji Young Kim1, Yuren Wen3, Lin Gu3, Van-Duong Dao4, Ho-Suk Choi4, Dongjin Byun2, and Joong Kee Lee1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1397-y

2016-11-29

High resolution characterization of hexagonal boron nitride coatings exposed to aqueous and air oxidative environments


Lanlan Jiang1,§, Na Xiao1,§, Bingru Wang1,§, Enric Grustan-Gutierrez1, Xu Jing1, Petr Babor2, Miroslav Kolíbal2, Guangyuan Lu3, Tianru Wu3, Haomin Wang2, Fei Hui1, Yuanyuan Shi1, Bo Song1, Xiaoming Xie3,4, and Mario Lanza1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1393-2

2016-11-29

Embedding CoS2 nanoparticles in N-doped carbon nanotube hollow frameworks for enhanced lithium storage properties


Jin Tao Zhang, Le Yu (*), and Xiong Wen (David) Lou (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1394-1

2016-11-29

Hot nanoparticle mediated fusion between selected cells


Azra Bahadori1,2, Lene B. Oddershede1,2 (*), and Poul M. Bendix1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1392-3

2016-11-29

A transparent, stretchable and rapid response humidity sensor for body-attachable wearable electronics


Tran Quang Trung1, Le Thai Duy1, Subramanian Ramasundaram2, and Nae-Eung Lee1,3,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1389-y

2016-11-28

Understanding of the capacity contribution of carbon in phosphorus-carbon composites as high-performance anodes for lithium ion batteries


Jiantie Xu1,3, In-Yup Jeon2, Jianmin Ma1, Yuhai Dou1, Seok-Jin Kim2, Jeong-Min Seo2, Hua-Kun Liu1, Shi-Xue Dou1 (*), Jong-Beom Baek2 (*), and Liming Dai3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274‐016‐1383‐4

2016-11-28

YN2 monolayer: A Novel p-state Dirac half metal for high-speed spintronics


Zhifeng Liu1,2, Junyan Liu1, and Jijun Zhao2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1384-3

2016-11-28

Size and time dependent internalization of label-free nano-graphene oxide in human macrophages


Rafael G. Mendes1,2, Angelo Mandarino2, Britta Koch2, Anne K. Meyer2, Alicja Bachmatiuk1,2,3, Cordula Hirsch4, Thomas Gemming2, Oliver G. Schmidt2,5, Zhongfan Liu1,6, and Mark H. Rümmeli1,2,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1385-2

2016-11-28

Largely enhanced optoelectronic performance of tungsten diselenide phototransistor via surface functionalization


Bo Lei1,2,§, Zehua Hu1,2,§, Du Xiang2,3, Junyong Wang1,2, Goki Eda1,2,3, Cheng Han2,3,4 (*), and Wei Chen1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1386-1

2016-11-28

Synergistic graphene/Al surface plasmon for ZnO lasing improvement


Qiuxiang Zhu1,2, Feifei Qin1, Junfeng Lu1, Zhu Zhu1, Haiyan Nan3, Zengliang Shi1, Zhenhua Ni3, and Chunxiang Xu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1387-0

2016-11-28

Movement of Dirac points and band gaps in graphyne under rotating strain


Zhenzhu Li, Zhongfan Liu, and Zhirong Liu (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1388-z

2016-11-28

Unravelling charge carrier dynamics in interfacing protonated g-C3N4 with carbon nanodots as co-catalysts toward enhanced photocatalytic CO2 reduction: A combined experimental and first-principles DFT study


Wee-Jun Ong1 (*), Lutfi Kurnianditia Putri2, Yoong-Chuen Tan2, Lling-Lling Tan3, Neng Li4, Yun Hau Ng5, Xiaoming Wen6, and Siang-Piao Chai2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1391-4

2016-11-28

Tailoring RGD local surface density at the nanoscale toward adult stem cell chondrogenic commitment


Anna Lagunas1,2 (*), Iro Tsintzou2, Yolanda Vida3,4, Daniel Collado3,4, Ezequiel Pérez-Inestrosa3,4, Cristina Rodrí guez Pereira5, Joana Magalhaes1,5, José Antonio Andrades6,1, and Josep Samitier2,1,7


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1382-5

2016-11-28

High activity of hot electrons from bulk 3D graphene materials for efficient photocatalytic hydrogen production


Yanhong Lu1,3,§, Bo Ma2,§, Yang Yang1,2, Erwei Huang2, Zhen Ge1,2, Tengfei Zhang1,2, Suling Zhang3, Landong Li2 (*), Naijia Guan2, Yanfeng Ma1,2, and Yongsheng Chen1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1390-5

2016-11-24

Ultrafine Sn nanocrystals in hierarchically porous N-doped carbon for lithium ion batteries


Xinghua Chang1,2, Teng Wang1, Zhiliang Liu1, Xinyao Zheng1, Jie Zheng1 (*), and Xingguo Li1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1381-6

2016-11-21

Spontaneous twisting of a collapsed carbon nanotube


Hamid Reza Barzegar1,2,3,4,§, Aiming Yan1,3,4,§, Sinisa Coh1,3, Eduardo Gracia-Espino2, Claudia Ojeda- ristizabal1,3,†, Gabriel Dunn1,3,4, Marvin L. Cohen1,3, Steven G. Louie1,3, Thomas Wågberg2, and Alex Zettl1,3,4 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1380-7

2016-11-18

Template-directed synthesis of N,S-codoped carbon nanowires aerogels with enhanced electrocatalytic performance for oxygen reduction


Shaofang Fu1, Chengzhou Zhu1, Junhua Song1, Mark H. Engelhard2, Xiaolin Li3, Peina Zhang4, Haibing Xia4, Dan Du1, and Yuehe Lin1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1371-8

2016-11-16

Graphene-nanotube hybrid films for high-performance flexible photodetectors


Yujie Liu, Yuanda Liu, Shuchao Qin, Yongbing Xu, Rong Zhang, and Fengqiu Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1370-9

2016-11-16

Modulation of growth of cysteine-capped cadmium sulphide quantum dots with enzymatically produced hydrogen peroxide


Ruta Grinyte, Javier Barroso, Laura Saa, and Valeri Pavlov (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1378-1

2016-11-16

Preparation of ultrathin WO3–x/C nanosheets and their electrochemical performance as an anode material in lithium ion batteries


Keyan Bao1,2,§, Wutao Mao1,§, Guangyin Liu1, Liqun Ye1, Haiquan Xie1, Shufang Ji2, Dingsheng Wang2, Chen Chen2 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1373-6

2016-11-16

Broadband photovoltaic effect of n-type topological insulator Bi2Te3 films on p-type Si substrates


Zhenhua Wang1, Mingze Li1, Liang Yang1, Zhidong Zhang1 (*), and Xuan P. A. Gao2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1369-2

2016-11-16

Direct discrimination between the semiconducting and the metallic single-walled carbon nanotubes with high spatial resolution by SEM


Dongqi Li1, Yang Wei1 (*), Jin Zhang1, Jiangtao Wang1, Yinghong Lin3, Peng Liu1, Shoushan Fan1, 2, and Kaili Jiang1, 2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1372-7

2016-11-16

Organic acid-assisting synthesis of 3D Lasagna-like Fe-N-doped CNTs-G framework: An efficient and stable electrocatalyst for oxygen reduction reaction


Xiaobing Bao, Yutong Gong, Jiang Deng, Shiping Wang, and Yong Wang (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1374-5

2016-11-16

Biocompatibility of iron carbide and detection of metals ions signaling proteomic analysis via HPLC/ESI-orbit-tap


Murtaza Hasan1, Wenlong Yang1, Yanmin Ju1, Xin Chu1, Yun Wang2, Yulin Deng2, Nasir Mahmood1, and Yanglong Hou1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1375-4

2016-11-16

Atomic origin of the traps in memristive interface


Ye Tian1,2,5, Lida Pan3,4, Chuanfei Guo6, and Qian Liu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1376-3

2016-11-16

A pH-switched mesoporous nanoreactor for synergetic therapy


Zhengqing Yan1,2, Andong Zhao1,2, Xinping Liu1,2, Jinsong Ren1, and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1377-2

2016-11-16

Unravelling a solution-based formation of single-crystalline kinked wurtzite nanowires: The case of MnSe


Xinyi Yang1, Bo Zhou1, Chuang Liu1, Yongming Sui1, Guanjun Xiao1, Yingjin Wei2, Xin Wang3, and Bo Zou1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-017-1424-7

2016-11-14

Halide ions induced formation of single crystal mesoporous PtPd bimetallic nanoparticles with hollow interior for electrochemical methanol and ethanol oxidation reaction


Pengtao Qiu1, Shaomin Lian1, Guang Yang2, and Shengchun Yang1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1367-4

2016-11-14

Ultra-fast microwave aided synthesis of gold nanocages and structural maneuver studies


Sreejith Raveendran1, Anindito Sen2, Toru Maekawa1, and D. Sakthi Kumar1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1368-3

2016-11-14

Synthesis of Co/SiO2 hybrid nanocatalyst via twisted Co3Si2O5(OH)4 nanosheet for high-temperature Fischer–Tropsch Reaction


Ji Chan Park1,2 (*), Shin Wook Kang1, Jeong-Chul Kim3, Jae In Kwon1, Sanha Jang1, Geun Bae Rhim1, Mijong Kim4, Dong Hyun Chun1,2, Ho-Tae Lee1, Heon Jung1, Hyunjoon Song4 (*), and Jung-Il Yang1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1364-7

2016-11-10

SERS sensing by nano molecularly imprinted polymers doped with gold nanoparticles


Tehila Shahar, Tama Sicron, and Daniel Mandler (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1366-5

2016-11-10

Revisiting the conversion reaction voltage and the reversibility of CuF2 electrode in Li-ion batteries


Joon Kyo Seo1,2, Hyung-Man Cho1,2, Katsunori Takahara1, Karena W. Chapman3, Olaf J. Borkiewicz3, Mahsa Sina1 (*), and Y. Shirley Meng1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1365-6

2016-11-10

Synthesis of Cu3.8Ni/CoO and Cu3.8Ni/MnO nanoparticles for advanced lithium-ion battery anode materials


Jaewon Lee3, Huazhang Zhu2, Wei Deng1, and Yue Wu1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1363-8

2016-11-10

Flexible CoP network electrocatalyst for hydrogen evolution at all-pH value


Jianwen Huang1,2, Yanrong Li1, Yufei Xia2, Juntong Zhu2, Qinghua Yi2, Hao Wang2, Jie Xiong1 (*), Yinghui Sun2 (*), and Guifu Zou2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1360-y

2016-11-7

Detection of chemicals in water using a three dimensional graphene porous structure as a liquid-vapor separation filter


Taekyung Lim, Jaejun Lee, Jonghun Lee, and Sanghyun Ju (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1356-7

2016-11-7

Large edge magnetism in oxidized few-layer black phosphorus nanomesh


Yudai Nakanishi1, Ayumi Ishi2, Chika Ohata1, David Soriano3, Ryo Iwaki1, Kyoko Nomura1, Miki Hasegawa2, Taketomo Nakamura5, Shingo Katsumoto5, Stephan Roche3,4, and Junji Haruyama1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1355-8

2016-11-7

Investigation on the broadband electromagnetic wave absorption properties and mechanism of Co3O4-nanosheets/reduced-graphene-oxide composite


Yi Ding1, Baohe Luo1, Qingliang Liao1 (*), Zheng Zhang1, Shuo Liu1, Yichong Liu1, and Yue Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1357-6

2016-11-7

Self-supported ternary Co0.5Mn0.5P/CC as a high performance hydrogen evolution electrocatalyst


Xiaoyan Zhang1,2, Wenling Gu1,2, and Erkang Wang1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1359-4

2016-11-7

In situ growth of single crystalline TiO2 nanorod arrays on Ti substrate: Controllable synthesis and photoelectrochemical water-splitting Tingting Zhang1,2,


Tingting Zhang1,2, Zia Ur Rahman1, Ning Wei3, Yupeng Liu1, Jun Liang1, and Daoai Wang1,3 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1361-x

2016-11-7

Enhanced CO2 electroreduction on armchair graphene nanoribbons edge-decorated with copper


Guizhi Zhu1,2, Yawei Li1,2, Haiyan Zhu1,3, Haibin Su1,4, Siew Hwa Chan1,5, and Qiang Sun1,2 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1362-9

2016-11-7

Specific distribution of orientated C70-fullerene triggered by solvent-tuned macrocycle adlayer


Yanfang Geng1,§, Ping Li1,§, Jindong Xue1, Dapeng Luo2,§, Junyong Zhang3, Lijin Shu2 (*), Ke Deng1 (*), Jingli Xie3 (*), and Qingdao Zeng1 (*)


Just Accepted

10.1007/s12274-016-1358-5

2016-11-7

Fabrication of nanozyme@DNA hydrogel and its application in biomedical analysis


Xiaoli Zhu1,§, Xiaoxia Mao1,2,§, Zihan Wang1, Chang Feng3, Guifang Chen1 (*), and Genxi Li1,3 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1354-9

2016-11-3

On surface activation of colloidal indium phosphide nanocrystals


Yang Li, Chaodan Pu, and Xiaogang Peng (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1353-x

2016-10-31

Highly sensitive deep silver nanowell arrays (d-AgNWAs) for refractometric sensing


Xueyao Liu, Wendong Liu, Liping Fang, Shunsheng Ye, Huaizhong Shen, and Bai Yang (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1348-7

2016-10-31

Safety profile of two dimensional Pd nanosheets for photothermal therapy and photoacoustic imaging


Mei Chen1,§, Shuzhen Chen2,3,§, Chengyong He2,§, Shiguang Mo1, Xiaoyong Wang2, Gang Liu2 (*), and Nanfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1349-6

2016-10-31

Heterogeneous synergistic catalysis by Ru-RuOx nanoparticles for selenium–selenium bond activation


Mu Lin1, Liqun Kang1, Jun Gu1, Linxiu Dai1, Shengbo Tang1, Tao Zhang1, Yuhao Wang1, Lindong Li1, Xiaoyu Zheng1, Wei Zhu1, Rui Si2, Xuefeng Fu1, Lingdong Sun1 (*), Yawen Zhang1 (*), and Chunhua Yan1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1350-0

2016-10-31

Ligand effects on electronic and optoelectronic properties of 2D PbS necking percolative superlattices


Man Zhao1,§, Defang Ding1,§, Fangxu Yang3, Dawei Wang1, Jiawei Lv1, Wenping Hu3, Chenguang Lu1,2 (*), and Zhiyong Tang1,2 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1351-z

2016-10-31

On-surface synthesis of covalent coordination polymers on micrometer-scale


Mathieu Koudia1, Elena Nardi1, Olivier Siri2 (*), and Mathieu Abel1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1352-y

2016-10-31

High-performance oxygen reduction and evolution carbon catalysis: From mechanistic studies to device integration


John W. F. To1,§, Jia Wei Desmond Ng1,2,§, Samira Siahrostami1,§, Ai Leen Koh3, Yangjin Lee4, Zhihua Chen1, Kara D. Fong1, Shucheng Chen1, Jiajun He5, Won-Gyu Bae1, Jennifer Wilcox5, Hu Young Jeong6, Kwanpyo Kim4, Felix Studt7,8,9 (*), Jens K. Nørskov1,7 (*), Thomas F. Jaramillo1 (*), and Zhenan Bao1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1347-8

2016-10-28

Porous FeS nanofibers with numerous nanovoids by Kirkendall diffusion effect for use as the anode material for sodium-ion batteries Jung Sang


Jung Sang Cho1,2, Jin Sung Park1, and Yun Chan Kang1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1346-9

2016-10-24

Bimetallic PdCo catalyst for selective direct formylation of amines by carbon monoxide


Yifeng Chen1, Junjie Mao2, Rongan Shen2, Dingsheng Wang2, Qing Peng2, Zhixin Yu3, Huifang Guo4 (*), and Wei He1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1344-y

2016-10-20

Iron chelated hydrogel-derived bifunctional oxygen electrocatalyst for high performance rechargeable Zn-air batteries


Fanlu Meng1,2, Haixia Zhong1,3, Junmin Yan2 (*), and Xinbo Zhang1 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1343-z

2016-10-20

Intravascular contrast agents in diagnostic applications: Use of red blood cells to improve blood pool contrast agents lifespan and efficiency


Antonella Antonelli (*), Carla Sfara, and Mauro Magnani


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1342-0

2016-10-20

Microwave-assisted synthesis of MOF-199 immobilized ultrafine Au nanoparticles with high loading as efficient catalysts for three-component coupling reaction


Yan Jiang1, Xin Zhang1 (*), Xiaoping Dai1, Wen Zhang1, Qiang Sheng1, Hongying Zhuo1, Yun Xiao1, and Hai Wang2


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1341-1

2016-10-20

Hollow-p4VP nanoparticles loading paclitaxel to enhance drug chemotherapeutic efficacy in lung and breast cancer cell lines


Rafael Contreras-Cáceres1, María C. Leiva2,3,4, Raúl Ortiz2,5, Amelia Díaz1, Gloria Perazzoli2, Miguel A. Casado-Rodríguez1, Consolación Melguizo2,3,4 (*), Jose M. Baeyens6, Juan M. López-Romero1,§, and Jose Prados2,3,4,§


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1340-2

2016-10-20

A multifunctional nanoparticle system combines sonodynamic therapy and chemotherapy to treat hepatocellular carcinoma


Yang Liu1,2,§, Guoyun Wan2,§, Hua Guo1, Yuanyuan Liu2, Ping Zhou1,2, Hemei Wang2, Dan Wang2, Sipei Zhang2, Yinsong Wang2 (*), and Ning Zhang1,2 (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1339-8

2016-10-20

Oxygen-suppressed selectivity in growth of monolayer hexagonal boron nitride on copper twin crystals


Xuemei Li, Yao Li, Qin Wang, Jun Yin, Jidong Li, Jin Yu, and Wanlin Guo (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1338-9

2016-10-19

Quaternary pyrite-structural nickel/cobalt phosphosulphide nanowires on carbon cloth as efficient and robust electrodes for water electrolysis


Jiayuan Li, Zhaoming Xia, Xuemei Zhou, Yuanbin Qin, Yuanyuan Ma, and Yongquan Qu (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1335-z

2016-10-17

Facile one-pot synthesis of NiCo2O4 hollow spheres with controllable shell number for high performance supercapacitor


Jing Guo, Zhihui Yin, Xiaoxian Zang, Ziyang Dai, Yizhou Zhang, Wei Huang (*), and Xiaochen Dong (*)


Just Accepted

10.10.1007/s12274-016-1334-0

2016-10-17

Valley polarization in stacked MoS2 by circularly polarized light


Juan Xia1, Xingli Wang2, Beng Kang Tay2,3, Shoushun Chen4, Zheng Liu2,3,5, Jiaxu Yan1,6 (*), and Ze Xiang Shen1,3,7 (*)

<