Just Accepted

       
Below >>

Mesoporous silica rods with cone shaped pores modulate inflammation and deliver BMP-2 for bone regeneration


Chun Xu1,2,3, Lan Xiao4, Yuxue Cao1, Yan He1,8,9, Chang Lei5, Yin Xiao4, Wujin Sun2,3, Samad Ahadian2,3, Xueting Zhou10, Ali Khademhosseini2,3,6,7 (*), and Qingsong Ye1,8,9 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2783-z

2020-3-31

A HfC nanowire point electron source with oxycarbide surface of lower work function for high-brightness and stable field-emission


Shuai Tang1, Jie Tang1,2 (*), Tawei Chiu1,2, Wataru Hayami1, Jun Uzuhashi1, Tadakatsu Ohkubo1, Fumihiko Uesugi1, Masaki Takeguchi1, Masanori Mitome1, and Lu-Chang Qin3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2782-0

2020-3-30

Vertical graphene nanosheets modified Al current collectors for high-performance sodium-ion batteries


Kexin Wang1, Chongzhen Wang1, Hao Yang2, Xiongbiao Wang3, Feng Cao3, Qinci Wu1, and Hailin Peng1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2780-2

2020-3-26

Heterogeneous catalysts with programmable topologies generated by reticulation of organocatalysts into metal-organic frameworks: The case of squaramide


Anna Broto-Ribas1,¡́, Claudia Vignatti1,¡́, Alicia Jimenez-Almarza2,¡́, Javier Luis-Barrera3, Zahra Dolatkhah2, Felipe G¨¢ndara4, Inhar Imaz1 (*), Rub¨¦n Mas-Ballest¨¦3,5 (*), Jos¨¦ Alem¨¢n2,5 (*), and Daniel Maspoch1,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2779-8

2020-3-26

From a mononuclear FeL2 complex to a Fe4L4 molecular square: Designed assembly and spin-crossover property


Zhuo Wang1,2, Li-Peng Zhou1,2, Li-Xuan Cai1,2, Chong-Bin Tian1,2 (*), and Qing-Fu Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2777-x

2020-3-26

Rationally exfoliating chitin into 2D hierarchical porous carbon nanosheets for high-rate energy storage


Lingfeng Gao1,¡́, Guoqun Zhang2,¡́, Jie Cai1, Liang Huang2 (*), Jun Zhou2, and Lina Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2778-9

2020-3-26

Plasmonics of regular shape particles, a simple group theory approach


Sarra Mitiche1,†, Sylvie Marguet2, Fabrice Charra1, and Ludovic Douillard1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2776-y

2020-3-26

Exploring the band structure of Wurtzite InAs nanowires using photocurrent spectroscopy


Seyyedesadaf Pournia1, Samuel Linser1, Giriraj Jnawali1, Howard E. Jackson1, Leigh M. Smith1 (*), Amira Ameruddin2, Philippe Caroff2, Jennifer Wong-Leung2, Hark Hoe Tan2, Chennupati Jagadish2, and Hannah J. Joyce3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2774-0

2020-3-26

One-step synthesis of amine-coated ultra-small mesoporous silica nanoparticles


Mingyue Cui1,2, Christian Wiraja2, Lim Wei Qi4, Sharon Chew Wan Ting2, Deblin Jana4, Mengjia Zheng2, Xiao Hu1,3, and Chenjie Xu1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2775-z

2020-3-26

Gene editing particle system as a therapeutic approach for drug-resistant colorectal cancer


Jee-Yeon Ryu1, You Jung Choi2, Eun-Jeong Won1, Emmanuel Hui3, Ho-Shik Kim2, Young-Seok Cho2 (*), and Tae-Jong Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2773-1

2020-3-24

Batch synthesis of transfer-free graphene with wafer-scale uniformity


Bei Jiang1,¡́, Qiyue Zhao2,¡́, Zhepeng Zhang1, Bingzhi Liu1, Jingyuan Shan1, Liang Zhao3, Mark H. R¨¹mmeli3, Xuan Gao4, Yanfeng Zhang1, Tongjun Yu2, Jingyu Sun3,4 (*), and Zhongfan Liu1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2771-3

2020-3-24

Quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Cu-dicyanobenzene coloring-triangle lattice


Yixuan Gao1, Yu-Yang Zhang1,2, Jia-Tao Sun3, Lizhi Zhang1 (*), Shengbai Zhang4, and Shixuan Du1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2772-2

2020-3-24

Fabrication of perovskite solar cell with high short-circuit current density (JSC) using moth-eye structure of SiOX


Sucheol Ju1,¡́, Minseop Byun1,¡́, Minjin Kim2,¡́, Junho Jun1, Daihong Huh1, Dong Suk Kim2, Yimhyun Jo2 (*), and Heon Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2763-3

2020-3-23

Highly sensitive tuning of lattice thermal conductivity of graphene-like borophene by fluorination and chlorination


Tingwei Li1, Ge Nie2, and Qiang Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2767-z

2020-3-22

Facile grafting strategy synthesis of single-atom electrocatalyst with enhanced ORR performance


Rui Ding1, Yide Liu1, Zhiyan Rui1, Jia Li1 (*), Jianguo Liu1 (*), and Zhigang Zou1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2768-y

2020-3-22

Understanding the role of interface in advanced semiconductor nanostructure and its interplay with wave function overlap


Chenyuan Cai1, Yunhao Zhao1, Faran Chang2, Xuebing Zhao1, Liting Yang1, Chongyun Liang1, Guowei Wang2, Zhichuan Niu2, Yi Shi3, Xianhu Liu4, Yuesheng Li1, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2764-2

2020-3-22

Formation of active oxygen species on single-atom Pt catalyst and promoted catalytic oxidation of toluene


Shunzheng Zhao1,2, Yanfeng Wen1, Xijun Liu3 (*), Xianyun Peng3, Fang L¨¹3, Fengyu Gao1, Xizhou Xie1, Chengcheng Du1, Honghong Yi1,2 (*), Dongjuan Kang1 (*), and Xiaolong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2765-1

2020-3-22

From core¨Cshell to yolk-shell: Keeping the intimately contacted interface for plasmonic metal@semiconductor nanorods toward enhanced near-infrared photoelectrochemical performance


Xiaodong Wan, Jia Liu (*), Dong Wang, Yuemei Li, Hongzhi Wang, Rongrong Pan, Erhuan Zhang, Xiuming Zhang, Xinyuan Li, and Jiatao Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2766-0

2020-3-22

Step-confined thin film growth via near-surface atom migration


Caixia Meng1,2,¡́, Junfeng Gao3,¡́, Rongtan Li1,2, Yanxiao Ning1, Yuan Chang3, Rentao Mu1 (*), Qiang Fu1 (*), and Xinhe Bao1,4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2769-x

2020-3-22

In situ assembly of magnetic nanocrystals/graphene oxide nanosheets on tumor cells enables efficient cancer therapy


Mingyang Liu1,2, Yang Lu3, Qilin Yu1,2 (*), and Shu-Hong Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2759-z

2020-3-18

Suppressed threshold voltage roll-off and ambipolar transport in multilayer transition metal dichalcogenide feed-back gate transistors


Yang Liu1,¡́, Peiqi Wang1,2,¡́, Yiliu Wang1, Yu Huang2, and Xiangfeng Duan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2760-6

2020-3-18

Chemical synthesis and coercivity enhancement of Nd2Fe14B nanostructures mediated by non-magnetic layer


Kai Zhu1,2, Junjie Xu1, Xiaobai Wang1, Wei Li1, Kesong Tian1, and Yanglong Hou1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2761-5

2020-3-18

Quantitative analysis of the intertube coupling effect on the photoluminescence characteristics of distinct (n, m) carbon nanotubes dispersed in solution


Shilong Li1,3,4, Dehua Yang1,3,4, Jiaming Cui1, Yanchun Wang1,4, Xiaojun Wei1,4,5 (*), Weiya Zhou1,3,4,5, Hiromichi Kataura6, Sishen Xie1,3,4,5, and Huaping Liu1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2762-4

2020-3-18

Confining ultrafine Li3P nanoclusters in porous carbon for high-performance lithium-ion battery anode


Eryang Mao1, Wenyu Wang1, Mintao Wan1, Li Wang2 (*), Xiangming He2, and Yongming Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2756-2

2020-3-16

InSe/hBN/graphite heterostructure for high-performance 2D electronics and flexible electronics


Liangmei Wu1,2,¡́, Jinan Shi2,¡́, Zhang Zhou1,2, Jiahao Yan1,2, Aiwei Wang1,2, Ce Bian1,2, Jiajun Ma1,2, Ruisong Ma1,2, Hongtao Liu1,2, Jiancui Chen1,2, Yuan Huang1, Wu Zhou2 (*), Lihong Bao1,2,3 (*), Min Ouyang4, Sokrates T. Pantelides5, and Hong-Jun Gao1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2757-1

2020-3-16

Porous ¦Â-cyclodextrin nanotubular assemblies enable high-efficiency removal of bisphenol micropollutants from aquatic systems


Wenya He1,2, Xiaoyan Ren1, Zhiqiang Yan1 (*), Jin Wang1,3 (*), and Lehui Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2758-0

2020-3-16

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance


Xinyuan Li1,2, Hongpan Rong1 (*), Jiatao Zhang1, Dingsheng Wang2 (*), and Yadong Li2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2755-3

2020-3-12

Pt3Ag alloy wavy nanowires as highly effective electrocatalysts for ethanol oxidation reaction


Xiaoyang Fu1, Chengzhang Wan1, Aixin Zhang1, Zipeng Zhao2, Huaixun Huyan3, Xiaoqing Pan3,4,5, Shuaijing Du1, Xiangfeng Duan1,6 (*), and Yu Huang2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2754-4

2020-3-11

Effective nanotherapeutic approach for metastatic breast cancer treatment by spplemental oxygenation and imaging-guided phototherapy


Jialing Hu, Fuan Wang, Feng Liu, Wentong Sun, Qunying Jiang, Yahua Liu, Yun Zhao, and Xiaoqing Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2753-5

2020-3-10

Effect of metallic nanoparticles on amyloid fibrils and their influence to neural cell toxicity


Marianna Barbalinardo1,¡́, Andrea Antosova2,¡́, Marta Gambucci3,¡́, Zuzana Bednarikova2, Cristiano Albonetti1, Francesco Valle1,4, Paola Sassi3, Loredana Latterini3 (*), Zuzana Gazova2,5, and Eva Bystrenova1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2748-2

2020-3-8

Present advances and perspectives of broadband photo-detectors based on emerging 2D-Xenes beyond graphene


Bing Wang1, Shipeng Zhong1, Yanqi Ge1, Huide Wang1, Xiaoling Luo2 (*), and Han Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2749-1

2020-3-8

Recent advances in photodynamic therapy based on emerging two-dimensional layered nanomaterials


Xinqiang Wu1,¡́, Xiaofeng Jiang1,¡́, Taojian Fan2,¡́, Zhiwei Zheng1, Zhaoyuan Liu1, Yubin Chen1, Liangqi Cao1, Zhongjian Xie2, Dawei Zhang1, Jiaqi Zhao2, Qiwen Wang1, Zhenhui Hunag1, Zhijian Chen1, Ping Xue1 (*), and Han Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2750-8

2020-3-8

Hierarchical peony-like FeCo-NC with conductive network and highly active sites as efficient electrocatalyst for rechargeable Zn-air battery


Yiyan Wang1, Anuj Kumar4, Mang Ma1, Yin Jia3, Yu Wang1, Ying Zhang1, Guoxin Zhang2 (*), Xiaoming Sun3, and Zifeng Yan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2751-7

2020-3-8

Temperature-sensitive polymeric nanogels encapsulating with ¦Â-cyclodextrin and ICG complex for high-resolution deep-tissue ultrasound-switchable fluorescence imaging


Ruilin Liu1,2,¡́, Tingfeng Yao1,2,¡́, Yang Liu1,2, Shuai Yu1,2, Liqin Ren1,2, Yi Hong2,3, Kytai T. Nguyen2,3, and Baohong Yuan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2752-6

2020-3-8

Moir¨¦ patterns arising from bilayer graphone/graphene superlattice


Hu Li1,2 (*), Raffaello Papadakis3, Tanveer Hussain4, Amir Karton4, and Jiangwei Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2744-6

2020-3-7

Electrical probing of carrier separation in InAs/InP/GaAsSb core-dualshell nanowires


Sedighe Salimian1 (*), Omer Arif1, Valentina Zannier1, Daniele Ercolani1, Francesca Rossi2, Zahra S. Momtaz1, Fabio Beltram1, Stefano Roddaro1,3, Francesco Rossella1 (*), and Lucia Sorba1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2745-5

2020-3-7

Modulation of tumor microenvironment by metal-organic-framework-derived nanoenzyme for enhancing nucleus-targeted photodynamic therapy


Xuemei Zeng¡́, Shuangqian Yan¡́, Peng Chen, Wei Du, and Bi-Feng Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2746-4

2020-3-7

Coupling effects in QD dimers at sub-nanometer interparticle distance


Carlo Nazareno Dibenedetto1,2,¡́, Elisabetta Fanizza1,2,¡́, Rosaria Brescia3, Yuval Kolodny4, Sergei Remennik4, Annamaria Panniello1, Nicoletta Depalo1, Shira Yochelis4, Roberto Comparelli1, Angela Agostiano1,2, Maria Lucia Curri1,2, Yossi Paltiel4, and Marinella Striccoli1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2747-3

2020-3-7

High-performance optoelectronic devices based on van der Waals vertical MoS2/MoSe2 heterostructures


Fang Li¡́, Boyi Xu¡́, Wen Yang, Zhaoyang Qi, Chao Ma, Yajuan Wang, Xuehong Zhang, Zhuoran Luo, Delang Liang, Dong Li (*), Ziwei Li (*), and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2743-7

2020-3-5

Semi-transparent, flexible, and electrically conductive silicon mesh by capillarity-driven welding of vapor-liquid-solid-grown nanowires over large areas


Thomas A. Celano, Seokhyoung Kim, David J. Hill, and James F. Cahoon (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2742-8

2020-3-5

Nanoscale image of the drug/metal mono-layer interaction: Tapping AFM-IR investigations


Natalia Piergies1 (*), Alexandre Dazzi2, Ariane Deniset-Besseau2, J¨¦r¨¦mie Mathurin2, Magdalena Oćwieja3, Czesława Paluszkiewicz1, and Wojciech M. Kwiatek1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2738-4

2020-3-4

Solvothermal-assisted assembly of MoS2 nanocages on graphene sheets to enhance the electrochemical performance of lithium-ion battery


Dafang He1, Yi Yang1, Zhenmin Liu2, Jin Shao1, Jian Wu1, Shun Wang1, Liming Shen1 (*), and Ningzhong Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2739-3

2020-3-4

Ultrastable and colorful afterglow from organic luminophores in amorphous nanocomposites: Advanced anti-counterfeiting and in vivo imaging application


Qiuqin Huang1, Heqi Gao2, Shuming Yang1, Dan Ding2 (*), Zhenghuan Lin1 (*), and Qidan Ling3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2740-x

2020-3-4

High-performance Li-ion batteries based on graphene quantum dot wrapped carbon nanotube hybrid anodes


Xuewei Zhao1, Yizeng Wu1, Yunsong Wang1, Huaisheng Wu1, Yawei Yang2, Zhipeng Wang1, Linxiu Dai1, Yuanyuan Shang2 (*), and Anyuan Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2741-9

2020-3-4

Recent advances towards single biomolecule level understanding of protein adsorption phenomena unique to nanoscale polymer surfaces with chemical variations


David H. Cho, Tian Xie, Johnson Truong, Andrew C. Stoner, and Jong-in Hahm (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2735-7

2020-3-3

Reverse immune suppressive microenvironment in tumor draining lymph nodes to enhance anti-PD1 immunotherapy via nanovaccine complexed microneedle


Zhongzheng Zhou1, Jianhui Pang1, Xuanjin Wu1, Wei Wu1, Xiguang Chen1,2, and Ming Kong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2737-5

2020-3-2

Super-assembled core-shell mesoporous silica-metal-phenolic network nanoparticles for combinatorial photothermal therapy and chemotherapy


Bo Yang1, Shan Zhou1, Jie Zeng1, Liping Zhang1, Runhao Zhang1, Kang Liang2, Lei Xie1, Bing Shao3, Shaoli Song4, Gang Huang5,6, Dongyuan Zhao1, Pu Chen7, and Biao Kong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2736-6

2020-3-2

Multi-modal anti-counterfeiting and encryption enabled through silicon-based materials featuring pH-responsive fluorescence and room-temperature phosphorescence


Jinhua Wang¡́, Bin Song¡́, Jiali Tang, Guyue Hu, Jingyang Wang, Mingyue Cui, and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2781-1

2020-2-29

On-demand production of hydrogen by reacting porous silicon nanowires with water


Rui Ning1,¡́, Yue Jiang2,¡́, Yitian Zeng1, Huaxin Gong3, Jiheng Zhao2, Jeffrey Weisse2, Xinjian Shi2, Thomas M. Gill2, and Xiaolin Zheng2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2734-8

2020-2-28

Co3(hexahydroxytriphenylene)2: A conductive metal¨Corganic framework for ambient electrocatalytic N2 reduction to NH3


Wei Xiong1, Xin Cheng1, Ting Wang2, Yongsong Luo2, Jing Feng1, Siyu Lu3, Abdullah M. Asiri4, Wei Li1 (*), Zhenju Jiang1 (*), and Xuping Sun2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2733-9

2020-2-27

Carbon nanotube-based electrodes for flexible supercapacitors


Sheng Zhu1, Jiangfeng Ni2 (*), and Yan Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2729-5

2020-2-24

Highly stretchable polymer/silver nanowires composite sensor for human health monitoring


Yanjing Zhang, Pei He (*), Meng Luo, Xiaowen Xu, Guozhang Dai, and Junliang Yang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2730-z

2020-2-24

Amalgamated gold-nanoalloys with enhanced catalytic activity for the detection of mercury ions (Hg2+) in seawater samples


Natasha Logan1, Claire McVey1, Christopher Elliott1, and Cuong Cao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2731-y

2020-2-24

In-situ growth of Ni nanoparticle-encapsulated N-doped carbon nanotubes on carbon nanorods for efficient hydrogen evolution electrocatalysis


Xiaoxiao Yan1,2, Minyi Gu2, Yao Wang2, Lin Xu2 (*), Yawen Tang2, and Renbing Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2727-7

2020-2-23

Supercritical CO2 produces the visible-light-responsive TiO2/COF heterojunction with enhanced electron-hole separation for high-performance hydrogen evolution


Lifei Liu1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Xiuniang Tan1,2, Bingxing Zhang1,2, Jinbiao Shi1,2, Xiuyan Cheng1,2, Dongxing Tan1,2, Buxing Han1,2,3, Lirong Zheng4, and Fanyu Zhang1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2728-6

2020-2-23

N-doped interconnected carbon aerogels as an efficient SeS2 host for long life Na-SeS2 batteries


Yurui Deng1, Lunlun Gong1 (*), Hoda Ahmed2, Yuelei Pan1,2, Xudong Cheng1, Siyu Zhu1, and Heping Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2726-8

2020-2-23

Scrolling bilayer WS2/MoS2 heterostructures for high-performance photo-detection


Lin Wang1, Qiuyan Yue1, Chengjie Pei1, Huacheng Fan1, Jie Dai1, Xiao Huang1 (*), Hai Li1 (*), and Wei Huang1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2725-9

2020-2-23

Enormous enhancement in electrical performance of few-layered MoTe2 due to Schottky barrier reduction induced by ultraviolet ozone treatment


Xiaoming Zheng1,2, Xueao Zhang3, Yuehua Wei2, Jinxin Liu1, Hang Yang2, Xiangzhe Zhang2, Shitan Wang1, Haipeng Xie1, Chuyun Deng2, Yongli Gao1,4, and Han Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2724-x

2020-2-23

Effects of connecting sequences of building blocks on reticular synthesis of covalent organic frameworks


De-Li Ma1,2, Cheng Qian1,2 (*), Qiao-Yan Qi2, Zhong-Ri Zhong1, Guo-Fang Jiang1 (*), and Xin Zhao2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2723-y

2020-2-20

A mini-review on rare-earth down-conversion nanoparticles for NIR-II imaging of biological systems


Yeteng Zhong and Hongjie Dai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2721-0

2020-2-18

Fabricating Pd isolated single atom sites on C3N4/rGO for heterogenization of homogeneous catalysis


Ninghua Fu1, Xiao Liang1, Zhi Li1 (*), Wenxing Chen2, Yu Wang3, Lirong Zheng4, Qinghua Zhang5, Chen Chen1, Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Lin Gu5, and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2720-1

2020-2-18

Nanomaterials for radiotherapeutics-based multimodal synergistic cancer therapy


Xi Yang1, Ling Gao1, Qing Guo2, Yongjiang Li1, Yue Ma3, Ju Yang3, Changyang Gong1 (*), and Cheng Yi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2722-z

2020-2-18

Experimental and mechanistic understanding of photo-oxidation of methanol catalyzed by CuO/TiO2-spindle nanocomposite: Oxygen vacancy engineering


Quanquan Shi1,¡́, Zhaoxian Qin3,¡́, Changlin Yu2, Ammara Waheed3, Hui Xu1, Yong Gao1, Hadi Abroshan4 (*), and Gao Li3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2719-7

2020-2-16

Enhanced photoluminescence quantum yield of MAPbBr3 nanocrystals by passivation using graphene


Youngsin Park1,¡́, Atanu Jana1,¡́, Chang Woo Myung1,¡́, Taeseung Yoon1, Geungsik Lee1, Claudius C. Kocher2, Guanhua Ying2, Vitaly Osokin2, Robert A. Taylor2 (*), and Kwang S. Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2718-8

2020-2-15

Structure regulated catalytic performance of gold nanocluster¨CMOF nanocomposites


Yanfei Zhu1,2,¡́, Xueying Qiu1,4,¡́, Shenlong Zhao1,3, Jun Guo1, Xiaofei Zhang1, Wenshi Zhao1,2, Yanan Shi1,2, and Zhiyong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2715-y

2020-2-14

Surface curvature-confined strategy to ultrasmall nickel¨Cmolybdenum sulfide nanoflakes for highly efficient deep hydrodesulfurization


Xin Kang1, Jiancong Liu1 (*), Chungui Tian1, Dongxu Wang1, Yaorui Li2, Hongyan Zhang1, Xusheng Cheng1, Aiping Wu1, and Honggang Fu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2716-x

2020-2-14

Lead halide perovskite nanowires stabilized by block copolymers for Langmuir-Blodgett assembly


Hao Liu1,3, Martin Siron1,2, Mengyu Gao2,3, Dylan Lu1,3, Yehonadav Bekenstein1,3,4, Dandan Zhang1,3, Letian Dou1,3, A. Paul Alivisatos1,2,3,4, and Peidong Yang1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2717-9

2020-2-14

A microporous aluminum-based metal-organic framework for high methane, hydrogen, and carbon dioxide storage


Bin Wang1,2, Xin Zhang2, Hongliang Huang4, Zhangjing Zhang1, Taner Yildirim3, Wei Zhou3, Shengchang Xiang1 (*), and Banglin Chen2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2713-0

2020-2-13

Separation of hexane isomers by introducing ¡°triangular-like and quadrilateral-like channels¡± in a bcu-type metal-organic framework


Dongmei Wang1,2, Xinglong Dong3, Yu Han3 (*), and Yunling Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2714-z

2020-2-13

Investigation of cubic Pt alloys for ammonia oxidation reaction


Yat Tung Chan, Kumar Siddharth, and Minhua Shao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2712-1

2020-2-12

Direct cytoplasm delivery of gold nanoparticles for real-time apoptosis detection


Qiang Li, Fengchao Wang, Jie Yang (*), and Dingbin Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2707-y

2020-2-11

Tailoring molecular island shapes: Influence of microscopic interaction on mesostructure


Simon Aeschlimann1,2, Lu Lyu4, Benjamin Stadtm¨¹ller4,5, Martin Aeschlimann4, and Angelika K¨¹hnle3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2705-0

2020-2-11

Double drumheadlike surface states in elemental group V nodal line semimetals


Yang Hang and Wanlin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2706-z

2020-2-11

Water-induced ultralong room temperature phosphorescence by constructing hydrogen-bonded networks


Ya-Chuan Liang1, Yuan Shang2, Kai-Kai Liu1 (*), Zhen Liu3, Wen-Jie Wu1, Qian Liu1, Qi Zhao1, Xue-Ying Wu1, Lin Dong1, and Chong-Xin Shan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2710-3

2020-2-11

Facile synthesis of large-area ultrathin two-dimensional supramolecular nanosheets in water


Bojian Hu1 and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2709-9

2020-2-11

Large-scale blow spinning of heat-resistant nanofibrous air filters


Ziwei Li1,¡́, Jianan Song1,¡́, Yuanzheng Long1, Chao Jia1, Zhenglian Liu2, Lei Li1, Cheng Yang1, Junchen Liu3, Sen Lin3, Haiyang Wang1, Yibo Liu1, Minghao Fang2, and Hui Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2708-x

2020-2-11

Phase transformation at controlled locations in nanowires by in-situ electron irradiation


Hongtao Zhang1, Wen Wang1, Tao Xu1, Feng Xu1 (*), and Litao Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2711-2

2020-2-11

Ternary Pt/Re/SnO2/C catalyst for EOR: Electrocatalytic activity and durability enhancement


Elżbieta Drzymała1 (*), Grzegorz Gruzeł1, Joanna Depciuch1, Miroslawa Pawlyta2, Mikołaj Donten3, and Magdalena Parlinska-Wojtan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2704-1

2020-2-9

ZIF-8/LiFePO4 derived Fe-N-P Co-doped carbon nanotube encapsulated Fe2P nanoparticles for efficient oxygen reduction and Zn-air batteries


Huihui Jin1, Huang Zhou1, Pengxia Ji1, Chengtian Zhang1, Jiahuan Luo1,3, Weihao Zeng1, Chenxi Hu1, Daping He1,2 (*), and Shichun Mu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2702-3

2020-2-8

Surface and intrinsic contributions to extinction properties of ZnSe quantum dots


Shangxin Lin1,2, Jiongzhao Li2, Chaodan Pu2, Hairui Lei2, Meiyi Zhu2, Haiyan Qin2, and Xiaogang Peng2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2703-2

2020-2-8

Self-transforming ultrathin ¦Á-Co(OH)2 nanosheet arrays from metal-organic framework modified graphene oxide with sandwich-like structure for efficient electrocatalytic oxygen evolution


Mengqiu Huang1,†, Weiwei Liu2,†, Lei Wang1, Jiwei Liu1, Guanyu Chen1, Wenbin You1, Jie Zhang1, Lijun Yuan2, Xuefeng Zhang2, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2701-4

2020-2-8

Nanoparticle-immersed paper imprinting mass spectrometry imaging reveals uptake and translocation mechanism of pesticides in plants


Xinzhou Wu1,2,¡́, Run Qin1,2,¡́, Hanxiang Wu1,2, Guangkai Yao1,2, Yue Zhang1,2, Ping Li1,2, Yizhu Xu1,2, Zhixiang Zhang1,2, Zhibin Yin3 (*), and Hanhong Xu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2700-5

2020-2-6

Carbon-coated mesoporous Co9S8 nanoparticles on reduced graphene oxide as a long-Life and high-rate anode material for potassium-ion batteries


Guangyao Ma1, Xiao Xu1, Zhenyu Feng1, Chenjing Hu1, Yansong Zhu1, Xianfeng Yang2, Jian Yang1 (*), and Yitai Qian1,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2699-7

2020-2-6

Super stable CsPbBr3@SiO2 tumor imaging reagent by stress-response encapsulation


Wentao Song1, Yiming Wang1, Bing Wang2,3,Yingfang Yao1,2,3 (*), Wenguang Wang2, Jinhui Wu2, Qing Shen4, Wenjun Luo1,2,3, and Zhigang Zou1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2697-9

2020-2-5

Modulation of the magnetic properties of gold-spinel ferrite heterostructured nanocrystals


Elvira Fantechi1 (*), Claudia Innocenti2,3, Giovanni Bertoni4,5, Claudio Sangregorio2,3, and Francesco Pineider1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2696-x

2020-2-5

Three-dimensional fuzzy graphene ultra-microelectrodes for sub-cellular electrical recordings


Sahil K. Rastogi1, Jacqueline Bliley1, Laura Matino2,3, Raghav Garg4, Francesca Santoro2, Adam W. Feinberg1,4, and Tzahi Cohen-Karni1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2695-y

2020-2-5

Metal-organic layers as reusable solid fluorination reagents and heterogeneous catalysts for aromatic fluorination


Wenjie Shi1,2, Lingzhen Zeng1, Lingyun Cao1, Ying Huang1, Cheng Wang1 (*), and Wenbin Lin2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2698-8

2020-2-5

Synergy between thermal and nonthermal effects in plasmonic photocatalysis


Xueqian Li1,†, Henry O. Everitt2,3 (*), and Jie Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2694-z

2020-2-4

Removing contaminants from transferred CVD graphene


Xiaojian Yang and Mingdi Yan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2671-6

2020-2-3

Edge induced band bending in van der Waals heterojunctions: A first principle study


Yang Ou1, Zhuo Kang1,2, Qingliang Liao1,2, Zheng Zhang1,2 (*), and Yue Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2679-y

2020-2-3

Pseudocapacitance boosted N-doped carbon coated Fe7S8 nano-aggregates as promising anode materials for lithium and sodium storage


Yanli Zhou1, Ming Zhang1, Qi Wang1, Jian Yang2, Xingyun Luo3, Yanlu Li3, Rong Du1, Xinsheng Yan1, Xueqin Sun1, Caifu Dong1, Xiaoyu Zhang1, and Fuyi Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2677-0

2020-2-3

Polymer assisted deposition of high-quality CsPbI2Br film with enhanced film thickness and stability


Jing Wei1,2, Xi Wang2, Xiangyu Sun2, Zhaofeng Yang1, Iwan Moreels3, Kun Xu2, and Hongbo Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2675-2

2020-2-3

A phenazine anode for high-performance aqueous rechargeable batteries in a wide temperature range


Tianjiang Sun1, Chang Liu1, Jiayue Wang2, Qingshun Nian1, Yazhi Feng1, Yan Zhang3, Zhanliang Tao1 (*), and Jun Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2674-3

2020-2-3

DNA origami mediated electrically connected metal-semiconductor junctions


Basu R. Aryal1, Dulashani R. Ranasinghe1, Tyler R. Westover3, Diana G. Calvopiña1, Robert C. Davis3, John N. Harb2, and Adam T. Woolley1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2672-5

2020-2-3

Effects of crystal structure on the activity of MnO2 nanorods oxidase mimics


Yanxia Meng1,4, Kunfeng Zhao2,3,4 (*), Zhaokun Zhang1,4, Peng Gao5 (*), Jing Yuan3, Ting Cai3, Qin Tong3, Gang Huang4, and Dannong He2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2680-5

2020-2-3

Layer-dependent signatures for exciton dynamics in monolayer and multilayer WSe2 revealed by fluorescence lifetime imaging measurement


Yuanshuang Liu1, Huanglong Li2, Cuicui Qiu1, Xiangmin Hu1, and Dameng Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2670-7

2020-2-3

Temperature-dependent Raman spectroscopy studies of 1-5-layer WSe2


Zhonglin Li1, Yingying Wang1 (*), Jie Jiang2, Yao Liang3, Bo Zhong4, Hong Zhang2, Kai Yu2, Guangfeng Kan2, and Mingqiang Zou5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2669-0

2020-2-3

Salt-assisted growth and ultrafast photocarrier dynamics of large-sized monolayer ReSe2


Shaolong Jiang1,¡́ (*), Jin Yang2,3,¡́, Yuping Shi1, Jing Zhao2,3, Chunyu Xie1, Liyun Zhao1, Jiatian Fu1, Pengfei Yang1, Yahuan Huan1, Qin Xie4, Huachao Jiang2, Qing Zhang1, Xianlong Wang2, Fuhai Su2 (*), and Yanfeng Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2673-4

2020-2-3

Multi-shelled CuO microboxes for carbon dioxide reduction to ethylene


Dongxing Tan1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Lei Yao4, Xiuniang Tan1,2, Xiuyan Cheng1,2, Qiang Wan1,2, Buxing Han1,2,3, Lirong Zheng4, and Jing Zhang4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2692-1

2020-2-3

Mimicking peroxidase active site microenvironment by functionalized graphene quantum dots


Qi Xin1,¡́, Xinrui Jia1,2,¡́, Asmat Nawaz1,2, Wenjing Xie1, Litao Li3, and Jian Ru Gong1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2678-z

2020-2-3

¡°Nanospace engineering¡± by the growth of nano metal-organic framework on dendritic fibrous nanosilica (DFNS) and DFNS/gold hybrids


Ngoc Minh Tran, Soeun Jung, and Hyojong Yoo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2693-0

2020-2-3

Specific photoacoustic cavitation through nucleus targeted nanoparticles for high-efficiency tumor therapy


Yuan Wang1,2,¡́, Guangle Niu3,4,¡́, Shaodong Zhai1,2, Wenjia Zhang1,2, and Da Xing1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2681-4

2020-2-3

Low Li ion diffusion barrier on low-crystalline FeOOH nanosheets and high performance of energy storage


Jien Li1, Shuang Luo1, Congcong Wang1, Qian Tang1, Yanwei Wang1, Xiangyu Han1, Hao Ran1, Jing Wan1, Xiao Gu2 (*), Xue Wang1 (*), and Chenguo Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2691-2

2020-2-3

Graphitizing N-doped mesoporous carbon nanospheres via facile single atom iron growth for highly efficient oxygen reduction reaction


Yunshi Xu1, Liping Zhu1, Xuexue Cui1, Mingyu Zhao1, Yaling Li1, Leilei Chen1,2, Weicun Jiang1, Ting Jiang1, Shuguang Yang1, and Yi Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2689-9

2020-2-3

Synthesis and electrocatalytic applications of flower-like motifs and associated composites of nitrogen-enriched tungsten nitride (W2N3)


Sha Tan1, Brian M. Tackett2, Qun He2, Ji Hoon Lee2, Jingguang G. Chen2,3 (*), and Stanislaus S. Wong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2687-y

2020-2-3

Subcellular chemical imaging of structurally similar acridine drugs by near-field laser desorption/laser postionization mass spectrometry


Xiaoling Cheng1,¡́, Zhibin Yin1,¡́, Liu Rong1, and Wei Hang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2686-z

2020-2-3

Superatomic Au13 clusters ligated by different N-heterocyclic carbenes and their ligand-dependent catalysis, photoluminescence, and proton sensitivity


Hui Shen1, Sijin Xiang1, Zhen Xu1, Chen Liu2, Xihua Li1, Cunfa Sun1, Shuichao Lin1, Boon K. Teo1, and Nanfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2685-0

2020-2-3

PLGA nanodepots co-encapsulating prostratin and anti-CD25 enhance primary natural killer cell antiviral and antitumor function


Elizabeth E. Sweeney1,¡́, Preethi B. Balakrishnan1,¡́, Allison B. Powell2, Allan Bowen1, Indra Sarabia3, Rachel A. Burga1, R. Brad Jones4, Alberto Bosque3, C. Russell Y. Cruz1,2, and Rohan Fernandes1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2684-1

2020-2-3

Intrinsic defects in biomass-derived carbons facilitate electroreduction of CO2


Mengjie Chen1, Shuai Wang1, Haiyan Zhang1, Ping Zhang1, Ziqi Tian2 (*), Min Lu1 (*), Xiaoji Xie1 (*), Ling Huang1, and Wei Huang1,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2683-2

2020-2-3

From biomimicry to bioelectronics: Smart materials for cardiac tissue engineering


Olurotimi A. Bolonduro1,¡́, Breanna M. Duffy1,¡́, Akshita A. Rao1, Lauren D. Black1,2, and Brian P. Timko1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2682-3

2020-2-3

Gold nanoparticles doped metal-organic frameworks as near-infrared light-enhanced cascade nanozyme against hypoxic tumors


Xinli Liu, Yongchun Pan, Jingjing Yang, Yanfeng Gao, Ting Huang, Xiaowei Luan£¬ Yuzhen Wang (*), and Yujun Song (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2668-1

2020-1-20

Screwdriver-like Pd-Ag heterostructures formed via selective deposition of Ag on Pd nanowires as efficient photocatalysts for solvent-free aerobic oxidation of toluene


Caihong He1, Lingli Yu1, Na Lu1, Wenjing Wang1, Wei Chen1 (*), Shaojie Lu1, Yun Yang1, Dekun Ma1, and Shaoming Huang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2667-2

2020-1-19

A general strategy for bimetallic Pt-based nano-branched structures as highly active and stable oxygen reduction and methanol oxidation bifunctional catalysts


Wenjuan Lei1,2,4,¡́, Menggang Li2,¡́, Lin He2, Xun Meng2, Zijie Mu3, Yongsheng Yu1,2 (*), Frances M. Ross4 (*), and Weiwei Yang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2666-3

2020-1-19

Engineering crystal phase of polytypic CuInS2 nanosheets for enhanced photocatalytic and photoelectrochemical performance


He Li1, Wenjiang Li1 (*), Wei Li1, Minfang Chen1, Rony Snyders2,3, Carla Bittencourt2, and Zhihao Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2665-4

2020-1-19

Progress in transdermal drug delivery systems for cancer therapy


Tianyue Jiang1, Guo Xu1, Guojun Chen2,3, Yu Zheng1, Bingfang He1 (*), and Zhen Gu2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2664-5

2020-1-17

A mini-review on recent progress of new sensitizers for luminescence of lanthanide doped nanomaterials


Hongxin Zhang, Zi-Han Chen, Xuan Liu, and Fan Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2661-8

2020-1-16

ALD growth of ultra-thin Co layers on the topological insulator Sb2Te3


Emanuele Longo1,2 (*), Roberto Mantovan1 (*), Raimondo Cecchini1, Michael D. Overbeek3, Massimo Longo1, Giovanna Trevisi4, Laura Lazzarini4, Graziella Tallarida1, Marco Fanciulli2, Charles H. Winter3, and Claudia Wiemer1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2657-4

2020-1-16

Stimuli-responsive combination therapy of cisplatin and Nrf2 siRNA for improving antitumor treatment of osteosarcoma


Ting-Ting Gu1,¡́, Chengjun Li2,¡́ (*), Yurui Xu1,¡́, Lei Zhang1, Xue Shan1, Xinyu Huang1, Leilei Guo1, Kerong Chen1, Xiaojian Wang3, Haixiong Ge1 (*), and Xinghai Ning1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2660-9

2020-1-16

Self-aligned on-chip coupled photonic devices using individual cadmium sulfide nanobelts


Jacob S. Berger, Ho-Seok Ee, Mingliang Ren, Daksh Agarwal, Wenjing Liu, and Ritesh Agarwal (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2663-6

2020-1-16

Multiaxially-stretchable kirigami-patterned mesh design for graphene sensor devices


Hyo Chan Lee1,¡́, Ezekiel Y. Hsieh1,¡́, Keong Yong1, and SungWoo Nam1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2662-7

2020-1-16

Probing temperature-dependent interlayer coupling in a MoS2/h-BN heterostructure


Hamin Park, Gwang Hyuk Shin, Khang June Lee, and Sung-Yool Choi (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2658-3

2020-1-16

Shape anisotropic Fe3O4 nanotubes for efficient microwave absorption


Jialiang Pan1,2, Honggui Guo2, Min Wang1, Hui Yang2, Haowen Hu1, Peng Liu1, and Hongwei Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2656-5

2020-1-13

Non-contact cylindrical rotating triboelectric nanogenerator for harvesting kinetic energy from hydraulics


Nan Zhang1,¡́, Cheng Qin1,¡́, Tianxing Feng1, Jun Li2, Zhirui Yang1, Xiupeng Sun1, Erjun Liang1, Yanchao Mao1 (*), and Xudong Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2654-7

2020-1-13

Effective shape-controlled synthesis of gallium selenide nanosheets by vapor phase deposition


Lilan Tan1, Qingbo Liu1, Yufeng Ding1, Xiaogang Lin2, Wei Hu2 (*), Meng-Qiu Cai1,3, and Hong Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2653-8

2020-1-13

Dynamics of exciton energy renormalization in monolayer transition metal disulfides


Jiaxin Zhao1,¡́, Weijie Zhao1,¡́, Wei Du1, Rui Su1, and Qihua Xiong1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2652-9

2020-1-13

Direct aerobic oxidation of monoalcohol and diols to acetals using tandem Ru@MOF catalysts


Songwei Zhang1,3, Jerry Pui Ho Li1, Jingpeng Zhao2, Dan Wu2, Biao Yuan1, Willinton Yesid Hern¨¢ndez2, Wen-Juan Zhou2, Tao He1,4, Yi Yu1, Yong Yang1 (*), Vitaly Ordomsky2 (*), and Tao Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2651-x

2020-1-13

Synergetic catalysis enhancement between H2O2 and TiO2 with single-electron-trapped oxygen vacancy


Zhijiao Wu1,¡́, Kai Guo1,4,¡́, Shuang Cao1 (*), Wenqing Yao3 (*), and Lingyu Piao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2650-y

2020-1-9

In situ construction of porous hierarchical (Ni3−xFex)FeN/Ni heterojunctions toward efficient electrocatalytic oxygen evolution


Minglei Yan1, Kun Mao1, Peixin Cui2, Chi Chen3, Jie Zhao1, Xizhang Wang1, Lijun Yang1, Hui Yang3, Qiang Wu1 (*), and Zheng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2649-4

2020-1-9

Catalytically active interfaces in titania nanorod-supported copper catalysts for CO oxidation


Wasim U. Khan1, Season S. Chen2, Daniel C. W. Tsang2, Wey Yang Teoh3, Xijun Hu4, Frank L. Y. Lam4 (*), and Alex C.K. Yip1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2647-6

2020-1-9

Multifunctional oxygen-enriching nano-theranostics for cancer-specific magnetic resonance imaging and enhanced photodynamic/photothermal therapy


Li Zhang1,¡́, Zhe Yang1,¡́, Jinghua Ren4, Li Ba4, Wenshan He2 (*), and Chun-Yuen Wong1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2646-7

2020-1-8

A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes


David Sichen Wu1, Guangmin Zhou1, Eryang Mao2, Yongming Sun2 (*), Bofei Liu1, Li Wang3, Jiangyan Wang1, Feifei Shi1, and Yi Cui1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2645-8

2020-1-8

Rational structural design to realize high-performance SiOx@C anode material for lithium ion batteries


Zhaolin Li1, Hailei Zhao1,2 (*), Jie Wang1,2, Tianhou Zhang1, Boyang Fu1, Zijia Zhang1, and Xin Tao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2644-9

2020-1-8

Micro or nano: Evaluation of biosafety and biopotency of magnesium metal organic framework-74 with different particle sizes


Zhou Zhu1,¡́, Shaokang Jiang1,¡́, Yanhua Liu1,¡́, Xiaomeng Gao1, Shanshan Hu1, Xin Zhang1, Chao Huang2, Qianbing Wan1, Jian Wang1 (*), and Xibo Pei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2642-y

2020-1-6

Excipient-free porphyrin/SN-38 based nanotheranostics for drug delivery and cell imaging


Ye Yuan1,2,¡́, Ruonan Bo2,3,¡́, Di Jing2,4, Zhao Ma2, Zhongling Wang2,5, Tzu-yin Lin6, Lijie Dong1, Xiangdong Xue2,7 (*), and Yuanpei Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2641-z

2020-1-6

Temperature-and thickness-dependence of robust out-of-plane ferroelectricity in CVD grown ultrathin van der Waals ¦Á-In2Se3 layers


Weng Fu Io, Shuoguo Yuan, Sin Yi Pang, Lok Wing Wong, Jiong Zhao, and Jianhua Hao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2640-0

2020-1-4

Niobium doping induced mirror twin boundaries in MBE grown WSe2 monolayers


Bo Wang1,2, Yipu Xia3, Junqiu Zhang3, Hannu-Pekka Komsa4 (*), Maohai Xie3, Yong Peng1, and Chuanhong Jin2,1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2639-6

2020-1-4

Dynamic observation of in-plane h-BN/graphene heterostructures growth on Ni(111)


Wei Wei1,¡́, Jiaqi Pan1,¡́, Chanan Euaruksakul2, Yang Yang3, Yi Cui1 (*), Qiang Fu3, and Xinhe Bao3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2638-7

2020-1-4

Phosphorus-doping activates carbon nanotubes for efficient electroreduction of nitrogen to ammonia


Lu-Pan Yuan1,2, Ze-Yuan Wu1,2, Wen-Jie Jiang1 (*), Tang Tang1,2, Shuai Niu1,2, and Jin-Song Hu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2637-8

2020-1-4

Hydrogel-based artificial enzyme for combating bacteria and accelerating wound healing


Hao Qiu1,2, Fang Pu1 (*), Zhengwei Liu1,3, Xuemeng Liu1,2, Kai Dong1, Chaoqun Liu1, Jinsong Ren1,2 (*), and Xiaogang Qu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2636-9

2020-1-2

Emerging wet electrohydrodynamic approaches for versatile bioactive 3D interfaces


Mehmet Berat Taskin2, Lasse Hyldgaard Klausen2, Mingdong Dong2, and Menglin Chen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2635-x

2020-1-2

Complementary doping of van der Waals materials through controlled intercalation for monolithically integrated electronics


Ming Ke, Huu Duy Nguyen, Hang Fan, Man Li, Huan Wu, and Yongjie Hu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2634-y

2020-1-2

Long-term live-cell microscopy with labeled nanobodies delivered by laser-induced photoporation


Jing Liu1, Tim Hebbrecht2, Toon Brans1, Eef Parthoens3,4,5, Saskia Lippens3,4,5, Chengnan Li6, Herlinde De Keersmaecker1,8, Winnok H. De Vos7, Stefaan C. De Smedt1,8, Rabah Boukherroub6, Jan Gettemans2, Ranhua Xiong1, and Kevin Braeckmans1,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2633-z

2020-1-2

Multiaxial electrospun generation of hollow graphene aerogel spheres for broadband high-performance microwave absorption


Tian Li1, Dandan Zhi1, Yao Chen1, Bing Li2, Zuowan Zhou1, and Fanbin Meng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2632-0

2020-1-2

Graphene oxide as a photocatalytic nuclease mimicking nanozyme for DNA cleavage


Jinyi Zhang1, Shihong Wu2, Lingzi Ma1, Peng Wu2 (*), and Juewen Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2629-8

2019-12-31

Bio-inspired micro/nanostructures for flexible and stretchable electronics


Hongbian Li1, Suye Lv1,2, and Ying Fang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2628-9

2019-12-31

Real-time in situ magnetic measurement of the intracellular biodegradation of iron oxide nanoparticles in a stem cell-spheroid tissue model


Aurore Van de Walle1 (*), Alexandre Fromain1, Anouchka Plan Sangnier1,2, Alberto Curcio1, Luc Lenglet3, Laurence Motte2 (*), Yoann Lalatonne2,4 (*), and Claire Wilhelm1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2631-1

2019-12-31

Boosting electrocatalytic water splitting via metal-metalloid combined modulation in quaternary Ni-Fe-P-B amorphous compound


Wukui Tang, Xiaofang Liu (*), Ya Li, Yanhui Pu, Yao Lu, Zhiming Song, Qiang Wang, Ronghai Yu (*), and Jianglan Shui (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2627-x

2019-12-27

Hierarchical coupling effect in hollow Ni/NiFe2O4-CNTs microsphere via spray-drying for enhanced oxygen evolution electrocatalysis


Xuefeng Yu1,¡́, Guanyu Chen1,¡́, Yizhe Wang2, Jiwei Liu3, Ke Pei1, Yunhao Zhao1, Wenbin You1, Lei Wang1, Jie Zhang1, Linshen Xing1, Jingjun Ding1, Guangzhou Ding1, Min Wang1 (*), and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2626-y

2019-12-27

In situ fluorinated solid electrolyte interphase towards long-life lithium metal anodes


Shan-Min Xu1,2,¡́, Hui Duan2,3,¡́, Ji-Lei Shi2,3, Tong-Tong Zuo2,3, Xin-Cheng Hu2,3, Shuang-Yan Lang2,3, Min Yan2, Jia-Yan Liang2,3, Yu-Guo Yang1, Qing-Hua Kong1 (*), Xing Zhang2,3 (*), and Yu-Guo Guo2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2625-z

2019-12-27

Stable wide-temperature and low volume expansion Al batteries: Integrating few-layer graphene with multifunctional cobalt boride nanocluster as positive electrode


Li-Li Chen1,2,3,¡́, Na Li1,2,3,¡́, Huifeng Shi5, Yuefei Zhang5, Wei-Li Song1,2 (*), Shuqiang Jiao1,4 (*), Haosen Chen1, 2, and Daining Fang1,2,6


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2624-0

2019-12-27

Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM


Kai Yang1,¡́, Langlang Jia1,¡́, Xinhua Liu2, Zijian Wang1, Yan Wang1, Yiwei Li1, Haibiao Chen1, Billy Wu2, Luyi Yang1 (*), and Feng Pan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2623-1

2019-12-23

Unadulterated carbon as robust multifunctional electrocatalyst for overall water splitting and oxygen transformation


Fantao Kong, Yu Qiao, Chaoqi Zhang, Xiaohong Fan, Aiguo Kong (*), and Yongkui Shan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2622-2

2019-12-23

Silver nanoparticles-decorated and mesoporous silica coated single-walled carbon nanotubes with an enhanced antibacterial activity for killing drug-resistant bacteria


Yu Zhu¡́, Jia Xu¡́, Yanmao Wang, Cang Chen, Hongchen Gu, Yimin Chai (*), and Yao Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2621-3

2019-12-23

Carbon nanostructure morphology templates nanocomposites for phosphoproteomics


Susy Piovesana1, Daniel Iglesias2, Manuel Melle-Franco3, Slavo Kralj4, Chiara Cavaliere1, Michele Melchionna2, Aldo Lagan¨¤1,5, Anna L. Capriotti1 (*), and Silvia Marchesan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2620-4

2019-12-23

Activating proper inflammation for wound-healing acceleration via mesoporous silica nanoparticle tissue adhesive


Zhao Pan1, Kai-Run Zhang3, Huai-Ling Gao1, Yong Zhou3, Bei-Bei Yan1, Chi Yang2, Zhi-yuan Zhang2, Liang Dong1, Si-Ming Chen1, Rui Xu3, Duo-Hong Zou2,3 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2619-x

2019-12-23

Nanoscale resistive switching devices for memory and computing applications


Seung Hwan Lee, Xiaojian Zhu, and Wei D. Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2616-0

2019-12-21

A non-rigid shift of band dispersions induced by Cu intercalation in 2H-TaSe2


Pengdong Wang1,¡́, Rashid Khan1,¡́, Zhanfeng Liu1, Bo Zhang1, Yuliang Li1, Sheng Wang1, Yunbo Wu1, Hongen Zhu1, Yi Liu1, Guobin Zhang1, Dayong Liu2, Shuangming Chen1 (*), Li Song1 (*), and Zhe Sun1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2613-3

2019-12-21

One-step rapid synthesis, crystal structure and 3.3 microseconds long excited-state lifetime of Pd1Ag28 nanocluster


Xinzhang Lin1,4, Hengjiang Cong2, Keju Sun3, Xuemei Fu1,4, Wanchao Kang5, Xiuli Wang5, Shengye Jin6, Ren¡¯an Wu7, Chao Liu1 (*), and Jiahui Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2615-1

2019-12-21

Boride-based electrocatalysts: Emerging candidates for water splitting


Zhijie Chen1, Xiaoguang Duan2, Wei Wei1, Shaobin Wang2, Zejie Zhang3, and Bing-Jie Ni1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2618-y

2019-12-21

UV illumination enhanced desorption of oxygen molecules from monolayer MoS2 surface


Yuhang Wang1 (*), Zhiquan He1, Jinbing Zhang1, Hao Liu1, Xubo Lai2, Boyang Liu2, Yibao Chen2, Fengping Wang1 (*), and Liuwan Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2614-2

2019-12-21

Thickness-dependent wrinkling of PDMS films for programmable mechanochromic responses


Zhiwei Li, Yun Liu, Melinda Marin, and Yadong Yin (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-020-2617-z

2019-12-21

Electrostabilized homogeneous dispersion of boron nitride nanotubes in wide-range of solvents achieved by surface polarity modulation through pyridine attachment


Mi Se Chang1,2, Min-Sun Jang1, Sangsun Yang1, Jihun Yu1, Taehoon Kim3, Sedong Kim4, Hyomin Jeong4, Chong Rae Park2 (*), and Jae Won Jeong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2612-4

2019-12-17

Synthesis and transformation of zero-dimensional Cs3BiX6 (X = Cl, Br) perovskite-analogue nanocrystals


Hanjun Yang1, Tong Cai1, Exian Liu2, Katie Hills-Kimball1, Jianbo Gao2, and Ou Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2611-5

2019-12-17

Porous Pt nanoframes decorated with Bi(OH)3 as highly efficient and stable electrocatalyst for ethanol oxidation reaction


Xiaolei Yuan1,¡́, Bei Jiang5,¡́, Muhan Cao2,¡́, Congyang Zhang2, Xiaozhi Liu3,4, Qinghua Zhang3, Fenglei Lyu2, Lin Gu3,4 (*), and Qiao Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2609-z

2019-12-16

Room-temperature photodeposition of conformal transition metal based cocatalysts on BiVO4 for enhanced photoelectrochemical water splitting


Lu Wang, Tao Zhang, Jinzhan Su (*), and Liejin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2605-3

2019-12-16

Metal-organic frameworks nanoswitch: Toward photo-controllable endo/lysosomal rupture and release for enhanced cancer RNA interference


Gan Lin1,2,¡́, Yang Zhang1,¡́, Long Zhang1,¡́, Junqing Wang1, Ye Tian1, Wen Cai1, Shangui Tang1, Chengchao Chu1, JiaJing Zhou3, Peng Mi4, Xiaoyuan Chen5, and Gang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2606-2

2019-12-16

Self-assembled core¨Cshell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solar-to-vapor generation


Xing Zhao, Xiang-Jun Zha, Li-Sheng Tang, Jun-Hong Pu, Kai Ke, Rui-Ying Bao, Zheng-ying Liu, Ming-Bo Yang, and Wei Yang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2608-0

2019-12-16

PCN-Fe(III)-PTX nanoparticles for MRI guided high efficiency chemo-photodynamic therapy in pancreatic cancer through alleviating tumor hypoxia


Tao Zhang1,¡́, Zhenqi Jiang2,3,¡́, Libin Chen4,¡́, Chunshu Pan2, Shan Sun2, Chuang Liu2, Zihou Li2, Wenzhi Ren2 (*), Aiguo Wu2 (*), and Pintong Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2610-6

2019-12-16

Photodeposition fabrication of hierarchical layered Co-doped Ni oxyhydroxide (NixCo1−xOOH) catalysts with enhanced electrocatalytic performance for oxygen evolution reaction


Liang-ai Huang, Zhishun He, Jianfeng Guo, Shi-en Pei, Haibo Shao, and Jianming Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2607-1

2019-12-16

Interlayer-expanded MoS2 assemblies for enhanced electrochemical storage of potassium Ions


Sijia Di, Pan Ding, Yeyun Wang, Yunling Wu, Jun Deng, Lin Jia, and Yanguang Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2604-4

2019-12-12

VO2¡¤0.2H2O nanocuboids anchored onto graphene sheets as the cathode material for ultrahigh capacity aqueous zinc ion batteries


Dedong Jia1 (*), Kun Zheng1, Ming Song2, Hua Tan3, Aitang Zhang1, Lihua Wang1, Lijun Yue1, Da Li1, Chenwei Li1 (*), and Jingquan Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2603-5

2019-12-12

NaV6O15: A promising cathode material for insertion/extraction of Mg2+ with excellent cycling performance


Dongzheng Wu1, Jing Zeng1, Haiming Hua1, Junnan Wu1, Yang Yang2 (*), and Jinbao Zhao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2602-6

2019-12-12

GSH-triggered sequential catalysis for tumor imaging and eradication based on star-like Au/Pt enzyme carrier system


Amin Zhang1,2, Qian Zhang1,2, Gabriel Alfranca1,4, Shaojun Pan2,3, Zhicheng Huang1,2, Jin Cheng1,2, Qiang Ma5, Jie Song1,2, Yunxiang Pan1,2, Jian Ni1,2, Lijun Ma6 (*), and Daxiang Cui1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2591-5

2019-12-12

FeOOH quantum dots decorated graphene sheet: An efficient electrocatalyst for ambient N2 reduction


Xiaojuan Zhu1,2,¡́, Jinxiu Zhao1,¡́, Lei Ji1, Tongwei Wu1, Ting Wang1, Shuyan Gao3, Abdulmohsen Ali Alshehri4, Khalid Ahmed Alzahrani4, Yonglan Luo2, Yimo Xiang5, Baozhan Zheng6 (*), and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2600-8

2019-12-9

(Metal yolk)/(porous ceria shell) nanostructures for high-performance plasmonic photocatalysis under visible light


Nina Jiang1,3,¡́ (*), Danyang Li1,¡́, Lili Liang1,¡́, Qing Xu1, Lei Shao2, Shi-Bin Wang1,3, Aizheng Chen1,3, and Jianfang Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2599-x

2019-12-9

Direct optical-structure correlation in atomically thin dichalcogenides and heterostructures


Akshay Singh, Hae Yeon Lee, and Silvija Gradečak (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2601-7

2019-12-9

Embedding ultrasmall Ag nanoclusters in Luria-Bertani extract via light irradiation for enhanced antibacterial activity


Ziping Wang1,2, Yushuang Fang1, Xianfeng Zhou3, Zhibo Li3, Haiguang Zhu1, Fanglin Du1, Xun Yuan1 (*), Qiaofeng Yao4 (*), and Jianping Xie4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2598-y

2019-12-6

Highly conductive dodecaborate/MXene composites for high performance supercapacitors


Zhenxing Li1 (*), Chang Ma1, Yangyang Wen1, Zhiting Wei1, Xiaofei Xing1, Junmei Chu1, Chengcheng Yu1, Kaili Wang2, and Zhao-Kui Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2597-z

2019-12-6

Wireless phototherapeutic contact lenses and glasses with red light-emitting diodes


Young-Geun Park1,2,¡́, Eunkyung Cha1,2,¡́, Hyeon Seok An1,2, Kyoung-Pil Lee3, Myoung Hoon Song4, Hong Kyun Kim3 (*), and Jang-Ung Park1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2595-1

2019-12-3

Highly dispersed Co-Mo sulfide nanoparticles on reduced graphene oxide for lithium and sodium ion storage


Yuqing Liao1, Chun Wu2, Yaoyang Zhong1, Min Chen1, Luyang Cai1, Huirong Wang1, Xiang Liu1,3,4 (*), Guozhong Cao5 (*), and Weishan Li1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2594-2

2019-12-3

In situ observation of temperature-dependent atomistic and mesoscale oxidation mechanisms of aluminum nanoparticles


Jing Gao, Jingyuan Yan, Beikai Zhao, Ze Zhang, and Qian Yu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2593-3

2019-12-3

Molecular imaging of advanced atherosclerotic plaques with folate receptor-targeted 2D nanoprobes


Zhide Guo1,¡́, Liu Yang2,¡́, Mei Chen3,4,¡́, Xuejun Wen1, Huanhuan Liu1, Jingchao Li1, Duo Xu1, Yuanyuan An2, Changrong Shi1, Jindian Li1, Xinhui Su5, Zijing Li1, Ting Liu1, Rongqiang Zhuang1, Nanfeng Zheng4 (*), Haibo Zhu2 (*), and Xianzhong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2592-4

2019-12-2

Origin of inhomogeneity in spark plasma sintered bismuth antimony telluride thermoelectric nanocomposites


Enzheng Shi1,2,¡́, Shuang Cui3,¡́, Nicholas Kempf4, Qingfeng Xing2, Thomas Chasapis5, Huazhang Zhu1, Zhe Li1, Je-Hyeong Bahk6, Jeffery Snyder5, Yanliang Zhang4, Renkun Chen3, and Yue Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2590-6

2019-12-2

Graphitic carbon nitride with different dimensionalities for energy and environmental applications


Qiang Hao1, Guohua Jia2, Wei Wei1, Ajayan Vinu3, Yuan Wang4, Hamidreza Arandiyan5, and Bing-Jie Ni1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2589-z

2019-11-30

Mitigation of voltage decay in Li-rich layered oxides as cathode materials for lithium-ion batteries


Wenhui Hu1, Youxiang Zhang1,2 (*), Ling Zan1, and Hengjiang Cong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2588-1

2019-11-30

Combining STM imaging and local manipulation to probe the high dose oxidation structure of the Si(111)-7¡Á7 surface


Dogan Kaya1,2, Richard J. Cobley3 (*), and Richard E. Palmer3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2587-1

2019-11-30

Spatial Raman mapping investigation of SERS performance related to localized surface plasmons


Yansheng Liu1,2 and Feng Luo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2586-2

2019-11-29

A prospective future towards bio/medical technology and bioelectronics based on 2D vdWs heterostructures


Guru Prakash Neupane1,¡́ (*), Linglong Zhang1,¡́, Tanju Yildirim1, Kai Zhou2, Bowen Wang1, Yilin Tang1, Wendi Ma1, Yunzhou Xue3 (*), and Yuerui Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2585-3

2019-11-28

Scanning tunneling spectroscopic study of monolayer 1T-TaS2 and 1T-TaSe2


Haicheng Lin1,¡́,Wantong Huang1,¡́, Kun Zhao1, Shuang Qiao1, Zheng Liu2, Jian Wu1, Xi Chen1 (*), and Shuai-Hua Ji1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2584-4

2019-11-28

Ultrahigh sensitive near-infrared photodetectors based on MoTe2/germanium heterostructure


Wenjie Chen1,2, Renrong Liang1,2 (*), Shuqin Zhang1,2, Yu Liu1,2, Weijun Cheng1,2, ChuanchuanSun3, and Jun Xu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2583-5

2019-11-28

Engineering defects and adjusting electronic structure on S doped MoO2 nanosheets toward highly active hydrogen evolution reaction


Shuo Geng1, 2, Yequn Liu3, Yong Sheng Yu1, 2 (*), Weiwei Yang2 (*), and Haibo Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2582-6

2019-11-27

High-performance transparent conducting films of long single-walled carbon nanotubes synthesized from toluene alone


Er-Xiong Ding, Aqeel Hussain, Saeed Ahmad, Qiang Zhang (*), Yongping Liao, Hua Jiang, and Esko I. Kauppinen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2581-7

2019-11-27

Nano-enabled cellular engineering for bioelectric studies


Jiuyun Shi1, Clementene Clayton1, and Bozhi Tian1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2580-8

2019-11-26

Solid-solution alloy nanoclusters of the immiscible gold-rhodium system achieved by a solid ligand-assisted approach for highly efficient catalysis


Xinchun Yang1,2, Zhangpeng Li1, Mitsunori Kitta1, Nobuko Tsumori3, Wenhan Guo4, Zitao Zhang4, Jianbo Zhang5, Ruqiang Zou4 (*), and Qiang Xu1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2579-1

2019-11-26

Transformation between nanosheets and nanowires structure in MnO2 upon providing Co2+ ions and applications for microwave absorption


Lulu Song, Yuping Duan (*), Jia Liu, and Huifang Pang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2578-2

2019-11-26

Enhanced linear magneto-resistance near the Dirac point in topological insulator Bi2(Te1−xSex)3 nanowires


LingNan Wei1,2, ZhenHua Wang1,2 (*), ZhiDong Zhang1,2 , Chieh-Wen Liu3, and Xuan P. A. Gao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2577-3

2019-11-26

Ultrasonication-assisted and gram-scale synthesis of Co-LDH nanosheet aggregates for oxygen evolution reaction


Tian-Jiao Wang1,¡́, Xiaoyang Liu1,¡́, Ying Li2, Fumin Li2, Ziwei Deng1 (*), and Yu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2575-5

2019-11-22

In situ dynamics response mechanism of the tunable length-diameter ratio nanochains for excellent microwave absorber


Wenbin You, Ke Pei, Liting Yang, Xiao Li, Xiaofeng Shi, Xuefeng Yu, Huiqiao Guo, and Renchao Che (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2574-6

2019-11-21

Fishbone-like platinum-nickel nanowires as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation


Jinquan Chang1,2, Luting Song1, Yuanqing Xu1, Yanhong Ma1, Cheng Liang1, Wenyu Jiang1, and Yong Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2573-7

2019-11-21

Gate length dependent transport properties of in-plane core-shell nanowires with raised contacts


Alexandre Bucamp1, Christophe Coinon1, David Troadec1, Sylvie Lepilliet1, Gilles Patriarche2, Xavier Wallart1, and Ludovic Desplanque1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/ 10.1007/s12274-019-2572-8

2019-11-21

Highly effective H2/D2 separation in a stable Cu-based metal-organic framework


Yanan Si1,3, Xiang He2 (*), Jie Jiang2, Zhiming Duan2, Wenjing Wang1, and Daqiang Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2571-9

2019-11-18

Multicolor carbon dots with concentration-tunable fluorescence and solvent-affected aggregation states for white light-emitting diodes


Fanyong Yan1 (*), Yingxia Jiang1, Xiaodong Sun1, Junfu Wei1 (*), Liang Chen2, and Yuyang Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2569-3

2019-11-14

Living electronics


Yixin Zhang, Leo (Huan-Hsuan) Hsu, and Xiaocheng Jiang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2570-x

2019-11-14

Cell vibron polariton resonantly self-confined in the myelin sheath of nerve


Bo Song1 (*) and Yousheng Shu2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2568-4

2019-11-12

Regulating lithium nucleation and growth by zinc modified current collectors


Na Zhang1, Seung-Ho Yu1,2 (*), and H¨¦ctor D. Abruña1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2567-5

2019-11-11

Blue emitting CsPbBr3 perovskite quantum dot inks obtained from sustained release tablets


Hewei Yang1,2, Yaqing Feng1,2, Zhiyu Tu1, Kuo Su1,2, Xiaozhi Fan3, Bingjie Liu1, Zhiping Shi1,2, Yuzhe Zhang1,2, Chenyang Zhao1, and Bao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2566-6

2019-11-11

Highly stable lithium anode enabled by self-assembled monolayer of dihexadecanoalkyl phosphate


Lei Zheng1,2, Feng Guo1,2, Tuo Kang2, Jin Yang2, Ya Liu2, Wei Gu2, Yanfei Zhao3, Hongzhen Lin2, Yanbin Shen2 (*), Wei Lu2, and Liwei Chen2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2565-7

2019-11-7

Vapor growth of WSe2/WS2 heterostructures with stacking dependent optical properties


Xueping Wu¡́, Xiao Wang¡́, Honglai Li, Zhouxiaosong Zeng, Biyuan Zheng, Danliang Zhang, Fang Li, Xiaoli Zhu, Ying Jiang (*), and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2564-8

2019-11-7

Mechanical force-induced assembly of one-dimensional nanomaterials


Shiting Wu1,2, Yuanyuan Shang3, and Anyuan Cao2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2560-z

2019-11-5

Bottom-up fabrication of graphitic carbon nitride nanosheets modified with porphyrin via covalent bonding for photocatalytic H2 evolution


Shufang Tian, Sudi Chen, Xitong Ren, Ronghui Cao, Haiyan Hu, and Feng Bai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2562-x

2019-11-5

Amorphous MoS2 confined in nitrogen-doped porous carbon for improved electrocatalytic stability toward hydrogen evolution reaction


Shaojie Lu1, Wenjing Wang1, Shengshuang Yang1, Wei Chen1 (*), Zhongbin Zhuang3, Wenjing Tang1, Caihong He1, Jiajing Qian1, Dekun Ma1, Yun Yang1, and Shaoming Huang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2563-9

2019-11-5

Water-induced hydrogenation of graphene/metal interfaces at room temperature: insights on water intercalation and identification of sites for water splitting


Guangyu He1, Qi Wang1, Hak Ki Yu2, Daniel Far¨ªas3,4, Yingchun Liu1 (*), and Antonio Politano5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2561-y

2019-11-5

A mini review on two-dimensional nanomaterial assembly


Zhiwei Fang1,¡́, Qiyu Xing2,¡́, Desiree Fernandez1, Xiao Zhang1, and Guihua Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2559-5

2019-11-2

Drain-engineered carbon-nanotube-film field-effect transistors with high performance and ultra-low current Lleakage


Lijun Liu, Chenyi Zhao, Li Ding, Lian Mao Peng (*), and Zhiyong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2558-6

2019-11-2

Electronic structure of exfoliated millimeter-sized monolayer WSe2 on silicon wafer


Wenjuan Zhao1,2, Yuan Huang1,2 (*), Cheng Shen1,2, Cong Li1,2,Yongqing Cai1,2, Yu Xu1,2, Hongtao Rong1,2, Qiang Gao1,2, Yang Wang1,2, Lin Zhao1, Lihong Bao1, Qingyan Wang1, Guangyu Zhang1, Hongjun Gao1,2, Zuyan Xu3, Xingjiang Zhou1,2,4,5 (*), and Guodong Liu1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2557-7

2019-11-2

Controlled oxidation of Ni for stress-free hole transport layer of large-scale perovskite solar cells


Seongha Lee1, Hee-Suk Roh1, Gill Sang Han2 (*), and Jung-Kun Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2556-8

2019-11-2

Magnetically recyclable Sm2Co17/Cu catalyst to chemoselectively reduce the 3-nitrostyrene into 3-vinylaniline under room temperature


Zhenhui Ma1, Hu Liu2, and Ming Yue1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2555-9

2019-10-29

Biocompatible carbon dots with low-saturation-intensity and high-photobleaching-resistance for STED nanoscopy imaging of the nucleolus and tunneling nanotubes in living cells


Hao Li1 ¡́, Shuai Ye1 ¡́, Jiaqing Guo1, Huibo Wang2, Wei Yan1 (*), Jun Song1 (*), and Junle Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2554-x

2019-10-28

Angular dependence of nanoparticle generation in the matrix assembly cluster source


Maria Chiara Spadaro1,†, Junlei Zhao2, William D. Terry3, Jian Liu3,4, Feng Yin5, Flyura Djurabekova2, and Richard E. Palmer1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2553-y

2019-10-28

In vivo and in situ real-time fluorescence imaging of peripheral nerves in the NIR-II window


Zhujun Feng1,¡́, Yimeng, Yang2,¡́, Jian Zhang2,¡́,Kan Wang3,¡́,Yunxia Li2, Heng Xu4, Zhen Wang5, Ewelina Biskup6, Shixian Dong1, Xing Yang7, Yuefeng Hao7 (*), Jun Chen2 (*), and Yan Wo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2552-z

2019-10-25

Confining MOF-derived SnSe nanoplatelets in nitrogen-doped graphene cages via direct CVD for durable sodium ion storage


Chen Lu1,¡́, Zhenzhu Li1,¡́, Zhou Xia1, Haina Ci1,2, Jingsheng Cai1, Yingze Song1, Lianghao Yu1, Wanjian Yin1, Shixue Dou3, Jingyu Sun1,2 (*), and Zhongfan Liu1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2551-0

2019-10-24

Development of a homogenous assay based on fluorescent imprinted nanoparticles for analysis of nitroaromatic compounds


Asma Elbelazi1,2, Francesco Canfarotta3 (*), Joanna Czulak3, Michael J. Whitcombe1, Sergey Piletsky1, and Elena Pilestka1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2550-1

2019-10-23

Radioiodinated tyrosine based carbon dots with efficient renal clearance for single photon emission computed tomography of tumor


Nian Liu1,2,3,¡́, Yiyue Shi1,¡́, Jingru Guo1, Hai Li4, Qiang Wang5, Menglin Song3, Zhiyuan Shi3, Le He4, Xinhui Su5, Jin Xie6, and Xiaolian Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2549-7

2019-10-22

One-step synthesis of thermally stable artificial multienzyme cascade system for efficient enzymatic electrochemical detection


Xiqing Cheng1, Jinhong Zhou1, Jiayu Chen1, Zhaoxiong Xie1,2, Qin Kuang1 (*), and Lansun Zheng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2548-8

2019-10-19

Superior wide-temperature lithium storage in a porous cobalt vanadate


Haoliang Chen1, Dan Yang1, Xueye Zhuang1, Dong Chen1, Weiling Liu2, Qi Zhang1, Huey Hoon Hng2, Xianhong Rui1,3 (*), Qingyu Yan2 (*), and Shaoming Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2547-9

2019-10-17

Co-delivery of PARP and PI3K inhibitors by nanoscale metal¨Corganic frameworks for enhanced tumor chemoradiation


Megan J. Neufeld1 (*), Allison N. DuRoss1, Madeleine R. Landry1, Hayden Winter2, Andrea M. Goforth2, and Conroy Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2544-z

2019-10-17

A novel chitosan nanocapsule for enhanced skin penetration of cyclosporin A and effective hair growth in vivo


Jin Sil Lee1,2,¡́, Youngmin Hwang2,¡́, Hyeryeon Oh1,2, Sunghyun Kim1, Jin-Hwa Kim3, Jeung-Hoon Lee3, Yong Chul Shin3,4, Giyoong Tae2 (*), and Won Il Choi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2546-x

2019-10-17

A flutter-effect-based triboelectric nanogenerator for breeze energy collection from arbitrary directions and self-powered wind speed sensor


Jie Hu, Xianjie Pu, Hongmei Yang, Qixuan Zeng, Qian Tang, Dazhi Zhang, Chenguo Hu, and Yi Xi (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2545-y

2019-10-17

Unexpected intercalation-dominated potassium storage in WS2 as a potassium-ion battery anode


Yuhan Wu1, Yang Xu2 (*), Yueliang Li3, Pengbo Lyu4, Jin Wen5, Chenglin Zhang1, Min Zhou1, Yaoguo Fang1, Huaping Zhao1, Ute Kaiser3, and Yong Lei1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2543-0

2019-10-15

Single and multi domain buckled germanene phases on Al(111) surface


Dmitriy A. Muzychenko1 (*), Sergey I. Oreshkin2, Vladimir I. Panov1, Chris Van Haesendonck3, and Andrey I. Oreshkin1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2542-1

2019-10-12

All-in-one theranostic nanoplatform with controlled drug release and activated MRI tracking functions for synergistic NIR-II hyperthermia-chemotherapy of tumors


Xianguang Ding1,†, Haitao Zhao2, Chunyan Li1,3, Qiangbin Wang1,3, and Jiang Jiang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2540-3

2019-10-10

Photo-thermoelectric effect induced electricity in stretchable graphene-polymer nanocomposites for ultrasensitive strain sensing


Ding Zhang1,4, Yiding Song1,4, Lu Ping1,4, Suwen Xu1,4, De Yang2 (*), Yuanhao Wang3 (*), and Ya Yang1,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2541-2

2019-10-10

Carbon confinement synthesis of interlayer-expanded and sulfur-enriched MoS2+x nanocoating on hollow carbon spheres for advanced Li-S batteries


Wenda Li, Dezhu Wang, Zihao Song, Zhijiang Gong, Xiaosong Guo, Jing Liu, Zhonghua Zhang (*), and Guicun Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2536-z

2019-10-9

Carbon nanotube micropillars trigger guided growth of complex human neural stem cells networks


Gabriela S. Lorite1 (*), Laura Ylä-Outinen2, Lauriane Janssen1, Olli Pitkänen1, Tiina Joki2, Janne T. Koivisto3, Minna Kellomäki3, Robert Vajtai4, Susanna Narkilahti2 and Krisztian Kordas1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2533-2

2019-10-9

3D printing of living bacteria electrode


Megan C. Freyman¡́, Tianyi Kou¡́, Shanwen Wang, and Yat Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2534-1

2019-10-9

A DNA origami plasmonic sensor with environment-independent read-out


Valentina Masciotti1,2 (*), Luca Piantanida1,†, Denys Naumenko1,3, Heinz Amenitsch4, Mattia Fanetti5, Matjaž Valant5,6, Dongsheng Lei7, Gang Ren7, and Marco Lazzarino1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2535-0

2019-10-9

Rational design of phosphorus-doped cobalt sulfides electrocatalysts for hydrogen evolution


Guoxing Qu1, Tianli Wu2, Yanan Yu1, Zekang Wang1, Yang Zhou1, Zhendong Tang3, and Qin Yue1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2538-x

2019-10-9

Immobilizing palladium nanoparticles on boron-oxygen-functionalized carbon nanospheres towards efficient hydrogen generation from formic acid


Shan Zhong1,2, Nobuko Tsumori3, Mitsunori Kitta1, and Qiang Xu1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2539-9

2019-10-9

Direct synthesis of L10-FePt nanoparticles from single-source bimetallic complex and their electrocatalytic applications in oxygen reduction and hydrogen evolution reactions


Zhengong Meng1,¡́, Fei Xiao2,¡́, Zhuoxun Wei1, Xuyun Guo4, Ye Zhu4, Yurong Liu1, Guijun Li5, Zhen-Qiang Yu1 (*), Minhua Shao2 (*), and Wai-Yeung Wong3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2537-y

2019-10-9

Polydopamine and ammonium bicarbonate coated and doxorubicin loaded hollow cerium oxide nanoparticles for synergistic tumor therapy


Keqiang Xu1,2, Yan Cheng1 (*), Jiao Yan1, Yanlin Feng1,2, Runxiao Zheng1,2, Xiaqing Wu1,2, Yanjing Wang1,2, Panpan Song1,2, and Haiyuan Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2532-3

2019-9-29

Defect-density control of Platinum-based nanoframes with high-index facets for enhanced electrochemical properties


Shaohan Yang1, Shuna Li1, Lianghao Song1, Yipin Lv1 (*), Zhongyao Duan1, Chunsheng Li1, Raphael Francesco Praeg2, Daowei Gao1,3 (*), and Guozhu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2530-5

2019-9-29

Reduced graphene oxide-supported CoP nanocrystals confined in porous nitrogen-doped carbon nanowire for highly enhanced lithium/sodium storage and hydrogen evolution reaction


Xiaojun Zhao, Dan Luo, Yan Wang, and Zhihong Liu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2529-y

2019-9-29

Co0.85Se hollow spheres constructed of ultrathin 2D mesoporous nanosheets as a novel bifunctional-electrode for supercapacitor and water splitting


Nadeem Hussain1,3, Fangfang Wu4, Liqiang Xu1,2 (*), and Yitai Qian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2528-z

2019-9-29

Resolution and contrast enhancement of laser-scanning multiphoton microscopy using thulium-doped upconversion nanoparticles


Aleksey B. Kostyuk1, Artem D. Vorotnov1, Andrey V. Ivanov2, Arthur B. Volovetskiy1, Aleksandr V. Kruglov1, Lyudmila M. Sencha1, Liuen Liang3, Evgenii L. Guryev1, Vladimir A. Vodeneev1, Sergey M. Deyev4, Yiqing Lu3, and Andrei V. Zvyagin1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2527-0

2019-9-29

PdAg bimetallic electrocatalyst for highly selective reduction of CO2 with low COOH* formation energy and facile CO desorption


Rui Lin1,¡́, Xuelu Ma2,¡́, Weng-Chon Cheong1, Chao Zhang1, Wei Zhu3, Jiajing Pei3, Kaiyue Zhang4, Bin Wang5, Shiyou Liang6, Yuxi Liu4, Zhongbin Zhuang3, Rong Yu6, Hai Xiao1 (*), Jun Li1, Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Chen Chen1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2526-1

2019-9-29

Cyclodextrin conjugated ferritin nanocages reduce intracellular cholesterol level in foam cells


Samyukta Ravishankar and Sierin Lim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2525-2

2019-9-24

Surface depletion field in 2D perovskite microplates: Structural phase transition, quantum confinement and stark effect


Wancai Li1, Chen Fang1, Haizhen Wang2, Shuai Wang1, Junze Li1, Jiaqi Ma1, Jun Wang1, Hongmei Luo2 (*), and Dehui Li1 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2524-3

2019-9-23

Dimensional characterization of cadmium selenide nanocrystals via indirect Fourier transform evaluation of small-angle X-ray scattering data


Julian Cedric Porsiel1,2, Bilal Temel1, Alfred Schirmacher2, Egbert Buhr2,3, and Georg Garnweitner1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2523-4

2019-9-23

Anisotropies of the g-factor tensor and diamagnetic coefficient in crystal-phase quantum dots in InP nanowires


Shiyao Wu1,2, Kai Peng1,2, Sergio Battiato3, Valentina Zannier3, Andrea Bertoni4, Guido Goldoni4,5, Xin Xie1,2, Jingnan Yang1,2, Shan Xiao1,2, Chenjiang Qian1,2, Feilong Song1,2, Sibai Sun1,2, Jianchen Dang1,2, Yang Yu1,2, Fabio Beltram3, Lucia Sorba3, Ang Li6, Beibei Li1, Francesco Rossella3, and Xiulai Xu1,2,7 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2521-6

2019-9-20

Rational design of nitrogen doped hierarchical porous carbon for optimized zinc-ion hybrid supercapacitors


Penggao Liu1, Yang Gao2, Yangyang Tan3, Weifang Liu1, Yanping Huang1, Jun Yan1 (*), and Kaiyu Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2522-5

2019-9-20

Graphene quantum dots rescue protein dysregulation of pancreatic ¦Â-cells exposed to human islet amyloid polypeptide


Ava Faridi1, Yunxiang Sun2,3, Monika Mortimer4, Ritchlynn R. Aranha5, Aparna Nandakumar1, Yuhuan Li1, Ibrahim Javed1, Aleksandr Kakinen1, Qingqing Fan1, Anthony W. Purcell5, Thomas P. Davis1,6 (*), Feng Ding3 (*), Pouya Faridi5 (*), and Pu Chun Ke1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2520-7

2019-9-16

A scalable bioinspired polydopamine-Cu ions interfacial layer for high performance lithium metal anode


Qianqian Meng1,2, Huimin Zhang1, Yue Liu1,2, Shaobo Huang1,2, Tianzhu Zhou1, Xiaofei Yang1,3, Biyan Wang2, Wenfeng Zhang1, Hai Ming1, Yu Xiang1, Meng Li1, Gaoping Cao1, Yaqin Huang1, Li-zhen Fan2, Hao Zhang1 (*), and Yuepeng Guan3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2519-0

2019-9-16

Dual pH-responsive ¡°charge-reversal like¡± gold nanoparticles to enhance tumor retention for chemo-radiotherapy


Zhang Xiaolei1,¡́, Zhang Chuangnian2,¡́, Cheng Mingbo1, Zhang Yahui1, Wang Wei1, and Yuan Zhi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2518-1

2019-9-16

Butterfly-wing hierarchical metallic glassy nanostructure for surface enhanced Raman ccattering


Hongyu Jiang1,2, Jing Li3, Chengrong Cao1, Xiaozhi Liu1,2, Ming Liu1,2, Yutian Shen1,2, Yanhui Liu1,4, Qinghua Zhang1,4, Weihua Wang1,2,4, Lin Gu1,2,4 (*), and Baoan Sun1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2517-2

2019-9-16

Carbon-nanoparticle-assisted growth of high quality bilayer WS2 by atmospheric pressure chemical vapor deposition


Jieyuan Liang1, Lijie Zhang1 (*), Xiaoxiao Li1, Baojun Pan1, Tingyan Luo1, Dayan Liu1, Chao Zou1, Nannan Liu1, Yue Hu1, Keqin Yang1, and Shaoming Huang1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2516-3

2019-9-16

External-force-driven solution epitaxy of large-area 2D organic single crystals for high-performance field-effect transistors


Jinwen Wang, Wei Deng, Wei Wang, Ruofei Jia, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie (*), and Xiaohong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2515-4

2019-9-4

Large-scale highly ordered periodic Au nano-discs/graphene and graphene/Au nanoholes plasmonic substrates for surface-enhanced Raman scattering


Yansheng Liu and Feng Luo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2514-5

2019-9-4

Selective growth of wide band gap atomically thin Sb2O3 inorganic molecular crystal on WS2


Guangzhuang Sun1,¡́, Bo Li2,¡́, Shifa Wang3, Zhengwei Zhang1, Jia Li1, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-9-3

2D nanoplate assembled nitrogen doped hollow carbon sphere decorated with Fe3O4 as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction and Zn-air batteries


Yanqiang Li1,¡́ (*), Huiyong Huang1,¡́, Siru Chen3 (*), Xin Yu1, Chao Wang1, and Tingli Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2512-7

2019-9-2

Enhanced CH4 selectivity in CO2 photocatalytic reduction over carbon quantum dots decorated and oxygen doping g-C3N4


Qian Li1,2, Songcan Wang3, Zhuxing Sun4, Qijun Tang1,2, Yiqiu Liu1,2, Lianzhou Wang3 (*), Haiqiang Wang1,2 (*), and Zhongbiao Wu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2509-2

2019-8-27

Decorating CoSe2 hollow nanospheres on reduced graphene oxide as advanced sulfur host material for performance enhanced lithium-sulfur batteries


Liang Chen1,2 (*), Weiwei Yang 2, Jianguo Liu 2, and Yong Zhou2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2508-3

2019-8-27

Special interstitial route can transport nanoparticles to the brain bypassing the blood-brain barrier


Nan Hu1,2,3,¡́, Xiaoli Shi1,2,¡́ (*), Qiang Zhang1,2, Wentao Liu1,2, Yuting Zhu1,2, Yuqing Wang1,2, Yi Hou4, Yinglu Ji1, Yupeng Cao1,2, Qian Zeng1,2, Zhuo Ao1,2, Quanmei Sun1,2, Xiaohan Zhou1,2, Xiaochun Wu1, and Dong Han1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2510-9

2019-8-27

Wavy PtCu alloy nanowire networks with abundant surface defects enhanced oxygen reduction reaction


Dahui Fang1,2,¡́, Lei Wan3,¡́, Qike Jiang4, Hongjie Zhang1, Xuejun Tang1,2, Xiaoping Qin1, Zhigang Shao1 (*), and Zidong Wei5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2511-8

2019-8-27

High-throughput droplet microfluidic synthesis of hierarchical metal-organic framework nanosheet microcapsules


Songting Wu1, Zhong Xin1, Shicheng Zhao1 (*), and Shengtong Sun2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2507-4

2019-8-27

Self-powered electrochemical system by combining Fenton reaction and active chlorine generation for organic contaminant treatment


Yawei Feng1,2,¡́, Kai Han1,2,¡́, Tao Jiang1,2,¡́, Zhenfeng Bian3, Xi Liang1,2, Xia Cao1,2 (*), Hexing Li4 (*), and Zhong Lin Wang1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2506-5

2019-8-23

One-step growth of large-area silicon nanowire fabrics for high-performance multifunctional wearable sensors


Bing-Chang Zhang, Jian-Sheng Jie (*), Zhi-Bin Shao, Si-Yi Huang, Le He (*), and Xiao-Hong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2505-6

2019-8-20

Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate


Zhihong Zhang1,2, Xiaozhi Xu1,3, Ruixi Qiao1, Junjiang Liu4, Yuxia Feng1, Zhibin Zhang1, Peizhao Song1, Muhong Wu1,5, Lan Zhu6, Xuelin Yang1, Peng Gao1, Lei Liu4, Jie Xiong7, Enge Wang1,2,5, and Kaihui Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2503-8

2019-8-17

Wafer-scale MOCVD growth of monolayer MoS2 on sapphire and SiO2


Huanyao Cun1 (*), Michal Macha1, HoKwon Kim2,3, Ke Liu1, Yanfei Zhao2,3, Thomas Lagrange4, Andras Kis2,3, and Aleksandra Radenovic1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2502-3

2019-8-17

Au-catalysed free-standing wurtzite structured InAs nanosheets grown by MBE


Qiang Sun1, Han Gao1, Xiaomei Yao1,2,3, Kun Zheng4, Pingping Chen2, Wei Lu2, and Jin Zou1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2504-7

2019-8-17

A facile method to fabricate high-quality perovskite nanocrystals based on single crystal powder


Jin-Feng Liao¡́, Yi-Xin Chen¡́, Jun-Hua Wei, Ya-Ting Cai, Xu-Dong Wang, Yang-Fan Xu, and Dai-Bin Kuang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2501-x

2019-8-14

Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer


Haowei Xu1, Jian Zhou2, Yifei Li3, R. Jaramillo3, and Ju Li1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2500-y

2019-8-7

Replacing PVP by macrocycle cucurbit[6]uril to cap sub-5 nm Pd nanocubes as highly active and durable catalyst for ethanol electrooxidation


Dongshuang Wu1,†, Minna Cao1 (*), and Rong Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2499-0

2019-8-7

Spherical to truncated octahedral shape transformation of palladium nanocrystals driven by e-beam in aqueous solution


Yingying Jiang1,2 (*), Xiao Li1, Xiaoming Ma1, Haifeng Wang1, Hui Zhang1, Zheng Liu3, Ze Zhang1, and Chuanhong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2498-1

2019-7-31

A direct H2O2 production based on hollow porous carbon sphere-sulfur nanocrystal composites by confinement effect as oxygen reduction electrocatalysts


Guanyu Chen1, Jiwei Liu3, Qingqing Li1, Pengfei Guan2, Xuefeng Yu1, Linshen Xing1, Jie Zhang1, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2496-3

2019-7-30

Valleytronics in transition metal dichalcogenides materials


Yanping Liu1,¡́ (*), Yuanji Gao1,¡́, Siyu Zhang1,¡́, Jun He1, Juan Yu2, and Zongwen Liu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2497-2

2019-7-30

The role of phase impurities and lattice defects on the electron dynamics and photochemistry of CuFeO2 solar photocathodes


Elizabeth A. Fugate1, Somnath Biswas1, Matthew C. Clement1, Minkyu Kim2, Dongjoon Kim2, Aravind Asthagiri2 (*), and L. Robert Baker1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2493-6

2019-7-29

Multifunctional core-shell-like nanoarchitectures for hybrid supercapacitors with high capacity and long-term cycling durability


S. Chandra Sekhar1, Goli Nagaraju1,2, Bhimanaboina Ramulu1, Sk. Khaja Hussain1, D. Narsimulu1, and Jae Su Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2492-7

2019-7-29

A facile method to synthesize water-soluble Pd8 nanoclusters unraveling the catalytic mechanism of p-nitrophenol to p-aminophenol


Pan An1,2, Rajini Anumula1, Chaonan Cui1, Yang Liu1, Fei Zhan3, Ye Tao3, and Zhixun Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2491-8

2019-7-29

Iron sulfides with dopamine-derived carbon coating as superior performance anodes for sodium-ion batteries


Aihua Jin1,2,¡́, Seung-Ho Yu3,¡́, Jae-Hyuk Park1,2, Seok Mun Kang1,2, Mi-Ju Kim1,2, Tae-Yeol Jeon4, Junyoung Mun5 (*), and Yung-Eun Sung1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2495-4

2019-7-29

Comprehensive study of a versatile polyol synthesis approach for cathode materials for Li-ion batteries


Hyeseung Chung1, Antonin Grenier2, Ricky Huang1, Xuefeng Wang1, Zachary Lebens-Higgins3, Jean-Marie Doux1, Shawn Sallis4, Chengyu Song5, Peter Ercius5, Karena Chapman2, Louis F. J. Piper3, Hyung-Man Cho1, Minghao Zhang1 (*), and Ying Shirley Meng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2494-5

2019-7-29

Metal-organic frameworks-derived nitrogen-doped carbon supported nanostructured PtNi catalyst for enhanced hydrosilylation of 1-octene


Junfeng Wen1,2, Yuanjun Chen2, Shufang Ji2 (*), Jian Zhang2, Dingsheng Wang2, and Yadong Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2490-9

2019-7-25

Optically tunable fluorescent carbon nanoparticles and their application in fluorometric sensing of copper ions


Minhuan Lan1,2,†, Shaojing Zhao1,2,†, Shuilin Wu1, Xiaofang Wei3, Yanzhao Fu2, Juanjuan Wu4, Pengfei Wang3 (*), and Wenjun Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2489-2

2019-7-22

Novel fibronectin-targeted nanodisk drug delivery system displayed superior efficacy against prostate cancer compared with nanospheres


Luyao Wang, Bingjie Zhou, Shiqi Huang, Mengke Qu, Qing Lin, Tao Gong, Yuan Huang, Xun Sun, Qin He, Zhirong Zhang, and Ling Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2488-3

2019-7-22

Phase-controlled synthesis of thermally stable nitrogen-doped carbon supported iron catalysts for highly efficient Fischer-Tropsch synthesis


Jin Hee Lee1,2, Hack-Keun Lee1, Dong Hyun Chun1,3, Hyunkyung Choi4, Geun Bae Rhim1, Min Hye Youn1, Heondo Jeong1, Shin Wook Kang1, Jung-Il Yang1, Heon Jung1, Chul Sung Kim4 (*), and Ji Chan Park1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2487-4

2019-7-22

Low-temperature crystalline lead-free piezoelectric thin films grown on 2D perovskite nanosheet for flexible electronic device applications


Jong-Hyun Kim1, Sang Hyo Kweon2,3, and Sahn Nahm1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2486-5

2019-7-22

Spatially-controlled porous nanoflake arrays derived from MOFs: An efficiently long-life oxygen electrode


Hao Gong1,2, Tao Wang1 (*), Hairong Xue1, Xueyi Lu3, Wei Xia1, Li Song1, Songtao Zhang4, Jianping He1 (*), and Renzhi Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2480-y

2019-7-19

Macroscopic Ag nanostructure array patterns with high-density hot-spots for reliable and ultra-sensitive SERS substrates


Taeksu Lee, Soongeun Kwon, Sanghee Jung, Hyungjun Lim, and Jae-Jong Lee (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2484-7

2019-7-19

In situ TEM observation of neck formation during oriented attachment of PbSe nanocrystals


Yu Wang1,2, Xinxing Peng1,3, Alex Abelson4, Bing-Kai Zhang1, Caroline Qian4, Peter Ercius5, Lin-Wang Wang1, Matt Law4, and Haimei Zheng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2483-8

2019-7-17

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)


Anthony Curto1,¡́, Zhaozong Sun2,¡́, Jonathan Rodr¨ªguez-Fern¨¢ndez2, Liang Zhang1, Ayush Parikh1, Ting Tan1, Jeppe V. Lauritsen2, and Aleksandra Vojvodic1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2474-9

2019-7-16

Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells


Qiqi Zhang1,¡́, Jialong Liu2,¡́, Tianyu Xia3 (*), Jie Qi1, Haochang Lyu1, Baoyuan Luo1, Rongming Wang4, Yizhong Guo5, Lihua Wang5, and Shouguo Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2479-4

2019-7-16

Assembly of carbon nanodots in graphene-based composite for flexible electro-thermal heater with ultrahigh efficiency


Xin Meng1, Tianxing Chen1, Yao Li1, Siyuan Liu1, Hui Pan1, Yuning Ma2 (*), Zhixin Chen3, Yanping Zhang4, and Shenmin Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2476-7

2019-7-16

MoS2 dual-gate transistors with electrostatically doped contacts


Fuyou Liao1, ¡́, Yaocheng Sheng1, ¡́, Zhongxun Guo1, Hongwei Tang1, Yin Wang1, Lingyi Zong1, Xinyu Chen1, Antoine Riaud1, Jiahe Zhu3, Yufeng Xie1, Lin Chen1, Hao Zhu1, Qingqing Sun1, Peng Zhou1, Xiangwei Jiang4, Jing Wan2 (*), Wenzhong Bao1 (*), and David Wei Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2478-5

2019-7-16

A stable artificial protective layer for high capacity dendrite-free lithium metal anode


Zhipeng Wen, Yueying Peng, Jianlong Cong, Haiming Hua, Yingxin Lin, Jian Xiong, Jing Zeng, and Jinbao Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2481-x

2019-7-16

Polarity control of carrier injection for nanowire feedback field-effect transistors


Doohyeok Lim and Sangsig Kim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2477-6

2019-7-16

Safety-reinforced rechargeable Li-CO2 battery based on a composite solid state electrolyte


Rui Wang, Xuejing Zhang, Yichao Cai, Qingshun Nian, Zhanliang Tao (*), and Jun Chen


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2482-9

2019-7-16

N-doped carbon shell encapsulated PtZn intermetallic nanoparticles as highly efficient catalysts for fuel cells


Yakun Xue1, Huiqi Li1, Xieweiyi Ye1, Shuangli Yang1, Zhiping Zheng1, Xiao Han1, Xibo Zhang1, Luning Chen1, Zhaoxiong Xie1,2, Qin Kuang1 (*), and Lansun Zheng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2473-x

2019-7-8

Magnetic logic inverter from crossed structures of defect-free graphene with large unsaturated room temperature negative magnetoresistance


Chao Feng1,¡́, Junxiang Xiang1,¡́, Ping Liu1,¡́, Xiangqi Wang2, Jianlin Wang3, Guojing Hu1, Meng Huang1, Zhi Wang1, Zengming Zhang4, Yuan Liu5, Yalin Lu1,3 (*), and Bin Xiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2472-y

2019-7-8

Monolithic integration of flexible lithium-ion battery on a plastic substrate by printing methods


Zhenxuan Zhao and Huaqiang Wu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2471-z

2019-7-8

A novel synthesis strategy to improve cycle stability of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 at high cut-off voltages through core-shell structuring


Kang Wu1,¡́, Qi Li1,¡́, Rongbin Dang1, Xin Deng1, Minmin Chen1, Yu Lin Lee2, Xiaoling Xiao1 (*), and Zhongbo Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2469-6

2019-7-2

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives


Rajesh Kumar1 (*), Sumanta Sahoo2, Ednan Joanni3, Rajesh Kumar Singh4, Ram Manohar Yadav5, Rajiv Kumar Verma6, Dinesh Pratap Singh7, Wai Kian Tan8, Angel P¨¦rez del Pino9, Stanislav A. Moshkalev10, and Atsunori Matsuda1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2467-8

2019-7-1

Ionic liquids produce heteroatom-doped Pt/TiO2 nanocrystals for efficient photocatalytic hydrogen production


Xiuniang Tan1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Dongxing Tan1,2, Jinbiao Shi1,2, Xiuyan Cheng1,2, Fanyu Zhang1,2, Lifei Liu1,2, Bingxing Zhang1,2, Zhuizhui Su1,2, and Buxing Han1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2466-9

2019-6-28

Construction of RNA nanotubes


Hui Li1,2,¡́, Shaoying Wang1,3,¡́, Zhouxiang Ji1,¡́, Congcong Xu1, Lyudmila S. Shlyakhtenko4, and Peixuan Guo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2463-z

2019-6-18

Nanotechnology based CRISPR/Cas9 system delivery for genome editing: Progress and prospect


Huan Deng1, Wei Huang2, and Zhiping Zhang1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2465-x

2019-6-18

Encapsulating maytansinoid in pH-sensitive nanocarriers: the importance of using extremely potent cytotoxic agents and fast release for nanomedicine to achieve tumor elimination


Bo Dai1,¡́, Xingyu Wu1,¡́, Christopher J. Butch2,¡́, Jianquan Wang2, Gee Young Lee3, Shuming Nie4, Qian Lu2 (*), Yiqing Wang2 (*), and Yitao Ding1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2464-y

2019-6-18

In situ fabrication of organic electrochemical transistors on a microfluidic chip


Jianlong Ji1,2, Mangmang Li1, Zhaowei Chen3, Hongwang Wang1, Xiaoning Jiang2, Kai Zhuo1, Ying Liu1, Xing Yang4, Zhen Gu3, Shengbo Sang1 (*), and Yang Shu5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2462-0

2019-6-12

Vesicular Li3V2(PO4)3/C hollow mesoporous microspheres as an efficient cathode material for lithium-ion batteries


Hongxia Sun, Haoran Du, Mengkang Yu, Kuangfu Huang, Nan Yu, and Baoyou Geng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2461-1

2019-6-7

Modulating the photoelectrons of g-C3N4 via coupling MgTi2O5 as appropriate platform for visible-light-driven photocatalytic solar energy conversion


Jiaxin Shen1, Yanzhen Li1, Haoying Zhao1, Kai Pan1, Yang Qu1 (*), Guofeng Wang1,2 (*), and Dingsheng Wang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2460-2

2019-6-7

Function-regeneration of non-porous hydrolyzed-MOF-derived materials


Yo Chan Jeong1, Jin Weon Seo2, Jae Ho Kim1, Seunghoon Nam3, Min Chang Shin2, Young Shik Cho1, Jin Syul Byeon2, Chong Rae Park1 (*), and Seung Jae Yang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2459-8

2019-6-6

Porous-hollow nanorods constructed from alternate intercalation of carbon and MoS2 monolayers for lithium and sodium storage


Laiying Jing1, Gang Lian1 (*), Junru Wang2, Mingwen Zhao2, Xizheng Liu3, Qilong Wang4, Deliang Cui1 (*), and Ching-Ping Wong5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2458-9

2019-6-6

Confirming nonthermal plasmonic effects enhance CO2 methanation on Rh/TiO2 catalysts


Xueqian Li1, Henry O. Everitt2,3 (*), and Jie Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2457-x

2019-6-6

Revealing the hidden performance of metal phthalocyanines for CO2 reduction electrocatalysis by hybridization with carbon nanotubes


Zhan Jiang1,2, Yang Wang1,2 (*), Xiao Zhang2, Hongzhi Zheng2, Xiaojun Wang2, and Yongye Liang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2455-z

2019-6-5

Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications


Zhaoyang Qi, Xianwei Fu, Tiefeng Yang, Dong Li, Peng Fan, Honglai Li, Feng Jiang, Lihui Li, Ziyu Luo, Xiujuan Zhuang, and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2454-0

2019-6-5

Growth of 12-inch uniform monolayer graphene film on molten glass and its application in PbI2-based photodetector


Zhaolong Chen1,4, Haina Ci1,4, Zhenjun Tan1,4, Zhipeng Dou3, Xu-dong Chen1, Bingzhi Liu1,4, Ruojuan Liu1,4, Li Lin1,4, Lingzhi Cui1,4, Peng Gao3,5, Hailin Peng1,4,5, Yanfeng Zhang2,5 (*), and Zhongfan Liu1,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2453-1

2019-6-5

Weakened interlayer coupling in two-dimensional MoSe2 flakes with screw dislocations


Xiangzhuo Wang1, Huixia Yang1,2, Rong Yang3, Qinsheng Wang1,2, Jingchuan Zheng1, Lu Qiao1, Xianglin Peng1, Yongkai Li1, Dongyun Chen1, Xiaolu Xiong1,2, Junxi Duan1,2, Guangyu Zhang3, Jie Ma1, Junfeng Han1,2 (*), Wende Xiao1,2 (*), and Yugui Yao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2456-y

2019-6-5

Zinc-substituted hemoglobin with specific drug binding sites and fatty acid resistance ability for enhanced photodynamic therapy


Yiting Xu1,¡́, Jiamei Xu1,¡́, Xiaoxiao Hu1,¡́, Xin Xia1, Qian Dong1, Zhangkun Liu1, Zhuo Chen1 (*), and Weihong Tan1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2452-2

2019-6-4

Amine-rich carbon nitride nanoparticles: synthesis, covalent functionalization with proteins and application in a fluorescence quenching assay


Gabriele Capilli, Simone Cavalera, Laura Anfossi (*), Cristina Giovannoli, Marco Minella (*), Claudio Baggiani, and Claudio Minero


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2449-x

2019-6-3

Ni-based cathode materials for Na-ion batteries


Chenglong Zhao1,2, Yaxiang Lu1,2 (*), Liquan Chen1, and Yong-Sheng Hu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-6-3

Explaining the influence of dopant concentration and excitation power density on the luminescence and brightness of ¦Â-NaYF4:Yb3+,Er3+ nanoparticles: Measurements and simulations


Martin Kaiser1, Christian W¨¹rth1, Marco Kraft1, Tero Soukka2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2450-4

2019-6-3

High temperature performance of coaxial h-BN/CNT wires above 1,000 ¡æ : Thermionic electron emission and thermally activated conductivity


Xinhe Yang1, Peng Liu1 (*), Duanliang Zhou1, Feng Gao2, Xinhe Wang3, Shiwei Lv1, Zi Yuan1, Xiang Jin1, Wei Zhao1, Haoming Wei1, Lina Zhang1, Jiandong Gao2, Qunqing Li1, Shoushan Fan1, and Kaili Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2447-z

2019-5-27

Large-area patterning of substrate-conformal MoS2 nano-trenches


Christian Martella1,2 (*), Luca Ortolani3 (*), Elena Cianci1, Alessio Lamperti1, Vittorio Morandi3, and Alessandro Molle1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2446-0

2019-5-27

Diameter dependent doping in horizontally aligned high-density N-doped SWNT arrays


Pan Li1, Yiming Li1, Xiao Zhang2, Jun Chen1, Yingwen Cheng3, Yi Li1, Yanwen Ma1 (*), and Jie Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2445-1

2019-5-27

All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator


Ming Li1, Yang Jie1, Li-Hua Shao3, Yilin Guo1, Xia Cao1,2 (*), Ning Wang2 (*), and Zhong Lin Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2443-3

2019-5-21

Improving the cycle stability of FeCl3-graphite intercalation compounds by polar Fe2O3 trapping in lithium-ion batteries


Zheng Li1,2,¡́, Chengzhi Zhang1,2,¡́, Fei Han1,2 (*), Fuquan Zhang1,2, Dianwu Zhou3, Shaohua Xu2, Hongbo Liu1,2 ,Xuanke Li1,2 , and Jinshui Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2444-2

2019-5-21

Meso-porous amorphous Ge: Synthesis and mechanism of an anode material for Na and K storage


Zheng Yi, Ning Lin (*), Tieqiang Li, Ying Han, Yang Li, and Yitai Qian


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2442-4

2019-5-20

Unlocking the door to highly efficient Ag-based nanoparticles catalysts for NaBH4-assisted nitrophenol reduction


Guangfu Liao1, Yan Gong2, Liu Zhong1, Jiasheng Fang3, Li Zhang4, Zushun Xu5 (*), Haiyang Gao1 (*), and Baizeng Fang6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2441-5

2019-5-20

Influence of 3d transition-metal substitution on the oxygen reduction reaction electrocatalysis of ternary nitrides in acid


Kevin E. Fritz1, Yichen Yan1, and Jin Suntivich1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2440-6

2019-5-20

Single Pt atom decorated graphitic carbon nitride as an efficient photo-catalyst for the hydrogenation of nitrobenzene into aniline


Tianwei He, Chunmei Zhang, Lei Zhang, and Aijun Du (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2439-z

2019-5-20

Optical materials and metamaterials from nanostructured soft matter


Uri R. Gabinet and Chinedum O. Osuji (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2437-1

2019-5-17

Enhancing bioelectricity generation in microbial fuel cells and biophotov ltaics using nanomaterials


Mohammed Mouhib1, Alessandra Antonucci1, Melania Reggente1, Amirmostafa Amirjani1,2, Alice J. Gillen1, and Ardemis A. Boghossian1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2438-0

2019-5-17

Speeding up carbon nanotube integrated circuits through three-dimensional architecture


Yunong Xie1,2, Zhiyong Zhang1 (*), Donglai Zhong1, and Lian-Mao Peng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2436-2

2019-5-17

Highly efficient luminescent I-III-VI semiconductor nanoprobes based on template-synthesized CuInS2 nanocrystals


Xian Li1,2, Datao Tu1,2 (*), Shaohua Yu1, Xiaorong Song1, Wei Lian1, Jiaojiao Wei1, Xiaoying Shang1, Renfu Li1, and Xueyuan Chen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2435-3

2019-5-15

Crystalline InGaZnO quaternary nanowires with superlattice structure for high-performance thin-film transistors


Fangzhou Li1, SenPo Yip1,2,3, Ruoting Dong1,2, Ziyao Zhou1,2, Changyong Lan1, Xiaoguang Liang1, Dapan Li1, You Meng1, Xiaolin Kang1, and Johnny C. Ho1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2434-4

2019-5-11

A laser ablated graphene-based flexible self-powered pressure sensor for human gestures and finger pulse monitoring


Partha Sarati Das¡́, Ashok Chhetry¡́, Pukar Maharjan, M. Salauddin Rasel, and Jae Yeong Park (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2433-5

2019-5-11

Heterostructures in two dimensional colloidal metal chalcogenides: Synthetic fundamentals and applications


Yuho Min1,¡́, Eunmi Im3,¡́, Geon-Tae Hwang1, Jong-Woo Kim1, Cheol-Woo Ahn1, Jong-Jin Choi1, Byung-Dong Hahn1, Joon-Hwan Choi1, Woon-Ha Yoon1, Dong-Soo Park1, Dong Choon Hyun2, and Geon Dae Moon3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2432-6

2019-5-9

Exploring the synthesis conditions to control the morphology of gold-iron oxide heterostructures


Pablo Tancredi1,¡́, Luelc Souza da Costa2,3,¡́, S. Calderon V.4, Oscar Moscoso-Londoño5,6, Leandro M. Socolovsky7, Paulo J. Ferreira4,8, Diego Muraca5, Daniela Zanchet2 (*), and Marcelo Knobel5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2431-7

2019-5-7

Gram-scale synthesis of all-inorganic perovskite quantum dots with high Mn substitution ratio and enhanced dual-color emission


Lvming Dong1,2,¡́, Zhuo Chen1,2,¡́, Lei Ye1,2 (*), Yan Yu1,2, Jianbing Zhang1, Huan Liu1, and Jianfeng Zang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2430-8

2019-5-5

Luminescent single-molecule magnet of metallofullerene DyErScN@Ih-C80


Mingzhe Nie1,5, Jin Xiong2, Chong Zhao1,5, Haibing Meng1,5, Kun Zhang4, Yibo Han4, Jie Li1, Bingwu Wang2 (*), Lai Feng3 (*), Chunru Wang1 (*), and Taishan Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2429-1

2019-4-30

One-nanometer-thick platinum-based nanowires with controllable surface structures


Xiaokun Fan1,2, Shuiping Luo1, Xixia Zhao1, Xiaotong Wu1,2, Zhishan Luo1, Min Tang1, Wen Chen1, Xing Song1, and Zewei Quan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2428-2

2019-4-30

High-performance Li-ion capacitor based on black-TiO2−x/graphene aerogel anode and biomass-derived microporous carbon cathode


Guoyin Zhu1,¡́, Lianbo Ma1,¡́, Huinan Lin1,¡́, Peiyang Zhao1, Lei Wang1, Yi Hu1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Yanrong Wang1, Zuoxiu Tie1 (*), and Zhong Jin1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2427-3

2019-4-30

Two-photon AIE probe conjugated theranostic nanoparticles for tumor bioimaging and pH-sensitive drug delivery


Boxuan Ma, Weihua Zhuang, Haiyang He, Xin Su, Tao Yu, Jun Hu, Li Yang (*), Gaocan Li (*), and Yunbing Wang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2426-4

2019-4-28

Nanoscale imaging of electric pathways in epitaxial graphene nanoribbons


Johannes Aprojanz1,2, Pantelis Bampoulis2,3, Alexei A. Zakharov4, Harold J. W. Zandvliet3, and Christoph Tegenkamp1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2425-5

2019-4-28

Mass-production of flexible and transparent Te-Au nylon SERS substrate with excellent mechanical stability


Wei-Ran Huang1,¡́, Cheng-Xin Yu2,¡́, Yi-Ruo Lu1, Hassan Muhammad1, Jin-Long Wang1, Jian-Wei Liu1 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2422-8

2019-4-23

van der Waals epitaxial growth of ultrathin metallic NiSe nanosheets on WSe2 as high performance contacts for WSe2 transistors


Bei Zhao1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Jia Li1, Haihong Bao3, Kai Wang3, Jun Luo3, Zhengwei Zhang1, Bo Li2, Haipeng Xie4, Yuan Liu2, and Xidong Duan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2423-7

2019-4-23

Atomic-scale structural and chemical evolution of Li3V2(PO4)3 cathode cycled at high voltage window


Shulin Chen1,2,3, Jian Zou1, Yuehui Li3, Ning Li3, Mei Wu3, Jinghuang Lin2, Jingmin Zhang3, Jian Cao2, Jicai Feng2, Xiaobin Niu1, Jianming Bai4, Junlei Qi2 (*), Peng Gao2,3,5,6 (*), Liping Wang1 (*), and Hong Li7


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2421-9

2019-4-22

Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays


Fanglong Yuan1,¡́, Ping He1,¡́, Zifan Xi1,¡́, Xiaohong Li1, Yunchao Li1, Haizheng Zhong2, Louzhen Fan1 (*), and Shihe Yang3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2420-x

2019-4-17

Assessment of oxide nanoparticle stability in liquid phase transmission electron microscopy


Mark J. Meijerink, Krijn P. de Jong, and Jovana Zečević (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2419-3

2019-4-16

Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride


Chuang Gao1,¡́, Lei Tao2,1,3,¡́, Yuyang Zhang1,4 (*), Shixuan Du2,1,4, Sokrates T. Pantelides3,1, Juan Carlos Idrobo5, Wu Zhou1,4 (*), and Hongjun Gao2,1,4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2417-5

2019-4-12

Reproducible large-scale synthesis of surface silanized nanoparticles as an enabling nanoproteomics platform: enrichment of the Human heart phosphoproteome


David S. Roberts1, Bifan Chen1, Timothy N. Tiambeng1, Zhijie Wu1, Ying Ge1,2 (*), and Song Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2418-4

2019-4-12

Real-time Raman detection by the cavity mode enhanced Raman scattering


Yang Liu1,2,3, Xiaorui Tian4, Weiran Guo1,2,3, Wenqiang Wang1,2,3, Zhiqiang Guan1,2,3 (*), and Hongxing Xu1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2414-8

2019-4-11

Synthesis of surface controlled nickel/palladium hydride nanodendrites with high performance in benzyl alcohol oxidation


Zipeng Zhao1,¡́, Michelle M. Flores Espinosa1,¡́, Jihan Zhou2,4, Wang Xue3, Xiangfeng Duan3,4, Jianwei Miao2,4, and Yu Huang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2413-9

2019-4-11

Fe2N nanoparticles boosting FeNx moieties for highly efficient oxygen reduction reaction in Fe-N-C porous catalyst


Xiao Liu1,2, Hong Liu3, Chi Chen1, Liangliang Zou1, Yuan Li4, Qing Zhang4, Bo Yang3 (*), Zhiqing Zou1, and Hui Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2415-7

2019-4-11

PtAu bimetallic nanocatalyst for selective hydrogenation of alkenes over aryl halides


Le Guo1,¡́, Junjie Mao3,¡́, Shuangxi Guo1, Qi Zhang1, Shuangfei Cai2 (*), and Wei He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2416-6

2019-4-11

Oxidation controlled lift-off of 3D chiral plasmonic Au nano-hooks


Gunnar Klös1, Amanda Andersen1,2, Matteo Miola1,3, Henrik Birkedal1,2, and Duncan S. Sutherland1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2412-x

2019-4-10

Selective hydrogenation of N-heterocyclic compounds over rhodium-copper bimetallic nanocrystals under ambient conditions


Muhammad Mateen1, Khadim Shah1, Zheng Chen1 (*), Chen Chen1, and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2411-y

2019-4-9

Enhancing oxygen evolution reaction by cationic surfactants


Qixian Xie¡́, Daojin Zhou¡́, Pengsong Li, Zhao Cai, Tianhui Xie, Tengfei Gao, Ruida Chen, Yun Kuang (*), and Xiaoming Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2410-z

2019-4-9

Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidation


Junchi Wu1,¡́, Yuqiao Guo1,¡́, Haifeng Liu3, Jiyin Zhao1, Haodong Zhou1, Wangsheng Chu2, and Changzheng Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2409-5

2019-4-9

Recent progress on in situ characterizations of electrochemically intercalated transition metal dichalcogenides


Sajad Yazdani1,2, Milad Yarali1,2, and Judy J. Cha1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2408-6

2019-4-9

Stabilizing perovskite nanocrystals by controlling protective surface ligands density


Weilin Zheng1, Zhichun Li1, Congyang Zhang1, Bo Wang1, Qinggang Zhang1, Qun Wan1, Long Kong1 (*), and Liang Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2407-7

2019-4-9

Intriguing anti-superbug Cu2O@ZrP hybrid nanosheet with enhanced antibacterial performance and weak cytotoxicity


Jialiang Zhou¡́, Hengxue Xiang¡́, Fatemeh Zabihi, Senlong Yu, Bin Sun, and Meifang Zhu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2406-8

2019-4-9

Convenient fabrication of BiOBr ultrathin nanosheets with rich oxygen vacancies for photocatalytic selective oxidation of secondary amines


Xuanjue Tong, Xing Cao, Tong Han, Weng-Chon Cheong, Rui Lin, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Chen Chen, Qing Peng (*), and Yadong Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2404-x

2019-4-8

Nanotrap-enabled quantification of KRAS-induced peptide hydroxylation in blood for cancer early detection


Zaian Deng1,2†, Zhen Zhao3,†, Bo Ning4, Jeffery Basilio5, Karen Mann6, Jie Fu7, Yajun Gu8, Yuanqing Ye9, Xifeng Wu9, Jia Fan10, Paul Chiao7, and Tony Hu10 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2405-9

2019-4-8

Challenges and opportunities in IR nanospectroscopy measurements of energy materials


Elad Gross (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2402-z

2019-4-4

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction


Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, and Karthish Manthiram (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2403-y

2019-4-4

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co3N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction


Bong Kyun Kang1,¡́, Seo Young Im2,¡́, Jooyoung Lee2, Sung Hoon Kwag2, Seok Bin Kwon2, Sintayehu Nibret Tiruneh2, Min-Jun Kim3, Jung Ho Kim4,5, Woo Seok Yang1, Byungkwon Lim2, and Dae Ho Yoon2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2399-3

2019-4-3

Analysis of photoluminescence behavior of high-quality single-layer MoS2


Lu Xu, Liyun Zhao, Yunsong Wang, Mingchu Zhou, Qing Zhang, and Anyuan Cao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2401-0

2019-4-3

Defect engineering of molybdenum disulfide through ion irradiation to boost hydrogen evolution reaction performance


Cheng Sun1,¡́, Peipei Wang2,¡́, Hao Wang1, Chuan Xu2, Juntong Zhu1, Yanxia Liang2, Ying Su1, Yining Jiang1, Wenqi Wu1, Engang Fu2 (*), and Guifu Zou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2400-1

2019-4-3

Photoluminescence of Ag-In-S/ZnS quantum dots: Excitation energy dependence and low-energy electronic structure


Irina V. Martynenko1 (*), Anvar S. Baimuratov2, Florian Weigert1, Jos¨¦ X. Soares3, Lorena Dhamo1, Philip Nickl1, Ilona Doerfel1, Jutta Pauli1, Ivan D. Rukhlenko2, Alexander V. Baranov2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2398-4

2019-4-2

Enhanced RuBisCO activity and promoted dicotyledons growth with degradable carbon dots


Hao Li1, Jian Huang2, Yang Liu1 (*), Fang Lu4, Jun Zhong1, Yong Wang3, Shuiming Li3, Yeshayahu Lifshitz1,5 (*), Shuit-Tong Lee1, and Zhenhui Kang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2397-5

2019-4-2

Enhanced N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversion


Min Kuang1,¡́, Anxiang Guan1,¡́, Zhengxiang Gu1, Peng Han1, Linping Qian1, and Gengfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2396-6

2019-4-1

Bio-inspired angle-independent structural color films with anisotropic colloidal crystal array domains


Zhuohao Zhang, Zhuoyue Chen, Lingyu Sun, Xiaoxuan Zhang, and Yuanjin Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2395-7

2019-4-1

Can insulating graphene oxide contribute the enhanced conductivity and durability of silver nanowire coating?


Feng Duan1,2,¡́, Weiwei Li1,¡́, Guorui Wang1, Chuanxin Weng1,2, Hao Jin1, Hui Zhang1 (*), and Zhong Zhang1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2394-8

2019-3-29

Ternary Ni-Co-Fe oxyhydroxide oxygen evolution catalysts: Intrinsic activity trends, electrical conductivity, and electronic band structure


Michaela Burke Stevens1,¡́, Lisa J. Enman1,¡́, Ester Hamal Korkus2, Jeremie Zaffran2, Christina D. M. Trang1, James Asbury1, Matthew G. Kast1, Maytal Caspary Toroker2 (*), and Shannon W. Boettcher1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2391-y

2019-3-26

Plasmon-exciton interaction in colloidally fabricated metal nanoparticle-quantum emitter nanostructures


Yi Luo1 (*) and Jing Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2390-z

2019-3-25

Ternary mesoporous cobalt-iron-nickel oxide efficiently catalyzing oxygen/hydrogen evolution reactions and overall water splitting


Lulu Han1, Limin Guo2,3 (*), Chaoqun Dong1, Chi Zhang4, Hui Gao1, Jiazheng Niu1, Zhangquan Peng3,4 (*), and Zhonghua Zhang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2389-5

2019-3-20

Pressure-dependent phase transition of 2D layered silicon telluride (Si2Te3) and manganese intercalated silicon telluride


Virginia L. Johnson, Auddy Anilao, and Kristie J. Koski (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2387-7

2019-3-20

Co3O4 nanocage derived from metal-irganic frameworks: An excellent cathode catalyst for rechargeable Li-O2 battery


Zhuoliang Jiang1,¡́, Hui Sun1,¡́ (*), Wenke Shi1, Tianhang Zhou3, Jianyong Hu1, Jingyang Cheng1, Pengfei Hu1, and Shigang Sun2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2388-6

2019-3-20

Stepwise magnetization reversal of geometrically tuned in diameter Ni and FeCo bi-segmented nanowire arrays


Ester M. Palmero1,3 (*), Miguel M¨¦ndez2, Silvia Gonz¨¢lez2, Cristina Bran1, V¨ªctor Vega2, Manuel V¨¢zquez1, and V¨ªctor M. Prida2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2385-9

2019-3-19

CdS magic-size clusters exhibiting one sharp ultraviolet absorption singlet peaking at 361 nm


Junbin Tang1, Juan Hui1, Meng Zhang1, Hongsong Fan2, Nelson Rowell3, Wen Huang4, Yingnan Jiang5, Xiaoqin Chen2 (*), and Kui Yu1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2386-8

2019-3-19

Low-cost, simple, and scalable self-assembly of DNA origami nanostructures


Patrick D. Halley1,2, Randy A. Patton2, Amjad Chowdhury1,†, John C. Byrd3, Carlos E. Castro2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2384-x

2019-3-16

Towards maximized utilization of iridium for the acidic oxygen evolution reaction


Marc Ledendecker1,¡́ (*), Simon Geiger1,¡́, Katharina Hengge1, Joohyun Lim1, Serhiy Cherevko3, Andrea M. Mingers1, Daniel Göhl1, Guilherme V. Fortunato1,5, Daniel Jalalpoor2, Ferdi Sch¨¹th2, Christina Scheu1, and Karl J. J. Mayrhofer1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2383-y

2019-3-14

A cross-linked polyacrylamide electrolyte with high ionic conductivity for compressible supercapacitors with wide temperature tolerance


Xuting Jin, Guoqiang Sun, Guofeng Zhang, Hongsheng Yang, Yukun Xiao, Jian Gao, Zhipan Zhang (*), and Liangti Qu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2382-z

2019-3-13

One-pot synthesis of highly conductive nickel-rich phosphide/CNTs hybrid as a polar sulfur host for high-rate and long-cycle Li-S battery


Xiaofei Yu, Dongxu Tian, Wencui Li, Bin He, Yu Zhang, Zhiyuan Chen, and Anhui Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2381-0

2019-3-13

Compressive surface strained atomic-layer Cu2O on Cu@Ag nanoparticles


Xiyue Zhu1, Hongpan Rong1 (*), Xiaobin Zhang2, Qiumei Di1, Huishan Shang1, Bing Bai1, Jiajia Liu1, Jia Liu1, Meng Xu1, Wenxing Chen1, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2380-1

2019-3-13

gt-C3N4 coordinated single atom as an efficient electrocatalyst for nitrogen reduction reaction


Lifu Zhang1,2, Wanghui Zhao2, Wenhua Zhang2 (*), Jing Chen1,3, and Zhenpeng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2378-8

2019-3-13

Oxygen-deficient metal oxides: Synthesis routes and applications in energy and environment


Di Zu1,2,3, Haiyang Wang2, Sen Lin2, Gang Ou2, Hehe Wei2, Shuqing Sun1,3 (*), and Hui Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2377-9

2019-3-12

Wheat straw-derived magnetic carbon foams: In-situ preparation and tunable high-performance microwave absorption


Guangjun Gou, Fanbin Meng (*), Huagao Wang, Man Jiang, Wei Wei, and Zuowan Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2376-x

2019-3-11

Nanoengineering of solid oxide electrochemical cell technologies: An outlook


Juliana Carneiro and Eranda Nikolla (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2375-y

2019-3-11

Highly active zigzag-like Pt-Zn alloy nanowires with high-index facets for alcohol electrooxidation


Yanchao Xu1, Xiaoqiang Cui1 (*), Shuting Wei1, Qinghua Zhang2, Lin Gu2, Fanqi Meng2, Jinchang Fan1, and Weitao Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2374-z

2019-3-8

Microscopic insights into the catalytic mechanisms of monolayer MoS2 and its heterostructures in hydrogen evolution reaction


Min Hong1,2, Jianping Shi1,2, Yahuan Huan1,2, Qin Xie2, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2370-3

2019-3-6

Flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte enabling sodium metal batteries with highly safe characteristic and superior cycling stability


Jinfeng Yang1,2,¡́, Min Zhang1,3,¡́, Zheng Chen1, Xiaofan Du1, Suqi Huang1,3, Ben Tang1,2, Tiantian Dong1, Han Wu1, Zhe Yu1, Jianjun Zhang1 (*), and Guanglei Cui1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2369-9

2019-3-6

Post-synthesis phase and shape evolution of CsPbBr3 colloidal nanocrystals: The role of ligands


Elisabetta Fanizza1,2,¡́ (*), Francesca Cascella1,†,¡́, Davide Altamura3, Cinzia Giannini3, Annamaria Panniello2, LeonardoTriggiani1,2, Francesca Panzarea1, Nicoletta Depalo2, Roberto Grisorio4,5, Gianpaolo Suranna4,5, Angela Agostiano1,2, M. Lucia Curri1,2, and Marinella Striccoli2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2371-2

2019-3-6

Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation


Hao Wu1,2, Qiang Fu1 (*), Yifan Li1,2, Yi Cui3, Rui Wang3, Nan Su1,2, Le Lin1, Aiyi Dong1, Yanxiao Ning1, Fan Yang1, and Xinhe Bao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2373-0

2019-3-6

Nitrogen-carbon layer coated nickel nanoparticles for efficient electrocatalytic reduction of carbon dioxide


Dongxing Tan1,3,¡́, Chaonan Cui2,3,¡́, Jinbiao Shi1,3, Zhixun Luo2,3 (*), Bingxing Zhang1,3, Xiuniang Tan1,3, Buxing Han1,3, Lirong Zheng4, Jing Zhang4, and Jianling Zhang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2372-1

2019-3-6

Dendrite-free sandwiched ultrathin lithium metal anode with even lithium plating and stripping behavior


Tao Li, Peng Shi, Rui Zhang, He Liu, Xinbing Cheng, and Qiang Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2368-x

2019-3-4

Exposing Cu-rich {110} active facets in PtCu nanostars for boosting electrochemical performance toward multiple liquid fuels electrooxidation


Liping Huang1,¡́, Wei Zhang2,4,¡́, Peng Li1 (*),Yongbo Song1, Hongting Sheng1, Yuanxin Du1, Yanggang Wang2 (*), Yuen Wu3, Xun Hong3, Yanhuai Ding4, Xiaoyou Yuan1, and Manzhou Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2367-y

2019-3-4

¡°Chameleon-like¡± optical behavior of lanthanide-doped fluoride nanoplates for multilevel anti-counterfeiting applications


Wenwu You, Datao Tu (*), Renfu Li, Wei Zheng, and Xueyuan Chen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2366-z

2019-3-4

Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixed-dimensional p-n heterojunctions


Guangzhuang Sun1,¡́, Bo Li2,¡́, Jia Li1, Zhengwei Zhang1, Huifang Ma1, Peng Chen1, Bei Zhao1, Ruixia Wu1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Xuwan Tang1, Chen Dai1, Ziwei Huang1, Yuan Liu2, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2364-1

2019-2-28

The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier


Nicole Bauer1, Qianqian Zhang1, Jeromy James Rech1, Shuixing Dai1, Zhengxing Peng3, Harald Ade3, Jiayu Wang2, Xiaowei Zhan2, and Wei You1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2362-3

2019-2-27

Strategies for improving the storage performance of silicon-based anodes in lithium-ion batteries


Wei Tao1, Ping Wang1, Ya You2, Kyusung Park2, Caoyu Wang1, Yongke Li1, Feifei Cao1 (*), and Sen Xin2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2361-4

2019-2-27

A bioinspired high-modulus mineral hydrogel binder for improving the cycling stability of microsized silicon particle-based lithium-ion battery


Meng Tian1, Xiao Chen1, Shengtong Sun2 (*), Dong Yang1 (*), and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2359-y

2019-2-25

Hierarchical flower-like cobalt phosphosulfide derived from Prussian blue analogue as an efficient polysulfides adsorbent for long-life lithium¨Csulfur batteries


Xiaoxia Chen1, Xuyang Ding1, Haliya Muheiyati1, Zhenyu Feng1, Liqiang Xu1,2 (*), Weini Ge1, and Yitai Qian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2358-z

2019-2-25

Polypyrrole-based hybrid nanostructures grown on textile for wearable supercapacitors


Lingchang Wang1,2,3, Chenguang Zhang1,2,3 (*), Xin Jiao1,2,3, and Zhihao Yuan1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2360-5

2019-2-25

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance


Xiaoshuai Wang1,3,¡́, Chao Zhou1,¡́, Run Shi1, Qinqin Liu3, Geoffrey I.N. Waterhouse4, Lizhu Wu1, Chen-Ho Tung1, and Tierui Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2357-0

2019-2-23

High areal capacity flexible sulfur cathode based on multi-functionalized super-aligned carbon nanotubes


Lujie Jia1, Jian Wang2, Zijin Chen3, Yipeng Su1, Wei Zhao1, Datao Wang1, Yang Wei1, Kaili Jiang1, Jiaping Wang1, Yang Wu1, Jia Li3, Wenhui Duan1, Shoushan Fan1, and Yuegang Zhang 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2356-1

2019-2-23

Aqueous organic redox flow batteries


Vikram Singh1,2,¡́, Soeun Kim1,2,¡́, Jungtaek Kang1, and Hye Ryung Byon1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2355-2

2019-2-23

Atomistic insight into ordered defect superstructures at novel grain boundaries in CuO nanosheets: from structures to electronic properties


Lulu Zhao1, Lei Li1, Huaping Sheng1, He Zheng1 (*), Shuangfeng Jia1, Weiwei Meng1, Huihui Liu1, Fan Cao1, Huayu Peng1, and Jianbo Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2354-3

2019-2-22

Highly efficient K-Fe/C catalysts derived from metal-organic frameworks towards ammonia synthesis


Pengqi Yan1,¡́, Wenhan Guo2,¡́, Zibin Liang2, Wei Meng2, Zhen Yin3, Siwei Li1, Mengzhu Li1, Mengtao Zhang1, Jie Yan1, Dequan Xiao4, Ruqiang Zou2 (*), and Ding Ma1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2349-0

2019-2-20

Visual dual chemodynamic/photothermal therapeutic nanoplatform based on superoxide dismutase plus Prussian blue


Shan Lei, Jinxing Chen, Kun Zeng, Mozhen Wang (*), and Xuewu Ge (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2348-1

2019-2-20

Mn3O4 nanoparticles@reduced graphene oxide composite: An efficient electrocatalyst for artificial N2 fixation to NH3 at ambient conditions


Hong Huang1,¡́, Feng Gong3,¡́, Yuan Wang1, Huanbo Wang2, Xiufeng Wu1,4, Wenbo Lu4, Runbo Zhao1, Hongyu Chen1, Xifeng Shi5, Abdullah M. Asiri6, Tingshuai Li3, Qian Liu3, and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2352-5

2019-2-20

A high over-potential binder-free electrode constructed of Prussian blue and MnO2 for high performance aqueous supercapacitors


Gaowei Zhang1,¡́, Hua Yao1,¡́, Feng Zhang1,2, Zitao Gao1, Qiujun Li1, Yangyi Yang1 (*), and Xihong Lu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2347-2

2019-2-20

In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission


Linghai Meng1, Changgang Yang3, Jingjia Meng1, Yongzhi Wang2, Yong Ge1, Ziqiang Shao2 (*), Guofeng Zhang3, Andrey L. Rogach4, and Haizheng Zhong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2353-4

2019-2-20

Highly accessible aqueous synthesis of well-dispersed dendrimer type platinum nanoparticles and their catalytic applications


Adri¨¢n Fern¨¢ndez-Lodeiro1,2, Jamila Djafari1,2, David Lopez-Tejedor3, Carlos Perez-Rizquez3, Benito Rodriguez-Gonz¨¢lez4, Jos¨¦ Luis Capelo1,2, Jose M. Palomo3 (*), Carlos Lodeiro1,2 (*), and Javier Fern¨¢ndez-Lodeiro1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2350-7

2019-2-20

Insight of the stability and activity of platinum single atoms on ceria


Xuxu Ye1, Hengwei Wang1, Yue Lin2, Xinyu Liu1, Lina Cao1, Jian Gu1, and Junling Lu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2351-6

2019-2-20

Dual-enzyme-propelled unbounded DNA walking nanomachine for intracellular imaging of lowly expressed microRNA


Tianshu Chen1,2,¡́, Yaoyao Chen1,¡́, Huinan Chen1, Fan Zhang1, Qianqian Zhang1, Guifang Chen1,3 (*), and Xiaoli Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2344-5

2019-2-18

Immune-adjuvant loaded Bi2Se3 nanocage for photothermal-improved PD-L1 checkpoint blockade immune-tumor metastasis therapy


Yilin Song, Yidan Wang, Siyu Wang, Yu Cheng, Qianglan Lu, Lifang Yang, Fengping Tan, and Nan Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2341-8

2019-2-18

Recent progress in engineering near-infrared persistent luminescence nanoprobes for time-resolved biosensing/bioimaging


Ling Liang1,¡́, Na Chen1,¡́, Yiyi Jia1, Qiinqin Ma2, Jie Wang2, Quan Yuan1,2 (*), and Weihong Tan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2343-6

2019-2-18

Metal organic frameworks derived single atom catalysts for electrocatalytic energy conversion


Tingting Sun1, Lianbin Xu2, Dingsheng Wang1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2345-4

2019-2-18

Dependence of interface energetics and kinetics on catalyst loading in a photoelectrochemical system


Yumin He1, Srinivas Vanka2,4, Tianyue Gao1, Da He1, Jeremy Espano1, Yanyan Zhao1, Qi Dong1, Chaochao Lang1, Yongjie Wang2, Thomas Hamann3, Zetian Mi2, and Dunwei Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2346-3

2019-2-18

Sustained co-delivery of gemcitabine and cis-platinum via biodegradable thermo-sensitive hydrogel for synergistic combination therapy of pancreatic cancer


Kun Shi, Bingxin Xue, Yanpeng Jia, Liping Yuan, Ruxia Han, Fan Yang, Jinrong Peng, and Zhiyong Qian (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2342-7

2019-2-18

A novel near-infrared light responsive 4D printed nanoarchitecture with dynamically and remotely controllable transformation


Haitao Cui1,¡́, Shida Miao1,¡́, Timothy Esworthy1, Se-jun Lee1, Xuan Zhou1, Sung Yun Hann1, Thomas J. Webster2, Brent T. Harris3, and Lijie Grace Zhang1,4,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2340-9

2019-2-15

Highly efficient and selective CO2 electro-reduction with atomic Fe-C-N hybrid coordination on porous carbon nematosphere


Haixia Zhong1,¡́, Fanlu Meng1,2,¡́, Qi Zhang1,†, Kaihua Liu1,2, and Xinbo Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2339-2

2019-2-14

Dependence of the surface-assisted fullerene-based complex structure on the template molecule design


Yanfang Geng, Qingdao Zeng (*), and Chen Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2333-8

2019-2-14

Analysis of structural distortion in Eshelby twisted InP nanowires by scanning precession electron diffraction


Daniel M. Ugarte1,2 (*), Luiz H. G. Tizei3, Monica A. Cotta1, Caterina Ducati2, Paul A. Midgley2, and Alexander S. Eggeman2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2328-5

2019-2-14

Direct observation of epitaxial alignment of Au on MoS2 at atomic resolution


Yinghui Sun1, Haofei Zhao1, Dan Zhou2, Yuchen Zhu1, Huanyu Ye1, Yan Aung Moe1, Rongming Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2329-4

2019-2-14

Photodynamic therapy-triggered on-demand drug release from ROS-responsive core-cross-linked micelles toward synergistic anti-cancer treatment


Yongjuan Li1, Jian Hu2, Xun Liu1, Yong Liu3 (*), Shixian Lv1, Juanjuan Dang1, Yong Ji4 (*), Jinlin He2, and Lichen Yin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2330-y

2019-2-14

Nanoscale monitoring of mitochondria and lysosome interactions for drug screening and discovery


Qixin Chen1,2,3, Xintian Shao1,2,3, Zhiqi Tian3, Yang Chen3, Payel Mondal4, Fei Liu1,2, Fengshan Wang1, Peixue Ling1,2 (*), Weijiang He5 (*), Kai Zhang4 (*), Zijian Guo5, and Jiajie Diao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2331-x

2019-2-14

A tri-layer approach to controlling nanopore formation in oxide supports


Abha A. Gosavi1,2, James L. Hedrick1,2, Peng-Cheng Chen4,2, Justin M. Notestein1 (*), and Chad A. Mirkin4,3,2,1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2332-9

2019-2-14

An integrated cathode with Bi-functional catalytic effect for excellent-performance lithium¨Csulfur batteries


Mengmeng Zhen1,2,†, Xintao Zuo1, Juan Wang1, and Cheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2334-7

2019-2-14

Encapsulating segment-like antimony nanorod in hollow carbon tube as long-lifespan,high-rate anodes for rechargeable K-ion batteries


Wen Luo1, Feng Li2, Weiran Zhang3, Kang Han4, Jean-Jacques Gaumet5, Hans-Eckhardt Schaefer4,6, and Liqiang Mai4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2335-6

2019-2-14

Revealing the crystallization process and realizing uniform 1.8 eV MA-based wide-bandgap mixed-halide perovskites via solution engineering


Yue-Min Xie1,2,3, Chunqing Ma1,2,3, Xiuwen Xu1,2,3, Menglin Li1,2,3, Yuhui Ma1,2,3, Jing Wang1,2,3, Hrisheekesh Thachoth Chandran1,2,3, Chun-Sing Lee1,2,3, and Sai-Wing Tsang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2336-5

2019-2-14

Stress-induced CsPbBr3 nanocrystallization on glass surface: Unexpected mechanoluminescence and applications


Xiaoqiang Xiang1,2, Hang Lin1 (*), Renfu Li1, Yao Cheng1, Qingming Huang3, Ju Xu1, Congyong Wang1, Xueyuan Chen1, and Yuansheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2338-3

2019-2-14

Nitrogen-doped graphene quantum dots: Optical properties modification and photovoltaic applications


Md Tanvir Hasan1,¡́, Roberto Gonzalez-Rodriguez1,¡́, Conor Ryan1, Kristof Pota2, Kayla Green2, Jeffery L. Coffer2, and Anton V. Naumov1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2337-4

2019-2-14

Synchronous detection of glutathione/hydrogen peroxide for monitoring redox status in vivo with a ratiometric upconverting nanoprobe


Judun Zheng1,2, Yunxia Wu1,2, Da Xing1,2 (*), and Tao Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2327-6

2019-1-31

Recent advances in the synthesis and applications of anisotropic carbon and silica-based nanoparticles


Chunhong Chen, Lei Xie, and Yong Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2324-9

2019-1-30

Phase-pure Na3V2(PO4)2F3 embedded in carbon matrix through a facile polyol synthesis as a potential cathode for high performance sodium-ion batteries


Sohyun Park1, Jinju Song2, Seyeon Kim1, Balaji Sambandam1, Vinod Mathew1, Sungjin Kim1, Jeonggeun Jo1, Seokhun Kim1, and Jaekook Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2322-y

2019-1-30

Illumining phase transformation dynamics of vanadium oxide cathode by multimodal techniques under operando conditions


Guobin Zhang1,¡́, Tengfei Xiong1,¡́, Xuelei Pan1, Yunlong Zhao2,3 (*), Mengyu Yan4 (*), Haining Zhang1, Buke Wu1, Kangning Zhao1, and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2321-z

2019-1-30

Hexagonal boron nitride nanosheet for effective ambient N2 fixation to NH3


Ya Zhang1,¡́, Huitong Du2,¡́, Yongjun Ma3, Lei Ji1, Haoran Guo4, Ziqi Tian4, Hongyu Chen1, Hong Huang1, Guanwei Cui5, Abdullah M. Asiri6, Fengli Qu3 (*), Liang Chen4 (*), and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2323-x

2019-1-30

Group VB transition metal dichalcogenides for oxygen reduction reaction and strain-enhanced activity governed by p-orbital electrons of chalcogen


Shuyang Zhao1,2, Ke Wang1,2, Xiaolong Zou3 (*), Lin Gan1,2 (*), Hongda Du1,2, Chengjun Xu1,2, Feiyu Kang1,2, Wenhui Duan4, and Jia Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2326-7

2019-1-30

Polygonal multi-polymorphed Li4Ti5O12@rutile TiO2 as anodes in lithium-ion batteries


Chang Hyun Hwang1,¡́, Hee-eun Kim1,¡́, Inho Nam2 (*), and Jin Ho Bang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2320-0

2019-1-30

Vacuum-tuned-atmosphere induced assembly of Au@Ag core/shell nanocubes into multi-dimensional superstructures and the ultrasensitive IAPP proteins SERS detection


Meng Xu1, Guopeng Tu1, Muwei Ji2,3, Xiaodong Wan1, Jiajia Liu1, Jia Liu1, Hongpan Rong1, Yanlian Yang4, Chen Wang4, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2325-8

2019-1-30

Albumin-bound paclitaxel dimeric prodrug nanoparticles with tumor redox heterogeneity-triggered drug release for synergistic photothermal/chemotherapy


Qing Pei1,2, Xiuli Hu1 (*), Xiaohua Zheng1,2, Rui Xia1,2, Shi Liu1, Zhigang Xie1 (*), and Xiabin Jing1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2318-7

2019-1-29

Rational design of three-phase interfaces for electrocatalysis


Yuqing Wang, Yuqin Zou (*), Li Tao, Yanyong Wang, Gen Huang, Shiqian Du, and Shuangyin Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2310-2

2019-1-29

Novel hollow Ni0.33Co0.67Se nanoprisms for high capacity lithium storage


Shaohua Zhu, Cheng Chen, Pan He, Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Ziang Liu, Zhuo Peng, Qinyou An (*), and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2311-1

2019-1-29

Fabrication of bilayer Pd-Pt nanocages with sub-nanometer thin shells for enhanced hydrogen evolution reaction


Yihe Wang, Lei Zhang, Congling Hu, Shengnan Yu, Piaoping Yang, Dongfang Cheng, Zhijian Zhao, and Jinlong Gong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2312-0

2019-1-29

Bioengineered magnetoferritin nanozymes for pathological identification of high-risk and ruptured atherosclerotic plaques in humans


Tao Wang1, Jiuyang He2,3, Demin Duan2, Bing Jiang2, Peixia Wang2, Kelong Fan2, Minmin Liang2 (*), and Xiyun Yan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2313-z

2019-1-29

Construction of trace silver modified core@shell structured Pt-Ni nanoframe@CeO2 for semihydrogenation of phenylacetylene


Yan Long1,2, Jian Li1,3, Lanlan Wu1 (*), Qishun Wang1,3, Yu Liu1,2, Xiao Wang1, Shuyan Song1 (*), and Hongjie Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2315-x

2019-1-29

Regulation of the Cellular Uptake of Nanoparticles by the Orientation of Helical Polypeptides


Chong Zhang1,2,¡́, Jianhua Lu1,2,¡́, Falin Tian3,¡́, Lindong Li1,4, Yingqin Hou1,2, Yaoyi Wang1,2, Lingdong Sun1,4 (*), Xinghua Shi3 (*), and Hua Lu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2319-6

2019-1-29

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO


Zheng Zhang1,2, Chao Ma3, Yunchuan Tu1,2, Rui Si4, Jie Wei1, Shuhong Zhang1, Zhen Wang5, Jianfeng Li1, Ye Wang1 and Dehui Deng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2316-9

2019-1-29

Luminescent metal nanoclusters for biomedical applications


Yu Su1, Tiantian Xue1, Yuxin Liu1, Jinxia Qi1, Rongchao Jin2 (*), and Zhenkun Lin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2314-y

2019-1-29

Chemotherapy drugs derived nanoparticles encapsulating mRNA encoding tumor suppressor proteins to treat triple-negative breast cancer


Chengxiang Zhang1, Xinfu Zhang1,†, Weiyu Zhao1, Chunxi Zeng1, Wenqing Li1, Bin Li1, Xiao Luo1, Junan Li2, Justin Jiang1, Binbin Deng3, David W. McComb3, and Yizhou Dong1,4,5,6,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2308-9

2019-1-22

Enhancing catalytic H2 generation by surface electronic tuning of systematically controlled Pt-Pb nanocrystals


Bin E1,3,4,¡́, Bolong Huang2,¡́, Nan Zhang1, Qi Shao1,Yujing Li3,4, and Xiaoqing Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2305-z

2019-1-22

Millisecond synthesis of CoS nanoparticles for highly efficient overall water splitting


Yanan Chen1,¡́, Shaomao Xu1,¡́, Shuze Zhu2,¡́, Rohit Jiji Jacob3, Glenn Pastel1, Yanbin Wang1, Yiju Li1, Jiaqi Dai1, Fengjuan Chen1, Hua Xie1, Boyang Liu1, Yonggang Yao1, Lourdes G. Salamanca-Riba1, Michael R. Zachariah3, Teng Li2, and Liangbing Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2304-0

2019-1-22

Inverse opal manganese dioxide constructed by few-layered ultrathin nanosheets as high-performance cathodes for aqueous zinc-ion batteries


Hao Ren1, Jin Zhao1, Lan Yang1, Qinghua Liang1, Srinivasan Madhavi1,2 (*), and Qingyu Yan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2303-1

2019-1-22

Nanomaterials for the abatement of cadmium (II) ions from water/wastewater


Kumar Vikrant1, Vanish Kumar2, Kowsalya Vellingiri3, and Ki-Hyun Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2309-8

2019-1-22

A Polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries


Jianghui Zhao1,2, Tuo Kang2, Yanli Chu1,2, Peng Chen2, Feng Jin1,2, Yanbin Shen1,2 (*), and Liwei Chen2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2306-y

2019-1-22

Stimuli-responsive nitric oxide generator for light-triggered synergistic cancer photothermal/gas therapy


Xuehui Huang1, Funeng Xu1, Huabo Hou1, Jianwen Hou1, Yi Wang 2 (*), and Shaobing Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2307-x

2019-1-22

Deep-elliptical-silver-nanowell arrays (d-EAgNWAs) fabricated by stretchable imprinting combining colloidal lithography: A highly sensitive plasmonic sensing platform


Xueyao Liu1, Wendong Liu2, and Bai Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2302-2

2019-1-17

Ni@N-doped graphene nanosheets and CNTs hybrids modified separator as efficient polysulfide barrier for high-performance lithium sulfur batteries


Xintao Zuo1, Mengmeng Zhen1,2 (*), and Cheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2298-7

2019-1-15

Solvent-free nanocasting toward universal synthesis of ordered mesoporous transition metal sulfide@N-doped carbon composites for electrochemical applications


Jiahui Zhu1, Zhi Chen1, Lin Jia2, Yuqi Lu1, Xiangru Wei1, Xiaoning Wang1, Winston Duo Wu1, Na Han2, Yanguang Li2(*), and Zhangxiong Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2299-6

2019-1-15

An extreme-condition model for quantifying growth kinetics of colloidal metal nanoparticles


Siyu Wu and Yugang Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2297-8

2019-1-11

Conductive polymers for stretchable supercapacitors


Yaqun Wang1 (*), Yu Ding2, Xuelin Guo2, and Guihua Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2296-9

2019-1-8

Highly luminescent and stable CsPbBr3 perovskite quantum dots modified by phosphine ligands


Yan Li (*), Xiaoyan Wang, Weinan Xue, Wei Wang, Wei Zhu, and Lianjing Zhao


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2289-8

2019-1-7

High-pressure triggered quantum tunneling tuning through classical percolation in a single nanowire of a binary composite


Sudeshna Samanta1,2, Mokwon Lee3, Deok-Soo Kim3, Jaeyong Kim2, and Lin Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2295-x

2019-1-7

Influence of seeding promoters on the properties of CVD grown monolayer molybdenum disulfide


Peng Yang1,¡́, Aiguo Yang1,¡́, Lingxiu chen2, Jing Chen1, Youwei Zhang1, Haomin Wang2, Laigui Hu1, Rongjun Zhang1, Ran Liu1, Xinping Qu1 (*), Zhijun Qiu1, (*), and Chunxiao Cong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2294-y

2019-1-7

Red/orange dual-emissive carbon dots for pH sensing and cell imaging


Miaoran Zhang1, Rigu Su1, Jian Zhong2,3, Ling Fei4, Wei Cai1, Qingwen Guan1, Weijun Li1, Neng Li5, Yusheng Chen6, Lulu Cai2 (*), and Quan Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2293-z

2019-1-7

Trap and 1/f-noise effects at the surface and core of GaN nanowire gate-all-around FET structure


M. Siva Pratap Reddy1, Ki-Sik Im2 (*), Jung-Hee Lee1 (*), Raphael Caulmione3, and Sorin Cristoloveanu4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2292-0

2019-1-7

Self-supporting, eutectic-like, nanoporous biphase bismuth-tin film for high-performance magnesium storage


Meijia Song1,¡́, Jiazheng Niu1,¡́, Kuibo Yin2, Hui Gao1, Chi Zhang3, Wensheng Ma1, Fakui Luo1, Zhangquan Peng4, and Zhonghua Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2291-1

2019-1-7

Thermal bridging of graphene nanosheets via covalent molecular junctions: A non-equilibrium Green's functions-density functional tight-binding study


Diego Martinez Gutierrez1, Alessandro di Pierro1, Alessandro Pecchia2, Leonardo Medrano Sandonas3,4, Rafael Gutierrez3, Mar Bernal1, Bohayra Mortazavi5, Gianaurelio Cuniberti3,4,6, Guido Saracco1, and Alberto Fina1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2290-2

2019-1-7

Black phosphorus nanoflakes as morphology modifier for efficient fullerene-free organic solar cells with high fill-factor and better morphological stability


Weitao Yang1, Long Ye2, Fenfa Yao3, Chuanhong Jin3, Harald Ade2, and Hongzheng Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2288-9

2019-1-4

Extending the operational lifetimes of all-direct electron transfer enzymatic biofuel cells by magnetically assembling and exchanging the ctive biocatalyst layers on stationary electrodes


Katharina Herkendell1 (*), Andreas Stemmer1, and Ran Tel-Vered1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2285-z

2019-1-4

Photocatalysts for degradation of dyes in industrial effluents: Opportunities and challenges


Hassan Anwer1, Asad Mahmood1, Jechan Lee2, Ki-Hyun Kim1 (*), Jae-Woo Park1 (*), and Alex C. K. Yip3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2287-x

2019-1-4

Functionalization of AuMSS nanorods towards more effective cancer therapies


Carolina F. Rodrigues1,¡́, Telma A. Jacinto1,¡́, Andr¨¦ F. Moreira1,¡́, Elisabete C. Costa1, S¨®nia P. Miguel1, and Il¨ªdio J. Correia1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2286-y

2019-1-4

Fabrication of NiFe layered double hydroxide with well-defined laminar superstructure as highly efficient oxygen evolution electrocatalysts


Hao Zhang, Haoyi Li, Bilal Akram, and Xun Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2284-0

2019-1-2

Glutathione-capped quantum dots for plasma membrane labeling and membrane potential imaging


Guangcun Chen1,2 (*), Yejun Zhang1,2, Zhao Peng1,2, Dehua Huang1,2, Chunyan Li1,2, and Qiangbin Wang1,2,3 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2283-1

2019-1-2

Physical activation of graphene: An effective, simple and clean procedure for obtaining microporous graphene for high-performance Li/S batteries


Almudena Ben¨ªtez1, Alvaro Caballero1, Juli¨¢n Morales1 (*), Jusef Hassoun2 (*), Enrique Rodr¨ªguez-Castell¨®n3, and Jes¨²s Canales-V¨¢zquez4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2282-2

2019-1-2

Quantum-confined ion superfluid in nerve signal transmission


Xiqi Zhang1 and Lei Jiang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2281-3

2018-12-29

Infrared fluorescence imaging of infarcted hearts with Ag2S nanodots


Dirk H. Ortgies1,2, Ángel Luis Garc¨ªa-Villal¨®n3, Miriam Granado3, Sara Amor3, Emma Mart¨ªn Rodr¨ªguez1,4, Harrisson D.A Santos2,5, Jingke Yao2, Jorge Rubio-Retama6, and Daniel Jaque1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2280-4

2018-12-29

Color-coded perfluorocarbon nanodroplets for multiplexed ultrasound and photoacoustic imaging


Daniela Y. Santiesteban1,¡́, Kristina A. Hallam1,2,¡́, Steven K. Yarmoska1, and Stanislav Y. Emelianov1,2, (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2279-x

2018-12-26

Spindle-like Fe7S8/N-doped carbon nanohybrids for high-performance sodium ion battery anodes


Aihua Jin1,2,¡́, Mi-Ju Kim1,2,¡́, Kug-Seung Lee3, Seung-Ho Yu1,2,† (*), and Yung-Eun Sung1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2278-y

2018-12-25

Novel highly active carbon supported ternary PdNiBi nanoparticles as anode catalyst for the alkaline direct ethanol fuel cell


Bernd Cermenek1 (*), Johanna Ranninger1, Birgit Feketeföldi2, Ilse Letofsky-Papst3, Norbert Kienzl4, Brigitte Bitschnau5, and Viktor Hacker1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2277-z

2018-12-25

Microscopic insight into the single step growth of in-plane heterostructures between graphene and hexagonal boron nitride


Thanh Hai Nguyen1, Daniele Perilli2, Mattia Cattelan1,3, Hongsheng Liu2, Francesco Sedona1, Neil A. Fox3, Cristiana Di Valentin2, and Stefano Agnoli1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2276-0

2018-12-21

Hybrid dual-channel phototransistor based on 1D t-Se and 2D ReS2 mixed-dimensional heterostructures


Jingkai Qin1,2,3, Hang Yan1,3, Gang Qiu2, Mengwei Si2, Peng Miao4, Yuqin Duan2, Wenzhu Shao3, Liang Zhen1,3, Chengyan Xu1,3 (*), and Peide D Ye2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2275-1

2018-12-21

Efficient and targeted drug/siRNA co-delivery mediated by reversibly crosslinked polymersomes toward anti-inflammatory treatment of ulcerative colitis (UC)


Xin Xu1,¡́, Weijing Yang2,¡́, Qiujun Liang1, Yanan Shi2, Wenxin Zhang1, Xiao Wang1, Fenghua Meng2, Zhiyuan Zhong2 (*), and Lichen Yin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2274-2

2018-12-21

Composition optimized trimetallic PtNiRu dendritic nanostructures as versatile and active electrocatalysts for alcohol oxidation


Yan Lu1,¡́, Wei Wang1,2,3,¡́, Xiaowei Chen1, Yuhui Zhang1, Yanchen Han1, Yong Cheng4, Xuejiao Chen1, Kai Liu1, Yuanyuan Wang1, Qiaobao Zhang4, and Shuifen Xie1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2273-3

2018-12-18

Metal-organic framework coated titanium dioxide nanorod array p¨Cn heterojunction photoanode for solar water-splitting


Hui Yang1,¡́, Joeseph Bright1,¡́, Sujan Kasani5, Peng Zheng1, Terence Musho1, Banglin Chen6, Ling Huang7 (*), and Nianqiang Wu2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2272-4

2018-12-18

Efficient renal clearance of DNA tetrahedron nanoparticles enables quantitative evaluation of kidney function


Dawei Jiang1,2,¡́, Hyung-Jun Im1,3,¡́, Madeline E. Boleyn1,4,¡́, Christopher G. England1, Dalong Ni1, Lei Kang1,5, Jonathan W. Engle1, Peng Huang2 (*), Xiaoli Lan6 (*), and Weibo Cai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2271-5

2018-12-17

Exploiting oleic acid to prepare two-dimensional assembly of Si@graphitic carbon yolk-shell nanoparticles for lithium-ion battery anodes


Xiao Chen1,2, Chen Chen1,2, Yu Zhang1,2, Xianfeng Zhang1,2, Dong Yang1 (*), and Angang Dong2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2270-y

2018-12-14

Nanorattle Au@PtAg encapsulated in ZIF-8 for enhancing CO2 photoreduction to CO


Yuqun Su1, Haitao Xu1 (*), Jiajia Wang1, Xikuo Luo1, Zhenliang Xu1, Kefu Wang2, and Wenzhong Wang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2269-4

2018-12-14

Review on photocatalytic and electrocatalytic artificial nitrogen fixation for ammonia synthesis at mild conditions: advances, challenges and perspectives


Xiaolan Xue, Renpeng Chen, Changzeng Yan, Peiyang Zhao, Yi Hu, Wenjun Zhang, Songyuan Yang, and Zhong Jin (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2268-5

2018-12-13

Crystal phase engineering on photocatalytic materials for energy and environmental applications


Song Bai1,2 (*), Chao Gao2, Jingxiang Low2, and Yujie Xiong2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2267-6

2018-12-11

Biexciton Auger recombination in mono-dispersed, quantum-confined CsPbBr3 perovskite nanocrystals obeys universal volume-scaling


Yulu Li1,2, Tao Ding2, Xiao Luo2, Zongwei Chen2, Xue Liu2, Xin Lu1 (*), and Kaifeng Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2266-7

2018-12-6

N-doped-carbon coated Ni2P-Ni sheets anchored on graphene with superior energy storage behavior


Yuanxing Zhang, Li Sun (*), Liqi Bai, Haochen Si, Yu Zhang, and Yihe Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2265-8

2018-12-5

Glucose-responsive oral insulin delivery for postprandial glycemic regulation


Jicheng Yu1, Yuqi Zhang1, Jinqiang Wang1,2, Di Wen1,2, Anna R. Kahkoska3, John B. Buse3, and Zhen Gu1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2264-9

2018-12-5

Selectively patterned TiO2 nanorods as electron transport pathway for high performance perovskite solar cells


Daihong Huh1,¡́, KyungSuk Oh1,2,¡́, Minjin Kim1,2,¡́, Hak-Jong Choi1,3, Dong Suk Kim2 (*), and Heon Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2263-x

2018-12-5

Shape-controlled synthesis of liquid metal nanodroplets for photothermal therapy


Junjie Yan1,2,3,4,¡́, Xudong Zhang1,3,4,¡́, Yang Liu5, Yanqi Ye1,3,4, Jicheng Yu1,3,4, Qian Chen1,3,4, Jinqiang Wang1,3,4, Yuqi Zhang1,3,4, Quanyin Hu1,3,4, Yang Kang1,3,4, Min Yang2 (*), and Zhen Gu1,3,4,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2262-y

2018-12-4

All in one theranostic nanoplatform enables efficient anti-tumor peptide delivery for triple-modal imaging guided cancer therapy


Xiaoyan Qu1, Zhengqing Liu2, Bohan Ma1, Na Li1,4, Hongyang Zhao1, Tian Yang3, Yumeng Xue1, Xiaozhi Zhang3, Yongping Shao1, Ying Chang1, Jun Xu2, Bo Lei1 (*), and Yaping Du2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2261-z

2018-12-3

Advances in atomic force microscopy for single-cell analysis


Mi Li1,2 (*), Ning Xi3, Yuechao Wang1,2, and Lianqing Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2260-0

2018-12-3

Water transport through subnanopores in the ultimate size limit: Mechanism from molecular dynamics


Jiyu Xu1,2, Chongqin Zhu3, Yifei Wang1,2, Yongfeng Huang1,2, Yutian Shen1,2, Hui Li4,1, Joseph S. Francisco3, Xiao Cheng Zeng3 (*), and Sheng Meng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2258-7

2018-11-27

Water transport through subnanopores in the ultimate size limit: Mechanism from molecular dynamics


Jiyu Xu1,2, Chongqin Zhu3, Yifei Wang1,2, Yongfeng Huang1,2, Yutian Shen1,2, Hui Li4,1, Joseph S. Francisco3, Xiao Cheng Zeng3 (*), and Sheng Meng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2258-7

2018-11-27

Insight of surface treatments for CMOS compatibility of InAs nanowires


Daya S. Dhungana1, Anne Hemeryck1, Nicolo Sartori1, Pier-Francesco Fazzini2, Filadelfo Cristiano1, and S¨¦bastien R. Plissard1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2257-8

2018-11-27

Hierarchical growth of a novel Mn-Bi coupled BiVO4 arrays for enhanced photoelectrochemical water splitting


Lu Wang, Jinzhan Su (*), and Liejin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2256-9

2018-11-27

Formation mechanism of twin domain boundary in 2D materials: The case for WTe2


Guanyong Wang1,¡́,Weiyu Xie2,3,¡́, Dan Xu1, Haiyang Ma1, Hao Yang1, Hong Lu4, Haohua Sun1, Yaoyi Li1, Shuang Jia4, Liang Fu5, Shengbai Zhang2 (*), and Jinfeng Jia1,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2255-x

2018-11-27

Doping modulated in-plane anisotropic Raman enhancement on layered ReS2


Na Zhang1, Jingjing Lin1, Shuqing Zhang1, Shishu Zhang1, Xiaobo Li2, Dongyan Liu2, Hua Xu2, Jin Zhang1, and Lianming Tong1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2254-y

2018-11-27

Panorama of boron nitride nanostructures via lamp ablation


Sehrina Eshon1, Hui Tong Chua1, Martin Saunders2, Weike Zhang3, Yujun Zhang4, and Jeffrey M. Gordon1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2252-0

2018-11-23

Nitrogen, phosphorus co-doped carbon cloth as self-standing electrode for lithium-iodine batteries


Kang Li1, Song Chen1, Si Chen1, Xien Liu2, Wei Pan3, and Jintao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2251-1

2018-11-21

Co-doped 1T-MoS2 nanosheets embedded in N, S-doped carbon nanobowls for high-rate and ultra-stable sodium-ion batteries


Peihao Li1,¡́, Yong Yang1,¡́, Sheng Gong2, Fan Lv1, Wei Wang1, Yiju Li1, Mingchuan Luo1, Yi Xing1, Qian Wang1,3, and Shaojun Guo1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2250-2

2018-11-21

Boosting the rate capability of multichannel porous TiO2 nanofibers with well-dispersed Cu nanodots and Cu2+-doping derived oxygen vacancies for sodium-ion batteries


Ying Wu1, Zengxi Wei2, Rui Xu1, Yue Gong3, Lin Gu3,4, Jianmin Ma2, and Yan Yu1,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2248-9

2018-11-19

Guest selectivity in the supramolecular host networks fabricated by Van der Waals force and hydrogen bond


Xuan Peng1,3,¡́, Yanfang Geng1,3,¡́, Min Zhang2, Faliang Cheng2 (*), Linxiu Cheng1,3, Ke Deng1,3 (*), and Qingdao Zeng1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2247-x

2018-11-14

Infiltrating lithium into carbon cloth decorated with zinc oxide arrays for dendrite-free lithium metal anode


Xianshu Wang1,2,¡́, Zhenghui Pan2,¡́, Yang Wu3, Xiaoyu Ding2, Xujia Hong1, Guoguang Xu2, Meinan Liu2, Yuegang Zhang2,3 (*), and Weishan Li,1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2245-z

2018-11-13

Well-defined carbon nanoframes containing bimetal-N-C active sites as efficient bi-functional electrocatalysts for Li-O2 batteries


Tie Liu1, Leidanyang Wang2, Tao Huang2, and Aishui Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2244-0

2018-11-13

Black phosphorus inverter devices enabled by in-situ aluminum surface modification


Yue Zheng1,2,†, Zehua Hu2,†, Cheng Han3, Rui Guo4, Du Xiang2,4, Bo Lei2, Yanan Wang2, Jun He5, Min Lai1, and Wei Chen2,4,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2246-y

2018-11-13

Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer


Junchi Liu1, Xiao Liu1, Zhuojun Chen1, Lili Miao1, Xingqiang Liu1, Bo Li2 (*), Liming Tang1, Keqiu Chen1, Yuan Liu1, Jingbo Li3, Zhongming Wei3 (*), and Xidong Duan4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2243-1

2018-11-7

Two-dimensional metal-organic-framework as a unique theranostic nano-platform for nuclear imaging and chemo-photodynamic cancer therapy


Wenjun Zhu1,¡́, Yu Yang2,¡́, Qiutong Jin1, Yu Chao1, Longlong Tian1, Jingjing Liu1, Ziliang Dong1, and Zhuang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2242-2

2018-11-7

Unusual switchable peroxidase-mimicking nanozyme for the determination of proteolytic biomarker


Claire McVey1, Natasha Logan1, Nguyen T. K. Thanh2,3, Christopher Elliott1, and Cuong Cao1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2241-3

2018-11-7

Single titanium-oxide species implanted in 2D g-C3N4 matrix as a highly efficient visible-light CO2 reduction aphotocatalyst


Shangfeng Tang, Xuepeng Yin, Guanyu Wang, Xiuli Lu (*), and Tongbu Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2240-4

2018-11-6

Polychromic carbon black: laser galvanized multicolour fluorescence display


Sharon Xiaodai Lim1, Kae Lin Wong2, Zheng Zhang3, Antonio H. Castro Neto1,4, and Chorng-Haur Sow1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2239-x

2018-11-1

Plasmon-tunable Au@Ag core-shell spiky nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering


Zhulin Huang1, Guowen Meng1,2 (*), Xiaoye Hu1, Qijun Pan1,2, Dexian Huo1,2, Hongjian Zhou1, Yan Ke1, and Nianqiang Wu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2238-y

2018-10-31

Li2SnO3 branched nano- and microstructures with intense and broadband white-light emission


Miguel Garc¨ªa-Tecedor1,†(*), Javier Bartolom¨¦2,‡, David Maestre1, Achim Trampert2, and Ana Cremades1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2236-0

2018-10-29

Facile synthesis of ultrathin metal-organic framework nanosheets for Lewis acid catalysis


Xiaofei Zhang1,2,¡́, Lin Chang2,¡́, Zhongjie Yang2, Yanan Shi2, Chang Long1,2, Jianyu Han2, Binhao Zhang2, Xueying Qiu2, Guodong Li2 (*), and Zhiyong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2235-1

2018-10-29

Intermetallic PtBi core/Ultrathin Pt shell nanoplates for efficient and stable methanol and ethanol electro-oxidization


Xiaolei Yuan, Xiaojing Jiang, Muhan Cao (*), Lei Chen, Kaiqi Nie, Yong Zhang, Yong Xu, Xuhui Sun, Yanguang Li (*), and Qiao Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2234-2

2018-10-29

Nanomaterial-based optical indicators: Promise, opportunities, and challenges in the development of colorimetric systems for intelligent packaging


Nattinee Bumbudsanpharoke and Seonghyuk Ko (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2237-z

2018-10-29

Significant enhancement of photoresponsive characteristics and mobility of MoS2-based transistors through hybridization with perovskite CsPbBr3 quantum dots


Taeho Noh1, Heung Seob Shin2, Changwon Seo3, Jun Young Kim1, Jongwon Youn1, Jeongyong Kim3, Kwang-Sup Lee2 (*), and Jinsoo Joo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2230-6

2018-10-22

Optimized in vivo performance of acid-liable micelles for the treatment of Rheumatoid arthritis by one single injection


Qin Wang¡́, Yan Li¡́, Xiaoyan Chen, HaoJiang, Zhirong Zhang, and Xun Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2233-3

2018-10-22

SERS-based lateral flow immunoassay of troponin I by using gap-enhanced Raman tags


Boris N. Khlebtsov1,2 (*), Daniil N. Bratashov2, Nadezhda A. Byzova3, Boris B. Dzantiev3, and Nikolai G. Khlebtsov1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2232-4

2018-10-22

Cubosome nanoparticles for enhanced delivery of mitochondria anticancer drug elesclomol and therapeutic monitoring via sub-cellular NAD (P) H multi-photon fluorescence lifetime imaging


Ana R. Faria1,¡́, Oscar F. Silvestre1,¡́, Christian Maibohm1, Ricardo M. R. Adão1, Bruno F. B. Silva2, and Jana B. Nieder1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2231-5

2018-10-22

Polydopamine-derived N-doped carbon-wrapped Na3V2(PO4)3 cathode with superior rate capability and cycling stability for sodium ion batteries


Hyeongwoo Kim1,2, Hyojun Lim1,3, Hyung-Seok Kim1, Ki Jae Kim4, Dongjin Byun2, and Wonchang Choi1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2229-z

2018-10-18

A laterally sensitive colloidal probe for accurately measuring nanoscale adhesion of textured surfaces


Sören Zimmermann1,2 (*), Waldemar Klauser1, James Mead2, Shiliang Wang2,3, Han Huang2, and Sergej Fatikow1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2228-0

2018-10-17

Flexible and reusable cap-like thin Fe2O3 film for SERS applications


Jiangtao Xu1, Xiaoting Li1, Yuxiang Wang1, Ronghui Guo2, Songmin Shang1 (*), and Shouxiang Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2227-1

2018-10-17

Nickel cobalt phosphide with three-dimensional nanostructure as a highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in both acidic and alkaline electrolytes


Bo Ma1, Zhengchun Yang2, Yantao Chen1 (*), and Zhihao Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2226-2

2018-10-15

Review of MXenes as new nanomaterials for energy storage/delivery and selected environmental applications


Byung-Moon Jun1,¡́, Sewoon Kim1,¡́, Jiyong Heo2, Chang Min Park3, Namguk Her2, Min Jang4, Yi Huang5, Jonghun Han2 (*), and Yeomin Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2225-3

2018-10-15

Tunable photocycle kinetics of a hybrid bacteriorhodopsin/quantum dot system


Terianna J. Wax1, Jordan A. Greco1, Shutang Chen1, Nicole L. Wagner1, Jing Zhao1 (*), and Robert R. Birge1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2224-4

2018-10-15

Li2FeSiO4/C hollow nanospheres as cathode materials for lithium-ion batteries


Shuiyun Shen1, Yao Zhang1, Guanghua Wei2, Wansen Zhang1, Xiaohui Yan1, Guofeng Xia1, Aiming Wu1, Changchun Ke1, and Junliang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2223-5

2018-10-15

Facile growth of ultra-small Pd nanoparticles on zeolite-templated mesocellular graphene foam for enhanced alcohol electrooxidation


Xuexue Cui1, Yaling Li1, Mingyu Zhao1, Yunshi Xu1, Leilei Chen1,2, Shuguang Yang1, and Yi Wang 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2222-6

2018-10-11

Selectivity regulation of CO2 electroreduction through contact interface engineering on superwetting Cu nanoarray electrodes


Zhao Cai1,¡́, Yusheng Zhang1,¡́, Yuxin Zhao4,¡́, Yueshen Wu2, Wenwen Xu1,2, Xuemei Wen1, Yang Zhong1,3, Ying Zhang5, Wen Liu1, Hailiang Wang2, Yun Kuang1 (*), and Xiaoming Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2221-7

2018-10-11

High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure


Xiao Liu1, Guangzhuang Sun2, Peng Chen2, Junchi Liu1, Zhengwei Zhang2, Jia Li2, Huifang Ma2, Bei Zhao2, Ruixia Wu2, Weiqi Dang2, Xiangdong Yang2, Chen Dai2, Xuwan Tang2, Zhuojun Chen1, Lili Miao1, Xingqiang Liu,1 Bo Li1 (*), Yuan Liu1, and Xidong Duan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2220-8

2018-10-11

All VN-graphene architecture derived self-powered wearable sensors for ultrasensitive Health monitoring


Lianghao Yu1,¡́, Yuyang Yi1,¡́, Ting Yao2, Yingze Song1, Yiran Chen1, Qiucheng Li1, Zhou Xia1, Nan Wei1, Zhengnan Tian1, Baoqing Nie2, Li Zhang1, Zhongfan Liu1,3 (*), and Jingyu Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2219-1

2018-10-8

1-Naphthol induced Pt3Ag nanocorals as bifunctional cathode and anode catalysts of direct formic acid fuel cells


Xian Jiang1,2, Yang Liu2, Jiaxin Wang2, Yufei Wang2, Yuexin Xiong2, Qun Liu2, Naixu Li1, Jiancheng Zhou1 (*), Gengtao Fu2,3 (*), Dongmei Sun2, and Yawen Tang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2218-2

2018-10-8

Solvent polarity-induced photoluminescence enhancement (SPIPE): A method enables several-fold increase in quantum yield of silicon nanoparticles


Xiaobin Shen2,¡́, Bin Song1,¡́, Bei Fang2, Xiao Yuan2, Youyong Li2, Shunyi Wang1, Shunjun Ji2 (*), and Yao He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2217-3

2018-10-8

Structural isomer and high-yield of Pt1Ag28 nanocluster via one-pot chemical wet method


Xinzhang Lin1,4, Chao Liu1 (*), Keju Sun2, Ren¡¯an Wu3, Xuemei Fu1,4, and Jiahui Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2216-4

2018-10-8

Ordered two-dimensional porous Co3O4 nanosheets as electrocatalysts for rechargeable Li-O2 batteries


Yu Zhang1,†, Mingzhen Hu2,3,†, Mengwei Yuan1, Genban Sun1, Yufeng Li1, Kebin Zhou2, Chen Chen3, Caiyun Nan1 (*), and Yadong Li3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2214-6

2018-9-28

Random lasing detection of structural transformation and compositions in silk fibroin scaffolds


SungYeun Yang1,†,¡́, Soocheol Kim1,¡́, HyeIn Shin1, Seung Ho Choi2,‡, Young L. Kim2, Chulmin Joo1 (*), and WonHyoung Ryu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2213-7

2018-9-27

Synthesis of MoX2 (X= Se or S) monolayers with high-concentration 1T' phase on 4H/fcc-Au nanorods for hydrogen evolution


Zhengqing Liu1,2, Xiao Zhang2, Yue Gong3,4, Qipeng Lu2, Zhicheng Zhang2, Hongfei Cheng2, Qinglang Ma2, Junze Chen2, Meiting Zhao2, Bo Chen2, Ye Chen2, Xue-Jun Wu2, Pengfei Yin2, Lin Gu3,4,5 (*), Yaping Du1 (*), and Hua Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2212-8

2018-9-25

High performance octahedral PtNi/C catalysts investigated from rotating disk electrode to membrane electrode assembly


Bing Li1,¡́, Jue Wang1,¡́, Xin Gao3, Congwei Qin1, Daijun Yang1, Hong Lv1, Qiangfeng Xiao2 (*), and Cunman Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2211-9

2018-9-21

A theranostic agent for cancer therapy and imaging in the second near-infrared window


Zhuoran Ma1, Hao Wan1,6, Weizhi Wang2,6, Xiaodong Zhang3,6, Takaaki Uno4, Qianglai Yang5, Jingying Yue1, Hongpeng Gao1, Yeteng Zhong1, Ye Tian1, Qinchao Sun1, Yongye Liang5, and Hongjie Dai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2210-x

2018-9-19

Graphene-based nanomaterials in biosystems


Na Lu1, Liqian Wang2, Min Lv2, Zisheng Tang3,4,5 (*), and Chunhai Fan2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2209-3

2018-9-18

Dendrite-free all-solid-state lithium batteries with lithium phosphorous oxynitride-modified lithium metal anode and composite solid electrolytes


Chunhua Wang1,2,3, Guoliang Bai2 (*), Yifu Yang1 (*), Xingjiang Liu3 (*), and Huixia Shao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2205-7

2018-9-14

Ultrathin wavy Rh nanowires as highly effective electrocatalysts for methanol oxidation reaction with ultrahigh ECSA


Xiaoyang Fu1, Zipeng Zhao2, Chengzhang Wan1, Yiliu Wang1, Zheng Fan1, Frank Song1, Bocheng Cao1, Mufan Li1, Wang Xue1, Yu Huang2,3 (*), and Xiangfeng Duan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2204-8

2018-9-14

The lithium and sodium storage performances of phosphorus and its hierarchical structure


Dan Zhao, Lihui Zhang, Chengcheng Fu, Jinying Zhang (*) and Chunming Niu


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2206-6

2018-9-14

Nanomaterials for sensing of formaldehyde in air: Principles, applications, and performance evaluation


Deepak Kukkar1,2, Kowsalya Vellingiri3, Rajnish Kaur4, Sanjeev Kumar Bhardwaj4, Akash Deep4 (*), and Ki-Hyun Kim2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2207-5

2018-9-14

Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries


Chao Lin1, Longbing Qu2, Jiantao Li1, Zhengyang Cai1, Haoyun Liu1, Pan He1, Xu Xu1 (*), and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2203-9

2018-9-14

Nanoscale chemical imaging of individual, chemotherapeutic cytarabine-loaded liposomal nanocarriers


Karin Wieland1, Georg Ramer2,3, Victor U. Weiss4, Guenter Allmaier4, Bernhard Lendl1, and Andrea Centrone2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2202-x

2018-9-13

Enhancement of the hydrogen evolution performance by finely tuning the morphology of Co-based catalyst without changing chemical composition


Wenling Gu1,2, Liuyong Hu1,2, Changshuai Shang1,2, Jing Li1 (*), and Erkang Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2201-y

2018-9-11

In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity


Ranran Zhuo1,¡́, Longhui Zeng2,¡́, Huiyu Yuan2, Di Wu1 (*), Yuange Wang1, Zhifeng Shi1, Tingting Xu1, Yongtao Tian1, Xinjian Li1 (*), and Yuen Hong Tsang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2200-z

2018-9-11

Few-layer formamidinium lead bromide nanoplatelets for ultrapure-green and high-efficiency light-emitting diodes


Huan Fang, Wei Deng, Xiujuan Zhang (*), Xiuzhen Xu, Meng Zhang, Jiansheng Jie, and Xiaohong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2197-3

2018-9-11

Biomedical applications of magneto-responsive scaffolds


Adedokun A. Adedoyin and Adam K. Ekenseair (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2198-2

2018-9-7

Precise control of graphene etching by remote hydrogen plasma


Bangjun Ma1,¡́, Shizhao Ren1,¡́, Peiqi Wang1, Chuancheng Jia1, and Xuefeng Guo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2192-8

2018-9-6

Quasi-two-dimensional ¦Â-Ga2O3 field effect transistors with large drain current density and low contact resistance via controlled formation of oxygen vacancies at interface


Zhen Li¡́, Yihang Liu¡́, Anyi Zhang, Qingzhou Liu, Chenfei Shen, Fanqi Wu, Chi Xu, Mingrui Chen, Hongyu Fu, and Chongwu Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2193-7

2018-9-6

Space-confined growth of monolayer ReSe2 under a graphene layer on Au foils


Chunyu Xie1,2,¡́, Shaolong Jiang1,2,¡́, Xiaolong Zou3,¡́, Yuanwei Sun4,5, Liyun Zhao1, Min Hong1,2, Shulin Chen4,6, Yahuan Huan1,2, Jianping Shi1,2, Xiebo Zhou1,2, Zhepeng Zhang1,2, Pengfei Yang1,2, Yuping Shi1,2, Porun Liu7, Qing Zhang1, Peng Gao4,5,8, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2194-6

2018-9-6

Porous N-doped-carbon coated CoSe2 anchored on carbon cloth as 3D photocathode for dye-sensitized solar cell with efficiency and stability outperforming Pt


Wenli Lu¡́, Rui Jiang¡́, Xiong Yin (*), and Leyu Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2195-5

2018-9-6

Pseudogap, Fermi arc, and Peierls-insulating phase induced by 3D-2D crossover in monolayer VSe2


Yuki Umemoto1, Katsuaki Sugawara1,2,3 (*), Yuki Nakata1, Takashi Takahashi1,2,3, and Takafumi Sato1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2196-4

2018-9-6

Janus electrode with simultaneous management on gas and liquid transport for boosting oxygen reduction reaction


Yingjie Li1,¡́, Haichuan Zhang1,¡́, Nana Han1, Yun Kuang1, Junfeng Liu1, Wen Liu1 (*), Haohong Duan3 (*), and Xiaoming Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2199-1

2018-9-6

The influence of physiological environment on the targeting effect of aptamer-guided gold nanoparticles


Ding Ding1, Yinling Zhang1, Edward A. Sykes2, Long Chen3, Zhuo Chen1 (*), and Weihong Tan1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2191-9

2018-9-3

The growth mechanism of CsPbBr3 perovskite nanocrystals by a co-precipitation method in CSTR systems


Jibin Zhang, Lianwei Fan, Junli Li, Xiangfu Liu, Rongwen Wang, Lei Wang, and Guoli Tu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2190-x

2018-9-3

Nanobiotechnology: 1D nanomaterial building blocks for cellular interfaces and hybrid tissues


Haitao Liu1,2,¡́, Bilal Haider1,¡́, Holden R. Fried1,¡́, Jie Ju1, Olurotimi Bolonduro1, Vineeth Raghuram1, and Brian P. Timko1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2189-3

2018-9-3

Strong dual-crosslinked hydrogels for ultrasound-triggered drug delivery


Wenxu Sun1,¡́, Heting Jiang1,¡́, Xin Wu1,¡́, Zhengyu Xu1, Chen Yao2,3, Juan Wang1, Meng Qin1, Qing Jiang2,3, Wei Wang1 (*), Dongquan Shi2,3 (*), and Yi Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2188-4

2018-8-28

Highly bright and low turn-on voltage CsPbBr3 quantum dot LEDs via conjugation molecular ligand exchange


Guopeng Li1, Jingsheng Huang2, Yanqing Li2, Jianxin Tang2 (*), and Yang Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2187-5

2018-8-28

Large unsaturated room temperature negative magnetoresistance in graphene foam composite for wearable and flexible magnetoelectronics


Rizwan Ur Rehman Sagar1,2,3, Massimiliano Galluzzi1,2, Alberto Garc¨ªa-Peñas1,2, Masroor Ahmad Bhat1,2, Min Zhang3, and Florian J. Stadler1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2186-6

2018-8-28

Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and applications of h-BN nanosheets


Ivan Sergeevich Merenkov1,2 (*), M. S. Myshenkov3, Yu. M. Zhukov3, Y. Sato4, T. S. Frolova5,6,7, D. V. Danilov3, I. A. Kasatkin3, O. S. Medvedev3, R. V. Pushkarev1, O. I. Sinitsyna5,7, M. Terauchi4, I. A. Zvereva3, M. L. Kosinova1, and K. Ostrikov8,9


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2185-7

2018-8-22

Dynamic nanoscale imaging of enriched CO adlayer on Pt (111) confined under h-BN monolayer in ambient pressure atmospheres


Hao Wu1,2, Pengju Ren3, Peng Zhao4, Zhongmiao Gong5, Xiaodong Wen3,4, Yi Cui5 (*), Qiang Fu2 (*), and Xinhe Bao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2184-8

2018-8-21

Facile preparation of unique three-dimensional (3D) ¦Á-MnO2/MWCNTs macroporous hybrid as the high-performance cathode of rechargeable Li-O2 batteries


Shuiyun Shen1, Aiming Wu1, Guofeng Xia1, Guanghua Wei2, Xiaohui Yan1, Yao Zhang1, Fengjuan Zhu1, Jiewei Yin1, and Junliang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2182-x

2018-8-20

Surface molecular doping of all-inorganic perovskite using zethrenes molecules


Arramel1 (*), Hu Pan2, Aozhen Xie3,4,5, Songyan Hou3,4, Xinmao Yin1,6, Chi Sin Tang1,6,7, Nguyen T. Hoa3, Muhammad D. Birowosuto3, Hong Wang3,4, Cuong Dang3,4,5 (*), Andrivo Rusydi1,6,8, Andrew T. S. Wee1,9,10, and Jishan Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2183-9

2018-8-20

Polyplex interaction strength as a driver of potency during cancer immunotherapy


Shannon J. Tsai1, James I. Andorko1, Xiangbin Zeng1, Joshua M. Gammon1, and Christopher M. Jewell1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2181-y

2018-8-17

Origin of strong and narrow localized surface plasmon resonance of copper nanocubes


Peng Zheng1,¡́, Haibin Tang1,¡́, Botong Liu1,2, Sujan Kasani1,3, Ling Huang2 (*), and Nianqiang Wu1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2178-6

2018-8-16

Plenty more room on the glass bottom: Surface functionalization and nanobiotechnology for cell isolation


Ali Ansari (*) and P. I. Imoukhuede


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2177-7

2018-8-16

Cell-based drug delivery systems for biomedical applications


Teng Li, He Dong, Can Zhang (*), and Ran Mo (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2179-5

2018-8-16

Detecting van der Waals forces between a single polymer repeating unit and a solid surface in high vacuum


Wanhao Cai¡́, Chen Xiao¡́, Linmao Qian, and Shuxun Cui (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2176-8

2018-8-15

pH-sensitive and biodegradable charge-transfer nanocomplex for second near-infrared photoacoustic tumor imaging


Zhimin Wang1, Paul Kumar Upputuri2, Xu Zhen2, Ruochong Zhang3, Yuyan Jiang2, Xiangzhao Ai1, Zhijun Zhang1, Ming Hu1, Zhenyu Meng1, Yunpeng Lu1, Yuanjing Zheng3, Kanyi Pu2, Manojit Pramanik2 (*), and Bengang Xing1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2175-9

2018-8-15

Photo-controlled release of paclitaxel and model drugs from RNA pyramids


Congcong Xu1, Hui Li1, Kaiming Zhang2, Daniel W. Binzel1, Hongran Yin1, Wah Chiu2,3, and Peixuan Guo1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2174-x

2018-8-14

Two-in-one solution with insect wings to produce graphene¨Cgraphite films for efficient electrocatalysis


Huaiyu Li1,¡́, Lihan Zhang1,¡́, Long Li1,¡́, Chaowen Wu1,¡́, Yajiao Huo1, Ying Chen1, Xijun Liu1 (*), Xiaoxing Ke2 (*), Jun Luo1 (*), and Gustaaf Van Tendeloo3,4


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2172-z

2018-8-13

Current taxane formulations and emerging cabazitaxel delivery systems


Boyang Sun1,2, Robert M Straubinger3, and Jonathan F. Lovell1,2 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2171-0

2018-8-13

In-situ observation of synthesized nanoparticles in an ultra-dilute aerosol via X-ray scattering


Sarah. R. McKibbin1 (*), Sofie Yngman1, Olivier Balmes2, Bengt O. Meuller1, Simon Tågerud1, Maria E. Messing1, Giuseppe Portale4, Michael Sztucki3, Knut Deppert1, Lars Samuelson1, Martin H. Magnusson1, Edvin Lundgren1, and Anders Mikkelsen1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2170-1

2018-8-10

Self-assembly of Human Galectin-1 via dual supramolecular interactions and its inhibition on T-cell agglutination and apoptosis


Wenjing Qi1, Yufei Zhang1, Zdravko Kochovski2, Jue Wang1, Yan Lu2, Guosong Chen1 (*), and Ming Jiang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2169-7

2018-8-6

Three-dimensional spongy framework as superlyophilic, strongly-absorptive and electrocatalytic polysulfide reservoir layer for high-rate and long-cycling lithium-sulfur batteries


Lianbo Ma1,¡́, Guoyin Zhu1,¡́, Wenjun Zhang1, Peiyang Zhao1, Yi Hu1, Yanrong Wang1, Lei Wang1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Zuoxiu Tie1, Jie Liu1,2, and Zhong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2168-8

2018-8-3

Nanoporous magnesium


Ilya V. Okulov1,2 (*), Sviatlana V. Lamaka3, Takeshi Wada1, Kunio Yubuta1, Mikhail Larionovich Zheludkevich3,4, Jörg Weissm¨¹ller2,5, J¨¹rgen Markmann2,5, and Hidemi Kato1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2167-9

2018-8-3

Highly fluorescent,photostable,and biocompatible silicon theranostic nanoprobes against Staphylococcus aureus infections


Xia Zhai, Bin Song, Binbin Chu, Yuanyuan Su, Houyu Wang (*), and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2166-x

2018-8-2

Exceptional co-catalyst free photocatalytic activities of B and Fe co-doped SrTiO3 for CO2 conversion and H2 evolution


Muhammad Humayun1, Lei Xu1, Ling Zhou1, Zhiping Zheng1, Qiuyun Fu1, and Wei Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2164-z

2018-7-31

Electrochemically driven phenothiazine modified carbon nanodots


M¨®nica Mediavilla1, Emiliano Martinez-Periñ¨¢n1, Iria Bravo1,2, Tania Garc¨ªa1,2,3, M¨®nica Revenga-Parra1,2,3, F¨¦lix Pariente1,2,3, and Encarnaci¨®n Lorenzo1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2165-y

2018-7-31

Plasmon-directed polymerization: Regulating polymer growth with light


Yunxia Wang1, Shuangshuang Wang1, Shunping Zhang1, Oren A. Scherman3, Jeremy J. Baumberg2, Tao Ding1,2 (*), and Hongxing Xu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2163-0

2018-7-30

Engineering cancer vaccines using stimuli-responsive biomaterials


Yu Zhao1, Yugang Guo1, and Li Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2162-1

2018-7-30

Nanodendrites of platinum-group metals for electrocatalytic applications


Nitin K. Chaudhari1,2, Jinwhan Joo1,3, Hyuk-bu Kwon1, Byeongyoon Kim1,3, Ho Young Kim4, Sang Hoon Joo4 (*), and Kwangyeol Lee1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2161-2

2018-7-30

Integration of two dimensional morphology and porous surfaces to boost the methanol electrooxidation performances of PtAg alloy nanomaterials


Changshuai Shang1,2, Yaxiao Guo1,2, and Erkang Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2160-3

2018-7-30

Particle size dependent upconversion luminescence of NaYF4: Yb, Er nanoparticles in organic solvents and water at different excitation power densities


Marco Kraft1, Christian W¨¹rth1, Verena Muhr2, Thomas Hirsch2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2159-9

2018-7-30

Nanoscopic imaging of oxidized graphene monolayer using tip-enhanced Raman scattering


Joseph M. Smolsky and Alexey V. Krasnoslobodtsev (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2158-x

2018-7-27

Tunable electrochemistry of gold-silver alloy nanoshells


Lorenzo Russo1,2, Victor Puntes1,3,4, and Arben Merkoçi1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2157-y

2018-7-27

A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake


R. Govindan Kutty1,¡́, Sivaramapanicker Sreejith2,3,¡́, Kong Xianghua4,¡́, Haiyong He1, Hong Wang1, Junhao Lin5, Kazu Suenaga5, Chwee Teck Lim2,3,7, Yanli Zhao6 (*), Wei Ji4(*), and Zheng Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2156-z

2018-7-26

Intelligent identification of two-dimensional nanostructure by machine-learning optical microscopy


Xiaoyang Lin1,2,¡́ (*), Zhizhong Si1,¡́, Wenzhi Fu3,¡́, Jianlei Yang3,¡́, Side Guo1, Yuan Cao1, Jin Zhang4, Xinhe Wang1,4, Peng Liu4, Kaili Jiang4, and Weisheng Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2155-0

2018-7-25

Single-layer Rh nanosheets with ultrahigh peroxidase-like activity for colorimetric biosensing


Shuangfei Cai1, Wei Xiao1, Haohong Duan2, Xixi Liang3, Chen Wang1 (*), Rong Yang1 (*), and Yadong Li3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2154-1

2018-7-23