Just Accepted

       
Below >>

Scalable salt-templated directed synthesis of high-quality MoS2 nanosheets powders towards energetic and environmental applications


Lijie Zhu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Shuangyuan Pan, Zhaoqian Zhang, Fangfang Cui, Yuping Shi, Shaolong Jiang, Chunyu Xie, Min Hong, Jiatian Fu, Jingyi Hu, and Yanfeng Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2979-2

2020-7-11

Atomic-scaled surface engineering Ni-Pt nanoalloys towards enhanced catalytic efficiency for methanol oxidation reaction


Aixian Shan1,2, Shuoyuan Huang1, Haofei Zhao1, Wengui Jiang1, Xueai Teng1, Yingchun Huang3, Chinping Chen2 (*), Rongming Wang1 (*), and Woon-Ming Lau1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2978-3

2020-7-10

Controlling N-doping type in carbon to boost single-atom site Cu catalyzed transfer hydrogenation of quinoline


Jian Zhang1,¡́, Caiyan Zheng2,¡́, Maolin Zhang3, Yajun Qiu1, Qi Xu1, Weng-Chon Cheong4, Wenxing Chen5, Lirong Zheng6, Lin Gu7, Zhengpeng Hu2, Dingsheng Wang1 (*), and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2977-4

2020-7-10

Two-dimensional polymer nanosheets for efficient energy storage and conversion


Yumei Ren1,2,3, Chengbing Yu1 (*), Zhonghui Chen3,4 (*), and Yuxi Xu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2976-5

2020-7-10

Reaction environment self-modification on low-coordination Ni2+ octahedra atomic interface for superior electrocatalytic overall water splitting


Kaian Sun1,2, Lei Zhao1, Lingyou Zeng1, Shoujie Liu2, Houyu Zhu3, Yanpeng Li1, Zheng Chen2, Zewen Zhuang2, Zhaoling Li4, Zhi Liu1, Dongwei Cao3, Jinchong Zhao1, Yunqi Liu1 (*), Yuan Pan1 (*), and Chen Chen2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2974-7

2020-7-7

Atomic iron on mesoporous N-doped carbon to achieve dehydrogenation reaction at room temperature


Zheng Chen1,¡́ (*), Wenjuan Yang2,¡́, Yue Wu3, Chao Zhang3, Jun Luo4, Chen Chen3, and Yadong Li3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2975-6

2020-7-7

Metal-polyphenol-network coated CaCO3 as pH-responsive nanocarriers to enable effective intratumoral penetration and reversal of multidrug resistance for augmented cancer treatments


Ziliang Dong, Yu Hao, Quguang Li, Zhijuan Yang, Yujie Zhu, Zhuang Liu, and Liangzhu Feng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2972-9

2020-7-5

Giant enhancement of photoluminescence quantum yield in 2D perovskite thin microplates by graphene encapsulation


Wancai Li1, Jiaqi Ma1, Xue Cheng2, and Dehui Li1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2971-x

2020-7-5

Vertically aligned reduced graphene oxide/Ti3C2Tx MXene hybrid hydrogel for highly efficient solar steam generation


Wei Li1, Xiaofeng Li1 (*), Wei Chang1, Jing Wu1, Pengfei Liu1, Jianjun Wang2, Xi Yao3, and Zhong-Zhen Yu1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2970-y

2020-7-5

Flower-like NiCo2S4 nanosheets with high electrochemical performance for sodium-ion batteries


Yongqiang Miao1, Xiaosen Zhao1, Xin Wang1, Chenhui Ma1, Lu Cheng1, Gang Chen1, Huijuan Yue2 (*), Lei Wang3, and Dong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2969-4

2020-7-3

Tuning the inhomogeneous charge transport in ZnO interfaces for ultrahigh on/off ratio top-gated field-effect-transistor arrays


Thanh Luan Phan1, Dinh Loc Duong2, Tuan Khanh Chau2, Sidi Fan2, Won Tae Kang1, Thi Suong Le2, Hyun Yong Song2, Linfeng Sun2, Van Tu Vu1, Min Ji Lee1, Quoc An Vu2, Young Hee Lee2, and Woo Jong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2968-5

2020-7-2

Ultrastable and ultrasensitive pH-switchable carbon dots with high quantum yield for water quality identification, glucose detection, and two starch-based solid-state fluorescence materials


Daiyong Chao1,2, Jinxing Chen2, Qing Dong1,2, Weiwei Wu2, Desheng Qi1, and Shaojun Dong1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2965-8

2020-7-1

Understanding the structural evolution of Au/WO2.7 compounds in hydrogen atmosphere by atomic scale in situ environmental TEM


Fei Hui1, Chong Li2, Yanhui Chen1, Chunhui Wang1, Jingping Huang1, Ang Li1 (*), Wei Li1, Jin Zou3, and Xiaodong Han1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2966-7

2020-7-1

A combination of hierarchical pore and buffering layer construction for ultrastable nanocluster Si/SiOx anode


Kun Zeng1,2,3,¡́, Tong Li1,¡́, Xianying Qin1 (*), Gemeng Liang1,2, Lihan Zhang1,2, Qi Liu1,2, Baohua Li1 (*), and Feiyu Kang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2962-y

2020-7-1

Flocculation and magnetically-assisted sedimentation of size-sorted beidellite platelets mixed with maghemite nanoparticles


Sofia Housni1, S¨¦bastien Abramson1 (*), Jean-Michel Guigner2, Pierre Levitz1, and Laurent Michot1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2964-9

2020-7-1

All-inorganic dual-phase halide perovskite nanorings


Yapeng Zheng1,2, Tao Yang1, Zhi Fang1,2, Minghui Shang2, Zuotai Zhang3, Jack Yang4,5, Jiaxin Fan4, Weiyou Yang2 (*), Xinmei Hou1 (*), and Tom Wu4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2963-x

2020-7-1

Surface-ligand protected reduction on plasmonic tuning of one-dimensional MoO3−x nanobelts for solar steam generation


Xindian Li, Dongyang Wang, Yun Zhang, Luntao Liu, and Wenshou Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2967-6

2020-7-1

Helium droplet assisted synthesis of plasmonic Ag@ZnO core@shell nanoparticles


Alexander Schiffmann1 (*), Thomas Jauk1, Daniel Knez2, Harald Fitzek2, Ferdinand Hofer2, Florian Lackner1, and Wolfgang E. Ernst1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2961-z

2020-6-29

Recent progresses of NMOS and CMOS logic functions based on two-dimensional semiconductors


Lingan Kong, Yang Chen, and Yuan Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2958-7

2020-6-27

Hierarchical assemblies of molecular frameworks¡ªMOF-on-MOF epitaxial heterostructures


Ritesh Haldar and Christof Wöll (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2953-z

2020-6-27

Self-supporting Co0.85Se nanosheets anchored on Co plate as highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in both acidic and alkaline media


Rong Qin1, Jiagang Hou2, Caixia Xu1 (*), Hongxiao Yang1, Qiuxia Zhou1, Zizhong Chen1, and Hong Liu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2952-0

2020-6-27

Collaborative assembly-mediated siRNA delivery for relieving inflammation-induced insulin resistance


Shiyang Shen¡́, Li Zhang¡́, Mengru Li, Zhizi Feng, Huixia Li, Xiao Xu, Shiqi Lin, Ping Li, Can Zhang, Xiaojun Xu (*), and Ran Mo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2954-y

2020-6-27

Transition metal dichalcogenide-based mixed-dimensional heterostructures for visible-light-driven photocatalysis: Dimensionality and interface engineering


Xiaorong Gan1, Dangyuan Lei2 (*), Ruquan Ye3, Huimin Zhao4, and Kwok-Yin Wong5


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2955-x

2020-6-27

Electrocatalytic N2 reduction to NH3 with high Faradaic efficiency enabled by vanadium phosphide nanoparticle on V foil


Peipei Wei1,¡́, Qin Geng1,¡́, Ali Imran Channa1, Xin Tong1, Yongsong Luo1, Siyu Lu2, Guang Chen3, Shuyan Gao4, Zhiming Wang1 (*), and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2956-9

2020-6-27

Nanoparticles for targeted cancer radiotherapy


Roger M. Pallares1 and Rebecca J. Abergel1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2957-8

2020-6-27

Interfacially stable MOF nanosheet membrane with tailored nanochannels for ultrafast and thermo-responsive nanofiltration


Wei Jia1,2, Baohu Wu3, Shengtong Sun1 (*), and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2959-6

2020-6-27

Controllable optical emission wavelength in all-inorganic halide perovskite alloy microplates grown by two-step chemical vapor deposition


Mohammad K. Hossain1,2, Pengfei Guo5, Wayesh Qarony4, Yuen H. Tsang4, Chaoping Liu6,7, Sai W. Tsang3, Johnny C. Ho3, and Kin M. Yu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2951-1

2020-6-25

Scalable and controllable synthesis of 2D high-proportion 1T-phase MoS2


Xiang Gao (*), Liukang Xiong, Jiabin Wu, Jun Wan, and Liang Huang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2950-2

2020-6-25

Activity origin and design principles for atomic vanadium anchoring on phosphorene monolayer for nitrogen reduction reaction


Xiongyi Liang, Xiangxuan Deng, Chen Guo, and Chi-Man Lawrence Wu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2949-8

2020-6-24

Intercalation and hybrid heterostructure integration of two-dimensional atomic crystals with functional organic semiconductor molecules


Wen He1,¡́, Han Zang2,3,¡́, Songhua Cai2,4,5,¡́, Zhangyan Mu1, Cheng Liu1, Mengning Ding1 (*), Peng Wang2,4,6 (*), and Xinran Wang2.3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2948-9

2020-6-22

Printable elastic silver nanowire-based conductor for washable electronic textiles


Hong-Wu Zhu, Huai-Ling Gao, Hao-Yu Zhao, Jin Ge, Bi-Cheng Hu, Jin Huang, and Shu-Hong Yu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2947-x

2020-6-22

Neglected interstitial space in malaria recurrence and treatment


Qiang Zhang1,2, Zhuo Ao1,2 (*), Nan Hu1,3, Yuting Zhu1 (*), Fulong Liao1,4, and Dong Han1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2946-y

2020-6-20

High N-doped hierarchical porous carbon networks with expanded interlayers for efficient sodium storage


Dongqin Su1, Man Huang1, Junhao Zhang1 (*), Xingmei Guo1, Jiale Chen1, Yanchun Xue1, Aihua Yuan1(*), and Qinghong Kong2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2944-0

2020-6-20

Electronics based on two-dimensional materials: Status and outlook


Senfeng Zeng1,¡́, Zhaowu Tang1,¡́, Chunsen Liu1,2, and Peng Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2945-z

2020-6-19

Electron¨Cphonon coupling detected by light scattering in 2D materials


Jiamin Lai1,2, Yaru Xie1,2, and Jun Zhang1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2943-1

2020-6-19

Broadband electroluminescence from reverse breakdown in individual suspended carbon nanotube pn-junctions


Bo Wang1, Sisi Yang1, Yu Wang3, Younghee Kim4, Ragib Ahsan2, Rehan Kapadia2, Stephen K. Doorn4, Han Htoon4, and Stephen B. Cronin1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2941-3

2020-6-19

Growth of large scale PtTe, PtTe2 and PtSe2 films on a wide range of substrates


Kenan Zhang1,¡́, Meng Wang1,¡́, Xue Zhou1, Yuan Wang1, Shengchun Shen1, Ke Deng1, Huining Peng1, Jiaheng Li1, Xubo Lai1, Liuwan Zhang1, Yang Wu1,2, Wenhui Duan1,3, Pu Yu1,3, and Shuyun Zhou1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2942-2

2020-6-19

Efficient synthesis of lithium rare-earth tetrafluoride nanocrystals via a continuous flow method


Jinsong Sui, Junyu Yan, Kai Wang (*), and Guangsheng Luo


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2938-y

2020-6-17

New approach for time-resolved and dynamic investigations on nanoparticles agglomeration


Neda Iranpour Anaraki1,2,3, Amin Sadeghpour1,4, Kamran Iranshahi4,5, Claudio Toncelli4, Urszula Cendrowska6, Francesco Stellacci6, Alex Dommann1,7, Peter Wick2, and Antonia Neels1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2940-4

2020-6-17

Plasmonic coupling-enhanced in situ photothermal nanoreactor with shape selective catalysis for C¨CC coupling reaction


Zhenxing Li1 (*), Yixuan Gong1, Xin Zhang1, Yangyang Wen1, Jiasai Yao1, Mingliang Hu1, Miao He1, Jiahao Liu1, Rui Li1, Fuqiang Wang2, and Chuanxin Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2933-3

2020-6-16

Demonstration of biophoton-driven DNA replication via gold nanoparticle-distance modulated yield oscillation


Na Li1,2,¡́, Daoling Peng3,¡́, Xianjing Zhang1,2,¡́, Yousheng Shu4, Feng Zhang1,2,5 (*), Lei Jiang6,7,8 (*), and Bo Song1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2937-z

2020-6-16

A chemically stable nanoporous coordination polymer with fixed and free Cu2+ ions for boosted C2H2/CO2 separation


Si Chen1,¡́, Nibedita Behera1,¡́, Chao, Yang1, Qiubing Dong1, Baishu Zheng2, Yingying Li1, Qi Tang1, Zhaoxu Wang2 (*), Yanqing Wang3 (*), and Jingui Duan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2935-1

2020-6-16

Atomically precise metal-chalcogenide semiconductor molecular nanoclusters with high dispersibility: Designed synthesis and intracluster photocarrier dynamics


Jiaxu Zhang1,¡́, Chaochao Qin2,¡́, Yeshuang Zhong3,¡́, Xiang Wang1, Wei Wang1,3, Dandan Hu1, Xiaoshuang Liu1, Chaozhuang Xue1, Rui Zhou1, Lei Shen4, Yinglin Song4, Dingguo Xu3, Zhien Lin3, Jun Guo5, Haifeng Su6, Dong-Sheng Li7, and Tao Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2936-0

2020-6-16

A general bottom-up synthesis of CuO-based trimetallic oxide mesocrystal superstructures for efficient catalytic production of trichlorosilane


Hezhi Liu1,3,¡́, Yongjun Ji2,¡́ (*), Jing Li1, Yu Zhang1, Xueguang Wang3, Haijun Yu4, Dingsheng Wang5, Ziyii Zhong6,7, Lin Gu8, Guangwen Xu9, Yadong Li5, and Fabing Su1,9,10 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2934-2

2020-6-16

Construction of self-sensitized LiErF4: 0.5% Tm3+@LiYF4 upconversion nanoprobe for trace water sensing


Ling Zhang1, Xiaodan Li2, Wang Wang3, Xu Zhao1, Xu Yan1, Chenguang Wang1, Haoqiang Bao1, Yang Lu1, Xianggui Kong3, Fengmin Liu1, Xiaomin Liu1 (*), and Geyu Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2932-4

2020-6-15

Advanced Ni-Nx-C single-site catalysts for CO2 electroreduction to CO based on hierarchical carbon nanocages and S-doping


Yiqun Chen1, Yuejian Yao1, Yujian Xia2, Kun Mao1, Gongao Tang1, Qiang Wu1 (*), Lijun Yang1 (*), Xizhang Wang1, Xuhui Sun2, and Zheng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2928-0

2020-6-12

Amplified fluorescence of Mg2+ selective red-light emitting carbon dot in water and direct evaluation of creatine kinase activity


Saptarshi Mandal, Jagannath Pal, Ranga Subramanian, and Prolay Das (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2927-1

2020-6-12

Regulating surface state of WO3 nanosheets by gamma irradiation for suppressing hydrogen evolution reaction in electrochemical N2 fixation


Yanqiu Du, Cheng Jiang, Li Song, Bin Gao, Hao Gong, Wei Xia, Lei Sheng, Tao Wang (*), and Jianping He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2929-z

2020-6-12

The enhanced protective effects of salvianic acid A functionalized nanoparticles against ischemic stroke through increasing the permeability of the blood-brain barrier


Yaru Li1,2, Xiaojie Zhang1, Zhifeng Qi3 (*), Xueling Guo1,2, Xiaopeng Liu4, Wenjuan Shi3, Yang Liu1,2 (*), and Libo Du1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2930-6

2020-6-12

Advances of biological-camouflaged nanoparticles delivery system


Yanlin Chen and Kui Cheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2931-5

2020-6-12

Kill two birds with one stone: A novel dual-functional nanobiomaterial platform with a clear translational potential for bone regeneration


Yu Shrike Zhang (*) and Zhiyuan Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2926-2

2020-6-10

Hybrids of gold nanoparticles and oligo(p-phenyleneethynylene)s end-functionalized with alkynylruthenium groups: Outstanding two-photon absorption in the second biological window


Crist¨®bal Quintana1, Mahbod Morshedi1, Jun Du1, Joseph P. L. Morrall1, Jan K. Zaręba2, Marek Samoc2, Marie P. Cifuentes1, and Mark G. Humphrey1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2924-4

2020-6-7

Enhancing through-plane thermal conductivity of fluoropolymer composite by developing in-situ nano-urethane linkage at graphene-graphene interface


Muhammad Maqbool1, Haichang Guo1, Akbar Bashir1, Ali Usman1, Adeel Y Abid1, Guansong He2, Yanjuan Ren1, Zeeshan Ali1,3, and Shulin Bai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2921-7

2020-6-7

A non-nucleophilic gel polymer magnesium electrolyte compatible with sulfur cathode


Haiyan Fan1,2, Yuxing Zhao3, Jianhua Xiao3, Jifang Zhang3, Min Wang1,2, and Yuegang Zhang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2923-5

2020-6-7

Edge-enriched MoS2 for kinetics-enhanced potassium storage


Guangshen Jiang1, Xiaosa Xu1, Haojie Han1, Changzhen Qu1, Hlib Repich1, Fei Xu1,2 (*), and Hongqiang Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2925-3

2020-6-7

Gate-tunable linear magnetoresistance in molybdenum disulfide field-effect transistors with graphene insertion layer


Hao Huang1,¡́, Hongming Guan2,¡́, Meng Su1, Xiaoyue Zhang2, Yuan Liu3, Chuansheng Liu1, Zhihong Zhang2, Kaihui Liu2, Lei Liao1,3 (*), and Ning Tang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2922-6

2020-6-7

Zwitterion-assisted transition metal dichalcogenide nanosheets for scalable and biocompatible inkjet printing


Hyeokjung Lee1, Min Koo1, Chanho Park1, Madhumita Patel2, Hyowon Han1, Tae Hyun Park1, Pawan Kumar1, Won-Gun Koh2, and Cheolmin Park1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2916-4

2020-6-6

Strain engineering in single-, bi- and tri-layer MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2


Felix Carrascoso¡́, Hao Li¡́, Riccardo Frisenda (*), and Andres Castellanos-Gomez (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2918-2

2020-6-6

Surface charge transfer doping for two-dimensional semiconductor-based electronic and optoelectronic devices


Yanan Wang1,¡́, Yue Zheng1,2,¡́, Cheng Han2 (*), and Wei Chen1,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2919-1

2020-6-6

Position-sensitive detectors based on two dimensional materials


Wenhui Wang, Junpeng Lu (*), and Zhenhua Ni (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2917-3

2020-6-6

Reliable high temperature, high humidity flexible thin film encapsulation using Al2O3/MgO nanolaminates for flexible OLEDs


Ki Suk Kang1, So Yeong Jeong1, Eun Gyo Jeong2 (*), and Kyung Cheol Choi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2915-5

2020-6-5

iRGD-reinforced, photo-transformable nanoclusters toward cooperative enhancement of intratumoral penetration and antitumor efficacy


Jing Yan1, Rongying Zhu2, Fan Wu1, Ziyin Zhao1, Huan Ye1, Mengying Hou1, Yong Liu1 (*), and Lichen Yin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2913-7

2020-6-4

Controlling human platelet activation with calcium-binding nanoparticles


David Cabrera1, Karen Walker2, Sandhya Moise1,3, Neil D. Telling1, and Alan G. S. Harper1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2912-8

2020-6-3

An efficient visible-light photocatalyst for CO2 reduction fabricated by cobalt porphyrin and graphitic carbon nitride via covalent bonding


Shufang Tian1, Sudi Chen1, Xitong Ren1, Yaoqing Hu1, Haiyan Hu1, and Jiajie Sun2 (*), and Feng Bai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2908-4

2020-5-31

Trimetallic Au@PdPb nanowires for oxygen reduction reaction


Xian Jiang1,2,3, Yuexin Xiong3, Ruopeng Zhao2, Jiancheng Zhou1 (*), Jong-Min Lee2 (*), and Yawen Tang3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2911-9

2020-5-31

A photoactive process cascaded electrocatalysis for enhanced methanol oxidation over Pt-MXene-TiO2 composite


Yue Sun¡́, Yunjie Zhou¡́, Yan Liu, Qingyao Wu, Mengmeng Zhu, Hui Huang, Yang Liu (*), Mingwang Shao (*), and Zhenhui Kang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2910-x

2020-5-31

Bonding VSe2 ultrafine nanocrystals on graphene toward advanced lithium-sulfur batteries


Wenzhi Tian1, Baojuan Xi1, Yu Gu1, Qiang Fu1, Zhenyu Feng1, Jinkui Feng2, and Shenglin Xiong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2909-3

2020-5-31

Unveiling nanoplates-assembled Bi2MoO6 microsphere as a novel anode material for high performance potassium-ion batteries


Junxian Hu, Yangyang Xie, Jingqiang Zheng, Yanqing Lai, and Zhian Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2906-6

2020-5-30

Chiral metal-organic frameworks with tunable catalytic selectivity in asymmetric transfer hydrogenation reactions


Xu Chen1, Zhiwei Qiao2, Bang Hou1, Hong Jiang1, Wei Gong1, Jinqiao Dong1, Hai-Yang Li3, Yong Cui1, and Yan Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2905-7

2020-5-30

Tunable colors and conductivity by electroless growth of Cu/Cu2O particles on sol-gel modified cellulose


Justus Landsiedel1 (*), Waleri Root1, Christian Schramm1, Alexander Menzel2, Steffen Witzleben3, Thomas Bechtold1, and Tung Pham1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2907-5

2020-5-30

Nanotechnologies for enhancing cancer immunotherapy


Jingxian Yang, Chunhui Wang, Shuo Shi (*), and Chunyan Dong (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2904-8

2020-5-28

Unexpected Kirkendall effect in twinned icosahedral nanocrystals driven by strain gradient


Jingbo Huang1, Yucong Yan1,2, Xiao Li1, Xurong Qiao3, Xingqiao Wu1, Junjie Li1, Rong Shen1, Deren Yang1 (*), and Hui Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2903-9

2020-5-28

NIR-IIb excitable bright polymer dots with deep-red emission for in vivo through-skull three-photon fluorescence bioimaging


Nuernisha Alifu1,2, Abudureheman Zebibula3, Hequn Zhang2,4, Huwei Ni2, Liang Zhu2,4, Wang Xi4 (*), Yalun Wang2, Xueliang Zhang1 (*), Changfeng Wu5, and Jun Qian2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2902-x

2020-5-26

High brightness NIR-II nanofluorophores based on fused-ring accep


Xingfu Zhu1,¡́, Chunchen Liu1,¡́, Zhubin Hu2,3,¡́, Haile Liu4,¡́, Jiang Wang1, Yang Wang1, Xinyuan Wang1, Rui Ma1, Xiaodong Zhang4 (*), Haitao Sun2,3 (*), and Yongye Liang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2901-y

2020-5-26

Polarity-activated super-resolution imaging probe for the formation and morphology of amyloid fibrils


Zheng Lv1,2,¡́, Li Li1,¡́, Zhongwei Man1, Zhenzhen Xu1 (*), Hongtu Cui3, Rui Zhan3, Qihua He3, Lemin Zheng3 (*), and Hongbing Fu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2899-1

2020-5-25

Morphology-controlled transformation of Cu@Au core−shell nanowires into thermally stable Cu3Au intermetallic nanowires


Zhiqiang Niu1,3,¡́, Shouping Chen2,4,¡́, Yi Yu5, Teng Lei1, Ahmad Dehestani3, Kerstin Schierle-Arndt3, and Peidong Yang1,2,3,4,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2898-2

2020-5-25

Controlled growth of crossed ultralong carbon nanotubes by gas flow


Zhenxing Zhu1, Yunxiang Bai1, Nan Wei2, Jun Gao1, Silei Sun1, Chenxi Zhang1, and Fei Wei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2898-2

2020-5-25

Gold-vapor-assisted chemical vapor deposition of aligned monolayer WSe2 with large domain size and fast growth rate


Mingrui Chen¡́, Anyi Zhang¡́, Yihang Liu, Dingzhou Cui, Zhen Li, Yu-Han Chung, Sai Praneetha Mutyala, Matthew Mecklenburg, Xiao Nie, Chi Xu, Fanqi Wu, Qingzhou Liu, and Chongwu Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2893-7

2020-5-22

Mass production of two-dimensional materials beyond graphene and their applications


Liusi Yang, Wenjun Chen, Qiangmin Yu, and Bilu Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2897-3

2020-5-22

High performance novel flexible perovskite solar cell based on a low-cost-processed ZnO:Co electron transport layer


Feriel Bouhjar1,2,4 (*), Lotfi Derbali3,4, and Bernab¨¦ Mar¨ª1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2896-4

2020-5-22

Structurally and chemically compatible BiInSe3 substrate for topological insulator thin films


Xiong Yao1, Jisoo Moon2, Sang-Wook Cheong1, and Seongshik Oh1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2894-6

2020-5-22

Quasiparticle interference and impurity resonances on WTe2


Hyeokshin Kwon1,¡́, Taehwan Jeong2,¡́, Samudrala Appalakondaiah2,3,¡́, Youngtek Oh1, Insu Jeon1, Hongki Min4, Seongjun Park1 (*), Young Jae Song2,3,5,6 (*), Euyheon Hwang2,3 (*), and Sungwoo Hwang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2892-8

2020-5-22

Local modulation of excitons and trions in monolayer WS2 by carbon nanotubes


Rui Feng1,2, Shicheng Xu1, Weiming Liu1, Peng Gao3, Jin Zhang1 (*), and Lianming Tong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2895-5

2020-5-22

Bioinspired hybrid patches with self-adhesive hydrogel and piezoelectric nanogenerator for promoting skin wound healing


Shuo Du1,¡́, Nuoya Zhou2,¡́, Yujie Gao1, Ge Xie1, Hongyao Du2, Hao Jiang1, Lianbin Zhang1 (*), Juan Tao2 (*), and Jintao Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2891-9

2020-5-21

High-resolution, full-color quantum dot light-emitting diode display fabricated via photolithography approach


Wenhai Mei1,¡́, Zhenqi Zhang1,¡́, Aidi Zhang1, Dong Li1, Xiaoyuan Zhang1, Haowei Wang1, Zhuo Chen1 (*), Yanzhao Li1 (*), Xinguo Li1,2 (*), and Xiaoguang Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2883-9

2020-5-19

Single-atom Pd catalyst anchored on Zr-based metal-organic polyhedra for Suzuki-Miyaura cross coupling reactions in aqueous media


Seongsoo Kim1, Seohyeon Jee2, Kyung Min Choi2 (*), and Dong-Sik Shin2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2885-7

2020-5-19

Highly regular rosette-shaped cathodoluminescence in GaN self-assembled nanodisks and nanorods


Bijun Zhao1 (*), Mark Nicolas Lockrey2,†, Naiyin Wang1, Philippe Caroff1,3, Xiaoming Yuan4, Li Li2, Jennifer Wong-Leung1, Hark Hoe Tan1,5, and Chennupati Jagadish1,5


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2886-6

2020-5-19

Controllable synthesis of NiS and NiS2 nanoplates by Chemical vapor deposition


Chen Dai1, Bo li2, Jia Li1, Bei Zhao1, Ruixia Wu1, Huifang Ma1, and Xidong Duan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2887-5

2020-5-19

Vasarely painting at the nanoscale on sapphire crystals


Caroline Matringe1, Elsa Thune1, R¨¦my Cavalotti1, Ahmad Fakih1, Stephan Arnaud2, Nils Blanc2, Nathalie Boudet2, Alessandro Coati3, Yves Garreau3,4, David Babonneau5, and Ren¨¦ Guinebreti¨¨re1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2888-4

2020-5-19

Compressively-strained GaSb nanowires with core-shell heterostructures


Zhongyunshen Zhu1 (*), Johannes Svensson1, Axel R. Persson2,3, Reine Wallenberg2,3, Andrei V. Gromov4, and Lars-Erik Wernersson1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2889-3

2020-5-19

Wide emission shifts and high quantum yields of solvatochromic carbon dots with rich pyrrolic nitrogen


Hua Wang1, Philip Haydel1, Ning Sui2, Lina Wang2, Yan Liang3 (*), and William W. Yu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2884-8

2020-5-18

Controlled 2D growth of organic semiconductor crystals by suppressing ¡°coffee-ring¡± effect


Wei Wang1,¡́, Bei Lu1,¡́, Wei Deng1, Xiujuan Zhang1 (*), Zhengjun Lu1, Di Wu2, Jiansheng Jie1 (*), and Xiaohong Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2882-x

2020-5-18

Cobalt phosphide nanoarrays with crystalline¨Camorphous hybrid phase for hydrogen production in universal-pH


Hyunseok Yoon, Hee Jo Song, Bobae Ju, and Dong-Wan Kim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2881-y

2020-5-15

Recent progress for hydrogen production by photocatalytic natural or simulated seawater splitting


Jining Zhang1,2, Wenping Hu1, Shuang Cao1 (*), and Lingyu Piao1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2880-z

2020-5-15

High resolution strain mapping of a single axially heterostructured nanowire using scanning X-ray diffraction


Susanna Hammarberg1 (*), Vilgailė Dagytė2, Lert Chayanun1, Megan O. Hill3, Alexander Wyke1, Alexander Björling4, Ulf Johansson4, Sebastian Kalbfleisch4, Magnus Heurlin2, Lincoln J. Lauhon3, Magnus T. Borgström2, and Jesper Wallentin1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2878-6

2020-5-14

Bidirectional micro-actuators based on eccentric coaxial composite oxide nanofiber


Guang Wang1, He Ma2, Xiang Jin1, Hua Yuan1, Yang Wei1 (*), Qunqing Li1, Kaili Jiang1,3, and Shoushan Fan1,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2877-7

2020-5-14

Rationally designed synthesis of bright AgInS2/ZnS quantum dots with emission control


Jos¨¦ X. Soares1, K. David Wegner2, David S. M. Ribeiro1, Armindo Melo3, Ines Häusler4, João L. M. Santos1, and Ute Resch-Genger2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2876-8

2020-5-14

Two-dimensional d¨C¦Đ conjugated metal−organic framework based on hexahydroxytrinaphthylene


Zheng Meng and Katherine A. Mirica (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2874-x

2020-5-12

Solid-state phase transformations toward a metal¨Corganic framework of 7-connected Zn4O secondary building units


Jaehui Kim, Junsu Ha, Jae Hwa Lee (*), and Hoi Ri Moon (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2873-y

2020-5-12

Direct laser patterning of 2-dimensional lateral transition metal disulfide-oxide-disulfide heterostructures for ultrasensitive sensors


Bolun Wang1, Hao Luo1, Xuewen Wang1, Enze Wang1, Yufei Sun1, Yu-Chien Tsai2, Jinxuan Dong3, Peng Liu2, Huanglong Li4, Yong Xu3,5, Sefaattin Tongay6, Kaili Jiang2,3, Shoushan Fan2,3, and Kai Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2872-z

2020-5-11

Polymer matrix mediated solvation of LiNO3 in carbonate electrolytes for quasi-solid high-voltage lithium metal batteries


Zijian Wang, Kai Yang, Yongli Song, Hai Lin, Ke Li, Yanhui Cui, Luyi Yang (*), and Feng Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2871-0

2020-5-11

Controlled growth and composition of multivariate metal-organic frameworks-199 via a reaction-diffusion process


Razan Issa1,¡́, Fayrouz Abou Ibrahim1,¡́, Mazen Al-Ghoul1,2 (*), and Mohamad Hmadeh1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2870-1

2020-5-11

Molecular recognition and homochirality preservation of guanine tetrads in the presence of melamine


Yanghan Chen1,2,¡́, Chong Chen2,¡́, Pengcheng Ding1,2, Guoqiang Shi2, Ye Sun1, Lev N. Kantorovich3, Flemming Besenbacher4, and Miao Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2869-7

2020-5-11

Accelerated oxygen reduction on Fe/N/C catalysts derived from precisely-designed ZIF precursors


Ergui Luo1,2, Chen Wang1, Yang Li1,2, Xian Wang1,2, Liyuan Gong1,2, Tuo Zhao1,2, Zhao Jin1, Junjie Ge1,2 (*), Changpeng Liu1,2 (*), and Wei Xing1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2868-8

2020-5-11

Vacancy-defect-dipole amplifies the thermoacoustic conversion efficiency of carbon nanoprobes


Wei Fang1,2, Yujiao Shi 1,2 (*), and Da Xing 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2867-9

2020-5-11

The potentially crucial role of quasi-particle interferences for the growth of silicene on graphite


Fatme Jardali1, Christoph Lechner1, Maurizio De Crescenzi2, Manuala Scarselli2, Isabelle Berbezier3, Paola Castrucci4, and Holger Vach1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2858-x

2020-5-9

Versatile and scalable chemical vapor deposition of vertically aligned MoTe2 on reusable Mo foils


Jinjun Lin1, Hong Wang1, Roland Yingjie Tay2, Hongling Li1, Maziar Shakerzadeh1, Siu Hon Tsang2, Zheng Liu3 (*), and Edwin Hang Tong Teo1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2857-y

2020-5-9

Fast growth of large single-crystalline WS2 monolayers via chemical vapor deposition


Shengxue Zhou1,2, Lina Liu1, Shuang Cui3, Xiaofan Ping1, Dake Hu1, and Liying Jiao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2859-9

2020-5-9

Ferromagnetic and ferroelectric two-dimensional materials for memory application


Zhen Liu1,2,3, Longjiang Deng1,2,3, and Bo Peng1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2860-3

2020-5-9

Single-molecule imaging of dinitrogen molecule adsorption on individual iron phthalocyanine


Chengding Gu1, Jia Lin Zhang1,2 (*), Jian Qiang Zhong3, Qian Shen4, Xiong Zhou5, Kaidi Yuan6, Shuo Sun2, Xu Lian1, Zhirui Ma1, and Wei Chen1,2,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2863-0

2020-5-9

Light-responsive charge-reversal nanovector for high-efficiency in vivo CRISPR/Cas9 gene editing with controllable location and time


Yunxia Wu1,2, Judun Zheng1,2, Qin Zeng1,2, Tao Zhang1,2 (*), and Da Xing1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2864-z

2020-5-9

Efficient photovoltaic effect in graphene/h-BN/Silicon heterostructure self-powered photodetector


Ui Yeon Won1, Boo Heung Lee1, Young Rae Kim1,2, Won Tae Kang1,2, Ilmin Lee1, Ji Eun Kim1, Young Hee Lee2, and Woo Jong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2866-x

2020-5-9

Interfacial engineering of Ni/V2O3 for hydrogen evolution reaction


Yang Chen1,¡́, Yuan Rao1,¡́, Rongzhi Wang1, Yanan Yu1, Qiulin Li2, Shujuan Bao2, Maowen Xu2, Qin Yue1, Yanning Zhang1 (*), and Yijin Kang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2865-y

2020-5-9

Uptake of graphene enhanced the photophosphorylation performed by chloroplasts in rice plants


Kun Lu1, Danlei Shen1, Shipeng Dong1, Chunying Chen2, Sijie Lin3, Shan Lu4, Baoshan Xing5, and Liang Mao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2862-1

2020-5-9

Highly active N-doped carbon encapsulated Pd-Fe intermetallic nanoparticles for the oxygen reduction reaction


Yezhou Hu1, Yun Lu1, Xueru Zhao2, Tao Shen1, Tonghui Zhao1, Mingxing Gong1, Ke Chen1, Chenglong Lai1, Jian Zhang1, Huolin L. Xin3, and Deli Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2856-z

2020-5-7

The versatility of Fe(II) in the synthesis of uniform citrate-stabilized plasmonic nanoparticles with tunable size at room temperature


Carlos Fern¨¢ndez-Lodeiro1, Javier Fern¨¢ndez-Lodeiro2,3, Enrique Carb¨®-Argibay4, Carlos Lodeiro2,3, Jorge P¨¦rez-Juste1 (*), and Isabel Pastoriza-Santos1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2854-1

2020-5-6

Ag doped urchin-like ¦Á-MnO2 toward efficient and bifunctional electrocatalysts for Li-O2 batteries


Linna Dai1, Qing Sun1, Lina Chen3 (*), Huanhuan Guo1, Xiangkun Nie1, Jun Cheng1, Jianguang Guo1, Jianwei Li1, Jun Lou2 (*), and Lijie Ci1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2855-0

2020-5-6

Oxygen defects boost polysulfides immobilization and catalytic conversion: first-principles computational characterization and experimental design


Qiu He1, Bin Yu1, Huan Wang1, Masud Rana2, Xiaobin Liao1, and Yan Zhao1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2850-5

2020-5-5

Molecular-scale integrated multi-functions for organic light-emitting transistors


Lei Zheng1, Jinfeng Li1, Ke Zhou2, Xixia Yu1, Xiaotao Zhang1 (*), Huanli Dong2 (*), and Wenping Hu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2851-4

2020-5-5

Ofloxacin loaded MoS2 nanoflakes for synergistic mild-temperature photothermal/antibiotic therapy with reduced drug resistance of bacteria


Yue Huang1,¡́, Qiang Gao1,¡́, Xu Li1, Yifan Gao1, Haijie Han2, Qiao Jin1 (*), Ke Yao2, and Jian Ji1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2853-2

2020-5-5

Periodic surface functional group density on graphene via laser-induced substrate patterning at Si/SiO2 interface


Karolina A. Drogowska-Horna1,†, Inam Mirza2,†, Alvaro Rodriguez1,†, Petr Kovař¨ªček1 (*), Juraj Sl¨¢dek2,3, Thibault J.-Y. Derrien2, Mindaugas Gedvilas4, Gediminas Račiukaitis4, Otakar Frank1, Nadezhda M. Bulgakova2, and Martin Kalb¨¢č1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2852-3

2020-5-5

Phase boundary engineering of metal-organic-framework-derived carbonaceous nickel selenides for sodium-ion batteries


Shiyao Lu1,¡́, Hu Wu1,¡́, Jingwei Hou2,6, Limin Liu1, Jiao Li1, Chris J. Harris2, Cheng-Yen Lao2, Yuzheng Guo4, Kai Xi2,3 (*), Shujiang Ding1 (*), Guoxin Gao1 (*), Anthony K. Cheetham2,5, and R. Vasant Kumar2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2848-z

2020-5-2

Investigating molecular orbitals with submolecular precision on pristine sites and single atomic vacancies of monolayer h-BN


Liwei Liu1,2 (*), Thomas Dienel2,3, Gino G¨¹nzburger2, Teng Zhang1, Zeping Huang1, Cong Wang4, Roland Widmer2, Wei Ji4, Yeliang Wang1, and Oliver Gröning2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2842-5

2020-5-2

Zn-doping enhances the photoluminescence and stability of PbS quantum dots for in vivo high-resolution Imaging in the NIR-II window


Xiulei Shi1, Song Chen1, Meng-Yao Luo2, Biao Huang2, Guozhen Zhang3, Ran Cui2, and Mingxi Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2843-4

2020-5-2

Rod-shape inorganic biomimetic mutual-reinforcing MnO2-Au nanozymes for catalysis-enhanced hypoxic tumor therapy


Lifang Yang1, Chuchu Ren1, Min Xu1, Yilin Song1, Qianglan Lu1, Yule Wang2,3, Yan Zhu2,3, Xinxing Wang4 (*), and Li Nan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2844-3

2020-5-2

Exploring porous ZIF-8 as an efficient filler for high-performance poly(ethyleneoxide)-based solid polymer electrolytes


Zhiwen Lei1,2,¡́, Jinlai Shen1,¡́, Weide Zhang2, Qingrong Wang3, Jun Wang3 (*), Yonghong Deng3 (*), and Chaoyang Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2845-2

2020-5-2

Nitrogen reduction reaction on small iron clusters supported by N-doped graphene: A theoretical study of the atomically precise active-site mechanism


Chaonan Cui1,2, Hongchao Zhang1,2, and Zhixun Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2847-0

2020-5-2

Crystal phase-controlled growth of PtCu and PtCo alloys on 4H Au nanoribbons for electrocatalytic ethanol oxidation reaction


Jie Wang2,7, Jian Zhang2,7, Guigao Liu2,7, Chongyi Ling1,3,7, Bo Chen2,7, Jingtao Huang2, Xiaozhi Liu4, Bing Li5, An-Liang Wang2, Zhaoning Hu2, Ming Zhou2, Ye Chen2, Hongfei Cheng2, Jiawei Liu2, Zhanxi Fan1,6, Nailiang Yang2, Chaoliang Tan2, Lin Gu4, Jinlan Wang3, and Hua Zhang1,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2849-y

2020-5-2

Cobalt-based metal-organic framework as a dual cooperative controllable release system for accelerating diabetic wound healing


Jiankai Li1, Fang Lv2,4, Jinxiu Li1, Yuxin Li2, Jingduo Gao2, Jian Luo2, Feng Xue4 (*), Qinfei Ke1,3 (*), and He Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2846-1

2020-5-2

Controllable growth and flexible optoelectronic devices of regularly-assembled Bi2S3 semiconductor nanowire bifurcated junctions and crosslinked networks


Yi Hu1, Lingyun Mao1, Xin Yuan1, Jingyu Lu1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Wenjun Zhang1, Xiaolan Xue1, Wen Yan1, Mohammadreza Shokouhimehr3, Xiao Li Zhang4, and Zhong Jin1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2841-6

2020-4-30

Efficient up-conversion photoluminescence in all-inorganic lead halide perovskite nanocrystals


Andr¨¦s Granados del Águila1,¡́, T. Thu Ha Do1,¡́, Jun Xing2, Wen Jie Jee1, Jacob B. Khurgin3, and Qihua Xiong1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2840-7

2020-4-30

A novel clustered SPIO nanoplatform with enhanced magnetic resonance T2 relaxation rate for micro-tumor detection and photothermal synergistic therapy


Hongwei Lu1,2, Yongjing Xu2, Ruirui Qiao3, Ziwei Lu4, Pin Wang5, Xindan Zhang6, An Chen1, Liming Zou2 (*), and Zhongling Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2839-0

2020-4-30

Mesoporous silica decorated with platinum nanoparticles for drug delivery and synergistic electrodynamic-chemotherapy


Tongxu Gu1, Tong Chen1, Liang Cheng2, Xiang Li1 (*), Gaorong Han1, and Zhuang Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2838-1

2020-4-30

Multiplexed intracellular detection based on dual-excitation/dual-emission upconversion nanoprobes


Jianxi Ke1,2,3, Shan Lu1,3,4 (*), Zhuo Li1, Xiaoying Shang1, Xingjun Li1, Renfu Li1, Datao Tu1,4, Zhuo Chen1, and Xueyuan Chen1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2837-2

2020-4-28

Indium doped CsPbI3 films for inorganic perovskite solar cells with efficiency exceeding 17%


Xiao-Mei Li1,2, Kai-Li Wang1, Femi Igbari1, Chong Dong1, Wen-Fan Yang1, Chang Ma1, Heng Ma2, Zhao-Kui Wang1 (*), and Liang-Sheng Liao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2836-3

2020-4-28

Gate controllable spin transistor with semiconducting tunneling barrier


Shuqin Zhang1,2, Renrong Liang1,2 (*), Xiawa Wang1,2, Wenjie Chen1,2, Weijun Cheng1,2, Jing Wang1,2, and Jun Xu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2832-7

2020-4-27

2D nanomaterials for tissue engineering application


Jingyang Zhang1, Haolin Chen1, Meng Zhao2, Guiting Liu1 (*), and Jun Wu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2835-4

2020-4-27

Van der Waals epitaxy of ultrathin crystalline PbTe nanosheets with high near-infrared photoelectric response


Xinxin Zhao1,3,¡́, Qing Yin2,3,¡́, Hao Huang4, Qiang Yu3, Bo Liu5, Jie Yang1,3, Zhuo Dong1,3, Zhenjiang Shen6, Benpeng Zhu7, Lei Liao4, and Kai Zhang3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2834-5

2020-4-27

Remarkable separation of C5 olefins in anion-pillared hybrid porous materials


Ying Yu1,¡́, Lifeng Yang1,2,¡́, Bin Tan3, Jianbo Hu1,2, Qingju Wang1, Xili Cui1,2 (*), and Huabin Xing1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2831-8

2020-4-26

Discovery of Zr-based metal-organic polygon: Unveiling new design opportunities in reticular chemistry


Jiyeon Kim1, Dongsik Nam1, Hiroshi Kitagawa2, Dae-Woon Lim2,† (*), and Wonyoung Choe1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2830-9

2020-4-25

Enhanced catalytic degradation of organic pollutants by multi-stimuli activated multiferroic nanoarchitectures


Fajer Mushtaq (*), Xiangzhong Chen, Harun Torlakcik, Bradley J. Nelson, and Salvador Pan¨¦


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2829-2

2020-4-24

Bubble-like Fe-encapsulated N,S-codoped carbon nanofibers as efficient bifunctional oxygen electrocatalysts for robust Zn-air batteries


Yiyi She1,¡́, Jin Liu1,¡́, Hongkang Wang2, Li Li3, Jinsong Zhou1, and Michael K.H. Leung1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2828-3

2020-4-24

Bioelectronic protein nanowire sensors for ammonia detection


Alexander F. Smith1, Xiaomeng Liu2, Trevor L. Woodard3, Todd Emrick4, Juan M. Jim¨¦nez1,5,6, Derek R. Lovley3,6 (*), and Jun Yao1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2825-6

2020-4-22

Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium−sulfur batteries


Zechao Zhuang1, Qi Kang2, Dingsheng Wang1 (*), and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2827-4

2020-4-22

Visualized and cascade-enhanced gene silencing by smart DNAzyme-graphene nanocomplex


Lingjie Ren1,¡́, Xiaoxia Chen4,¡́, Chang Feng1,2, Lei Ding3, Xiaomin Liu3, Tianshu Chen1, Fan Zhang1, Yanli Li3, Zhongliang Ma3, Bo Tian1 (*), and Xiaoli Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2826-5

2020-4-22

Efficient elimination of multidrug-resistant bacteria using copper sulfide nanozymes anchored to graphene oxide nanosheets


Wanshun Wang1,¡́, Binglin Li1,¡́, Huili Yang1,¡́, Zefeng Lin1, Lingling Chen1, Zhan Li1, Jiayuan Ge1, Tao Zhang1, Hong Xia1 (*), Lihua Li2 (*), and Yao Lu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2824-7

2020-4-21

Layer-by-layer assembled dual-ligand conductive MOF nano-films with modulated chemiresistive sensitivity and selectivity


Ai-Qian Wu1, Wen-Qing Wang1, Hong-Bin Zhan1, Lin-An Cao2, Xiao-Liang Ye2, Jia-Jia Zheng3, Pendyala Naresh Kumar2, Kashi Chiranjeevulu2, Wei-Hua Deng, Guan-E Wang, Ming-Shui Yao2,3 (*), and Gang Xu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2823-8

2020-4-21

A systematic assessment of hydroxyapatite nanoparticles used in the treatment of melanoma


Zhongtao Li1, Jiaoqing Tang1, Hongfeng Wu2, Zhixin Ling2, Siyu Chen2, Yong Zhou3, Bo Guo4, Xiao Yang2 (*), Xiangdong Zhu2, Lin Wang1 (*), Chongqi Tu3, and Xingdong Zhang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2817-6

2020-4-20

Engineered porous Ni2P-nanoparticle/Ni2P-nanosheet arrays via the Kirkendall effect and Ostwald ripening towards efficient overall water splitting


Yutai Wu1, Hui Wang1, Shan Ji2 (*), Bruno G.Pollet3, Xuyun Wang1, and Rongfang Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2816-7

2020-4-20

NIR-II driven plasmon-enhanced cascade reaction for tumor microenvironment-regulated catalytic therapy based on bio-breakable Au-Ag nanozyme


Min Xu1, Qianglan Lu1, Yiling Song1, Lifang Yang1, Chuchu Ren1, Wen Li1, Ping Liu1, Yule Wang2,3, Yan Zhu2,3, and Nan Li1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2818-5

2020-4-20

3D uniform nitrogen-doped carbon skeleton for ultra-Sstable sodium metal anode


Ben Liu1,¡́, Danni Lei2,¡́, Jin Wang1, Qingfei Zhang1, Yinggan Zhang1, Wei He1, Hongfei Zheng1, Baisheng Sa3, Qingshui Xie1, Dong-Liang Peng1, and Baihua Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2820-y

2020-4-20

Catalytic Co9S8 decorated carbon nanoboxes as efficient cathode host for long-life lithium-sulfur batteries


Weiwei Sun (*), Yujie Li, Shuangke Liu, Qingpeng Guo, Yuhao Zhu, Xiaobin Hong, Chunman Zheng (*), and Kai Xie


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2821-x

2020-4-20

Super-resolution quantification of nanoscale damage to mitochondria in live cells


Xintian Shao1,2,3,¡́, Qixin Chen1,2,4,¡́, Lianting Hu5,¡́, Zhiqi Tian2, Liuyi Liu6, Fei Liu1,3, Fengshan Wang3, Peixue Ling1,3 (*), Zong-Wan Mao6 (*), and Jiajie Diao2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2822-9

2020-4-20

Facile synthesis of Co and Ce dual-doped Ni3S2 nanosheets on Ni foam for enhanced oxygen evolution reaction


Xiaoxia Wu1,2,3, Tong Zhang2, Jiaxu Wei2, Pengfei Feng2, Xingbin Yan1,3 (*), and Yu Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2819-4

2020-4-20

Vapor phase growth of two-dimensional PdSe2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors


Weiting Xu1,2, Jiayang Jiang3, Huifang Ma2, Zhengwei Zhang2, Jia Li2, Bei Zhao2, Ruixia Wu2, Xiangdong Yang2, Hongmei Zhang2, Bailing Li2, Weining Shu1,2, Zucheng Zhang2, Bo Li1,2 (*), Yuan Liu1, Lei Liao3, and Xidong Duan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2815-8

2020-4-18

Ultra-high current gain tunneling hot-electron transfer amplifier based on vertical van der Waals heterojunctions


Xu Zhao2,¡́ (*), Peng Chen1,2,¡́, Xingqiang Liu1 (*), Guoli Li1, Xuming Zou1, Yuan Liu1, Qilong Wu1, Yufang Liu2 (*), Woo Jong Yu3, and Lei Liao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2814-9

2020-4-18

Highly efficient multi-metal catalysts for carbon dioxide reduction prepared from atomically sequenced metal organic frameworks


Celia Castillo-Blas1,†, Consuelo Álvarez-Galv¨¢n2 (*), In¨¦s Puente-Orench3,4, Alba Garc¨ªa-S¨¢nchez 5, Freddy E. Oropeza5, Enrique Guti¨¦rrez-Puebla1, Ángeles Monge1 (*), V¨ªctor A. de la Peña-O¡¯Shea5 (*), and Felipe G¨¢ndara1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2813-x

2020-4-16

Graphitic nanorings for super-long lifespan lithium-ion capacitors


Guangchao Li1, Zhoulan Yin1, Yuqing Dai1, Bianzheng You1, Huajun Guo1, Zhixing Wang1, Guochun Yan1, Yong Liu2, and Jiexi Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2811-z

2020-4-15

Synergy of Fe-N4 and noncoordinated boron atoms for highly selective oxidation of amine into nitrile


Hong-Hui Wang1, Li-Bing Lv1, Shi-Nan Zhang1, Hui Su1, Guang-Yao Zhai1, Wei-Wei Lei2, Xin-Hao Li1 (*), and Jie-Sheng Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2810-0

2020-4-15

Efficient hexane isomers separation in isoreticular bipyrazolate metal-organic frameworks: The role of pore functionalization


Rebecca Vismara1,†, Corrado Di Nicola2, Rodrigo Gil-San Mill¨¢n3, Kostiantyn V. Domasevich4, Claudio Pettinari5,6, Jorge A.R. Navarro3 (*), and Simona Galli1,7 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2812-y

2020-4-15

Synergy between metallic components of MoNi alloy for catalyzing highly efficient hydrogen storage of MgH2


Meng Chen1,2,¡́, Yanhui Pu1,¡́, Zhenyang Li1, Gang Huang1, Xiaofang Liu1 (*), Yao Lu1, Wukui Tang1, Li Xu3, Shuangyu Liu3, Ronghai Yu1 (*), and Jianglan Shui1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2808-7

2020-4-14

Atomically thin defect-rich Ni-Se-S hybrid nanosheets as hydrogen evolution reaction electrocatalysts


Jianpeng Sun1, Xiangting Hu2, Zhaodi Huang1, Tianxiang Huang3, Xiaokang Wang1, Hailing Guo3, Fangna Dai1 (*), and Daofeng Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2807-8

2020-4-14

Facile synthesis of Au embedded CuOx¨CCeO2 core/shell nanospheres as highly reactive and sinter-resistant catalysts for catalytic hydrogenation of p-nitrophenol


Ke Wu1,¡́, Xin-Yu Wang1,¡́, Ling-Ling Guo2, Yue-Jiao Xu1, Liang Zhou1, Ze-Yu Lyu1, Kang-Yu Liu1, Rui Si2, Ya-Wen Zhang1, Ling-Dong Sun1 (*), and Chun-Hua Yan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2806-9

2020-4-14

Flexible optoelectronic devices based on metal halide perovskites


Hao Chen1, Hao Wang2, Jiang Wu3 (*), Feng Wang4, Ting Zhang1, Yafei Wang1, Detao Liu1, Shibin Li1 (*), Richard V. Penty2, and Ian H. White2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2805-x

2020-4-14

High-performance polarization-sensitive photodetector based on a few-layered PdSe2 nanosheet


Jiahong Zhong1, Juan Yu1,2, Lingkai Cao1, Ceng Zeng1, Junnan Ding1, Chunxiao Cong3, Zongwen Liu4, and Yanping Liu1,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2804-y

2020-4-14

Direct bandgap engineering with local biaxial strain in few-layer MoS2 bubbles


Yang Guo1,2,¡́, Bin Li3,¡́, Yuan Huang1,¡́, Shuo Du1,2, Chi Sun1,2, Hailan Luo1, Baoli Liu1,2,4, Xingjiang Zhou1, Jinlong Yang3, Junjie Li1,2,4, and Changzhi Gu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2809-6

2020-4-14

A unified electrical model based on experimental data to describe electrical transport in carbon nanotube-based materials


Yoann Dini1, J¨¦rôme Faure-Vincent2 (*), and Jean Dijon1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2803-z

2020-4-13

Mesoporous PtPd nanoparticles for ligand-mediated and imaging-guided chemo-photothermal therapy of breast cancer


YanPeng Jia1,¡́, Yang Song3,¡́, Ying Qu1, JinRong Peng1, Kun Shi1, Dan Du3, He Li2 (*), Yuehe Lin3 (*), and ZhiYong Qian1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2800-2

2020-4-12

Quality metrology of carbon nanotube thin films and its application for carbon nanotube-based electronics


Jie Zhao1,¡́, Lijun Shen2,3,¡́, Fang Liu1, Pan Zhao2,4, Qi Huang1, Hua Han2,3, Lianmao Peng1, and Xuelei Liang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2801-1

2020-4-12

Nanoliposome-encapsulated caged-GABA for modulating neural electrophysiological activity with simultaneous detection by microelectrode arrays


Jingyu Xie1,2, Yilin Song1,2, Yuchuan Dai1,2, Ziyue Li1,2, Fei Gao1,2, Xuanyu Li2,3, Guihua Xiao1,2, Yu Zhang1,2, Hao Wang1,2, Zeying Lu1,2, Xingyu Jiang3,4, Wenfu Zheng3, and Xinxia Cai1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2802-0

2020-4-12

Multimorphism and gap opening of charge-density-wave phases in monolayer VTe2


Meizhuang Liu1,¡́, Changwei Wu1,¡́, Zizhao Liu1, Zhiqiang Wang1, Dao-Xin Yao1 (*), and Dingyong Zhong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2799-4

2020-4-9

Fabrication of oxygen-doped MoSe2 hierarchical nanosheets for highly sensitive and selective detection of trace trimethylamine at room temperature in air


Nannan Hou1, Qianqian Sun1, Jing Yang1, Su You1, Yun Cheng1, Qian Xu2, Wei Li1, Shiqi Xing1, Li Zhang1, Junfa Zhu2, and Qing Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2796-7

2020-4-8

Chevron-type graphene nanoribbons with a reduced energy band gap: Solution synthesis, scanning tunneling microscopy and electrical characterization


Ximeng Liu1,2,¡́, Gang Li3,¡́, Alexey Lipatov3, Tao Sun1,4, Mohammad Mehdi Pour3, Narayana R. Aluru1,4, Joseph W. Lyding1,2 (*), and Alexander Sinitskii3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2797-6

2020-4-8

Self-organization of various ¡°phase-separated¡± nanostructures in a single chemical vapor deposition


Jinmei Wang1,7,¡́, Dongyue Xie2,¡́, Zhen Li1,† (*), Xiaohang Zhang3, Xing Sun4, Amanda L. Coughlin1, Thomas Ruch1, Qiang Chen5, Yaroslav Losovyj6, Seunghun Lee3, Heshan Yu3, Haidong Zhou5, Haiyan Wang4, Jian Wang2, and Shixiong Zhang1,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2798-5

2020-4-8

A stretchable, asymmetric, coaxial fiber-shaped supercapacitor for wearable electronics


Hua Yuan1, Guang Wang1, Yuxing Zhao1, Yang Liu1, Yang Wu2 (*), and Yuegang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2793-x

2020-4-7

A robust soc-MOF platform exhibiting high gravimetric uptake and volumetric deliverable capacity for on board methane storage


Gaurav Verma1, Sanjay Kumar1,† (*), Harsh Vardhan1, Junyu Ren1, Zheng Niu1, Tony Pham1,‡, Lukasz Wojtas1, Sydney Butikofer1,¡Í, Jose C Echeverria Garcia1, Yu-Sheng Chen2, Brian Space1, and Shengqian Ma1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2794-9

2020-4-7

Inhibition of Wnt signaling by Frizzled7 antibody-coated nanoshells sensitizes triple-negative breast cancer cells to the autophagy regulator chloroquine


Jianxin Wang1, Megan N. Dang1, and Emily S. Day1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2795-8

2020-4-7

Oligolayered Ti3C2Tx MXene towards high performance lithium/sodium storage


Xiaolan Song1,¡́, Hui Wang1,¡́, Shengming Jin1, Miao lv1, Ying Zhang1, Xiaodong Kong1, Hongmei Xu1, Ting Ma1, Xinyuan Luo1, Hengfeng Tan1, Dong Hu1, Chaoyong Deng2, Xinghua Chang1 (*), and Jianlong Xu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2789-6

2020-4-6

Enhanced singlet oxygen generation by hybrid Mn-doped nanocomposites for selective photo-oxidation of benzylic alcohols


Zhi-Jun Li1, Shuya Li2, Andrew Hunter Davis1, Elan Hofman1, Gyu Leem1,2, and Weiwei Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2790-0

2020-4-6

Accessing the crystal-plane-dependent redox reaction kinetics on Cu surfaces


Yangsheng Li1,2, Hao Chen1,2, Weijia Wang3, Wugen Huang1,2, Yanxiao Ning1, Qingfei Liu1,2, Yi Cui4, Yong Han3, Zhi Liu3,5, Fan Yang1,3 (*), and Xinhe Bao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2791-z

2020-4-6

Large anisotropic negative thermal expansion in Cu-TDPAT metal-organic framework: A combined In situ X-ray diffraction and DRIFTS study


Mehrdad Asgari1, Ilia Kochetygov1, Hassan Abedini1,2, and Wendy L. Queen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2792-y

2020-4-6

C1q recognizes antigen-bound IgG in a curvature-dependent manner


Christina M. Zeuthen1,4,5, Ali Shahrokhtash1,5, Karin Fromell2, Kristina Nilsson Ekdahl2,3, Hossein Mohammad-Beigi1,5, and Duncan S. Sutherland1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2788-7

2020-4-4

Atomic layer deposited 2D MoS2 atomic crystals: From material to circuit


Hao Liu, Lin Chen (*), Hao Zhu, Qing-Qing Sun (*), Shi-Jin Ding, Peng Zhou, and David Wei Zhang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2787-8

2020-4-3

Enhancement of MoTe2 near-infrared absorption with gold hollow nanorods for photodetection


Jiawen You1, Ye Yu2,†, Kai Cai3,5, Dongming Zhou4, Haiming Zhu4, Renyan Wang3, Qingfu Zhang3, Hongwei Liu1, Yuting Cai1, Dong Lu6, Jang-Kyo KIM7, Lin Gan3,5 (*), Tianyou Zhai3 (*), and Zhengtang Luo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2786-9

2020-4-3

High proton conductivity in metalloring-cluster based metal-organic nanotubes


Quanjie Lin1, Yingxiang Ye1, Lizhen Liu1, Zizhu Yao1, Ziyin Li1, Lihua Wang1, Chulong Liu1 (*), Zhangjing Zhang1,2 (*), and Shengchang Xiang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2785-x

2020-4-2

High yield production of ultrathin fibroid semiconducting nanowire of Ta2Pd3Se8


Xue Liu1,2, Sheng Liu2, Liubov Yu. Antipina3,5,6, Yibo Zhu7, Jinliang Ning1, Jinyu Liu1, Chunlei Yue1, Abin Joshy1, Yu Zhu4, Jianwei Sun1, Ana M Sanchez8, Pavel B. Sorokin3,5, Zhiqiang Mao1, Qihua Xiong2, and Jiang Wei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2784-y

2020-4-2

Mesoporous silica rods with cone shaped pores modulate inflammation and deliver BMP-2 for bone regeneration


Chun Xu1,2,3, Lan Xiao4, Yuxue Cao1, Yan He1,8,9, Chang Lei5, Yin Xiao4, Wujin Sun2,3, Samad Ahadian2,3, Xueting Zhou10, Ali Khademhosseini2,3,6,7 (*), and Qingsong Ye1,8,9 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2783-z

2020-3-31

A HfC nanowire point electron source with oxycarbide surface of lower work function for high-brightness and stable field-emission


Shuai Tang1, Jie Tang1,2 (*), Tawei Chiu1,2, Wataru Hayami1, Jun Uzuhashi1, Tadakatsu Ohkubo1, Fumihiko Uesugi1, Masaki Takeguchi1, Masanori Mitome1, and Lu-Chang Qin3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2782-0

2020-3-30

Vertical graphene nanosheets modified Al current collectors for high-performance sodium-ion batteries


Kexin Wang1, Chongzhen Wang1, Hao Yang2, Xiongbiao Wang3, Feng Cao3, Qinci Wu1, and Hailin Peng1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2780-2

2020-3-26

Heterogeneous catalysts with programmable topologies generated by reticulation of organocatalysts into metal-organic frameworks: The case of squaramide


Anna Broto-Ribas1,¡́, Claudia Vignatti1,¡́, Alicia Jimenez-Almarza2,¡́, Javier Luis-Barrera3, Zahra Dolatkhah2, Felipe G¨¢ndara4, Inhar Imaz1 (*), Rub¨¦n Mas-Ballest¨¦3,5 (*), Jos¨¦ Alem¨¢n2,5 (*), and Daniel Maspoch1,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2779-8

2020-3-26

From a mononuclear FeL2 complex to a Fe4L4 molecular square: Designed assembly and spin-crossover property


Zhuo Wang1,2, Li-Peng Zhou1,2, Li-Xuan Cai1,2, Chong-Bin Tian1,2 (*), and Qing-Fu Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2777-x

2020-3-26

Rationally exfoliating chitin into 2D hierarchical porous carbon nanosheets for high-rate energy storage


Lingfeng Gao1,¡́, Guoqun Zhang2,¡́, Jie Cai1, Liang Huang2 (*), Jun Zhou2, and Lina Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2778-9

2020-3-26

Plasmonics of regular shape particles, a simple group theory approach


Sarra Mitiche1,†, Sylvie Marguet2, Fabrice Charra1, and Ludovic Douillard1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2776-y

2020-3-26

Exploring the band structure of Wurtzite InAs nanowires using photocurrent spectroscopy


Seyyedesadaf Pournia1, Samuel Linser1, Giriraj Jnawali1, Howard E. Jackson1, Leigh M. Smith1 (*), Amira Ameruddin2, Philippe Caroff2, Jennifer Wong-Leung2, Hark Hoe Tan2, Chennupati Jagadish2, and Hannah J. Joyce3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2774-0

2020-3-26

One-step synthesis of amine-coated ultra-small mesoporous silica nanoparticles


Mingyue Cui1,2, Christian Wiraja2, Lim Wei Qi4, Sharon Chew Wan Ting2, Deblin Jana4, Mengjia Zheng2, Xiao Hu1,3, and Chenjie Xu1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2775-z

2020-3-26

Gene editing particle system as a therapeutic approach for drug-resistant colorectal cancer


Jee-Yeon Ryu1, You Jung Choi2, Eun-Jeong Won1, Emmanuel Hui3, Ho-Shik Kim2, Young-Seok Cho2 (*), and Tae-Jong Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2773-1

2020-3-24

Quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Cu-dicyanobenzene coloring-triangle lattice


Yixuan Gao1, Yu-Yang Zhang1,2, Jia-Tao Sun3, Lizhi Zhang1 (*), Shengbai Zhang4, and Shixuan Du1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2772-2

2020-3-24

Batch synthesis of transfer-free graphene with wafer-scale uniformity


Bei Jiang1,¡́, Qiyue Zhao2,¡́, Zhepeng Zhang1, Bingzhi Liu1, Jingyuan Shan1, Liang Zhao3, Mark H. R¨¹mmeli3, Xuan Gao4, Yanfeng Zhang1, Tongjun Yu2, Jingyu Sun3,4 (*), and Zhongfan Liu1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2771-3

2020-3-24

Fabrication of perovskite solar cell with high short-circuit current density (JSC) using moth-eye structure of SiOX


Sucheol Ju1,¡́, Minseop Byun1,¡́, Minjin Kim2,¡́, Junho Jun1, Daihong Huh1, Dong Suk Kim2, Yimhyun Jo2 (*), and Heon Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2763-3

2020-3-23

Step-confined thin film growth via near-surface atom migration


Caixia Meng1,2,¡́, Junfeng Gao3,¡́, Rongtan Li1,2, Yanxiao Ning1, Yuan Chang3, Rentao Mu1 (*), Qiang Fu1 (*), and Xinhe Bao1,4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2769-x

2020-3-22

Facile grafting strategy synthesis of single-atom electrocatalyst with enhanced ORR performance


Rui Ding1, Yide Liu1, Zhiyan Rui1, Jia Li1 (*), Jianguo Liu1 (*), and Zhigang Zou1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2768-y

2020-3-22

Highly sensitive tuning of lattice thermal conductivity of graphene-like borophene by fluorination and chlorination


Tingwei Li1, Ge Nie2, and Qiang Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2767-z

2020-3-22

From core¨Cshell to yolk-shell: Keeping the intimately contacted interface for plasmonic metal@semiconductor nanorods toward enhanced near-infrared photoelectrochemical performance


Xiaodong Wan, Jia Liu (*), Dong Wang, Yuemei Li, Hongzhi Wang, Rongrong Pan, Erhuan Zhang, Xiuming Zhang, Xinyuan Li, and Jiatao Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2766-0

2020-3-22

Formation of active oxygen species on single-atom Pt catalyst and promoted catalytic oxidation of toluene


Shunzheng Zhao1,2, Yanfeng Wen1, Xijun Liu3 (*), Xianyun Peng3, Fang L¨¹3, Fengyu Gao1, Xizhou Xie1, Chengcheng Du1, Honghong Yi1,2 (*), Dongjuan Kang1 (*), and Xiaolong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2765-1

2020-3-22

Understanding the role of interface in advanced semiconductor nanostructure and its interplay with wave function overlap


Chenyuan Cai1, Yunhao Zhao1, Faran Chang2, Xuebing Zhao1, Liting Yang1, Chongyun Liang1, Guowei Wang2, Zhichuan Niu2, Yi Shi3, Xianhu Liu4, Yuesheng Li1, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2764-2

2020-3-22

Quantitative analysis of the intertube coupling effect on the photoluminescence characteristics of distinct (n, m) carbon nanotubes dispersed in solution


Shilong Li1,3,4, Dehua Yang1,3,4, Jiaming Cui1, Yanchun Wang1,4, Xiaojun Wei1,4,5 (*), Weiya Zhou1,3,4,5, Hiromichi Kataura6, Sishen Xie1,3,4,5, and Huaping Liu1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2762-4

2020-3-18

Chemical synthesis and coercivity enhancement of Nd2Fe14B nanostructures mediated by non-magnetic layer


Kai Zhu1,2, Junjie Xu1, Xiaobai Wang1, Wei Li1, Kesong Tian1, and Yanglong Hou1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2761-5

2020-3-18

Suppressed threshold voltage roll-off and ambipolar transport in multilayer transition metal dichalcogenide feed-back gate transistors


Yang Liu1,¡́, Peiqi Wang1,2,¡́, Yiliu Wang1, Yu Huang2, and Xiangfeng Duan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2760-6

2020-3-18

In situ assembly of magnetic nanocrystals/graphene oxide nanosheets on tumor cells enables efficient cancer therapy


Mingyang Liu1,2, Yang Lu3, Qilin Yu1,2 (*), and Shu-Hong Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2759-z

2020-3-18

Confining ultrafine Li3P nanoclusters in porous carbon for high-performance lithium-ion battery anode


Eryang Mao1, Wenyu Wang1, Mintao Wan1, Li Wang2 (*), Xiangming He2, and Yongming Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2756-2

2020-3-16

Porous ¦Â-cyclodextrin nanotubular assemblies enable high-efficiency removal of bisphenol micropollutants from aquatic systems


Wenya He1,2, Xiaoyan Ren1, Zhiqiang Yan1 (*), Jin Wang1,3 (*), and Lehui Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2758-0

2020-3-16

InSe/hBN/graphite heterostructure for high-performance 2D electronics and flexible electronics


Liangmei Wu1,2,¡́, Jinan Shi2,¡́, Zhang Zhou1,2, Jiahao Yan1,2, Aiwei Wang1,2, Ce Bian1,2, Jiajun Ma1,2, Ruisong Ma1,2, Hongtao Liu1,2, Jiancui Chen1,2, Yuan Huang1, Wu Zhou2 (*), Lihong Bao1,2,3 (*), Min Ouyang4, Sokrates T. Pantelides5, and Hong-Jun Gao1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2757-1

2020-3-16

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance


Xinyuan Li1,2, Hongpan Rong1 (*), Jiatao Zhang1, Dingsheng Wang2 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2755-3

2020-3-12

Pt3Ag alloy wavy nanowires as highly effective electrocatalysts for ethanol oxidation reaction


Xiaoyang Fu1, Chengzhang Wan1, Aixin Zhang1, Zipeng Zhao2, Huaixun Huyan3, Xiaoqing Pan3,4,5, Shuaijing Du1, Xiangfeng Duan1,6 (*), and Yu Huang2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2754-4

2020-3-11

Effective nanotherapeutic approach for metastatic breast cancer treatment by spplemental oxygenation and imaging-guided phototherapy


Jialing Hu, Fuan Wang, Feng Liu, Wentong Sun, Qunying Jiang, Yahua Liu, Yun Zhao, and Xiaoqing Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2753-5

2020-3-10

Temperature-sensitive polymeric nanogels encapsulating with ¦Â-cyclodextrin and ICG complex for high-resolution deep-tissue ultrasound-switchable fluorescence imaging


Ruilin Liu1,2,¡́, Tingfeng Yao1,2,¡́, Yang Liu1,2, Shuai Yu1,2, Liqin Ren1,2, Yi Hong2,3, Kytai T. Nguyen2,3, and Baohong Yuan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2752-6

2020-3-8

Hierarchical peony-like FeCo-NC with conductive network and highly active sites as efficient electrocatalyst for rechargeable Zn-air battery


Yiyan Wang1, Anuj Kumar4, Mang Ma1, Yin Jia3, Yu Wang1, Ying Zhang1, Guoxin Zhang2 (*), Xiaoming Sun3, and Zifeng Yan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2751-7

2020-3-8

Recent advances in photodynamic therapy based on emerging two-dimensional layered nanomaterials


Xinqiang Wu1,¡́, Xiaofeng Jiang1,¡́, Taojian Fan2,¡́, Zhiwei Zheng1, Zhaoyuan Liu1, Yubin Chen1, Liangqi Cao1, Zhongjian Xie2, Dawei Zhang1, Jiaqi Zhao2, Qiwen Wang1, Zhenhui Hunag1, Zhijian Chen1, Ping Xue1 (*), and Han Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2750-8

2020-3-8

Present advances and perspectives of broadband photo-detectors based on emerging 2D-Xenes beyond graphene


Bing Wang1, Shipeng Zhong1, Yanqi Ge1, Huide Wang1, Xiaoling Luo2 (*), and Han Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2749-1

2020-3-8

Effect of metallic nanoparticles on amyloid fibrils and their influence to neural cell toxicity


Marianna Barbalinardo1,¡́, Andrea Antosova2,¡́, Marta Gambucci3,¡́, Zuzana Bednarikova2, Cristiano Albonetti1, Francesco Valle1,4, Paola Sassi3, Loredana Latterini3 (*), Zuzana Gazova2,5, and Eva Bystrenova1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2748-2

2020-3-8

Coupling effects in QD dimers at sub-nanometer interparticle distance


Carlo Nazareno Dibenedetto1,2,¡́, Elisabetta Fanizza1,2,¡́, Rosaria Brescia3, Yuval Kolodny4, Sergei Remennik4, Annamaria Panniello1, Nicoletta Depalo1, Shira Yochelis4, Roberto Comparelli1, Angela Agostiano1,2, Maria Lucia Curri1,2, Yossi Paltiel4, and Marinella Striccoli1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2747-3

2020-3-7

Modulation of tumor microenvironment by metal-organic-framework-derived nanoenzyme for enhancing nucleus-targeted photodynamic therapy


Xuemei Zeng¡́, Shuangqian Yan¡́, Peng Chen, Wei Du, and Bi-Feng Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2746-4

2020-3-7

Electrical probing of carrier separation in InAs/InP/GaAsSb core-dualshell nanowires


Sedighe Salimian1 (*), Omer Arif1, Valentina Zannier1, Daniele Ercolani1, Francesca Rossi2, Zahra S. Momtaz1, Fabio Beltram1, Stefano Roddaro1,3, Francesco Rossella1 (*), and Lucia Sorba1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2745-5

2020-3-7

Moir¨¦ patterns arising from bilayer graphone/graphene superlattice


Hu Li1,2 (*), Raffaello Papadakis3, Tanveer Hussain4, Amir Karton4, and Jiangwei Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2744-6

2020-3-7

Semi-transparent, flexible, and electrically conductive silicon mesh by capillarity-driven welding of vapor-liquid-solid-grown nanowires over large areas


Thomas A. Celano, Seokhyoung Kim, David J. Hill, and James F. Cahoon (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2742-8

2020-3-5

High-performance optoelectronic devices based on van der Waals vertical MoS2/MoSe2 heterostructures


Fang Li¡́, Boyi Xu¡́, Wen Yang, Zhaoyang Qi, Chao Ma, Yajuan Wang, Xuehong Zhang, Zhuoran Luo, Delang Liang, Dong Li (*), Ziwei Li (*), and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2743-7

2020-3-5

Ultrastable and colorful afterglow from organic luminophores in amorphous nanocomposites: Advanced anti-counterfeiting and in vivo imaging application


Qiuqin Huang1, Heqi Gao2, Shuming Yang1, Dan Ding2 (*), Zhenghuan Lin1 (*), and Qidan Ling3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2740-x

2020-3-4

Solvothermal-assisted assembly of MoS2 nanocages on graphene sheets to enhance the electrochemical performance of lithium-ion battery


Dafang He1, Yi Yang1, Zhenmin Liu2, Jin Shao1, Jian Wu1, Shun Wang1, Liming Shen1 (*), and Ningzhong Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2739-3

2020-3-4

High-performance Li-ion batteries based on graphene quantum dot wrapped carbon nanotube hybrid anodes


Xuewei Zhao1, Yizeng Wu1, Yunsong Wang1, Huaisheng Wu1, Yawei Yang2, Zhipeng Wang1, Linxiu Dai1, Yuanyuan Shang2 (*), and Anyuan Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2741-9

2020-3-4

Nanoscale image of the drug/metal mono-layer interaction: Tapping AFM-IR investigations


Natalia Piergies1 (*), Alexandre Dazzi2, Ariane Deniset-Besseau2, J¨¦r¨¦mie Mathurin2, Magdalena Oćwieja3, Czesława Paluszkiewicz1, and Wojciech M. Kwiatek1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2738-4

2020-3-4

Recent advances towards single biomolecule level understanding of protein adsorption phenomena unique to nanoscale polymer surfaces with chemical variations


David H. Cho, Tian Xie, Johnson Truong, Andrew C. Stoner, and Jong-in Hahm (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2735-7

2020-3-3

Super-assembled core-shell mesoporous silica-metal-phenolic network nanoparticles for combinatorial photothermal therapy and chemotherapy


Bo Yang1, Shan Zhou1, Jie Zeng1, Liping Zhang1, Runhao Zhang1, Kang Liang2, Lei Xie1, Bing Shao3, Shaoli Song4, Gang Huang5,6, Dongyuan Zhao1, Pu Chen7, and Biao Kong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2736-6

2020-3-2

Reverse immune suppressive microenvironment in tumor draining lymph nodes to enhance anti-PD1 immunotherapy via nanovaccine complexed microneedle


Zhongzheng Zhou1, Jianhui Pang1, Xuanjin Wu1, Wei Wu1, Xiguang Chen1,2, and Ming Kong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2737-5

2020-3-2

Multi-modal anti-counterfeiting and encryption enabled through silicon-based materials featuring pH-responsive fluorescence and room-temperature phosphorescence


Jinhua Wang¡́, Bin Song¡́, Jiali Tang, Guyue Hu, Jingyang Wang, Mingyue Cui, and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2781-1

2020-2-29

On-demand production of hydrogen by reacting porous silicon nanowires with water


Rui Ning1,¡́, Yue Jiang2,¡́, Yitian Zeng1, Huaxin Gong3, Jiheng Zhao2, Jeffrey Weisse2, Xinjian Shi2, Thomas M. Gill2, and Xiaolin Zheng2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2734-8

2020-2-28

Co3(hexahydroxytriphenylene)2: A conductive metal¨Corganic framework for ambient electrocatalytic N2 reduction to NH3


Wei Xiong1, Xin Cheng1, Ting Wang2, Yongsong Luo2, Jing Feng1, Siyu Lu3, Abdullah M. Asiri4, Wei Li1 (*), Zhenju Jiang1 (*), and Xuping Sun2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2733-9

2020-2-27

Highly stretchable polymer/silver nanowires composite sensor for human health monitoring


Yanjing Zhang, Pei He (*), Meng Luo, Xiaowen Xu, Guozhang Dai, and Junliang Yang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2730-z

2020-2-24

Carbon nanotube-based electrodes for flexible supercapacitors


Sheng Zhu1, Jiangfeng Ni2 (*), and Yan Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2729-5

2020-2-24

Amalgamated gold-nanoalloys with enhanced catalytic activity for the detection of mercury ions (Hg2+) in seawater samples


Natasha Logan1, Claire McVey1, Christopher Elliott1, and Cuong Cao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2731-y

2020-2-24

N-doped interconnected carbon aerogels as an efficient SeS2 host for long life Na-SeS2 batteries


Yurui Deng1, Lunlun Gong1 (*), Hoda Ahmed2, Yuelei Pan1,2, Xudong Cheng1, Siyu Zhu1, and Heping Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2726-8

2020-2-23

In-situ growth of Ni nanoparticle-encapsulated N-doped carbon nanotubes on carbon nanorods for efficient hydrogen evolution electrocatalysis


Xiaoxiao Yan1,2, Minyi Gu2, Yao Wang2, Lin Xu2 (*), Yawen Tang2, and Renbing Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2727-7

2020-2-23

Enormous enhancement in electrical performance of few-layered MoTe2 due to Schottky barrier reduction induced by ultraviolet ozone treatment


Xiaoming Zheng1,2, Xueao Zhang3, Yuehua Wei2, Jinxin Liu1, Hang Yang2, Xiangzhe Zhang2, Shitan Wang1, Haipeng Xie1, Chuyun Deng2, Yongli Gao1,4, and Han Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2724-x

2020-2-23

Scrolling bilayer WS2/MoS2 heterostructures for high-performance photo-detection


Lin Wang1, Qiuyan Yue1, Chengjie Pei1, Huacheng Fan1, Jie Dai1, Xiao Huang1 (*), Hai Li1 (*), and Wei Huang1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2725-9

2020-2-23

Supercritical CO2 produces the visible-light-responsive TiO2/COF heterojunction with enhanced electron-hole separation for high-performance hydrogen evolution


Lifei Liu1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Xiuniang Tan1,2, Bingxing Zhang1,2, Jinbiao Shi1,2, Xiuyan Cheng1,2, Dongxing Tan1,2, Buxing Han1,2,3, Lirong Zheng4, and Fanyu Zhang1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2728-6

2020-2-23

Effects of connecting sequences of building blocks on reticular synthesis of covalent organic frameworks


De-Li Ma1,2, Cheng Qian1,2 (*), Qiao-Yan Qi2, Zhong-Ri Zhong1, Guo-Fang Jiang1 (*), and Xin Zhao2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2723-y

2020-2-20

Fabricating Pd isolated single atom sites on C3N4/rGO for heterogenization of homogeneous catalysis


Ninghua Fu1, Xiao Liang1, Zhi Li1 (*), Wenxing Chen2, Yu Wang3, Lirong Zheng4, Qinghua Zhang5, Chen Chen1, Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Lin Gu5, and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2720-1

2020-2-18

Nanomaterials for radiotherapeutics-based multimodal synergistic cancer therapy


Xi Yang1, Ling Gao1, Qing Guo2, Yongjiang Li1, Yue Ma3, Ju Yang3, Changyang Gong1 (*), and Cheng Yi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2722-z

2020-2-18

A mini-review on rare-earth down-conversion nanoparticles for NIR-II imaging of biological systems


Yeteng Zhong and Hongjie Dai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2721-0

2020-2-18

Experimental and mechanistic understanding of photo-oxidation of methanol catalyzed by CuO/TiO2-spindle nanocomposite: Oxygen vacancy engineering


Quanquan Shi1,¡́, Zhaoxian Qin3,¡́, Changlin Yu2, Ammara Waheed3, Hui Xu1, Yong Gao1, Hadi Abroshan4 (*), and Gao Li3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2719-7

2020-2-16

Enhanced photoluminescence quantum yield of MAPbBr3 nanocrystals by passivation using graphene


Youngsin Park1,¡́, Atanu Jana1,¡́, Chang Woo Myung1,¡́, Taeseung Yoon1, Geungsik Lee1, Claudius C. Kocher2, Guanhua Ying2, Vitaly Osokin2, Robert A. Taylor2 (*), and Kwang S. Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2718-8

2020-2-15

Surface curvature-confined strategy to ultrasmall nickel¨Cmolybdenum sulfide nanoflakes for highly efficient deep hydrodesulfurization


Xin Kang1, Jiancong Liu1 (*), Chungui Tian1, Dongxu Wang1, Yaorui Li2, Hongyan Zhang1, Xusheng Cheng1, Aiping Wu1, and Honggang Fu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2716-x

2020-2-14

Structure regulated catalytic performance of gold nanocluster¨CMOF nanocomposites


Yanfei Zhu1,2,¡́, Xueying Qiu1,4,¡́, Shenlong Zhao1,3, Jun Guo1, Xiaofei Zhang1, Wenshi Zhao1,2, Yanan Shi1,2, and Zhiyong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2715-y

2020-2-14

Lead halide perovskite nanowires stabilized by block copolymers for Langmuir-Blodgett assembly


Hao Liu1,3, Martin Siron1,2, Mengyu Gao2,3, Dylan Lu1,3, Yehonadav Bekenstein1,3,4, Dandan Zhang1,3, Letian Dou1,3, A. Paul Alivisatos1,2,3,4, and Peidong Yang1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2717-9

2020-2-14

Separation of hexane isomers by introducing ¡°triangular-like and quadrilateral-like channels¡± in a bcu-type metal-organic framework


Dongmei Wang1,2, Xinglong Dong3, Yu Han3 (*), and Yunling Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2714-z

2020-2-13

A microporous aluminum-based metal-organic framework for high methane, hydrogen, and carbon dioxide storage


Bin Wang1,2, Xin Zhang2, Hongliang Huang4, Zhangjing Zhang1, Taner Yildirim3, Wei Zhou3, Shengchang Xiang1 (*), and Banglin Chen2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2713-0

2020-2-13

Investigation of cubic Pt alloys for ammonia oxidation reaction


Yat Tung Chan, Kumar Siddharth, and Minhua Shao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2712-1

2020-2-12

Water-induced ultralong room temperature phosphorescence by constructing hydrogen-bonded networks


Ya-Chuan Liang1, Yuan Shang2, Kai-Kai Liu1 (*), Zhen Liu3, Wen-Jie Wu1, Qian Liu1, Qi Zhao1, Xue-Ying Wu1, Lin Dong1, and Chong-Xin Shan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2710-3

2020-2-11

Direct cytoplasm delivery of gold nanoparticles for real-time apoptosis detection


Qiang Li, Fengchao Wang, Jie Yang (*), and Dingbin Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2707-y

2020-2-11

Tailoring molecular island shapes: Influence of microscopic interaction on mesostructure


Simon Aeschlimann1,2, Lu Lyu4, Benjamin Stadtm¨¹ller4,5, Martin Aeschlimann4, and Angelika K¨¹hnle3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2705-0

2020-2-11

Double drumheadlike surface states in elemental group V nodal line semimetals


Yang Hang and Wanlin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2706-z

2020-2-11

Facile synthesis of large-area ultrathin two-dimensional supramolecular nanosheets in water


Bojian Hu1 and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2709-9

2020-2-11

Phase transformation at controlled locations in nanowires by in-situ electron irradiation


Hongtao Zhang1, Wen Wang1, Tao Xu1, Feng Xu1 (*), and Litao Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2711-2

2020-2-11

Large-scale blow spinning of heat-resistant nanofibrous air filters


Ziwei Li1,¡́, Jianan Song1,¡́, Yuanzheng Long1, Chao Jia1, Zhenglian Liu2, Lei Li1, Cheng Yang1, Junchen Liu3, Sen Lin3, Haiyang Wang1, Yibo Liu1, Minghao Fang2, and Hui Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2708-x

2020-2-11

Ternary Pt/Re/SnO2/C catalyst for EOR: Electrocatalytic activity and durability enhancement


Elżbieta Drzymała1 (*), Grzegorz Gruzeł1, Joanna Depciuch1, Miroslawa Pawlyta2, Mikołaj Donten3, and Magdalena Parlinska-Wojtan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2704-1

2020-2-9

Self-transforming ultrathin ¦Á-Co(OH)2 nanosheet arrays from metal-organic framework modified graphene oxide with sandwich-like structure for efficient electrocatalytic oxygen evolution


Mengqiu Huang1,†, Weiwei Liu2,†, Lei Wang1, Jiwei Liu1, Guanyu Chen1, Wenbin You1, Jie Zhang1, Lijun Yuan2, Xuefeng Zhang2, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2701-4

2020-2-8

Surface and intrinsic contributions to extinction properties of ZnSe quantum dots


Shangxin Lin1,2, Jiongzhao Li2, Chaodan Pu2, Hairui Lei2, Meiyi Zhu2, Haiyan Qin2, and Xiaogang Peng2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2703-2

2020-2-8

ZIF-8/LiFePO4 derived Fe-N-P Co-doped carbon nanotube encapsulated Fe2P nanoparticles for efficient oxygen reduction and Zn-air batteries


Huihui Jin1, Huang Zhou1, Pengxia Ji1, Chengtian Zhang1, Jiahuan Luo1,3, Weihao Zeng1, Chenxi Hu1, Daping He1,2 (*), and Shichun Mu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2702-3

2020-2-8

Nanoparticle-immersed paper imprinting mass spectrometry imaging reveals uptake and translocation mechanism of pesticides in plants


Xinzhou Wu1,2,¡́, Run Qin1,2,¡́, Hanxiang Wu1,2, Guangkai Yao1,2, Yue Zhang1,2, Ping Li1,2, Yizhu Xu1,2, Zhixiang Zhang1,2, Zhibin Yin3 (*), and Hanhong Xu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2700-5

2020-2-6

Carbon-coated mesoporous Co9S8 nanoparticles on reduced graphene oxide as a long-Life and high-rate anode material for potassium-ion batteries


Guangyao Ma1, Xiao Xu1, Zhenyu Feng1, Chenjing Hu1, Yansong Zhu1, Xianfeng Yang2, Jian Yang1 (*), and Yitai Qian1,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2699-7

2020-2-6

Metal-organic layers as reusable solid fluorination reagents and heterogeneous catalysts for aromatic fluorination


Wenjie Shi1,2, Lingzhen Zeng1, Lingyun Cao1, Ying Huang1, Cheng Wang1 (*), and Wenbin Lin2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2698-8

2020-2-5

Super stable CsPbBr3@SiO2 tumor imaging reagent by stress-response encapsulation


Wentao Song1, Yiming Wang1, Bing Wang2,3,Yingfang Yao1,2,3 (*), Wenguang Wang2, Jinhui Wu2, Qing Shen4, Wenjun Luo1,2,3, and Zhigang Zou1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2697-9

2020-2-5

Modulation of the magnetic properties of gold-spinel ferrite heterostructured nanocrystals


Elvira Fantechi1 (*), Claudia Innocenti2,3, Giovanni Bertoni4,5, Claudio Sangregorio2,3, and Francesco Pineider1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2696-x

2020-2-5

Three-dimensional fuzzy graphene ultra-microelectrodes for sub-cellular electrical recordings


Sahil K. Rastogi1, Jacqueline Bliley1, Laura Matino2,3, Raghav Garg4, Francesca Santoro2, Adam W. Feinberg1,4, and Tzahi Cohen-Karni1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2695-y

2020-2-5

Synergy between thermal and nonthermal effects in plasmonic photocatalysis


Xueqian Li1,†, Henry O. Everitt2,3 (*), and Jie Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2694-z

2020-2-4

Layer-dependent signatures for exciton dynamics in monolayer and multilayer WSe2 revealed by fluorescence lifetime imaging measurement


Yuanshuang Liu1, Huanglong Li2, Cuicui Qiu1, Xiangmin Hu1, and Dameng Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2670-7

2020-2-3

Edge induced band bending in van der Waals heterojunctions: A first principle study


Yang Ou1, Zhuo Kang1,2, Qingliang Liao1,2, Zheng Zhang1,2 (*), and Yue Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2679-y

2020-2-3

Mimicking peroxidase active site microenvironment by functionalized graphene quantum dots


Qi Xin1,¡́, Xinrui Jia1,2,¡́, Asmat Nawaz1,2, Wenjing Xie1, Litao Li3, and Jian Ru Gong1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2678-z

2020-2-3

Pseudocapacitance boosted N-doped carbon coated Fe7S8 nano-aggregates as promising anode materials for lithium and sodium storage


Yanli Zhou1, Ming Zhang1, Qi Wang1, Jian Yang2, Xingyun Luo3, Yanlu Li3, Rong Du1, Xinsheng Yan1, Xueqin Sun1, Caifu Dong1, Xiaoyu Zhang1, and Fuyi Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2677-0

2020-2-3

Polymer assisted deposition of high-quality CsPbI2Br film with enhanced film thickness and stability


Jing Wei1,2, Xi Wang2, Xiangyu Sun2, Zhaofeng Yang1, Iwan Moreels3, Kun Xu2, and Hongbo Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2675-2

2020-2-3

A phenazine anode for high-performance aqueous rechargeable batteries in a wide temperature range


Tianjiang Sun1, Chang Liu1, Jiayue Wang2, Qingshun Nian1, Yazhi Feng1, Yan Zhang3, Zhanliang Tao1 (*), and Jun Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2674-3

2020-2-3

Salt-assisted growth and ultrafast photocarrier dynamics of large-sized monolayer ReSe2


Shaolong Jiang1,¡́ (*), Jin Yang2,3,¡́, Yuping Shi1, Jing Zhao2,3, Chunyu Xie1, Liyun Zhao1, Jiatian Fu1, Pengfei Yang1, Yahuan Huan1, Qin Xie4, Huachao Jiang2, Qing Zhang1, Xianlong Wang2, Fuhai Su2 (*), and Yanfeng Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2673-4

2020-2-3

Removing contaminants from transferred CVD graphene


Xiaojian Yang and Mingdi Yan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2671-6

2020-2-3

Temperature-dependent Raman spectroscopy studies of 1-5-layer WSe2


Zhonglin Li1, Yingying Wang1 (*), Jie Jiang2, Yao Liang3, Bo Zhong4, Hong Zhang2, Kai Yu2, Guangfeng Kan2, and Mingqiang Zou5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2669-0

2020-2-3

Effects of crystal structure on the activity of MnO2 nanorods oxidase mimics


Yanxia Meng1,4, Kunfeng Zhao2,3,4 (*), Zhaokun Zhang1,4, Peng Gao5 (*), Jing Yuan3, Ting Cai3, Qin Tong3, Gang Huang4, and Dannong He2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2680-5

2020-2-3

DNA origami mediated electrically connected metal-semiconductor junctions


Basu R. Aryal1, Dulashani R. Ranasinghe1, Tyler R. Westover3, Diana G. Calvopiña1, Robert C. Davis3, John N. Harb2, and Adam T. Woolley1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2672-5

2020-2-3

Specific photoacoustic cavitation through nucleus targeted nanoparticles for high-efficiency tumor therapy


Yuan Wang1,2,¡́, Guangle Niu3,4,¡́, Shaodong Zhai1,2, Wenjia Zhang1,2, and Da Xing1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2681-4

2020-2-3

From biomimicry to bioelectronics: Smart materials for cardiac tissue engineering


Olurotimi A. Bolonduro1,¡́, Breanna M. Duffy1,¡́, Akshita A. Rao1, Lauren D. Black1,2, and Brian P. Timko1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2682-3

2020-2-3

Intrinsic defects in biomass-derived carbons facilitate electroreduction of CO2


Mengjie Chen1, Shuai Wang1, Haiyan Zhang1, Ping Zhang1, Ziqi Tian2 (*), Min Lu1 (*), Xiaoji Xie1 (*), Ling Huang1, and Wei Huang1,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2683-2

2020-2-3

PLGA nanodepots co-encapsulating prostratin and anti-CD25 enhance primary natural killer cell antiviral and antitumor function


Elizabeth E. Sweeney1,¡́, Preethi B. Balakrishnan1,¡́, Allison B. Powell2, Allan Bowen1, Indra Sarabia3, Rachel A. Burga1, R. Brad Jones4, Alberto Bosque3, C. Russell Y. Cruz1,2, and Rohan Fernandes1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2684-1

2020-2-3

Superatomic Au13 clusters ligated by different N-heterocyclic carbenes and their ligand-dependent catalysis, photoluminescence, and proton sensitivity


Hui Shen1, Sijin Xiang1, Zhen Xu1, Chen Liu2, Xihua Li1, Cunfa Sun1, Shuichao Lin1, Boon K. Teo1, and Nanfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2685-0

2020-2-3

Subcellular chemical imaging of structurally similar acridine drugs by near-field laser desorption/laser postionization mass spectrometry


Xiaoling Cheng1,¡́, Zhibin Yin1,¡́, Liu Rong1, and Wei Hang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2686-z

2020-2-3

Synthesis and electrocatalytic applications of flower-like motifs and associated composites of nitrogen-enriched tungsten nitride (W2N3)


Sha Tan1, Brian M. Tackett2, Qun He2, Ji Hoon Lee2, Jingguang G. Chen2,3 (*), and Stanislaus S. Wong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2687-y

2020-2-3

Graphitizing N-doped mesoporous carbon nanospheres via facile single atom iron growth for highly efficient oxygen reduction reaction


Yunshi Xu1, Liping Zhu1, Xuexue Cui1, Mingyu Zhao1, Yaling Li1, Leilei Chen1,2, Weicun Jiang1, Ting Jiang1, Shuguang Yang1, and Yi Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2689-9

2020-2-3

Low Li ion diffusion barrier on low-crystalline FeOOH nanosheets and high performance of energy storage


Jien Li1, Shuang Luo1, Congcong Wang1, Qian Tang1, Yanwei Wang1, Xiangyu Han1, Hao Ran1, Jing Wan1, Xiao Gu2 (*), Xue Wang1 (*), and Chenguo Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2691-2

2020-2-3

¡°Nanospace engineering¡± by the growth of nano metal-organic framework on dendritic fibrous nanosilica (DFNS) and DFNS/gold hybrids


Ngoc Minh Tran, Soeun Jung, and Hyojong Yoo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2693-0

2020-2-3

Multi-shelled CuO microboxes for carbon dioxide reduction to ethylene


Dongxing Tan1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Lei Yao4, Xiuniang Tan1,2, Xiuyan Cheng1,2, Qiang Wan1,2, Buxing Han1,2,3, Lirong Zheng4, and Jing Zhang4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2692-1

2020-2-3

Gold nanoparticles doped metal-organic frameworks as near-infrared light-enhanced cascade nanozyme against hypoxic tumors


Xinli Liu, Yongchun Pan, Jingjing Yang, Yanfeng Gao, Ting Huang, Xiaowei Luan£¬ Yuzhen Wang (*), and Yujun Song (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2668-1

2020-1-20

Engineering crystal phase of polytypic CuInS2 nanosheets for enhanced photocatalytic and photoelectrochemical performance


He Li1, Wenjiang Li1 (*), Wei Li1, Minfang Chen1, Rony Snyders2,3, Carla Bittencourt2, and Zhihao Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2665-4

2020-1-19

A general strategy for bimetallic Pt-based nano-branched structures as highly active and stable oxygen reduction and methanol oxidation bifunctional catalysts


Wenjuan Lei1,2,4,¡́, Menggang Li2,¡́, Lin He2, Xun Meng2, Zijie Mu3, Yongsheng Yu1,2 (*), Frances M. Ross4 (*), and Weiwei Yang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2666-3

2020-1-19

Screwdriver-like Pd-Ag heterostructures formed via selective deposition of Ag on Pd nanowires as efficient photocatalysts for solvent-free aerobic oxidation of toluene


Caihong He1, Lingli Yu1, Na Lu1, Wenjing Wang1, Wei Chen1 (*), Shaojie Lu1, Yun Yang1, Dekun Ma1, and Shaoming Huang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2667-2

2020-1-19

Progress in transdermal drug delivery systems for cancer therapy


Tianyue Jiang1, Guo Xu1, Guojun Chen2,3, Yu Zheng1, Bingfang He1 (*), and Zhen Gu2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2664-5

2020-1-17

Self-aligned on-chip coupled photonic devices using individual cadmium sulfide nanobelts


Jacob S. Berger, Ho-Seok Ee, Mingliang Ren, Daksh Agarwal, Wenjing Liu, and Ritesh Agarwal (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2663-6

2020-1-16

Multiaxially-stretchable kirigami-patterned mesh design for graphene sensor devices


Hyo Chan Lee1,¡́, Ezekiel Y. Hsieh1,¡́, Keong Yong1, and SungWoo Nam1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2662-7

2020-1-16

A mini-review on recent progress of new sensitizers for luminescence of lanthanide doped nanomaterials


Hongxin Zhang, Zi-Han Chen, Xuan Liu, and Fan Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2661-8

2020-1-16

Stimuli-responsive combination therapy of cisplatin and Nrf2 siRNA for improving antitumor treatment of osteosarcoma


Ting-Ting Gu1,¡́, Chengjun Li2,¡́ (*), Yurui Xu1,¡́, Lei Zhang1, Xue Shan1, Xinyu Huang1, Leilei Guo1, Kerong Chen1, Xiaojian Wang3, Haixiong Ge1 (*), and Xinghai Ning1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2660-9

2020-1-16

Probing temperature-dependent interlayer coupling in a MoS2/h-BN heterostructure


Hamin Park, Gwang Hyuk Shin, Khang June Lee, and Sung-Yool Choi (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2658-3

2020-1-16

ALD growth of ultra-thin Co layers on the topological insulator Sb2Te3


Emanuele Longo1,2 (*), Roberto Mantovan1 (*), Raimondo Cecchini1, Michael D. Overbeek3, Massimo Longo1, Giovanna Trevisi4, Laura Lazzarini4, Graziella Tallarida1, Marco Fanciulli2, Charles H. Winter3, and Claudia Wiemer1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2657-4

2020-1-16

Shape anisotropic Fe3O4 nanotubes for efficient microwave absorption


Jialiang Pan1,2, Honggui Guo2, Min Wang1, Hui Yang2, Haowen Hu1, Peng Liu1, and Hongwei Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2656-5

2020-1-13

Direct aerobic oxidation of monoalcohol and diols to acetals using tandem Ru@MOF catalysts


Songwei Zhang1,3, Jerry Pui Ho Li1, Jingpeng Zhao2, Dan Wu2, Biao Yuan1, Willinton Yesid Hern¨¢ndez2, Wen-Juan Zhou2, Tao He1,4, Yi Yu1, Yong Yang1 (*), Vitaly Ordomsky2 (*), and Tao Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2651-x

2020-1-13

Dynamics of exciton energy renormalization in monolayer transition metal disulfides


Jiaxin Zhao1,¡́, Weijie Zhao1,¡́, Wei Du1, Rui Su1, and Qihua Xiong1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2652-9

2020-1-13

Non-contact cylindrical rotating triboelectric nanogenerator for harvesting kinetic energy from hydraulics


Nan Zhang1,¡́, Cheng Qin1,¡́, Tianxing Feng1, Jun Li2, Zhirui Yang1, Xiupeng Sun1, Erjun Liang1, Yanchao Mao1 (*), and Xudong Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2654-7

2020-1-13

Effective shape-controlled synthesis of gallium selenide nanosheets by vapor phase deposition


Lilan Tan1, Qingbo Liu1, Yufeng Ding1, Xiaogang Lin2, Wei Hu2 (*), Meng-Qiu Cai1,3, and Hong Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2653-8

2020-1-13

Synergetic catalysis enhancement between H2O2 and TiO2 with single-electron-trapped oxygen vacancy


Zhijiao Wu1,¡́, Kai Guo1,4,¡́, Shuang Cao1 (*), Wenqing Yao3 (*), and Lingyu Piao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2650-y

2020-1-9

In situ construction of porous hierarchical (Ni3−xFex)FeN/Ni heterojunctions toward efficient electrocatalytic oxygen evolution


Minglei Yan1, Kun Mao1, Peixin Cui2, Chi Chen3, Jie Zhao1, Xizhang Wang1, Lijun Yang1, Hui Yang3, Qiang Wu1 (*), and Zheng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2649-4

2020-1-9

Catalytically active interfaces in titania nanorod-supported copper catalysts for CO oxidation


Wasim U. Khan1, Season S. Chen2, Daniel C. W. Tsang2, Wey Yang Teoh3, Xijun Hu4, Frank L. Y. Lam4 (*), and Alex C.K. Yip1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2647-6

2020-1-9

A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes


David Sichen Wu1, Guangmin Zhou1, Eryang Mao2, Yongming Sun2 (*), Bofei Liu1, Li Wang3, Jiangyan Wang1, Feifei Shi1, and Yi Cui1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2645-8

2020-1-8

Multifunctional oxygen-enriching nano-theranostics for cancer-specific magnetic resonance imaging and enhanced photodynamic/photothermal therapy


Li Zhang1,¡́, Zhe Yang1,¡́, Jinghua Ren4, Li Ba4, Wenshan He2 (*), and Chun-Yuen Wong1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2646-7

2020-1-8

Rational structural design to realize high-performance SiOx@C anode material for lithium ion batteries


Zhaolin Li1, Hailei Zhao1,2 (*), Jie Wang1,2, Tianhou Zhang1, Boyang Fu1, Zijia Zhang1, and Xin Tao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2644-9

2020-1-8

Micro or nano: Evaluation of biosafety and biopotency of magnesium metal organic framework-74 with different particle sizes


Zhou Zhu1,¡́, Shaokang Jiang1,¡́, Yanhua Liu1,¡́, Xiaomeng Gao1, Shanshan Hu1, Xin Zhang1, Chao Huang2, Qianbing Wan1, Jian Wang1 (*), and Xibo Pei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2642-y

2020-1-6

Excipient-free porphyrin/SN-38 based nanotheranostics for drug delivery and cell imaging


Ye Yuan1,2,¡́, Ruonan Bo2,3,¡́, Di Jing2,4, Zhao Ma2, Zhongling Wang2,5, Tzu-yin Lin6, Lijie Dong1, Xiangdong Xue2,7 (*), and Yuanpei Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2641-z

2020-1-6

Temperature-and thickness-dependence of robust out-of-plane ferroelectricity in CVD grown ultrathin van der Waals ¦Á-In2Se3 layers


Weng Fu Io, Shuoguo Yuan, Sin Yi Pang, Lok Wing Wong, Jiong Zhao, and Jianhua Hao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2640-0

2020-1-4

Niobium doping induced mirror twin boundaries in MBE grown WSe2 monolayers


Bo Wang1,2, Yipu Xia3, Junqiu Zhang3, Hannu-Pekka Komsa4 (*), Maohai Xie3, Yong Peng1, and Chuanhong Jin2,1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2639-6

2020-1-4

Dynamic observation of in-plane h-BN/graphene heterostructures growth on Ni(111)


Wei Wei1,¡́, Jiaqi Pan1,¡́, Chanan Euaruksakul2, Yang Yang3, Yi Cui1 (*), Qiang Fu3, and Xinhe Bao3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2638-7

2020-1-4

Phosphorus-doping activates carbon nanotubes for efficient electroreduction of nitrogen to ammonia


Lu-Pan Yuan1,2, Ze-Yuan Wu1,2, Wen-Jie Jiang1 (*), Tang Tang1,2, Shuai Niu1,2, and Jin-Song Hu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2637-8

2020-1-4

Hydrogel-based artificial enzyme for combating bacteria and accelerating wound healing


Hao Qiu1,2, Fang Pu1 (*), Zhengwei Liu1,3, Xuemeng Liu1,2, Kai Dong1, Chaoqun Liu1, Jinsong Ren1,2 (*), and Xiaogang Qu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2636-9

2020-1-2

Multiaxial electrospun generation of hollow graphene aerogel spheres for broadband high-performance microwave absorption


Tian Li1, Dandan Zhi1, Yao Chen1, Bing Li2, Zuowan Zhou1, and Fanbin Meng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2632-0

2020-1-2

Long-term live-cell microscopy with labeled nanobodies delivered by laser-induced photoporation


Jing Liu1, Tim Hebbrecht2, Toon Brans1, Eef Parthoens3,4,5, Saskia Lippens3,4,5, Chengnan Li6, Herlinde De Keersmaecker1,8, Winnok H. De Vos7, Stefaan C. De Smedt1,8, Rabah Boukherroub6, Jan Gettemans2, Ranhua Xiong1, and Kevin Braeckmans1,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2633-z

2020-1-2

Emerging wet electrohydrodynamic approaches for versatile bioactive 3D interfaces


Mehmet Berat Taskin2, Lasse Hyldgaard Klausen2, Mingdong Dong2, and Menglin Chen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2635-x

2020-1-2

Complementary doping of van der Waals materials through controlled intercalation for monolithically integrated electronics


Ming Ke, Huu Duy Nguyen, Hang Fan, Man Li, Huan Wu, and Yongjie Hu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2634-y

2020-1-2

Real-time in situ magnetic measurement of the intracellular biodegradation of iron oxide nanoparticles in a stem cell-spheroid tissue model


Aurore Van de Walle1 (*), Alexandre Fromain1, Anouchka Plan Sangnier1,2, Alberto Curcio1, Luc Lenglet3, Laurence Motte2 (*), Yoann Lalatonne2,4 (*), and Claire Wilhelm1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2631-1

2019-12-31

Graphene oxide as a photocatalytic nuclease mimicking nanozyme for DNA cleavage


Jinyi Zhang1, Shihong Wu2, Lingzi Ma1, Peng Wu2 (*), and Juewen Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2629-8

2019-12-31

Bio-inspired micro/nanostructures for flexible and stretchable electronics


Hongbian Li1, Suye Lv1,2, and Ying Fang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2628-9

2019-12-31

Boosting electrocatalytic water splitting via metal-metalloid combined modulation in quaternary Ni-Fe-P-B amorphous compound


Wukui Tang, Xiaofang Liu (*), Ya Li, Yanhui Pu, Yao Lu, Zhiming Song, Qiang Wang, Ronghai Yu (*), and Jianglan Shui (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2627-x

2019-12-27

Stable wide-temperature and low volume expansion Al batteries: Integrating few-layer graphene with multifunctional cobalt boride nanocluster as positive electrode


Li-Li Chen1,2,3,¡́, Na Li1,2,3,¡́, Huifeng Shi5, Yuefei Zhang5, Wei-Li Song1,2 (*), Shuqiang Jiao1,4 (*), Haosen Chen1, 2, and Daining Fang1,2,6


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2624-0

2019-12-27

In situ fluorinated solid electrolyte interphase towards long-life lithium metal anodes


Shan-Min Xu1,2,¡́, Hui Duan2,3,¡́, Ji-Lei Shi2,3, Tong-Tong Zuo2,3, Xin-Cheng Hu2,3, Shuang-Yan Lang2,3, Min Yan2, Jia-Yan Liang2,3, Yu-Guo Yang1, Qing-Hua Kong1 (*), Xing Zhang2,3 (*), and Yu-Guo Guo2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2625-z

2019-12-27

Hierarchical coupling effect in hollow Ni/NiFe2O4-CNTs microsphere via spray-drying for enhanced oxygen evolution electrocatalysis


Xuefeng Yu1,¡́, Guanyu Chen1,¡́, Yizhe Wang2, Jiwei Liu3, Ke Pei1, Yunhao Zhao1, Wenbin You1, Lei Wang1, Jie Zhang1, Linshen Xing1, Jingjun Ding1, Guangzhou Ding1, Min Wang1 (*), and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2626-y

2019-12-27

Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM


Kai Yang1,¡́, Langlang Jia1,¡́, Xinhua Liu2, Zijian Wang1, Yan Wang1, Yiwei Li1, Haibiao Chen1, Billy Wu2, Luyi Yang1 (*), and Feng Pan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2623-1

2019-12-23

Unadulterated carbon as robust multifunctional electrocatalyst for overall water splitting and oxygen transformation


Fantao Kong, Yu Qiao, Chaoqi Zhang, Xiaohong Fan, Aiguo Kong (*), and Yongkui Shan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2622-2

2019-12-23

Silver nanoparticles-decorated and mesoporous silica coated single-walled carbon nanotubes with an enhanced antibacterial activity for killing drug-resistant bacteria


Yu Zhu¡́, Jia Xu¡́, Yanmao Wang, Cang Chen, Hongchen Gu, Yimin Chai (*), and Yao Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2621-3

2019-12-23

Carbon nanostructure morphology templates nanocomposites for phosphoproteomics


Susy Piovesana1, Daniel Iglesias2, Manuel Melle-Franco3, Slavo Kralj4, Chiara Cavaliere1, Michele Melchionna2, Aldo Lagan¨¤1,5, Anna L. Capriotti1 (*), and Silvia Marchesan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2620-4

2019-12-23

Activating proper inflammation for wound-healing acceleration via mesoporous silica nanoparticle tissue adhesive


Zhao Pan1, Kai-Run Zhang3, Huai-Ling Gao1, Yong Zhou3, Bei-Bei Yan1, Chi Yang2, Zhi-yuan Zhang2, Liang Dong1, Si-Ming Chen1, Rui Xu3, Duo-Hong Zou2,3 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2619-x

2019-12-23

Boride-based electrocatalysts: Emerging candidates for water splitting


Zhijie Chen1, Xiaoguang Duan2, Wei Wei1, Shaobin Wang2, Zejie Zhang3, and Bing-Jie Ni1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2618-y

2019-12-21

A non-rigid shift of band dispersions induced by Cu intercalation in 2H-TaSe2


Pengdong Wang1,¡́, Rashid Khan1,¡́, Zhanfeng Liu1, Bo Zhang1, Yuliang Li1, Sheng Wang1, Yunbo Wu1, Hongen Zhu1, Yi Liu1, Guobin Zhang1, Dayong Liu2, Shuangming Chen1 (*), Li Song1 (*), and Zhe Sun1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2613-3

2019-12-21

UV illumination enhanced desorption of oxygen molecules from monolayer MoS2 surface


Yuhang Wang1 (*), Zhiquan He1, Jinbing Zhang1, Hao Liu1, Xubo Lai2, Boyang Liu2, Yibao Chen2, Fengping Wang1 (*), and Liuwan Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2614-2

2019-12-21

One-step rapid synthesis, crystal structure and 3.3 microseconds long excited-state lifetime of Pd1Ag28 nanocluster


Xinzhang Lin1,4, Hengjiang Cong2, Keju Sun3, Xuemei Fu1,4, Wanchao Kang5, Xiuli Wang5, Shengye Jin6, Ren¡¯an Wu7, Chao Liu1 (*), and Jiahui Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2615-1

2019-12-21

Thickness-dependent wrinkling of PDMS films for programmable mechanochromic responses


Zhiwei Li, Yun Liu, Melinda Marin, and Yadong Yin (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2617-z

2019-12-21

Nanoscale resistive switching devices for memory and computing applications


Seung Hwan Lee, Xiaojian Zhu, and Wei D. Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2616-0

2019-12-21

Electrostabilized homogeneous dispersion of boron nitride nanotubes in wide-range of solvents achieved by surface polarity modulation through pyridine attachment


Mi Se Chang1,2, Min-Sun Jang1, Sangsun Yang1, Jihun Yu1, Taehoon Kim3, Sedong Kim4, Hyomin Jeong4, Chong Rae Park2 (*), and Jae Won Jeong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2612-4

2019-12-17

Synthesis and transformation of zero-dimensional Cs3BiX6 (X = Cl, Br) perovskite-analogue nanocrystals


Hanjun Yang1, Tong Cai1, Exian Liu2, Katie Hills-Kimball1, Jianbo Gao2, and Ou Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2611-5

2019-12-17

Porous Pt nanoframes decorated with Bi(OH)3 as highly efficient and stable electrocatalyst for ethanol oxidation reaction


Xiaolei Yuan1,¡́, Bei Jiang5,¡́, Muhan Cao2,¡́, Congyang Zhang2, Xiaozhi Liu3,4, Qinghua Zhang3, Fenglei Lyu2, Lin Gu3,4 (*), and Qiao Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2609-z

2019-12-16

Metal-organic frameworks nanoswitch: Toward photo-controllable endo/lysosomal rupture and release for enhanced cancer RNA interference


Gan Lin1,2,¡́, Yang Zhang1,¡́, Long Zhang1,¡́, Junqing Wang1, Ye Tian1, Wen Cai1, Shangui Tang1, Chengchao Chu1, JiaJing Zhou3, Peng Mi4, Xiaoyuan Chen5, and Gang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2606-2

2019-12-16

Room-temperature photodeposition of conformal transition metal based cocatalysts on BiVO4 for enhanced photoelectrochemical water splitting


Lu Wang, Tao Zhang, Jinzhan Su (*), and Liejin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2605-3

2019-12-16

PCN-Fe(III)-PTX nanoparticles for MRI guided high efficiency chemo-photodynamic therapy in pancreatic cancer through alleviating tumor hypoxia


Tao Zhang1,¡́, Zhenqi Jiang2,3,¡́, Libin Chen4,¡́, Chunshu Pan2, Shan Sun2, Chuang Liu2, Zihou Li2, Wenzhi Ren2 (*), Aiguo Wu2 (*), and Pintong Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2610-6

2019-12-16

Photodeposition fabrication of hierarchical layered Co-doped Ni oxyhydroxide (NixCo1−xOOH) catalysts with enhanced electrocatalytic performance for oxygen evolution reaction


Liang-ai Huang, Zhishun He, Jianfeng Guo, Shi-en Pei, Haibo Shao, and Jianming Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2607-1

2019-12-16

Self-assembled core¨Cshell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solar-to-vapor generation


Xing Zhao, Xiang-Jun Zha, Li-Sheng Tang, Jun-Hong Pu, Kai Ke, Rui-Ying Bao, Zheng-ying Liu, Ming-Bo Yang, and Wei Yang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2608-0

2019-12-16

Interlayer-expanded MoS2 assemblies for enhanced electrochemical storage of potassium Ions


Sijia Di, Pan Ding, Yeyun Wang, Yunling Wu, Jun Deng, Lin Jia, and Yanguang Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2604-4

2019-12-12

VO2¡¤0.2H2O nanocuboids anchored onto graphene sheets as the cathode material for ultrahigh capacity aqueous zinc ion batteries


Dedong Jia1 (*), Kun Zheng1, Ming Song2, Hua Tan3, Aitang Zhang1, Lihua Wang1, Lijun Yue1, Da Li1, Chenwei Li1 (*), and Jingquan Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2603-5

2019-12-12

NaV6O15: A promising cathode material for insertion/extraction of Mg2+ with excellent cycling performance


Dongzheng Wu1, Jing Zeng1, Haiming Hua1, Junnan Wu1, Yang Yang2 (*), and Jinbao Zhao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2602-6

2019-12-12

GSH-triggered sequential catalysis for tumor imaging and eradication based on star-like Au/Pt enzyme carrier system


Amin Zhang1,2, Qian Zhang1,2, Gabriel Alfranca1,4, Shaojun Pan2,3, Zhicheng Huang1,2, Jin Cheng1,2, Qiang Ma5, Jie Song1,2, Yunxiang Pan1,2, Jian Ni1,2, Lijun Ma6 (*), and Daxiang Cui1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2591-5

2019-12-12

Direct optical-structure correlation in atomically thin dichalcogenides and heterostructures


Akshay Singh, Hae Yeon Lee, and Silvija Gradečak (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2601-7

2019-12-9

FeOOH quantum dots decorated graphene sheet: An efficient electrocatalyst for ambient N2 reduction


Xiaojuan Zhu1,2,¡́, Jinxiu Zhao1,¡́, Lei Ji1, Tongwei Wu1, Ting Wang1, Shuyan Gao3, Abdulmohsen Ali Alshehri4, Khalid Ahmed Alzahrani4, Yonglan Luo2, Yimo Xiang5, Baozhan Zheng6 (*), and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2600-8

2019-12-9

(Metal yolk)/(porous ceria shell) nanostructures for high-performance plasmonic photocatalysis under visible light


Nina Jiang1,3,¡́ (*), Danyang Li1,¡́, Lili Liang1,¡́, Qing Xu1, Lei Shao2, Shi-Bin Wang1,3, Aizheng Chen1,3, and Jianfang Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2599-x

2019-12-9

Embedding ultrasmall Ag nanoclusters in Luria-Bertani extract via light irradiation for enhanced antibacterial activity


Ziping Wang1,2, Yushuang Fang1, Xianfeng Zhou3, Zhibo Li3, Haiguang Zhu1, Fanglin Du1, Xun Yuan1 (*), Qiaofeng Yao4 (*), and Jianping Xie4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2598-y

2019-12-6

Highly conductive dodecaborate/MXene composites for high performance supercapacitors


Zhenxing Li1 (*), Chang Ma1, Yangyang Wen1, Zhiting Wei1, Xiaofei Xing1, Junmei Chu1, Chengcheng Yu1, Kaili Wang2, and Zhao-Kui Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2597-z

2019-12-6

Wireless phototherapeutic contact lenses and glasses with red light-emitting diodes


Young-Geun Park1,2,¡́, Eunkyung Cha1,2,¡́, Hyeon Seok An1,2, Kyoung-Pil Lee3, Myoung Hoon Song4, Hong Kyun Kim3 (*), and Jang-Ung Park1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2595-1

2019-12-3

Highly dispersed Co-Mo sulfide nanoparticles on reduced graphene oxide for lithium and sodium ion storage


Yuqing Liao1, Chun Wu2, Yaoyang Zhong1, Min Chen1, Luyang Cai1, Huirong Wang1, Xiang Liu1,3,4 (*), Guozhong Cao5 (*), and Weishan Li1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2594-2

2019-12-3

In situ observation of temperature-dependent atomistic and mesoscale oxidation mechanisms of aluminum nanoparticles


Jing Gao, Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, and Qian Yu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2593-3

2019-12-3

Molecular imaging of advanced atherosclerotic plaques with folate receptor-targeted 2D nanoprobes


Zhide Guo1,¡́, Liu Yang2,¡́, Mei Chen3,4,¡́, Xuejun Wen1, Huanhuan Liu1, Jingchao Li1, Duo Xu1, Yuanyuan An2, Changrong Shi1, Jindian Li1, Xinhui Su5, Zijing Li1, Ting Liu1, Rongqiang Zhuang1, Nanfeng Zheng4 (*), Haibo Zhu2 (*), and Xianzhong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2592-4

2019-12-2

Origin of inhomogeneity in spark plasma sintered bismuth antimony telluride thermoelectric nanocomposites


Enzheng Shi1,2,¡́, Shuang Cui3,¡́, Nicholas Kempf4, Qingfeng Xing2, Thomas Chasapis5, Huazhang Zhu1, Zhe Li1, Je-Hyeong Bahk6, Jeffery Snyder5, Yanliang Zhang4, Renkun Chen3, and Yue Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2590-6

2019-12-2

Graphitic carbon nitride with different dimensionalities for energy and environmental applications


Qiang Hao1, Guohua Jia2, Wei Wei1, Ajayan Vinu3, Yuan Wang4, Hamidreza Arandiyan5, and Bing-Jie Ni1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2589-z

2019-11-30

Mitigation of voltage decay in Li-rich layered oxides as cathode materials for lithium-ion batteries


Wenhui Hu1, Youxiang Zhang1,2 (*), Ling Zan1, and Hengjiang Cong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2588-1

2019-11-30

Combining STM imaging and local manipulation to probe the high dose oxidation structure of the Si(111)-7¡Á7 surface


Dogan Kaya1,2, Richard J. Cobley3 (*), and Richard E. Palmer3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2587-1

2019-11-30

Spatial Raman mapping investigation of SERS performance related to localized surface plasmons


Yansheng Liu1,2 and Feng Luo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2586-2

2019-11-29

A prospective future towards bio/medical technology and bioelectronics based on 2D vdWs heterostructures


Guru Prakash Neupane1,¡́ (*), Linglong Zhang1,¡́, Tanju Yildirim1, Kai Zhou2, Bowen Wang1, Yilin Tang1, Wendi Ma1, Yunzhou Xue3 (*), and Yuerui Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2585-3

2019-11-28

Scanning tunneling spectroscopic study of monolayer 1T-TaS2 and 1T-TaSe2


Haicheng Lin1,¡́,Wantong Huang1,¡́, Kun Zhao1, Shuang Qiao1, Zheng Liu2, Jian Wu1, Xi Chen1 (*), and Shuai-Hua Ji1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2584-4

2019-11-28

Ultrahigh sensitive near-infrared photodetectors based on MoTe2/germanium heterostructure


Wenjie Chen1,2, Renrong Liang1,2 (*), Shuqin Zhang1,2, Yu Liu1,2, Weijun Cheng1,2, ChuanchuanSun3, and Jun Xu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2583-5

2019-11-28

High-performance transparent conducting films of long single-walled carbon nanotubes synthesized from toluene alone


Er-Xiong Ding, Aqeel Hussain, Saeed Ahmad, Qiang Zhang (*), Yongping Liao, Hua Jiang, and Esko I. Kauppinen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2581-7

2019-11-27

Engineering defects and adjusting electronic structure on S doped MoO2 nanosheets toward highly active hydrogen evolution reaction


Shuo Geng1, 2, Yequn Liu3, Yong Sheng Yu1, 2 (*), Weiwei Yang2 (*), and Haibo Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2582-6

2019-11-27

Enhanced linear magneto-resistance near the Dirac point in topological insulator Bi2(Te1−xSex)3 nanowires


LingNan Wei1,2, ZhenHua Wang1,2 (*), ZhiDong Zhang1,2 , Chieh-Wen Liu3, and Xuan P. A. Gao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2577-3

2019-11-26

Transformation between nanosheets and nanowires structure in MnO2 upon providing Co2+ ions and applications for microwave absorption


Lulu Song, Yuping Duan (*), Jia Liu, and Huifang Pang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2578-2

2019-11-26

Nano-enabled cellular engineering for bioelectric studies


Jiuyun Shi1, Clementene Clayton1, and Bozhi Tian1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2580-8

2019-11-26

Solid-solution alloy nanoclusters of the immiscible gold-rhodium system achieved by a solid ligand-assisted approach for highly efficient catalysis


Xinchun Yang1,2, Zhangpeng Li1, Mitsunori Kitta1, Nobuko Tsumori3, Wenhan Guo4, Zitao Zhang4, Jianbo Zhang5, Ruqiang Zou4 (*), and Qiang Xu1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2579-1

2019-11-26

Ultrasonication-assisted and gram-scale synthesis of Co-LDH nanosheet aggregates for oxygen evolution reaction


Tian-Jiao Wang1,¡́, Xiaoyang Liu1,¡́, Ying Li2, Fumin Li2, Ziwei Deng1 (*), and Yu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2575-5

2019-11-22

Fishbone-like platinum-nickel nanowires as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation


Jinquan Chang1,2, Luting Song1, Yuanqing Xu1, Yanhong Ma1, Cheng Liang1, Wenyu Jiang1, and Yong Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2573-7

2019-11-21

Gate length dependent transport properties of in-plane core-shell nanowires with raised contacts


Alexandre Bucamp1, Christophe Coinon1, David Troadec1, Sylvie Lepilliet1, Gilles Patriarche2, Xavier Wallart1, and Ludovic Desplanque1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/ 10.1007/s12274-019-2572-8

2019-11-21

In situ dynamics response mechanism of the tunable length-diameter ratio nanochains for excellent microwave absorber


Wenbin You, Ke Pei, Liting Yang, Xiao Li, Xiaofeng Shi, Xuefeng Yu, Huiqiao Guo, and Renchao Che (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2574-6

2019-11-21

Highly effective H2/D2 separation in a stable Cu-based metal-organic framework


Yanan Si1,3, Xiang He2 (*), Jie Jiang2, Zhiming Duan2, Wenjing Wang1, and Daqiang Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2571-9

2019-11-18

Multicolor carbon dots with concentration-tunable fluorescence and solvent-affected aggregation states for white light-emitting diodes


Fanyong Yan1 (*), Yingxia Jiang1, Xiaodong Sun1, Junfu Wei1 (*), Liang Chen2, and Yuyang Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2569-3

2019-11-14

Living electronics


Yixin Zhang, Leo (Huan-Hsuan) Hsu, and Xiaocheng Jiang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2570-x

2019-11-14

Cell vibron polariton resonantly self-confined in the myelin sheath of nerve


Bo Song1 (*) and Yousheng Shu2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2568-4

2019-11-12

Regulating lithium nucleation and growth by zinc modified current collectors


Na Zhang1, Seung-Ho Yu1,2 (*), and H¨¦ctor D. Abruña1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2567-5

2019-11-11

Blue emitting CsPbBr3 perovskite quantum dot inks obtained from sustained release tablets


Hewei Yang1,2, Yaqing Feng1,2, Zhiyu Tu1, Kuo Su1,2, Xiaozhi Fan3, Bingjie Liu1, Zhiping Shi1,2, Yuzhe Zhang1,2, Chenyang Zhao1, and Bao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2566-6

2019-11-11

Vapor growth of WSe2/WS2 heterostructures with stacking dependent optical properties


Xueping Wu¡́, Xiao Wang¡́, Honglai Li, Zhouxiaosong Zeng, Biyuan Zheng, Danliang Zhang, Fang Li, Xiaoli Zhu, Ying Jiang (*), and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2564-8

2019-11-7

Highly stable lithium anode enabled by self-assembled monolayer of dihexadecanoalkyl phosphate


Lei Zheng1,2, Feng Guo1,2, Tuo Kang2, Jin Yang2, Ya Liu2, Wei Gu2, Yanfei Zhao3, Hongzhen Lin2, Yanbin Shen2 (*), Wei Lu2, and Liwei Chen2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2565-7

2019-11-7

Water-induced hydrogenation of graphene/metal interfaces at room temperature: insights on water intercalation and identification of sites for water splitting


Guangyu He1, Qi Wang1, Hak Ki Yu2, Daniel Far¨ªas3,4, Yingchun Liu1 (*), and Antonio Politano5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2561-y

2019-11-5

Amorphous MoS2 confined in nitrogen-doped porous carbon for improved electrocatalytic stability toward hydrogen evolution reaction


Shaojie Lu1, Wenjing Wang1, Shengshuang Yang1, Wei Chen1 (*), Zhongbin Zhuang3, Wenjing Tang1, Caihong He1, Jiajing Qian1, Dekun Ma1, Yun Yang1, and Shaoming Huang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2563-9

2019-11-5

Mechanical force-induced assembly of one-dimensional nanomaterials


Shiting Wu1,2, Yuanyuan Shang3, and Anyuan Cao2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2560-z

2019-11-5

Bottom-up fabrication of graphitic carbon nitride nanosheets modified with porphyrin via covalent bonding for photocatalytic H2 evolution


Shufang Tian, Sudi Chen, Xitong Ren, Ronghui Cao, Haiyan Hu, and Feng Bai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2562-x

2019-11-5

A mini review on two-dimensional nanomaterial assembly


Zhiwei Fang1,¡́, Qiyu Xing2,¡́, Desiree Fernandez1, Xiao Zhang1, and Guihua Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2559-5

2019-11-2

Drain-engineered carbon-nanotube-film field-effect transistors with high performance and ultra-low current Lleakage


Lijun Liu, Chenyi Zhao, Li Ding, Lian Mao Peng (*), and Zhiyong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2558-6

2019-11-2

Electronic structure of exfoliated millimeter-sized monolayer WSe2 on silicon wafer


Wenjuan Zhao1,2, Yuan Huang1,2 (*), Cheng Shen1,2, Cong Li1,2,Yongqing Cai1,2, Yu Xu1,2, Hongtao Rong1,2, Qiang Gao1,2, Yang Wang1,2, Lin Zhao1, Lihong Bao1, Qingyan Wang1, Guangyu Zhang1, Hongjun Gao1,2, Zuyan Xu3, Xingjiang Zhou1,2,4,5 (*), and Guodong Liu1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2557-7

2019-11-2

Controlled oxidation of Ni for stress-free hole transport layer of large-scale perovskite solar cells


Seongha Lee1, Hee-Suk Roh1, Gill Sang Han2 (*), and Jung-Kun Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2556-8

2019-11-2

Magnetically recyclable Sm2Co17/Cu catalyst to chemoselectively reduce the 3-nitrostyrene into 3-vinylaniline under room temperature


Zhenhui Ma1, Hu Liu2, and Ming Yue1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2555-9

2019-10-29

Angular dependence of nanoparticle generation in the matrix assembly cluster source


Maria Chiara Spadaro1,†, Junlei Zhao2, William D. Terry3, Jian Liu3,4, Feng Yin5, Flyura Djurabekova2, and Richard E. Palmer1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2553-y

2019-10-28

Biocompatible carbon dots with low-saturation-intensity and high-photobleaching-resistance for STED nanoscopy imaging of the nucleolus and tunneling nanotubes in living cells


Hao Li1 ¡́, Shuai Ye1 ¡́, Jiaqing Guo1, Huibo Wang2, Wei Yan1 (*), Jun Song1 (*), and Junle Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2554-x

2019-10-28

In vivo and in situ real-time fluorescence imaging of peripheral nerves in the NIR-II window


Zhujun Feng1,¡́, Yimeng, Yang2,¡́, Jian Zhang2,¡́,Kan Wang3,¡́,Yunxia Li2, Heng Xu4, Zhen Wang5, Ewelina Biskup6, Shixian Dong1, Xing Yang7, Yuefeng Hao7 (*), Jun Chen2 (*), and Yan Wo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2552-z

2019-10-25

Confining MOF-derived SnSe nanoplatelets in nitrogen-doped graphene cages via direct CVD for durable sodium ion storage


Chen Lu1,¡́, Zhenzhu Li1,¡́, Zhou Xia1, Haina Ci1,2, Jingsheng Cai1, Yingze Song1, Lianghao Yu1, Wanjian Yin1, Shixue Dou3, Jingyu Sun1,2 (*), and Zhongfan Liu1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2551-0

2019-10-24

Development of a homogenous assay based on fluorescent imprinted nanoparticles for analysis of nitroaromatic compounds


Asma Elbelazi1,2, Francesco Canfarotta3 (*), Joanna Czulak3, Michael J. Whitcombe1, Sergey Piletsky1, and Elena Pilestka1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2550-1

2019-10-23

Radioiodinated tyrosine based carbon dots with efficient renal clearance for single photon emission computed tomography of tumor


Nian Liu1,2,3,¡́, Yiyue Shi1,¡́, Jingru Guo1, Hai Li4, Qiang Wang5, Menglin Song3, Zhiyuan Shi3, Le He4, Xinhui Su5, Jin Xie6, and Xiaolian Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2549-7

2019-10-22

One-step synthesis of thermally stable artificial multienzyme cascade system for efficient enzymatic electrochemical detection


Xiqing Cheng1, Jinhong Zhou1, Jiayu Chen1, Zhaoxiong Xie1,2, Qin Kuang1 (*), and Lansun Zheng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2548-8

2019-10-19

A novel chitosan nanocapsule for enhanced skin penetration of cyclosporin A and effective hair growth in vivo


Jin Sil Lee1,2,¡́, Youngmin Hwang2,¡́, Hyeryeon Oh1,2, Sunghyun Kim1, Jin-Hwa Kim3, Jeung-Hoon Lee3, Yong Chul Shin3,4, Giyoong Tae2 (*), and Won Il Choi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2546-x

2019-10-17

A flutter-effect-based triboelectric nanogenerator for breeze energy collection from arbitrary directions and self-powered wind speed sensor


Jie Hu, Xianjie Pu, Hongmei Yang, Qixuan Zeng, Qian Tang, Dazhi Zhang, Chenguo Hu, and Yi Xi (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2545-y

2019-10-17

Superior wide-temperature lithium storage in a porous cobalt vanadate


Haoliang Chen1, Dan Yang1, Xueye Zhuang1, Dong Chen1, Weiling Liu2, Qi Zhang1, Huey Hoon Hng2, Xianhong Rui1,3 (*), Qingyu Yan2 (*), and Shaoming Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2547-9

2019-10-17

Co-delivery of PARP and PI3K inhibitors by nanoscale metal¨Corganic frameworks for enhanced tumor chemoradiation


Megan J. Neufeld1 (*), Allison N. DuRoss1, Madeleine R. Landry1, Hayden Winter2, Andrea M. Goforth2, and Conroy Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2544-z

2019-10-17

Unexpected intercalation-dominated potassium storage in WS2 as a potassium-ion battery anode


Yuhan Wu1, Yang Xu2 (*), Yueliang Li3, Pengbo Lyu4, Jin Wen5, Chenglin Zhang1, Min Zhou1, Yaoguo Fang1, Huaping Zhao1, Ute Kaiser3, and Yong Lei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2543-0

2019-10-15

Single and multi domain buckled germanene phases on Al(111) surface


Dmitriy A. Muzychenko1 (*), Sergey I. Oreshkin2, Vladimir I. Panov1, Chris Van Haesendonck3, and Andrey I. Oreshkin1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2542-1

2019-10-12

Photo-thermoelectric effect induced electricity in stretchable graphene-polymer nanocomposites for ultrasensitive strain sensing


Ding Zhang1,4, Yiding Song1,4, Lu Ping1,4, Suwen Xu1,4, De Yang2 (*), Yuanhao Wang3 (*), and Ya Yang1,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2541-2

2019-10-10

All-in-one theranostic nanoplatform with controlled drug release and activated MRI tracking functions for synergistic NIR-II hyperthermia-chemotherapy of tumors


Xianguang Ding1,†, Haitao Zhao2, Chunyan Li1,3, Qiangbin Wang1,3, and Jiang Jiang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2540-3

2019-10-10

Carbon confinement synthesis of interlayer-expanded and sulfur-enriched MoS2+x nanocoating on hollow carbon spheres for advanced Li-S batteries


Wenda Li, Dezhu Wang, Zihao Song, Zhijiang Gong, Xiaosong Guo, Jing Liu, Zhonghua Zhang (*), and Guicun Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2536-z

2019-10-9

Carbon nanotube micropillars trigger guided growth of complex human neural stem cells networks


Gabriela S. Lorite1 (*), Laura Ylä-Outinen2, Lauriane Janssen1, Olli Pitkänen1, Tiina Joki2, Janne T. Koivisto3, Minna Kellomäki3, Robert Vajtai4, Susanna Narkilahti2 and Krisztian Kordas1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2533-2

2019-10-9

Direct synthesis of L10-FePt nanoparticles from single-source bimetallic complex and their electrocatalytic applications in oxygen reduction and hydrogen evolution reactions


Zhengong Meng1,¡́, Fei Xiao2,¡́, Zhuoxun Wei1, Xuyun Guo4, Ye Zhu4, Yurong Liu1, Guijun Li5, Zhen-Qiang Yu1 (*), Minhua Shao2 (*), and Wai-Yeung Wong3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2537-y

2019-10-9

A DNA origami plasmonic sensor with environment-independent read-out


Valentina Masciotti1,2 (*), Luca Piantanida1,†, Denys Naumenko1,3, Heinz Amenitsch4, Mattia Fanetti5, Matjaž Valant5,6, Dongsheng Lei7, Gang Ren7, and Marco Lazzarino1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2535-0

2019-10-9

3D printing of living bacteria electrode


Megan C. Freyman¡́, Tianyi Kou¡́, Shanwen Wang, and Yat Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2534-1

2019-10-9

Immobilizing palladium nanoparticles on boron-oxygen-functionalized carbon nanospheres towards efficient hydrogen generation from formic acid


Shan Zhong1,2, Nobuko Tsumori3, Mitsunori Kitta1, and Qiang Xu1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2539-9

2019-10-9

Rational design of phosphorus-doped cobalt sulfides electrocatalysts for hydrogen evolution


Guoxing Qu1, Tianli Wu2, Yanan Yu1, Zekang Wang1, Yang Zhou1, Zhendong Tang3, and Qin Yue1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2538-x

2019-10-9

Resolution and contrast enhancement of laser-scanning multiphoton microscopy using thulium-doped upconversion nanoparticles


Aleksey B. Kostyuk1, Artem D. Vorotnov1, Andrey V. Ivanov2, Arthur B. Volovetskiy1, Aleksandr V. Kruglov1, Lyudmila M. Sencha1, Liuen Liang3, Evgenii L. Guryev1, Vladimir A. Vodeneev1, Sergey M. Deyev4, Yiqing Lu3, and Andrei V. Zvyagin1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2527-0

2019-9-29

PdAg bimetallic electrocatalyst for highly selective reduction of CO2 with low COOH* formation energy and facile CO desorption


Rui Lin1,¡́, Xuelu Ma2,¡́, Weng-Chon Cheong1, Chao Zhang1, Wei Zhu3, Jiajing Pei3, Kaiyue Zhang4, Bin Wang5, Shiyou Liang6, Yuxi Liu4, Zhongbin Zhuang3, Rong Yu6, Hai Xiao1 (*), Jun Li1, Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Chen Chen1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2526-1

2019-9-29

Co0.85Se hollow spheres constructed of ultrathin 2D mesoporous nanosheets as a novel bifunctional-electrode for supercapacitor and water splitting


Nadeem Hussain1,3, Fangfang Wu4, Liqiang Xu1,2 (*), and Yitai Qian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2528-z

2019-9-29

Reduced graphene oxide-supported CoP nanocrystals confined in porous nitrogen-doped carbon nanowire for highly enhanced lithium/sodium storage and hydrogen evolution reaction


Xiaojun Zhao, Dan Luo, Yan Wang, and Zhihong Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2529-y

2019-9-29

Defect-density control of Platinum-based nanoframes with high-index facets for enhanced electrochemical properties


Shaohan Yang1, Shuna Li1, Lianghao Song1, Yipin Lv1 (*), Zhongyao Duan1, Chunsheng Li1, Raphael Francesco Praeg2, Daowei Gao1,3 (*), and Guozhu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2530-5

2019-9-29

Polydopamine and ammonium bicarbonate coated and doxorubicin loaded hollow cerium oxide nanoparticles for synergistic tumor therapy


Keqiang Xu1,2, Yan Cheng1 (*), Jiao Yan1, Yanlin Feng1,2, Runxiao Zheng1,2, Xiaqing Wu1,2, Yanjing Wang1,2, Panpan Song1,2, and Haiyuan Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2532-3

2019-9-29

Cyclodextrin conjugated ferritin nanocages reduce intracellular cholesterol level in foam cells


Samyukta Ravishankar and Sierin Lim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2525-2

2019-9-24

Surface depletion field in 2D perovskite microplates: Structural phase transition, quantum confinement and stark effect


Wancai Li1, Chen Fang1, Haizhen Wang2, Shuai Wang1, Junze Li1, Jiaqi Ma1, Jun Wang1, Hongmei Luo2 (*), and Dehui Li1 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2524-3

2019-9-23

Dimensional characterization of cadmium selenide nanocrystals via indirect Fourier transform evaluation of small-angle X-ray scattering data


Julian Cedric Porsiel1,2, Bilal Temel1, Alfred Schirmacher2, Egbert Buhr2,3, and Georg Garnweitner1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2523-4

2019-9-23

Rational design of nitrogen doped hierarchical porous carbon for optimized zinc-ion hybrid supercapacitors


Penggao Liu1, Yang Gao2, Yangyang Tan3, Weifang Liu1, Yanping Huang1, Jun Yan1 (*), and Kaiyu Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2522-5

2019-9-20

Anisotropies of the g-factor tensor and diamagnetic coefficient in crystal-phase quantum dots in InP nanowires


Shiyao Wu1,2, Kai Peng1,2, Sergio Battiato3, Valentina Zannier3, Andrea Bertoni4, Guido Goldoni4,5, Xin Xie1,2, Jingnan Yang1,2, Shan Xiao1,2, Chenjiang Qian1,2, Feilong Song1,2, Sibai Sun1,2, Jianchen Dang1,2, Yang Yu1,2, Fabio Beltram3, Lucia Sorba3, Ang Li6, Beibei Li1, Francesco Rossella3, and Xiulai Xu1,2,7 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2521-6

2019-9-20

Carbon-nanoparticle-assisted growth of high quality bilayer WS2 by atmospheric pressure chemical vapor deposition


Jieyuan Liang1, Lijie Zhang1 (*), Xiaoxiao Li1, Baojun Pan1, Tingyan Luo1, Dayan Liu1, Chao Zou1, Nannan Liu1, Yue Hu1, Keqin Yang1, and Shaoming Huang1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2516-3

2019-9-16

Graphene quantum dots rescue protein dysregulation of pancreatic ¦Â-cells exposed to human islet amyloid polypeptide


Ava Faridi1, Yunxiang Sun2,3, Monika Mortimer4, Ritchlynn R. Aranha5, Aparna Nandakumar1, Yuhuan Li1, Ibrahim Javed1, Aleksandr Kakinen1, Qingqing Fan1, Anthony W. Purcell5, Thomas P. Davis1,6 (*), Feng Ding3 (*), Pouya Faridi5 (*), and Pu Chun Ke1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2520-7

2019-9-16

A scalable bioinspired polydopamine-Cu ions interfacial layer for high performance lithium metal anode


Qianqian Meng1,2, Huimin Zhang1, Yue Liu1,2, Shaobo Huang1,2, Tianzhu Zhou1, Xiaofei Yang1,3, Biyan Wang2, Wenfeng Zhang1, Hai Ming1, Yu Xiang1, Meng Li1, Gaoping Cao1, Yaqin Huang1, Li-zhen Fan2, Hao Zhang1 (*), and Yuepeng Guan3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2519-0

2019-9-16

Dual pH-responsive ¡°charge-reversal like¡± gold nanoparticles to enhance tumor retention for chemo-radiotherapy


Zhang Xiaolei1,¡́, Zhang Chuangnian2,¡́, Cheng Mingbo1, Zhang Yahui1, Wang Wei1, and Yuan Zhi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2518-1

2019-9-16

Butterfly-wing hierarchical metallic glassy nanostructure for surface enhanced Raman ccattering


Hongyu Jiang1,2, Jing Li3, Chengrong Cao1, Xiaozhi Liu1,2, Ming Liu1,2, Yutian Shen1,2, Yanhui Liu1,4, Qinghua Zhang1,4, Weihua Wang1,2,4, Lin Gu1,2,4 (*), and Baoan Sun1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2517-2

2019-9-16

Large-scale highly ordered periodic Au nano-discs/graphene and graphene/Au nanoholes plasmonic substrates for surface-enhanced Raman scattering


Yansheng Liu and Feng Luo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2514-5

2019-9-4

External-force-driven solution epitaxy of large-area 2D organic single crystals for high-performance field-effect transistors


Jinwen Wang, Wei Deng, Wei Wang, Ruofei Jia, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie (*), and Xiaohong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2515-4

2019-9-4

Selective growth of wide band gap atomically thin Sb2O3 inorganic molecular crystal on WS2


Guangzhuang Sun1,¡́, Bo Li2,¡́, Shifa Wang3, Zhengwei Zhang1, Jia Li1, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-9-3

2D nanoplate assembled nitrogen doped hollow carbon sphere decorated with Fe3O4 as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction and Zn-air batteries


Yanqiang Li1,¡́ (*), Huiyong Huang1,¡́, Siru Chen3 (*), Xin Yu1, Chao Wang1, and Tingli Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2512-7

2019-9-2

Decorating CoSe2 hollow nanospheres on reduced graphene oxide as advanced sulfur host material for performance enhanced lithium-sulfur batteries


Liang Chen1,2 (*), Weiwei Yang 2, Jianguo Liu 2, and Yong Zhou2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2508-3

2019-8-27

High-throughput droplet microfluidic synthesis of hierarchical metal-organic framework nanosheet microcapsules


Songting Wu1, Zhong Xin1, Shicheng Zhao1 (*), and Shengtong Sun2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2507-4

2019-8-27

Enhanced CH4 selectivity in CO2 photocatalytic reduction over carbon quantum dots decorated and oxygen doping g-C3N4


Qian Li1,2, Songcan Wang3, Zhuxing Sun4, Qijun Tang1,2, Yiqiu Liu1,2, Lianzhou Wang3 (*), Haiqiang Wang1,2 (*), and Zhongbiao Wu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2509-2

2019-8-27

Special interstitial route can transport nanoparticles to the brain bypassing the blood-brain barrier


Nan Hu1,2,3,¡́, Xiaoli Shi1,2,¡́ (*), Qiang Zhang1,2, Wentao Liu1,2, Yuting Zhu1,2, Yuqing Wang1,2, Yi Hou4, Yinglu Ji1, Yupeng Cao1,2, Qian Zeng1,2, Zhuo Ao1,2, Quanmei Sun1,2, Xiaohan Zhou1,2, Xiaochun Wu1, and Dong Han1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2510-9

2019-8-27

Wavy PtCu alloy nanowire networks with abundant surface defects enhanced oxygen reduction reaction


Dahui Fang1,2,¡́, Lei Wan3,¡́, Qike Jiang4, Hongjie Zhang1, Xuejun Tang1,2, Xiaoping Qin1, Zhigang Shao1 (*), and Zidong Wei5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2511-8

2019-8-27

Self-powered electrochemical system by combining Fenton reaction and active chlorine generation for organic contaminant treatment


Yawei Feng1,2,¡́, Kai Han1,2,¡́, Tao Jiang1,2,¡́, Zhenfeng Bian3, Xi Liang1,2, Xia Cao1,2 (*), Hexing Li4 (*), and Zhong Lin Wang1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2506-5

2019-8-23

One-step growth of large-area silicon nanowire fabrics for high-performance multifunctional wearable sensors


Bing-Chang Zhang, Jian-Sheng Jie (*), Zhi-Bin Shao, Si-Yi Huang, Le He (*), and Xiao-Hong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2505-6

2019-8-20

Au-catalysed free-standing wurtzite structured InAs nanosheets grown by MBE


Qiang Sun1, Han Gao1, Xiaomei Yao1,2,3, Kun Zheng4, Pingping Chen2, Wei Lu2, and Jin Zou1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2504-7

2019-8-17

Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate


Zhihong Zhang1,2, Xiaozhi Xu1,3, Ruixi Qiao1, Junjiang Liu4, Yuxia Feng1, Zhibin Zhang1, Peizhao Song1, Muhong Wu1,5, Lan Zhu6, Xuelin Yang1, Peng Gao1, Lei Liu4, Jie Xiong7, Enge Wang1,2,5, and Kaihui Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2503-8

2019-8-17

Wafer-scale MOCVD growth of monolayer MoS2 on sapphire and SiO2


Huanyao Cun1 (*), Michal Macha1, HoKwon Kim2,3, Ke Liu1, Yanfei Zhao2,3, Thomas Lagrange4, Andras Kis2,3, and Aleksandra Radenovic1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2502-3

2019-8-17

A facile method to fabricate high-quality perovskite nanocrystals based on single crystal powder


Jin-Feng Liao¡́, Yi-Xin Chen¡́, Jun-Hua Wei, Ya-Ting Cai, Xu-Dong Wang, Yang-Fan Xu, and Dai-Bin Kuang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2501-x

2019-8-14

Replacing PVP by macrocycle cucurbit[6]uril to cap sub-5 nm Pd nanocubes as highly active and durable catalyst for ethanol electrooxidation


Dongshuang Wu1,†, Minna Cao1 (*), and Rong Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2499-0

2019-8-7

Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer


Haowei Xu1, Jian Zhou2, Yifei Li3, R. Jaramillo3, and Ju Li1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2500-y

2019-8-7

Spherical to truncated octahedral shape transformation of palladium nanocrystals driven by e-beam in aqueous solution


Yingying Jiang1,2 (*), Xiao Li1, Xiaoming Ma1, Haifeng Wang1, Hui Zhang1, Zheng Liu3, Ze Zhang1, and Chuanhong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2498-1

2019-7-31

Valleytronics in transition metal dichalcogenides materials


Yanping Liu1,¡́ (*), Yuanji Gao1,¡́, Siyu Zhang1,¡́, Jun He1, Juan Yu2, and Zongwen Liu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2497-2

2019-7-30

A direct H2O2 production based on hollow porous carbon sphere-sulfur nanocrystal composites by confinement effect as oxygen reduction electrocatalysts


Guanyu Chen1, Jiwei Liu3, Qingqing Li1, Pengfei Guan2, Xuefeng Yu1, Linshen Xing1, Jie Zhang1, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2496-3

2019-7-30

A facile method to synthesize water-soluble Pd8 nanoclusters unraveling the catalytic mechanism of p-nitrophenol to p-aminophenol


Pan An1,2, Rajini Anumula1, Chaonan Cui1, Yang Liu1, Fei Zhan3, Ye Tao3, and Zhixun Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2491-8

2019-7-29

Iron sulfides with dopamine-derived carbon coating as superior performance anodes for sodium-ion batteries


Aihua Jin1,2,¡́, Seung-Ho Yu3,¡́, Jae-Hyuk Park1,2, Seok Mun Kang1,2, Mi-Ju Kim1,2, Tae-Yeol Jeon4, Junyoung Mun5 (*), and Yung-Eun Sung1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2495-4

2019-7-29

Comprehensive study of a versatile polyol synthesis approach for cathode materials for Li-ion batteries


Hyeseung Chung1, Antonin Grenier2, Ricky Huang1, Xuefeng Wang1, Zachary Lebens-Higgins3, Jean-Marie Doux1, Shawn Sallis4, Chengyu Song5, Peter Ercius5, Karena Chapman2, Louis F. J. Piper3, Hyung-Man Cho1, Minghao Zhang1 (*), and Ying Shirley Meng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2494-5

2019-7-29

The role of phase impurities and lattice defects on the electron dynamics and photochemistry of CuFeO2 solar photocathodes


Elizabeth A. Fugate1, Somnath Biswas1, Matthew C. Clement1, Minkyu Kim2, Dongjoon Kim2, Aravind Asthagiri2 (*), and L. Robert Baker1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2493-6

2019-7-29

Multifunctional core-shell-like nanoarchitectures for hybrid supercapacitors with high capacity and long-term cycling durability


S. Chandra Sekhar1, Goli Nagaraju1,2, Bhimanaboina Ramulu1, Sk. Khaja Hussain1, D. Narsimulu1, and Jae Su Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2492-7

2019-7-29

Metal-organic frameworks-derived nitrogen-doped carbon supported nanostructured PtNi catalyst for enhanced hydrosilylation of 1-octene


Junfeng Wen1,2, Yuanjun Chen2, Shufang Ji2 (*), Jian Zhang2, Dingsheng Wang2, and Yadong Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2490-9

2019-7-25

Novel fibronectin-targeted nanodisk drug delivery system displayed superior efficacy against prostate cancer compared with nanospheres


Luyao Wang, Bingjie Zhou, Shiqi Huang, Mengke Qu, Qing Lin, Tao Gong, Yuan Huang, Xun Sun, Qin He, Zhirong Zhang, and Ling Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2488-3

2019-7-22

Phase-controlled synthesis of thermally stable nitrogen-doped carbon supported iron catalysts for highly efficient Fischer-Tropsch synthesis


Jin Hee Lee1,2, Hack-Keun Lee1, Dong Hyun Chun1,3, Hyunkyung Choi4, Geun Bae Rhim1, Min Hye Youn1, Heondo Jeong1, Shin Wook Kang1, Jung-Il Yang1, Heon Jung1, Chul Sung Kim4 (*), and Ji Chan Park1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2487-4

2019-7-22

Low-temperature crystalline lead-free piezoelectric thin films grown on 2D perovskite nanosheet for flexible electronic device applications


Jong-Hyun Kim1, Sang Hyo Kweon2,3, and Sahn Nahm1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2486-5

2019-7-22

Optically tunable fluorescent carbon nanoparticles and their application in fluorometric sensing of copper ions


Minhuan Lan1,2,†, Shaojing Zhao1,2,†, Shuilin Wu1, Xiaofang Wei3, Yanzhao Fu2, Juanjuan Wu4, Pengfei Wang3 (*), and Wenjun Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2489-2

2019-7-22

Spatially-controlled porous nanoflake arrays derived from MOFs: An efficiently long-life oxygen electrode


Hao Gong1,2, Tao Wang1 (*), Hairong Xue1, Xueyi Lu3, Wei Xia1, Li Song1, Songtao Zhang4, Jianping He1 (*), and Renzhi Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2480-y

2019-7-19

Macroscopic Ag nanostructure array patterns with high-density hot-spots for reliable and ultra-sensitive SERS substrates


Taeksu Lee, Soongeun Kwon, Sanghee Jung, Hyungjun Lim, and Jae-Jong Lee (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2484-7

2019-7-19

In situ TEM observation of neck formation during oriented attachment of PbSe nanocrystals


Yu Wang1,2, Xinxing Peng1,3, Alex Abelson4, Bing-Kai Zhang1, Caroline Qian4, Peter Ercius5, Lin-Wang Wang1, Matt Law4, and Haimei Zheng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2483-8

2019-7-17

MoS2 dual-gate transistors with electrostatically doped contacts


Fuyou Liao1, ¡́, Yaocheng Sheng1, ¡́, Zhongxun Guo1, Hongwei Tang1, Yin Wang1, Lingyi Zong1, Xinyu Chen1, Antoine Riaud1, Jiahe Zhu3, Yufeng Xie1, Lin Chen1, Hao Zhu1, Qingqing Sun1, Peng Zhou1, Xiangwei Jiang4, Jing Wan2 (*), Wenzhong Bao1 (*), and David Wei Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2478-5

2019-7-16

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)


Anthony Curto1,¡́, Zhaozong Sun2,¡́, Jonathan Rodr¨ªguez-Fern¨¢ndez2, Liang Zhang1, Ayush Parikh1, Ting Tan1, Jeppe V. Lauritsen2, and Aleksandra Vojvodic1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2474-9

2019-7-16

Polarity control of carrier injection for nanowire feedback field-effect transistors


Doohyeok Lim and Sangsig Kim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2477-6

2019-7-16

Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells


Qiqi Zhang1,¡́, Jialong Liu2,¡́, Tianyu Xia3 (*), Jie Qi1, Haochang Lyu1, Baoyuan Luo1, Rongming Wang4, Yizhong Guo5, Lihua Wang5, and Shouguo Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2479-4

2019-7-16

Assembly of carbon nanodots in graphene-based composite for flexible electro-thermal heater with ultrahigh efficiency


Xin Meng1, Tianxing Chen1, Yao Li1, Siyuan Liu1, Hui Pan1, Yuning Ma2 (*), Zhixin Chen3, Yanping Zhang4, and Shenmin Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2476-7

2019-7-16

Safety-reinforced rechargeable Li-CO2 battery based on a composite solid state electrolyte


Rui Wang, Xuejing Zhang, Yichao Cai, Qingshun Nian, Zhanliang Tao (*), and Jun Chen


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2482-9

2019-7-16

A stable artificial protective layer for high capacity dendrite-free lithium metal anode


Zhipeng Wen, Yueying Peng, Jianlong Cong, Haiming Hua, Yingxin Lin, Jian Xiong, Jing Zeng, and Jinbao Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2481-x

2019-7-16

N-doped carbon shell encapsulated PtZn intermetallic nanoparticles as highly efficient catalysts for fuel cells


Yakun Xue1, Huiqi Li1, Xieweiyi Ye1, Shuangli Yang1, Zhiping Zheng1, Xiao Han1, Xibo Zhang1, Luning Chen1, Zhaoxiong Xie1,2, Qin Kuang1 (*), and Lansun Zheng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2473-x

2019-7-8

Magnetic logic inverter from crossed structures of defect-free graphene with large unsaturated room temperature negative magnetoresistance


Chao Feng1,¡́, Junxiang Xiang1,¡́, Ping Liu1,¡́, Xiangqi Wang2, Jianlin Wang3, Guojing Hu1, Meng Huang1, Zhi Wang1, Zengming Zhang4, Yuan Liu5, Yalin Lu1,3 (*), and Bin Xiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2472-y

2019-7-8

Monolithic integration of flexible lithium-ion battery on a plastic substrate by printing methods


Zhenxuan Zhao and Huaqiang Wu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2471-z

2019-7-8

A novel synthesis strategy to improve cycle stability of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 at high cut-off voltages through core-shell structuring


Kang Wu1,¡́, Qi Li1,¡́, Rongbin Dang1, Xin Deng1, Minmin Chen1, Yu Lin Lee2, Xiaoling Xiao1 (*), and Zhongbo Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2469-6

2019-7-2

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives


Rajesh Kumar1 (*), Sumanta Sahoo2, Ednan Joanni3, Rajesh Kumar Singh4, Ram Manohar Yadav5, Rajiv Kumar Verma6, Dinesh Pratap Singh7, Wai Kian Tan8, Angel P¨¦rez del Pino9, Stanislav A. Moshkalev10, and Atsunori Matsuda1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2467-8

2019-7-1

Ionic liquids produce heteroatom-doped Pt/TiO2 nanocrystals for efficient photocatalytic hydrogen production


Xiuniang Tan1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Dongxing Tan1,2, Jinbiao Shi1,2, Xiuyan Cheng1,2, Fanyu Zhang1,2, Lifei Liu1,2, Bingxing Zhang1,2, Zhuizhui Su1,2, and Buxing Han1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2466-9

2019-6-28

Nanotechnology based CRISPR/Cas9 system delivery for genome editing: Progress and prospect


Huan Deng1, Wei Huang2, and Zhiping Zhang1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2465-x

2019-6-18

Encapsulating maytansinoid in pH-sensitive nanocarriers: the importance of using extremely potent cytotoxic agents and fast release for nanomedicine to achieve tumor elimination


Bo Dai1,¡́, Xingyu Wu1,¡́, Christopher J. Butch2,¡́, Jianquan Wang2, Gee Young Lee3, Shuming Nie4, Qian Lu2 (*), Yiqing Wang2 (*), and Yitao Ding1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2464-y

2019-6-18

Construction of RNA nanotubes


Hui Li1,2,¡́, Shaoying Wang1,3,¡́, Zhouxiang Ji1,¡́, Congcong Xu1, Lyudmila S. Shlyakhtenko4, and Peixuan Guo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2463-z

2019-6-18

In situ fabrication of organic electrochemical transistors on a microfluidic chip


Jianlong Ji1,2, Mangmang Li1, Zhaowei Chen3, Hongwang Wang1, Xiaoning Jiang2, Kai Zhuo1, Ying Liu1, Xing Yang4, Zhen Gu3, Shengbo Sang1 (*), and Yang Shu5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2462-0

2019-6-12

Modulating the photoelectrons of g-C3N4 via coupling MgTi2O5 as appropriate platform for visible-light-driven photocatalytic solar energy conversion


Jiaxin Shen1, Yanzhen Li1, Haoying Zhao1, Kai Pan1, Yang Qu1 (*), Guofeng Wang1,2 (*), and Dingsheng Wang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2460-2

2019-6-7

Vesicular Li3V2(PO4)3/C hollow mesoporous microspheres as an efficient cathode material for lithium-ion batteries


Hongxia Sun, Haoran Du, Mengkang Yu, Kuangfu Huang, Nan Yu, and Baoyou Geng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2461-1

2019-6-7

Porous-hollow nanorods constructed from alternate intercalation of carbon and MoS2 monolayers for lithium and sodium storage


Laiying Jing1, Gang Lian1 (*), Junru Wang2, Mingwen Zhao2, Xizheng Liu3, Qilong Wang4, Deliang Cui1 (*), and Ching-Ping Wong5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2458-9

2019-6-6

Confirming nonthermal plasmonic effects enhance CO2 methanation on Rh/TiO2 catalysts


Xueqian Li1, Henry O. Everitt2,3 (*), and Jie Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2457-x

2019-6-6

Function-regeneration of non-porous hydrolyzed-MOF-derived materials


Yo Chan Jeong1, Jin Weon Seo2, Jae Ho Kim1, Seunghoon Nam3, Min Chang Shin2, Young Shik Cho1, Jin Syul Byeon2, Chong Rae Park1 (*), and Seung Jae Yang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2459-8

2019-6-6

Revealing the hidden performance of metal phthalocyanines for CO2 reduction electrocatalysis by hybridization with carbon nanotubes


Zhan Jiang1,2, Yang Wang1,2 (*), Xiao Zhang2, Hongzhi Zheng2, Xiaojun Wang2, and Yongye Liang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2455-z

2019-6-5

Weakened interlayer coupling in two-dimensional MoSe2 flakes with screw dislocations


Xiangzhuo Wang1, Huixia Yang1,2, Rong Yang3, Qinsheng Wang1,2, Jingchuan Zheng1, Lu Qiao1, Xianglin Peng1, Yongkai Li1, Dongyun Chen1, Xiaolu Xiong1,2, Junxi Duan1,2, Guangyu Zhang3, Jie Ma1, Junfeng Han1,2 (*), Wende Xiao1,2 (*), and Yugui Yao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2456-y

2019-6-5

Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications


Zhaoyang Qi, Xianwei Fu, Tiefeng Yang, Dong Li, Peng Fan, Honglai Li, Feng Jiang, Lihui Li, Ziyu Luo, Xiujuan Zhuang, and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2454-0

2019-6-5

Growth of 12-inch uniform monolayer graphene film on molten glass and its application in PbI2-based photodetector


Zhaolong Chen1,4, Haina Ci1,4, Zhenjun Tan1,4, Zhipeng Dou3, Xu-dong Chen1, Bingzhi Liu1,4, Ruojuan Liu1,4, Li Lin1,4, Lingzhi Cui1,4, Peng Gao3,5, Hailin Peng1,4,5, Yanfeng Zhang2,5 (*), and Zhongfan Liu1,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2453-1

2019-6-5

Zinc-substituted hemoglobin with specific drug binding sites and fatty acid resistance ability for enhanced photodynamic therapy


Yiting Xu1,¡́, Jiamei Xu1,¡́, Xiaoxiao Hu1,¡́, Xin Xia1, Qian Dong1, Zhangkun Liu1, Zhuo Chen1 (*), and Weihong Tan1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2452-2

2019-6-4

Ni-based cathode materials for Na-ion batteries


Chenglong Zhao1,2, Yaxiang Lu1,2 (*), Liquan Chen1, and Yong-Sheng Hu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-6-3

Explaining the influence of dopant concentration and excitation power density on the luminescence and brightness of ¦Â-NaYF4:Yb3+,Er3+ nanoparticles: Measurements and simulations


Martin Kaiser1, Christian W¨¹rth1, Marco Kraft1, Tero Soukka2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2450-4

2019-6-3

Amine-rich carbon nitride nanoparticles: synthesis, covalent functionalization with proteins and application in a fluorescence quenching assay


Gabriele Capilli, Simone Cavalera, Laura Anfossi (*), Cristina Giovannoli, Marco Minella (*), Claudio Baggiani, and Claudio Minero


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2449-x

2019-6-3

High temperature performance of coaxial h-BN/CNT wires above 1,000 ¡æ : Thermionic electron emission and thermally activated conductivity


Xinhe Yang1, Peng Liu1 (*), Duanliang Zhou1, Feng Gao2, Xinhe Wang3, Shiwei Lv1, Zi Yuan1, Xiang Jin1, Wei Zhao1, Haoming Wei1, Lina Zhang1, Jiandong Gao2, Qunqing Li1, Shoushan Fan1, and Kaili Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2447-z

2019-5-27

Large-area patterning of substrate-conformal MoS2 nano-trenches


Christian Martella1,2 (*), Luca Ortolani3 (*), Elena Cianci1, Alessio Lamperti1, Vittorio Morandi3, and Alessandro Molle1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2446-0

2019-5-27

Diameter dependent doping in horizontally aligned high-density N-doped SWNT arrays


Pan Li1, Yiming Li1, Xiao Zhang2, Jun Chen1, Yingwen Cheng3, Yi Li1, Yanwen Ma1 (*), and Jie Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2445-1

2019-5-27

All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator


Ming Li1, Yang Jie1, Li-Hua Shao3, Yilin Guo1, Xia Cao1,2 (*), Ning Wang2 (*), and Zhong Lin Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2443-3

2019-5-21

Improving the cycle stability of FeCl3-graphite intercalation compounds by polar Fe2O3 trapping in lithium-ion batteries


Zheng Li1,2,¡́, Chengzhi Zhang1,2,¡́, Fei Han1,2 (*), Fuquan Zhang1,2, Dianwu Zhou3, Shaohua Xu2, Hongbo Liu1,2 ,Xuanke Li1,2 , and Jinshui Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2444-2

2019-5-21

Meso-porous amorphous Ge: Synthesis and mechanism of an anode material for Na and K storage


Zheng Yi, Ning Lin (*), Tieqiang Li, Ying Han, Yang Li, and Yitai Qian


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2442-4

2019-5-20

Unlocking the door to highly efficient Ag-based nanoparticles catalysts for NaBH4-assisted nitrophenol reduction


Guangfu Liao1, Yan Gong2, Liu Zhong1, Jiasheng Fang3, Li Zhang4, Zushun Xu5 (*), Haiyang Gao1 (*), and Baizeng Fang6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2441-5

2019-5-20

Influence of 3d transition-metal substitution on the oxygen reduction reaction electrocatalysis of ternary nitrides in acid


Kevin E. Fritz1, Yichen Yan1, and Jin Suntivich1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2440-6

2019-5-20

Single Pt atom decorated graphitic carbon nitride as an efficient photo-catalyst for the hydrogenation of nitrobenzene into aniline


Tianwei He, Chunmei Zhang, Lei Zhang, and Aijun Du (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2439-z

2019-5-20

Enhancing bioelectricity generation in microbial fuel cells and biophotov ltaics using nanomaterials


Mohammed Mouhib1, Alessandra Antonucci1, Melania Reggente1, Amirmostafa Amirjani1,2, Alice J. Gillen1, and Ardemis A. Boghossian1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2438-0

2019-5-17

Speeding up carbon nanotube integrated circuits through three-dimensional architecture


Yunong Xie1,2, Zhiyong Zhang1 (*), Donglai Zhong1, and Lian-Mao Peng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2436-2

2019-5-17

Optical materials and metamaterials from nanostructured soft matter


Uri R. Gabinet and Chinedum O. Osuji (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2437-1

2019-5-17

Highly efficient luminescent I-III-VI semiconductor nanoprobes based on template-synthesized CuInS2 nanocrystals


Xian Li1,2, Datao Tu1,2 (*), Shaohua Yu1, Xiaorong Song1, Wei Lian1, Jiaojiao Wei1, Xiaoying Shang1, Renfu Li1, and Xueyuan Chen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2435-3

2019-5-15

A laser ablated graphene-based flexible self-powered pressure sensor for human gestures and finger pulse monitoring


Partha Sarati Das¡́, Ashok Chhetry¡́, Pukar Maharjan, M. Salauddin Rasel, and Jae Yeong Park (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2433-5

2019-5-11

Crystalline InGaZnO quaternary nanowires with superlattice structure for high-performance thin-film transistors


Fangzhou Li1, SenPo Yip1,2,3, Ruoting Dong1,2, Ziyao Zhou1,2, Changyong Lan1, Xiaoguang Liang1, Dapan Li1, You Meng1, Xiaolin Kang1, and Johnny C. Ho1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2434-4

2019-5-11

Heterostructures in two dimensional colloidal metal chalcogenides: Synthetic fundamentals and applications


Yuho Min1,¡́, Eunmi Im3,¡́, Geon-Tae Hwang1, Jong-Woo Kim1, Cheol-Woo Ahn1, Jong-Jin Choi1, Byung-Dong Hahn1, Joon-Hwan Choi1, Woon-Ha Yoon1, Dong-Soo Park1, Dong Choon Hyun2, and Geon Dae Moon3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2432-6

2019-5-9

Exploring the synthesis conditions to control the morphology of gold-iron oxide heterostructures


Pablo Tancredi1,¡́, Luelc Souza da Costa2,3,¡́, S. Calderon V.4, Oscar Moscoso-Londoño5,6, Leandro M. Socolovsky7, Paulo J. Ferreira4,8, Diego Muraca5, Daniela Zanchet2 (*), and Marcelo Knobel5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2431-7

2019-5-7

Gram-scale synthesis of all-inorganic perovskite quantum dots with high Mn substitution ratio and enhanced dual-color emission


Lvming Dong1,2,¡́, Zhuo Chen1,2,¡́, Lei Ye1,2 (*), Yan Yu1,2, Jianbing Zhang1, Huan Liu1, and Jianfeng Zang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2430-8

2019-5-5

Luminescent single-molecule magnet of metallofullerene DyErScN@Ih-C80


Mingzhe Nie1,5, Jin Xiong2, Chong Zhao1,5, Haibing Meng1,5, Kun Zhang4, Yibo Han4, Jie Li1, Bingwu Wang2 (*), Lai Feng3 (*), Chunru Wang1 (*), and Taishan Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2429-1

2019-4-30

One-nanometer-thick platinum-based nanowires with controllable surface structures


Xiaokun Fan1,2, Shuiping Luo1, Xixia Zhao1, Xiaotong Wu1,2, Zhishan Luo1, Min Tang1, Wen Chen1, Xing Song1, and Zewei Quan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2428-2

2019-4-30

High-performance Li-ion capacitor based on black-TiO2−x/graphene aerogel anode and biomass-derived microporous carbon cathode


Guoyin Zhu1,¡́, Lianbo Ma1,¡́, Huinan Lin1,¡́, Peiyang Zhao1, Lei Wang1, Yi Hu1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Yanrong Wang1, Zuoxiu Tie1 (*), and Zhong Jin1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2427-3

2019-4-30

Two-photon AIE probe conjugated theranostic nanoparticles for tumor bioimaging and pH-sensitive drug delivery


Boxuan Ma, Weihua Zhuang, Haiyang He, Xin Su, Tao Yu, Jun Hu, Li Yang (*), Gaocan Li (*), and Yunbing Wang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2426-4

2019-4-28

Nanoscale imaging of electric pathways in epitaxial graphene nanoribbons


Johannes Aprojanz1,2, Pantelis Bampoulis2,3, Alexei A. Zakharov4, Harold J. W. Zandvliet3, and Christoph Tegenkamp1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2425-5

2019-4-28

van der Waals epitaxial growth of ultrathin metallic NiSe nanosheets on WSe2 as high performance contacts for WSe2 transistors


Bei Zhao1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Jia Li1, Haihong Bao3, Kai Wang3, Jun Luo3, Zhengwei Zhang1, Bo Li2, Haipeng Xie4, Yuan Liu2, and Xidong Duan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2423-7

2019-4-23

Mass-production of flexible and transparent Te-Au nylon SERS substrate with excellent mechanical stability


Wei-Ran Huang1,¡́, Cheng-Xin Yu2,¡́, Yi-Ruo Lu1, Hassan Muhammad1, Jin-Long Wang1, Jian-Wei Liu1 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2422-8

2019-4-23

Atomic-scale structural and chemical evolution of Li3V2(PO4)3 cathode cycled at high voltage window


Shulin Chen1,2,3, Jian Zou1, Yuehui Li3, Ning Li3, Mei Wu3, Jinghuang Lin2, Jingmin Zhang3, Jian Cao2, Jicai Feng2, Xiaobin Niu1, Jianming Bai4, Junlei Qi2 (*), Peng Gao2,3,5,6 (*), Liping Wang1 (*), and Hong Li7


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2421-9

2019-4-22

Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays


Fanglong Yuan1,¡́, Ping He1,¡́, Zifan Xi1,¡́, Xiaohong Li1, Yunchao Li1, Haizheng Zhong2, Louzhen Fan1 (*), and Shihe Yang3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2420-x

2019-4-17

Assessment of oxide nanoparticle stability in liquid phase transmission electron microscopy


Mark J. Meijerink, Krijn P. de Jong, and Jovana Zečević (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2419-3

2019-4-16

Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride


Chuang Gao1,¡́, Lei Tao2,1,3,¡́, Yuyang Zhang1,4 (*), Shixuan Du2,1,4, Sokrates T. Pantelides3,1, Juan Carlos Idrobo5, Wu Zhou1,4 (*), and Hongjun Gao2,1,4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2417-5

2019-4-12

Reproducible large-scale synthesis of surface silanized nanoparticles as an enabling nanoproteomics platform: enrichment of the Human heart phosphoproteome


David S. Roberts1, Bifan Chen1, Timothy N. Tiambeng1, Zhijie Wu1, Ying Ge1,2 (*), and Song Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2418-4

2019-4-12

Synthesis of surface controlled nickel/palladium hydride nanodendrites with high performance in benzyl alcohol oxidation


Zipeng Zhao1,¡́, Michelle M. Flores Espinosa1,¡́, Jihan Zhou2,4, Wang Xue3, Xiangfeng Duan3,4, Jianwei Miao2,4, and Yu Huang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2413-9

2019-4-11

PtAu bimetallic nanocatalyst for selective hydrogenation of alkenes over aryl halides


Le Guo1,¡́, Junjie Mao3,¡́, Shuangxi Guo1, Qi Zhang1, Shuangfei Cai2 (*), and Wei He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2416-6

2019-4-11

Fe2N nanoparticles boosting FeNx moieties for highly efficient oxygen reduction reaction in Fe-N-C porous catalyst


Xiao Liu1,2, Hong Liu3, Chi Chen1, Liangliang Zou1, Yuan Li4, Qing Zhang4, Bo Yang3 (*), Zhiqing Zou1, and Hui Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2415-7

2019-4-11

Real-time Raman detection by the cavity mode enhanced Raman scattering


Yang Liu1,2,3, Xiaorui Tian4, Weiran Guo1,2,3, Wenqiang Wang1,2,3, Zhiqiang Guan1,2,3 (*), and Hongxing Xu1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2414-8

2019-4-11

Oxidation controlled lift-off of 3D chiral plasmonic Au nano-hooks


Gunnar Klös1, Amanda Andersen1,2, Matteo Miola1,3, Henrik Birkedal1,2, and Duncan S. Sutherland1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2412-x

2019-4-10

Enhancing oxygen evolution reaction by cationic surfactants


Qixian Xie¡́, Daojin Zhou¡́, Pengsong Li, Zhao Cai, Tianhui Xie, Tengfei Gao, Ruida Chen, Yun Kuang (*), and Xiaoming Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2410-z

2019-4-9

Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidation


Junchi Wu1,¡́, Yuqiao Guo1,¡́, Haifeng Liu3, Jiyin Zhao1, Haodong Zhou1, Wangsheng Chu2, and Changzheng Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2409-5

2019-4-9

Recent progress on in situ characterizations of electrochemically intercalated transition metal dichalcogenides


Sajad Yazdani1,2, Milad Yarali1,2, and Judy J. Cha1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2408-6

2019-4-9

Stabilizing perovskite nanocrystals by controlling protective surface ligands density


Weilin Zheng1, Zhichun Li1, Congyang Zhang1, Bo Wang1, Qinggang Zhang1, Qun Wan1, Long Kong1 (*), and Liang Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2407-7

2019-4-9

Intriguing anti-superbug Cu2O@ZrP hybrid nanosheet with enhanced antibacterial performance and weak cytotoxicity


Jialiang Zhou¡́, Hengxue Xiang¡́, Fatemeh Zabihi, Senlong Yu, Bin Sun, and Meifang Zhu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2406-8

2019-4-9

Selective hydrogenation of N-heterocyclic compounds over rhodium-copper bimetallic nanocrystals under ambient conditions


Muhammad Mateen1, Khadim Shah1, Zheng Chen1 (*), Chen Chen1, and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2411-y

2019-4-9

Nanotrap-enabled quantification of KRAS-induced peptide hydroxylation in blood for cancer early detection


Zaian Deng1,2†, Zhen Zhao3,†, Bo Ning4, Jeffery Basilio5, Karen Mann6, Jie Fu7, Yajun Gu8, Yuanqing Ye9, Xifeng Wu9, Jia Fan10, Paul Chiao7, and Tony Hu10 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2405-9

2019-4-8

Convenient fabrication of BiOBr ultrathin nanosheets with rich oxygen vacancies for photocatalytic selective oxidation of secondary amines


Xuanjue Tong, Xing Cao, Tong Han, Weng-Chon Cheong, Rui Lin, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Chen Chen, Qing Peng (*), and Yadong Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2404-x

2019-4-8

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction


Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, and Karthish Manthiram (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2403-y

2019-4-4

Challenges and opportunities in IR nanospectroscopy measurements of energy materials


Elad Gross (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2402-z

2019-4-4

Analysis of photoluminescence behavior of high-quality single-layer MoS2


Lu Xu, Liyun Zhao, Yunsong Wang, Mingchu Zhou, Qing Zhang, and Anyuan Cao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2401-0

2019-4-3

Defect engineering of molybdenum disulfide through ion irradiation to boost hydrogen evolution reaction performance


Cheng Sun1,¡́, Peipei Wang2,¡́, Hao Wang1, Chuan Xu2, Juntong Zhu1, Yanxia Liang2, Ying Su1, Yining Jiang1, Wenqi Wu1, Engang Fu2 (*), and Guifu Zou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2400-1

2019-4-3

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co3N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction


Bong Kyun Kang1,¡́, Seo Young Im2,¡́, Jooyoung Lee2, Sung Hoon Kwag2, Seok Bin Kwon2, Sintayehu Nibret Tiruneh2, Min-Jun Kim3, Jung Ho Kim4,5, Woo Seok Yang1, Byungkwon Lim2, and Dae Ho Yoon2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2399-3

2019-4-3

Photoluminescence of Ag-In-S/ZnS quantum dots: Excitation energy dependence and low-energy electronic structure


Irina V. Martynenko1 (*), Anvar S. Baimuratov2, Florian Weigert1, Jos¨¦ X. Soares3, Lorena Dhamo1, Philip Nickl1, Ilona Doerfel1, Jutta Pauli1, Ivan D. Rukhlenko2, Alexander V. Baranov2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2398-4

2019-4-2

Enhanced RuBisCO activity and promoted dicotyledons growth with degradable carbon dots


Hao Li1, Jian Huang2, Yang Liu1 (*), Fang Lu4, Jun Zhong1, Yong Wang3, Shuiming Li3, Yeshayahu Lifshitz1,5 (*), Shuit-Tong Lee1, and Zhenhui Kang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2397-5

2019-4-2

Enhanced N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversion


Min Kuang1,¡́, Anxiang Guan1,¡́, Zhengxiang Gu1, Peng Han1, Linping Qian1, and Gengfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2396-6

2019-4-1

Bio-inspired angle-independent structural color films with anisotropic colloidal crystal array domains


Zhuohao Zhang, Zhuoyue Chen, Lingyu Sun, Xiaoxuan Zhang, and Yuanjin Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2395-7

2019-4-1

Can insulating graphene oxide contribute the enhanced conductivity and durability of silver nanowire coating?


Feng Duan1,2,¡́, Weiwei Li1,¡́, Guorui Wang1, Chuanxin Weng1,2, Hao Jin1, Hui Zhang1 (*), and Zhong Zhang1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2394-8

2019-3-29

Ternary Ni-Co-Fe oxyhydroxide oxygen evolution catalysts: Intrinsic activity trends, electrical conductivity, and electronic band structure


Michaela Burke Stevens1,¡́, Lisa J. Enman1,¡́, Ester Hamal Korkus2, Jeremie Zaffran2, Christina D. M. Trang1, James Asbury1, Matthew G. Kast1, Maytal Caspary Toroker2 (*), and Shannon W. Boettcher1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2391-y

2019-3-26

Plasmon-exciton interaction in colloidally fabricated metal nanoparticle-quantum emitter nanostructures


Yi Luo1 (*) and Jing Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2390-z

2019-3-25

Co3O4 nanocage derived from metal-irganic frameworks: An excellent cathode catalyst for rechargeable Li-O2 battery


Zhuoliang Jiang1,¡́, Hui Sun1,¡́ (*), Wenke Shi1, Tianhang Zhou3, Jianyong Hu1, Jingyang Cheng1, Pengfei Hu1, and Shigang Sun2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2388-6

2019-3-20

Ternary mesoporous cobalt-iron-nickel oxide efficiently catalyzing oxygen/hydrogen evolution reactions and overall water splitting


Lulu Han1, Limin Guo2,3 (*), Chaoqun Dong1, Chi Zhang4, Hui Gao1, Jiazheng Niu1, Zhangquan Peng3,4 (*), and Zhonghua Zhang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2389-5

2019-3-20

Pressure-dependent phase transition of 2D layered silicon telluride (Si2Te3) and manganese intercalated silicon telluride


Virginia L. Johnson, Auddy Anilao, and Kristie J. Koski (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2387-7

2019-3-20

Stepwise magnetization reversal of geometrically tuned in diameter Ni and FeCo bi-segmented nanowire arrays


Ester M. Palmero1,3 (*), Miguel M¨¦ndez2, Silvia Gonz¨¢lez2, Cristina Bran1, V¨ªctor Vega2, Manuel V¨¢zquez1, and V¨ªctor M. Prida2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2385-9

2019-3-19

CdS magic-size clusters exhibiting one sharp ultraviolet absorption singlet peaking at 361 nm


Junbin Tang1, Juan Hui1, Meng Zhang1, Hongsong Fan2, Nelson Rowell3, Wen Huang4, Yingnan Jiang5, Xiaoqin Chen2 (*), and Kui Yu1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2386-8

2019-3-19

Low-cost, simple, and scalable self-assembly of DNA origami nanostructures


Patrick D. Halley1,2, Randy A. Patton2, Amjad Chowdhury1,†, John C. Byrd3, Carlos E. Castro2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2384-x

2019-3-16

Towards maximized utilization of iridium for the acidic oxygen evolution reaction


Marc Ledendecker1,¡́ (*), Simon Geiger1,¡́, Katharina Hengge1, Joohyun Lim1, Serhiy Cherevko3, Andrea M. Mingers1, Daniel Göhl1, Guilherme V. Fortunato1,5, Daniel Jalalpoor2, Ferdi Sch¨¹th2, Christina Scheu1, and Karl J. J. Mayrhofer1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2383-y

2019-3-14

Compressive surface strained atomic-layer Cu2O on Cu@Ag nanoparticles


Xiyue Zhu1, Hongpan Rong1 (*), Xiaobin Zhang2, Qiumei Di1, Huishan Shang1, Bing Bai1, Jiajia Liu1, Jia Liu1, Meng Xu1, Wenxing Chen1, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2380-1

2019-3-13

gt-C3N4 coordinated single atom as an efficient electrocatalyst for nitrogen reduction reaction


Lifu Zhang1,2, Wanghui Zhao2, Wenhua Zhang2 (*), Jing Chen1,3, and Zhenpeng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2378-8

2019-3-13

One-pot synthesis of highly conductive nickel-rich phosphide/CNTs hybrid as a polar sulfur host for high-rate and long-cycle Li-S battery


Xiaofei Yu, Dongxu Tian, Wencui Li, Bin He, Yu Zhang, Zhiyuan Chen, and Anhui Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2381-0

2019-3-13

A cross-linked polyacrylamide electrolyte with high ionic conductivity for compressible supercapacitors with wide temperature tolerance


Xuting Jin, Guoqiang Sun, Guofeng Zhang, Hongsheng Yang, Yukun Xiao, Jian Gao, Zhipan Zhang (*), and Liangti Qu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2382-z

2019-3-13

Oxygen-deficient metal oxides: Synthesis routes and applications in energy and environment


Di Zu1,2,3, Haiyang Wang2, Sen Lin2, Gang Ou2, Hehe Wei2, Shuqing Sun1,3 (*), and Hui Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2377-9

2019-3-12

Wheat straw-derived magnetic carbon foams: In-situ preparation and tunable high-performance microwave absorption


Guangjun Gou, Fanbin Meng (*), Huagao Wang, Man Jiang, Wei Wei, and Zuowan Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2376-x

2019-3-11

Nanoengineering of solid oxide electrochemical cell technologies: An outlook


Juliana Carneiro and Eranda Nikolla (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2375-y

2019-3-11

Highly active zigzag-like Pt-Zn alloy nanowires with high-index facets for alcohol electrooxidation


Yanchao Xu1, Xiaoqiang Cui1 (*), Shuting Wei1, Qinghua Zhang2, Lin Gu2, Fanqi Meng2, Jinchang Fan1, and Weitao Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2374-z

2019-3-8

Flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte enabling sodium metal batteries with highly safe characteristic and superior cycling stability


Jinfeng Yang1,2,¡́, Min Zhang1,3,¡́, Zheng Chen1, Xiaofan Du1, Suqi Huang1,3, Ben Tang1,2, Tiantian Dong1, Han Wu1, Zhe Yu1, Jianjun Zhang1 (*), and Guanglei Cui1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2369-9

2019-3-6

Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation


Hao Wu1,2, Qiang Fu1 (*), Yifan Li1,2, Yi Cui3, Rui Wang3, Nan Su1,2, Le Lin1, Aiyi Dong1, Yanxiao Ning1, Fan Yang1, and Xinhe Bao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2373-0

2019-3-6

Nitrogen-carbon layer coated nickel nanoparticles for efficient electrocatalytic reduction of carbon dioxide


Dongxing Tan1,3,¡́, Chaonan Cui2,3,¡́, Jinbiao Shi1,3, Zhixun Luo2,3 (*), Bingxing Zhang1,3, Xiuniang Tan1,3, Buxing Han1,3, Lirong Zheng4, Jing Zhang4, and Jianling Zhang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2372-1

2019-3-6

Post-synthesis phase and shape evolution of CsPbBr3 colloidal nanocrystals: The role of ligands


Elisabetta Fanizza1,2,¡́ (*), Francesca Cascella1,†,¡́, Davide Altamura3, Cinzia Giannini3, Annamaria Panniello2, LeonardoTriggiani1,2, Francesca Panzarea1, Nicoletta Depalo2, Roberto Grisorio4,5, Gianpaolo Suranna4,5, Angela Agostiano1,2, M. Lucia Curri1,2, and Marinella Striccoli2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2371-2

2019-3-6

Microscopic insights into the catalytic mechanisms of monolayer MoS2 and its heterostructures in hydrogen evolution reaction


Min Hong1,2, Jianping Shi1,2, Yahuan Huan1,2, Qin Xie2, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2370-3

2019-3-6

Exposing Cu-rich {110} active facets in PtCu nanostars for boosting electrochemical performance toward multiple liquid fuels electrooxidation


Liping Huang1,¡́, Wei Zhang2,4,¡́, Peng Li1 (*),Yongbo Song1, Hongting Sheng1, Yuanxin Du1, Yanggang Wang2 (*), Yuen Wu3, Xun Hong3, Yanhuai Ding4, Xiaoyou Yuan1, and Manzhou Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2367-y

2019-3-4

Dendrite-free sandwiched ultrathin lithium metal anode with even lithium plating and stripping behavior


Tao Li, Peng Shi, Rui Zhang, He Liu, Xinbing Cheng, and Qiang Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2368-x

2019-3-4

¡°Chameleon-like¡± optical behavior of lanthanide-doped fluoride nanoplates for multilevel anti-counterfeiting applications


Wenwu You, Datao Tu (*), Renfu Li, Wei Zheng, and Xueyuan Chen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2366-z

2019-3-4

Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixed-dimensional p-n heterojunctions


Guangzhuang Sun1,¡́, Bo Li2,¡́, Jia Li1, Zhengwei Zhang1, Huifang Ma1, Peng Chen1, Bei Zhao1, Ruixia Wu1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Xuwan Tang1, Chen Dai1, Ziwei Huang1, Yuan Liu2, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2364-1

2019-2-28

The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier


Nicole Bauer1, Qianqian Zhang1, Jeromy James Rech1, Shuixing Dai1, Zhengxing Peng3, Harald Ade3, Jiayu Wang2, Xiaowei Zhan2, and Wei You1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2362-3

2019-2-27

Strategies for improving the storage performance of silicon-based anodes in lithium-ion batteries


Wei Tao1, Ping Wang1, Ya You2, Kyusung Park2, Caoyu Wang1, Yongke Li1, Feifei Cao1 (*), and Sen Xin2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2361-4

2019-2-27

Polypyrrole-based hybrid nanostructures grown on textile for wearable supercapacitors


Lingchang Wang1,2,3, Chenguang Zhang1,2,3 (*), Xin Jiao1,2,3, and Zhihao Yuan1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2360-5

2019-2-25

A bioinspired high-modulus mineral hydrogel binder for improving the cycling stability of microsized silicon particle-based lithium-ion battery


Meng Tian1, Xiao Chen1, Shengtong Sun2 (*), Dong Yang1 (*), and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2359-y

2019-2-25

Hierarchical flower-like cobalt phosphosulfide derived from Prussian blue analogue as an efficient polysulfides adsorbent for long-life lithium¨Csulfur batteries


Xiaoxia Chen1, Xuyang Ding1, Haliya Muheiyati1, Zhenyu Feng1, Liqiang Xu1,2 (*), Weini Ge1, and Yitai Qian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2358-z

2019-2-25

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance


Xiaoshuai Wang1,3,¡́, Chao Zhou1,¡́, Run Shi1, Qinqin Liu3, Geoffrey I.N. Waterhouse4, Lizhu Wu1, Chen-Ho Tung1, and Tierui Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2357-0

2019-2-23

High areal capacity flexible sulfur cathode based on multi-functionalized super-aligned carbon nanotubes


Lujie Jia1, Jian Wang2, Zijin Chen3, Yipeng Su1, Wei Zhao1, Datao Wang1, Yang Wei1, Kaili Jiang1, Jiaping Wang1, Yang Wu1, Jia Li3, Wenhui Duan1, Shoushan Fan1, and Yuegang Zhang 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2356-1

2019-2-23

Aqueous organic redox flow batteries


Vikram Singh1,2,¡́, Soeun Kim1,2,¡́, Jungtaek Kang1, and Hye Ryung Byon1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2355-2

2019-2-23

Atomistic insight into ordered defect superstructures at novel grain boundaries in CuO nanosheets: from structures to electronic properties


Lulu Zhao1, Lei Li1, Huaping Sheng1, He Zheng1 (*), Shuangfeng Jia1, Weiwei Meng1, Huihui Liu1, Fan Cao1, Huayu Peng1, and Jianbo Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2354-3

2019-2-22

Insight of the stability and activity of platinum single atoms on ceria


Xuxu Ye1, Hengwei Wang1, Yue Lin2, Xinyu Liu1, Lina Cao1, Jian Gu1, and Junling Lu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2351-6

2019-2-20

A high over-potential binder-free electrode constructed of Prussian blue and MnO2 for high performance aqueous supercapacitors


Gaowei Zhang1,¡́, Hua Yao1,¡́, Feng Zhang1,2, Zitao Gao1, Qiujun Li1, Yangyi Yang1 (*), and Xihong Lu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2347-2

2019-2-20

Visual dual chemodynamic/photothermal therapeutic nanoplatform based on superoxide dismutase plus Prussian blue


Shan Lei, Jinxing Chen, Kun Zeng, Mozhen Wang (*), and Xuewu Ge (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2348-1

2019-2-20

Highly accessible aqueous synthesis of well-dispersed dendrimer type platinum nanoparticles and their catalytic applications


Adri¨¢n Fern¨¢ndez-Lodeiro1,2, Jamila Djafari1,2, David Lopez-Tejedor3, Carlos Perez-Rizquez3, Benito Rodriguez-Gonz¨¢lez4, Jos¨¦ Luis Capelo1,2, Jose M. Palomo3 (*), Carlos Lodeiro1,2 (*), and Javier Fern¨¢ndez-Lodeiro1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2350-7

2019-2-20

Mn3O4 nanoparticles@reduced graphene oxide composite: An efficient electrocatalyst for artificial N2 fixation to NH3 at ambient conditions


Hong Huang1,¡́, Feng Gong3,¡́, Yuan Wang1, Huanbo Wang2, Xiufeng Wu1,4, Wenbo Lu4, Runbo Zhao1, Hongyu Chen1, Xifeng Shi5, Abdullah M. Asiri6, Tingshuai Li3, Qian Liu3, and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2352-5

2019-2-20

In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission


Linghai Meng1, Changgang Yang3, Jingjia Meng1, Yongzhi Wang2, Yong Ge1, Ziqiang Shao2 (*), Guofeng Zhang3, Andrey L. Rogach4, and Haizheng Zhong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2353-4

2019-2-20

Highly efficient K-Fe/C catalysts derived from metal-organic frameworks towards ammonia synthesis


Pengqi Yan1,¡́, Wenhan Guo2,¡́, Zibin Liang2, Wei Meng2, Zhen Yin3, Siwei Li1, Mengzhu Li1, Mengtao Zhang1, Jie Yan1, Dequan Xiao4, Ruqiang Zou2 (*), and Ding Ma1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2349-0

2019-2-20

Dual-enzyme-propelled unbounded DNA walking nanomachine for intracellular imaging of lowly expressed microRNA


Tianshu Chen1,2,¡́, Yaoyao Chen1,¡́, Huinan Chen1, Fan Zhang1, Qianqian Zhang1, Guifang Chen1,3 (*), and Xiaoli Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2344-5

2019-2-18

Immune-adjuvant loaded Bi2Se3 nanocage for photothermal-improved PD-L1 checkpoint blockade immune-tumor metastasis therapy


Yilin Song, Yidan Wang, Siyu Wang, Yu Cheng, Qianglan Lu, Lifang Yang, Fengping Tan, and Nan Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2341-8

2019-2-18

Recent progress in engineering near-infrared persistent luminescence nanoprobes for time-resolved biosensing/bioimaging


Ling Liang1,¡́, Na Chen1,¡́, Yiyi Jia1, Qiinqin Ma2, Jie Wang2, Quan Yuan1,2 (*), and Weihong Tan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2343-6

2019-2-18