Just Accepted

       
Below >>

Graphene quantum dots rescue protein dysregulation of pancreatic -cells exposed to human islet amyloid polypeptide


Ava Faridi1, Yunxiang Sun2,3, Monika Mortimer4, Ritchlynn R. Aranha5, Aparna Nandakumar1, Yuhuan Li1, Ibrahim Javed1, Aleksandr Kakinen1, Qingqing Fan1, Anthony W. Purcell5, Thomas P. Davis1,6 (*), Feng Ding3 (*), Pouya Faridi5 (*), and Pu Chun Ke1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2520-7

2019-9-16

Dual pH-responsive charge-reversal like gold nanoparticles to enhance tumor retention for chemo-radiotherapy


Zhang Xiaolei1,, Zhang Chuangnian2,, Cheng Mingbo1, Zhang Yahui1, Wang Wei1, and Yuan Zhi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2518-1

2019-9-16

Butterfly-wing hierarchical metallic glassy nanostructure for surface enhanced Raman ccattering


Hongyu Jiang1,2, Jing Li3, Chengrong Cao1, Xiaozhi Liu1,2, Ming Liu1,2, Yutian Shen1,2, Yanhui Liu1,4, Qinghua Zhang1,4, Weihua Wang1,2,4, Lin Gu1,2,4 (*), and Baoan Sun1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2517-2

2019-9-16

Carbon-nanoparticle-assisted growth of high quality bilayer WS2 by atmospheric pressure chemical vapor deposition


Jieyuan Liang1, Lijie Zhang1 (*), Xiaoxiao Li1, Baojun Pan1, Tingyan Luo1, Dayan Liu1, Chao Zou1, Nannan Liu1, Yue Hu1, Keqin Yang1, and Shaoming Huang1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2516-3

2019-9-16

External-force-driven solution epitaxy of large-area 2D organic single crystals for high-performance field-effect transistors


Jinwen Wang, Wei Deng, Wei Wang, Ruofei Jia, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie (*), and Xiaohong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2515-4

2019-9-4

Large-scale highly ordered periodic Au nano-discs/graphene and graphene/Au nanoholes plasmonic substrates for surface-enhanced Raman scattering


Yansheng Liu and Feng Luo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2514-5

2019-9-4

Selective growth of wide band gap atomically thin Sb2O3 inorganic molecular crystal on WS2


Guangzhuang Sun1,, Bo Li2,, Shifa Wang3, Zhengwei Zhang1, Jia Li1, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-9-3

2D nanoplate assembled nitrogen doped hollow carbon sphere decorated with Fe3O4 as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction and Zn-air batteries


Yanqiang Li1, (*), Huiyong Huang1,, Siru Chen3 (*), Xin Yu1, Chao Wang1, and Tingli Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2512-7

2019-9-2

Decorating CoSe2 hollow nanospheres on reduced graphene oxide as advanced sulfur host material for performance enhanced lithium-sulfur batteries


Liang Chen1,2 (*), Weiwei Yang 2, Jianguo Liu 2, and Yong Zhou2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2508-3

2019-8-27

High-throughput droplet microfluidic synthesis of hierarchical metal-organic framework nanosheet microcapsules


Songting Wu1, Zhong Xin1, Shicheng Zhao1 (*), and Shengtong Sun2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2507-4

2019-8-27

Enhanced CH4 selectivity in CO2 photocatalytic reduction over carbon quantum dots decorated and oxygen doping g-C3N4


Qian Li1,2, Songcan Wang3, Zhuxing Sun4, Qijun Tang1,2, Yiqiu Liu1,2, Lianzhou Wang3 (*), Haiqiang Wang1,2 (*), and Zhongbiao Wu1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2509-2

2019-8-27

Wavy PtCu alloy nanowire networks with abundant surface defects enhanced oxygen reduction reaction


Dahui Fang1,2,, Lei Wan3,, Qike Jiang4, Hongjie Zhang1, Xuejun Tang1,2, Xiaoping Qin1, Zhigang Shao1 (*), and Zidong Wei5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2511-8

2019-8-27

Special interstitial route can transport nanoparticles to the brain bypassing the blood-brain barrier


Nan Hu1,2,3,, Xiaoli Shi1,2, (*), Qiang Zhang1,2, Wentao Liu1,2, Yuting Zhu1,2, Yuqing Wang1,2, Yi Hou4, Yinglu Ji1, Yupeng Cao1,2, Qian Zeng1,2, Zhuo Ao1,2, Quanmei Sun1,2, Xiaohan Zhou1,2, Xiaochun Wu1, and Dong Han1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2510-9

2019-8-27

Self-powered electrochemical system by combining Fenton reaction and active chlorine generation for organic contaminant treatment


Yawei Feng1,2,, Kai Han1,2,, Tao Jiang1,2,, Zhenfeng Bian3, Xi Liang1,2, Xia Cao1,2 (*), Hexing Li4 (*), and Zhong Lin Wang1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2506-5

2019-8-23

One-step growth of large-area silicon nanowire fabrics for high-performance multifunctional wearable sensors


Bing-Chang Zhang, Jian-Sheng Jie (*), Zhi-Bin Shao, Si-Yi Huang, Le He (*), and Xiao-Hong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2505-6

2019-8-20

Wafer-scale MOCVD growth of monolayer MoS2 on sapphire and SiO2


Huanyao Cun1 (*), Michal Macha1, HoKwon Kim2,3, Ke Liu1, Yanfei Zhao2,3, Thomas Lagrange4, Andras Kis2,3, and Aleksandra Radenovic1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2502-3

2019-8-17

Au-catalysed free-standing wurtzite structured InAs nanosheets grown by MBE


Qiang Sun1, Han Gao1, Xiaomei Yao1,2,3, Kun Zheng4, Pingping Chen2, Wei Lu2, and Jin Zou1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2504-7

2019-8-17

Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate


Zhihong Zhang1,2, Xiaozhi Xu1,3, Ruixi Qiao1, Junjiang Liu4, Yuxia Feng1, Zhibin Zhang1, Peizhao Song1, Muhong Wu1,5, Lan Zhu6, Xuelin Yang1, Peng Gao1, Lei Liu4, Jie Xiong7, Enge Wang1,2,5, and Kaihui Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2503-8

2019-8-17

A facile method to fabricate high-quality perovskite nanocrystals based on single crystal powder


Jin-Feng Liao, Yi-Xin Chen, Jun-Hua Wei, Ya-Ting Cai, Xu-Dong Wang, Yang-Fan Xu, and Dai-Bin Kuang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2501-x

2019-8-14

Replacing PVP by macrocycle cucurbit[6]uril to cap sub-5 nm Pd nanocubes as highly active and durable catalyst for ethanol electrooxidation


Dongshuang Wu1,†, Minna Cao1 (*), and Rong Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2499-0

2019-8-7

Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer


Haowei Xu1, Jian Zhou2, Yifei Li3, R. Jaramillo3, and Ju Li1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2500-y

2019-8-7

Spherical to truncated octahedral shape transformation of palladium nanocrystals driven by e-beam in aqueous solution


Yingying Jiang1,2 (*), Xiao Li1, Xiaoming Ma1, Haifeng Wang1, Hui Zhang1, Zheng Liu3, Ze Zhang1, and Chuanhong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2498-1

2019-7-31

Valleytronics in transition metal dichalcogenides materials


Yanping Liu1, (*), Yuanji Gao1,, Siyu Zhang1,, Jun He1, Juan Yu2, and Zongwen Liu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2497-2

2019-7-30

A direct H2O2 production based on hollow porous carbon sphere-sulfur nanocrystal composites by confinement effect as oxygen reduction electrocatalysts


Guanyu Chen1, Jiwei Liu3, Qingqing Li1, Pengfei Guan2, Xuefeng Yu1, Linshen Xing1, Jie Zhang1, and Renchao Che1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2496-3

2019-7-30

Multifunctional core-shell-like nanoarchitectures for hybrid supercapacitors with high capacity and long-term cycling durability


S. Chandra Sekhar1, Goli Nagaraju1,2, Bhimanaboina Ramulu1, Sk. Khaja Hussain1, D. Narsimulu1, and Jae Su Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2492-7

2019-7-29

Iron sulfides with dopamine-derived carbon coating as superior performance anodes for sodium-ion batteries


Aihua Jin1,2,, Seung-Ho Yu3,, Jae-Hyuk Park1,2, Seok Mun Kang1,2, Mi-Ju Kim1,2, Tae-Yeol Jeon4, Junyoung Mun5 (*), and Yung-Eun Sung1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2495-4

2019-7-29

A facile method to synthesize water-soluble Pd8 nanoclusters unraveling the catalytic mechanism of p-nitrophenol to p-aminophenol


Pan An1,2, Rajini Anumula1, Chaonan Cui1, Yang Liu1, Fei Zhan3, Ye Tao3, and Zhixun Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2491-8

2019-7-29

Comprehensive study of a versatile polyol synthesis approach for cathode materials for Li-ion batteries


Hyeseung Chung1, Antonin Grenier2, Ricky Huang1, Xuefeng Wang1, Zachary Lebens-Higgins3, Jean-Marie Doux1, Shawn Sallis4, Chengyu Song5, Peter Ercius5, Karena Chapman2, Louis F. J. Piper3, Hyung-Man Cho1, Minghao Zhang1 (*), and Ying Shirley Meng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2494-5

2019-7-29

The role of phase impurities and lattice defects on the electron dynamics and photochemistry of CuFeO2 solar photocathodes


Elizabeth A. Fugate1, Somnath Biswas1, Matthew C. Clement1, Minkyu Kim2, Dongjoon Kim2, Aravind Asthagiri2 (*), and L. Robert Baker1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2493-6

2019-7-29

Metal-organic frameworks-derived nitrogen-doped carbon supported nanostructured PtNi catalyst for enhanced hydrosilylation of 1-octene


Junfeng Wen1,2, Yuanjun Chen2, Shufang Ji2 (*), Jian Zhang2, Dingsheng Wang2, and Yadong Li2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2490-9

2019-7-25

Optically tunable fluorescent carbon nanoparticles and their application in fluorometric sensing of copper ions


Minhuan Lan1,2,†, Shaojing Zhao1,2,†, Shuilin Wu1, Xiaofang Wei3, Yanzhao Fu2, Juanjuan Wu4, Pengfei Wang3 (*), and Wenjun Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2489-2

2019-7-22

Novel fibronectin-targeted nanodisk drug delivery system displayed superior efficacy against prostate cancer compared with nanospheres


Luyao Wang, Bingjie Zhou, Shiqi Huang, Mengke Qu, Qing Lin, Tao Gong, Yuan Huang, Xun Sun, Qin He, Zhirong Zhang, and Ling Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2488-3

2019-7-22

Phase-controlled synthesis of thermally stable nitrogen-doped carbon supported iron catalysts for highly efficient Fischer-Tropsch synthesis


Jin Hee Lee1,2, Hack-Keun Lee1, Dong Hyun Chun1,3, Hyunkyung Choi4, Geun Bae Rhim1, Min Hye Youn1, Heondo Jeong1, Shin Wook Kang1, Jung-Il Yang1, Heon Jung1, Chul Sung Kim4 (*), and Ji Chan Park1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2487-4

2019-7-22

Low-temperature crystalline lead-free piezoelectric thin films grown on 2D perovskite nanosheet for flexible electronic device applications


Jong-Hyun Kim1, Sang Hyo Kweon2,3, and Sahn Nahm1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2486-5

2019-7-22

Spatially-controlled porous nanoflake arrays derived from MOFs: An efficiently long-life oxygen electrode


Hao Gong1,2, Tao Wang1 (*), Hairong Xue1, Xueyi Lu3, Wei Xia1, Li Song1, Songtao Zhang4, Jianping He1 (*), and Renzhi Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2480-y

2019-7-19

Macroscopic Ag nanostructure array patterns with high-density hot-spots for reliable and ultra-sensitive SERS substrates


Taeksu Lee, Soongeun Kwon, Sanghee Jung, Hyungjun Lim, and Jae-Jong Lee (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2484-7

2019-7-19

In situ TEM observation of neck formation during oriented attachment of PbSe nanocrystals


Yu Wang1,2, Xinxing Peng1,3, Alex Abelson4, Bing-Kai Zhang1, Caroline Qian4, Peter Ercius5, Lin-Wang Wang1, Matt Law4, and Haimei Zheng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2483-8

2019-7-17

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)


Anthony Curto1,, Zhaozong Sun2,, Jonathan Rodrguez-Fernndez2, Liang Zhang1, Ayush Parikh1, Ting Tan1, Jeppe V. Lauritsen2, and Aleksandra Vojvodic1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2474-9

2019-7-16

Assembly of carbon nanodots in graphene-based composite for flexible electro-thermal heater with ultrahigh efficiency


Xin Meng1, Tianxing Chen1, Yao Li1, Siyuan Liu1, Hui Pan1, Yuning Ma2 (*), Zhixin Chen3, Yanping Zhang4, and Shenmin Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2476-7

2019-7-16

Polarity control of carrier injection for nanowire feedback field-effect transistors


Doohyeok Lim and Sangsig Kim (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2477-6

2019-7-16

MoS2 dual-gate transistors with electrostatically doped contacts


Fuyou Liao1, , Yaocheng Sheng1, , Zhongxun Guo1, Hongwei Tang1, Yin Wang1, Lingyi Zong1, Xinyu Chen1, Antoine Riaud1, Jiahe Zhu3, Yufeng Xie1, Lin Chen1, Hao Zhu1, Qingqing Sun1, Peng Zhou1, Xiangwei Jiang4, Jing Wan2 (*), Wenzhong Bao1 (*), and David Wei Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2478-5

2019-7-16

A stable artificial protective layer for high capacity dendrite-free lithium metal anode


Zhipeng Wen, Yueying Peng, Jianlong Cong, Haiming Hua, Yingxin Lin, Jian Xiong, Jing Zeng, and Jinbao Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2481-x

2019-7-16

Safety-reinforced rechargeable Li-CO2 battery based on a composite solid state electrolyte


Rui Wang, Xuejing Zhang, Yichao Cai, Qingshun Nian, Zhanliang Tao (*), and Jun Chen


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2482-9

2019-7-16

Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells


Qiqi Zhang1,, Jialong Liu2,, Tianyu Xia3 (*), Jie Qi1, Haochang Lyu1, Baoyuan Luo1, Rongming Wang4, Yizhong Guo5, Lihua Wang5, and Shouguo Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2479-4

2019-7-16

N-doped carbon shell encapsulated PtZn intermetallic nanoparticles as highly efficient catalysts for fuel cells


Yakun Xue1, Huiqi Li1, Xieweiyi Ye1, Shuangli Yang1, Zhiping Zheng1, Xiao Han1, Xibo Zhang1, Luning Chen1, Zhaoxiong Xie1,2, Qin Kuang1 (*), and Lansun Zheng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2473-x

2019-7-8

Magnetic logic inverter from crossed structures of defect-free graphene with large unsaturated room temperature negative magnetoresistance


Chao Feng1,, Junxiang Xiang1,, Ping Liu1,, Xiangqi Wang2, Jianlin Wang3, Guojing Hu1, Meng Huang1, Zhi Wang1, Zengming Zhang4, Yuan Liu5, Yalin Lu1,3 (*), and Bin Xiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2472-y

2019-7-8

Monolithic integration of flexible lithium-ion battery on a plastic substrate by printing methods


Zhenxuan Zhao and Huaqiang Wu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2471-z

2019-7-8

A novel synthesis strategy to improve cycle stability of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 at high cut-off voltages through core-shell structuring


Kang Wu1,, Qi Li1,, Rongbin Dang1, Xin Deng1, Minmin Chen1, Yu Lin Lee2, Xiaoling Xiao1 (*), and Zhongbo Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2469-6

2019-7-2

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives


Rajesh Kumar1 (*), Sumanta Sahoo2, Ednan Joanni3, Rajesh Kumar Singh4, Ram Manohar Yadav5, Rajiv Kumar Verma6, Dinesh Pratap Singh7, Wai Kian Tan8, Angel Prez del Pino9, Stanislav A. Moshkalev10, and Atsunori Matsuda1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2467-8

2019-7-1

Ionic liquids produce heteroatom-doped Pt/TiO2 nanocrystals for efficient photocatalytic hydrogen production


Xiuniang Tan1,2, Jianling Zhang1,2,3 (*), Dongxing Tan1,2, Jinbiao Shi1,2, Xiuyan Cheng1,2, Fanyu Zhang1,2, Lifei Liu1,2, Bingxing Zhang1,2, Zhuizhui Su1,2, and Buxing Han1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2466-9

2019-6-28

Encapsulating maytansinoid in pH-sensitive nanocarriers: the importance of using extremely potent cytotoxic agents and fast release for nanomedicine to achieve tumor elimination


Bo Dai1,, Xingyu Wu1,, Christopher J. Butch2,, Jianquan Wang2, Gee Young Lee3, Shuming Nie4, Qian Lu2 (*), Yiqing Wang2 (*), and Yitao Ding1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2464-y

2019-6-18

Nanotechnology based CRISPR/Cas9 system delivery for genome editing: Progress and prospect


Huan Deng1, Wei Huang2, and Zhiping Zhang1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2465-x

2019-6-18

Construction of RNA nanotubes


Hui Li1,2,, Shaoying Wang1,3,, Zhouxiang Ji1,, Congcong Xu1, Lyudmila S. Shlyakhtenko4, and Peixuan Guo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2463-z

2019-6-18

In situ fabrication of organic electrochemical transistors on a microfluidic chip


Jianlong Ji1,2, Mangmang Li1, Zhaowei Chen3, Hongwang Wang1, Xiaoning Jiang2, Kai Zhuo1, Ying Liu1, Xing Yang4, Zhen Gu3, Shengbo Sang1 (*), and Yang Shu5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2462-0

2019-6-12

Vesicular Li3V2(PO4)3/C hollow mesoporous microspheres as an efficient cathode material for lithium-ion batteries


Hongxia Sun, Haoran Du, Mengkang Yu, Kuangfu Huang, Nan Yu, and Baoyou Geng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2461-1

2019-6-7

Modulating the photoelectrons of g-C3N4 via coupling MgTi2O5 as appropriate platform for visible-light-driven photocatalytic solar energy conversion


Jiaxin Shen1, Yanzhen Li1, Haoying Zhao1, Kai Pan1, Yang Qu1 (*), Guofeng Wang1,2 (*), and Dingsheng Wang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2460-2

2019-6-7

Function-regeneration of non-porous hydrolyzed-MOF-derived materials


Yo Chan Jeong1, Jin Weon Seo2, Jae Ho Kim1, Seunghoon Nam3, Min Chang Shin2, Young Shik Cho1, Jin Syul Byeon2, Chong Rae Park1 (*), and Seung Jae Yang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2459-8

2019-6-6

Porous-hollow nanorods constructed from alternate intercalation of carbon and MoS2 monolayers for lithium and sodium storage


Laiying Jing1, Gang Lian1 (*), Junru Wang2, Mingwen Zhao2, Xizheng Liu3, Qilong Wang4, Deliang Cui1 (*), and Ching-Ping Wong5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2458-9

2019-6-6

Confirming nonthermal plasmonic effects enhance CO2 methanation on Rh/TiO2 catalysts


Xueqian Li1, Henry O. Everitt2,3 (*), and Jie Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2457-x

2019-6-6

Weakened interlayer coupling in two-dimensional MoSe2 flakes with screw dislocations


Xiangzhuo Wang1, Huixia Yang1,2, Rong Yang3, Qinsheng Wang1,2, Jingchuan Zheng1, Lu Qiao1, Xianglin Peng1, Yongkai Li1, Dongyun Chen1, Xiaolu Xiong1,2, Junxi Duan1,2, Guangyu Zhang3, Jie Ma1, Junfeng Han1,2 (*), Wende Xiao1,2 (*), and Yugui Yao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2456-y

2019-6-5

Revealing the hidden performance of metal phthalocyanines for CO2 reduction electrocatalysis by hybridization with carbon nanotubes


Zhan Jiang1,2, Yang Wang1,2 (*), Xiao Zhang2, Hongzhi Zheng2, Xiaojun Wang2, and Yongye Liang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2455-z

2019-6-5

Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications


Zhaoyang Qi, Xianwei Fu, Tiefeng Yang, Dong Li, Peng Fan, Honglai Li, Feng Jiang, Lihui Li, Ziyu Luo, Xiujuan Zhuang, and Anlian Pan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2454-0

2019-6-5

Growth of 12-inch uniform monolayer graphene film on molten glass and its application in PbI2-based photodetector


Zhaolong Chen1,4, Haina Ci1,4, Zhenjun Tan1,4, Zhipeng Dou3, Xu-dong Chen1, Bingzhi Liu1,4, Ruojuan Liu1,4, Li Lin1,4, Lingzhi Cui1,4, Peng Gao3,5, Hailin Peng1,4,5, Yanfeng Zhang2,5 (*), and Zhongfan Liu1,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2453-1

2019-6-5

Zinc-substituted hemoglobin with specific drug binding sites and fatty acid resistance ability for enhanced photodynamic therapy


Yiting Xu1,, Jiamei Xu1,, Xiaoxiao Hu1,, Xin Xia1, Qian Dong1, Zhangkun Liu1, Zhuo Chen1 (*), and Weihong Tan1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2452-2

2019-6-4

Amine-rich carbon nitride nanoparticles: synthesis, covalent functionalization with proteins and application in a fluorescence quenching assay


Gabriele Capilli, Simone Cavalera, Laura Anfossi (*), Cristina Giovannoli, Marco Minella (*), Claudio Baggiani, and Claudio Minero


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2449-x

2019-6-3

Ni-based cathode materials for Na-ion batteries


Chenglong Zhao1,2, Yaxiang Lu1,2 (*), Liquan Chen1, and Yong-Sheng Hu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2451-3

2019-6-3

Explaining the influence of dopant concentration and excitation power density on the luminescence and brightness of -NaYF4:Yb3+,Er3+ nanoparticles: Measurements and simulations


Martin Kaiser1, Christian Wrth1, Marco Kraft1, Tero Soukka2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2450-4

2019-6-3

High temperature performance of coaxial h-BN/CNT wires above 1,000 : Thermionic electron emission and thermally activated conductivity


Xinhe Yang1, Peng Liu1 (*), Duanliang Zhou1, Feng Gao2, Xinhe Wang3, Shiwei Lv1, Zi Yuan1, Xiang Jin1, Wei Zhao1, Haoming Wei1, Lina Zhang1, Jiandong Gao2, Qunqing Li1, Shoushan Fan1, and Kaili Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2447-z

2019-5-27

Large-area patterning of substrate-conformal MoS2 nano-trenches


Christian Martella1,2 (*), Luca Ortolani3 (*), Elena Cianci1, Alessio Lamperti1, Vittorio Morandi3, and Alessandro Molle1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2446-0

2019-5-27

Diameter dependent doping in horizontally aligned high-density N-doped SWNT arrays


Pan Li1, Yiming Li1, Xiao Zhang2, Jun Chen1, Yingwen Cheng3, Yi Li1, Yanwen Ma1 (*), and Jie Liu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2445-1

2019-5-27

All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator


Ming Li1, Yang Jie1, Li-Hua Shao3, Yilin Guo1, Xia Cao1,2 (*), Ning Wang2 (*), and Zhong Lin Wang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2443-3

2019-5-21

Improving the cycle stability of FeCl3-graphite intercalation compounds by polar Fe2O3 trapping in lithium-ion batteries


Zheng Li1,2,, Chengzhi Zhang1,2,, Fei Han1,2 (*), Fuquan Zhang1,2, Dianwu Zhou3, Shaohua Xu2, Hongbo Liu1,2 ,Xuanke Li1,2 , and Jinshui Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2444-2

2019-5-21

Meso-porous amorphous Ge: Synthesis and mechanism of an anode material for Na and K storage


Zheng Yi, Ning Lin (*), Tieqiang Li, Ying Han, Yang Li, and Yitai Qian


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2442-4

2019-5-20

Unlocking the door to highly efficient Ag-based nanoparticles catalysts for NaBH4-assisted nitrophenol reduction


Guangfu Liao1, Yan Gong2, Liu Zhong1, Jiasheng Fang3, Li Zhang4, Zushun Xu5 (*), Haiyang Gao1 (*), and Baizeng Fang6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2441-5

2019-5-20

Influence of 3d transition-metal substitution on the oxygen reduction reaction electrocatalysis of ternary nitrides in acid


Kevin E. Fritz1, Yichen Yan1, and Jin Suntivich1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2440-6

2019-5-20

Single Pt atom decorated graphitic carbon nitride as an efficient photo-catalyst for the hydrogenation of nitrobenzene into aniline


Tianwei He, Chunmei Zhang, Lei Zhang, and Aijun Du (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2439-z

2019-5-20

Optical materials and metamaterials from nanostructured soft matter


Uri R. Gabinet and Chinedum O. Osuji (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2437-1

2019-5-17

Speeding up carbon nanotube integrated circuits through three-dimensional architecture


Yunong Xie1,2, Zhiyong Zhang1 (*), Donglai Zhong1, and Lian-Mao Peng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2436-2

2019-5-17

Enhancing bioelectricity generation in microbial fuel cells and biophotov ltaics using nanomaterials


Mohammed Mouhib1, Alessandra Antonucci1, Melania Reggente1, Amirmostafa Amirjani1,2, Alice J. Gillen1, and Ardemis A. Boghossian1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2438-0

2019-5-17

Highly efficient luminescent I-III-VI semiconductor nanoprobes based on template-synthesized CuInS2 nanocrystals


Xian Li1,2, Datao Tu1,2 (*), Shaohua Yu1, Xiaorong Song1, Wei Lian1, Jiaojiao Wei1, Xiaoying Shang1, Renfu Li1, and Xueyuan Chen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2435-3

2019-5-15

A laser ablated graphene-based flexible self-powered pressure sensor for human gestures and finger pulse monitoring


Partha Sarati Das, Ashok Chhetry, Pukar Maharjan, M. Salauddin Rasel, and Jae Yeong Park (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2433-5

2019-5-11

Crystalline InGaZnO quaternary nanowires with superlattice structure for high-performance thin-film transistors


Fangzhou Li1, SenPo Yip1,2,3, Ruoting Dong1,2, Ziyao Zhou1,2, Changyong Lan1, Xiaoguang Liang1, Dapan Li1, You Meng1, Xiaolin Kang1, and Johnny C. Ho1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2434-4

2019-5-11

Heterostructures in two dimensional colloidal metal chalcogenides: Synthetic fundamentals and applications


Yuho Min1,, Eunmi Im3,, Geon-Tae Hwang1, Jong-Woo Kim1, Cheol-Woo Ahn1, Jong-Jin Choi1, Byung-Dong Hahn1, Joon-Hwan Choi1, Woon-Ha Yoon1, Dong-Soo Park1, Dong Choon Hyun2, and Geon Dae Moon3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2432-6

2019-5-9

Exploring the synthesis conditions to control the morphology of gold-iron oxide heterostructures


Pablo Tancredi1,, Luelc Souza da Costa2,3,, S. Calderon V.4, Oscar Moscoso-Londoño5,6, Leandro M. Socolovsky7, Paulo J. Ferreira4,8, Diego Muraca5, Daniela Zanchet2 (*), and Marcelo Knobel5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2431-7

2019-5-7

Gram-scale synthesis of all-inorganic perovskite quantum dots with high Mn substitution ratio and enhanced dual-color emission


Lvming Dong1,2,, Zhuo Chen1,2,, Lei Ye1,2 (*), Yan Yu1,2, Jianbing Zhang1, Huan Liu1, and Jianfeng Zang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2430-8

2019-5-5

Luminescent single-molecule magnet of metallofullerene DyErScN@Ih-C80


Mingzhe Nie1,5, Jin Xiong2, Chong Zhao1,5, Haibing Meng1,5, Kun Zhang4, Yibo Han4, Jie Li1, Bingwu Wang2 (*), Lai Feng3 (*), Chunru Wang1 (*), and Taishan Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2429-1

2019-4-30

One-nanometer-thick platinum-based nanowires with controllable surface structures


Xiaokun Fan1,2, Shuiping Luo1, Xixia Zhao1, Xiaotong Wu1,2, Zhishan Luo1, Min Tang1, Wen Chen1, Xing Song1, and Zewei Quan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2428-2

2019-4-30

High-performance Li-ion capacitor based on black-TiO2−x/graphene aerogel anode and biomass-derived microporous carbon cathode


Guoyin Zhu1,, Lianbo Ma1,, Huinan Lin1,, Peiyang Zhao1, Lei Wang1, Yi Hu1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Yanrong Wang1, Zuoxiu Tie1 (*), and Zhong Jin1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2427-3

2019-4-30

Nanoscale imaging of electric pathways in epitaxial graphene nanoribbons


Johannes Aprojanz1,2, Pantelis Bampoulis2,3, Alexei A. Zakharov4, Harold J. W. Zandvliet3, and Christoph Tegenkamp1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2425-5

2019-4-28

Two-photon AIE probe conjugated theranostic nanoparticles for tumor bioimaging and pH-sensitive drug delivery


Boxuan Ma, Weihua Zhuang, Haiyang He, Xin Su, Tao Yu, Jun Hu, Li Yang (*), Gaocan Li (*), and Yunbing Wang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2426-4

2019-4-28

van der Waals epitaxial growth of ultrathin metallic NiSe nanosheets on WSe2 as high performance contacts for WSe2 transistors


Bei Zhao1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Jia Li1, Haihong Bao3, Kai Wang3, Jun Luo3, Zhengwei Zhang1, Bo Li2, Haipeng Xie4, Yuan Liu2, and Xidong Duan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2423-7

2019-4-23

Mass-production of flexible and transparent Te-Au nylon SERS substrate with excellent mechanical stability


Wei-Ran Huang1,, Cheng-Xin Yu2,, Yi-Ruo Lu1, Hassan Muhammad1, Jin-Long Wang1, Jian-Wei Liu1 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2422-8

2019-4-23

Atomic-scale structural and chemical evolution of Li3V2(PO4)3 cathode cycled at high voltage window


Shulin Chen1,2,3, Jian Zou1, Yuehui Li3, Ning Li3, Mei Wu3, Jinghuang Lin2, Jingmin Zhang3, Jian Cao2, Jicai Feng2, Xiaobin Niu1, Jianming Bai4, Junlei Qi2 (*), Peng Gao2,3,5,6 (*), Liping Wang1 (*), and Hong Li7


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2421-9

2019-4-22

Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays


Fanglong Yuan1,, Ping He1,, Zifan Xi1,, Xiaohong Li1, Yunchao Li1, Haizheng Zhong2, Louzhen Fan1 (*), and Shihe Yang3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2420-x

2019-4-17

Assessment of oxide nanoparticle stability in liquid phase transmission electron microscopy


Mark J. Meijerink, Krijn P. de Jong, and Jovana Zečević (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2419-3

2019-4-16

Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride


Chuang Gao1,, Lei Tao2,1,3,, Yuyang Zhang1,4 (*), Shixuan Du2,1,4, Sokrates T. Pantelides3,1, Juan Carlos Idrobo5, Wu Zhou1,4 (*), and Hongjun Gao2,1,4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2417-5

2019-4-12

Reproducible large-scale synthesis of surface silanized nanoparticles as an enabling nanoproteomics platform: enrichment of the Human heart phosphoproteome


David S. Roberts1, Bifan Chen1, Timothy N. Tiambeng1, Zhijie Wu1, Ying Ge1,2 (*), and Song Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2418-4

2019-4-12

PtAu bimetallic nanocatalyst for selective hydrogenation of alkenes over aryl halides


Le Guo1,, Junjie Mao3,, Shuangxi Guo1, Qi Zhang1, Shuangfei Cai2 (*), and Wei He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2416-6

2019-4-11

Fe2N nanoparticles boosting FeNx moieties for highly efficient oxygen reduction reaction in Fe-N-C porous catalyst


Xiao Liu1,2, Hong Liu3, Chi Chen1, Liangliang Zou1, Yuan Li4, Qing Zhang4, Bo Yang3 (*), Zhiqing Zou1, and Hui Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2415-7

2019-4-11

Real-time Raman detection by the cavity mode enhanced Raman scattering


Yang Liu1,2,3, Xiaorui Tian4, Weiran Guo1,2,3, Wenqiang Wang1,2,3, Zhiqiang Guan1,2,3 (*), and Hongxing Xu1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2414-8

2019-4-11

Synthesis of surface controlled nickel/palladium hydride nanodendrites with high performance in benzyl alcohol oxidation


Zipeng Zhao1,, Michelle M. Flores Espinosa1,, Jihan Zhou2,4, Wang Xue3, Xiangfeng Duan3,4, Jianwei Miao2,4, and Yu Huang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2413-9

2019-4-11

Oxidation controlled lift-off of 3D chiral plasmonic Au nano-hooks


Gunnar Klös1, Amanda Andersen1,2, Matteo Miola1,3, Henrik Birkedal1,2, and Duncan S. Sutherland1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2412-x

2019-4-10

Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidation


Junchi Wu1,, Yuqiao Guo1,, Haifeng Liu3, Jiyin Zhao1, Haodong Zhou1, Wangsheng Chu2, and Changzheng Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2409-5

2019-4-9

Recent progress on in situ characterizations of electrochemically intercalated transition metal dichalcogenides


Sajad Yazdani1,2, Milad Yarali1,2, and Judy J. Cha1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2408-6

2019-4-9

Stabilizing perovskite nanocrystals by controlling protective surface ligands density


Weilin Zheng1, Zhichun Li1, Congyang Zhang1, Bo Wang1, Qinggang Zhang1, Qun Wan1, Long Kong1 (*), and Liang Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2407-7

2019-4-9

Intriguing anti-superbug Cu2O@ZrP hybrid nanosheet with enhanced antibacterial performance and weak cytotoxicity


Jialiang Zhou, Hengxue Xiang, Fatemeh Zabihi, Senlong Yu, Bin Sun, and Meifang Zhu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2406-8

2019-4-9

Selective hydrogenation of N-heterocyclic compounds over rhodium-copper bimetallic nanocrystals under ambient conditions


Muhammad Mateen1, Khadim Shah1, Zheng Chen1 (*), Chen Chen1, and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2411-y

2019-4-9

Enhancing oxygen evolution reaction by cationic surfactants


Qixian Xie, Daojin Zhou, Pengsong Li, Zhao Cai, Tianhui Xie, Tengfei Gao, Ruida Chen, Yun Kuang (*), and Xiaoming Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2410-z

2019-4-9

Convenient fabrication of BiOBr ultrathin nanosheets with rich oxygen vacancies for photocatalytic selective oxidation of secondary amines


Xuanjue Tong, Xing Cao, Tong Han, Weng-Chon Cheong, Rui Lin, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Chen Chen, Qing Peng (*), and Yadong Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2404-x

2019-4-8

Nanotrap-enabled quantification of KRAS-induced peptide hydroxylation in blood for cancer early detection


Zaian Deng1,2†, Zhen Zhao3,†, Bo Ning4, Jeffery Basilio5, Karen Mann6, Jie Fu7, Yajun Gu8, Yuanqing Ye9, Xifeng Wu9, Jia Fan10, Paul Chiao7, and Tony Hu10 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2405-9

2019-4-8

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction


Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, and Karthish Manthiram (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2403-y

2019-4-4

Challenges and opportunities in IR nanospectroscopy measurements of energy materials


Elad Gross (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2402-z

2019-4-4

Analysis of photoluminescence behavior of high-quality single-layer MoS2


Lu Xu, Liyun Zhao, Yunsong Wang, Mingchu Zhou, Qing Zhang, and Anyuan Cao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2401-0

2019-4-3

Defect engineering of molybdenum disulfide through ion irradiation to boost hydrogen evolution reaction performance


Cheng Sun1,, Peipei Wang2,, Hao Wang1, Chuan Xu2, Juntong Zhu1, Yanxia Liang2, Ying Su1, Yining Jiang1, Wenqi Wu1, Engang Fu2 (*), and Guifu Zou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2400-1

2019-4-3

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co3N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction


Bong Kyun Kang1,, Seo Young Im2,, Jooyoung Lee2, Sung Hoon Kwag2, Seok Bin Kwon2, Sintayehu Nibret Tiruneh2, Min-Jun Kim3, Jung Ho Kim4,5, Woo Seok Yang1, Byungkwon Lim2, and Dae Ho Yoon2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2399-3

2019-4-3

Enhanced RuBisCO activity and promoted dicotyledons growth with degradable carbon dots


Hao Li1, Jian Huang2, Yang Liu1 (*), Fang Lu4, Jun Zhong1, Yong Wang3, Shuiming Li3, Yeshayahu Lifshitz1,5 (*), Shuit-Tong Lee1, and Zhenhui Kang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2397-5

2019-4-2

Photoluminescence of Ag-In-S/ZnS quantum dots: Excitation energy dependence and low-energy electronic structure


Irina V. Martynenko1 (*), Anvar S. Baimuratov2, Florian Weigert1, Jos X. Soares3, Lorena Dhamo1, Philip Nickl1, Ilona Doerfel1, Jutta Pauli1, Ivan D. Rukhlenko2, Alexander V. Baranov2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2398-4

2019-4-2

Enhanced N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversion


Min Kuang1,, Anxiang Guan1,, Zhengxiang Gu1, Peng Han1, Linping Qian1, and Gengfeng Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2396-6

2019-4-1

Bio-inspired angle-independent structural color films with anisotropic colloidal crystal array domains


Zhuohao Zhang, Zhuoyue Chen, Lingyu Sun, Xiaoxuan Zhang, and Yuanjin Zhao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2395-7

2019-4-1

Can insulating graphene oxide contribute the enhanced conductivity and durability of silver nanowire coating?


Feng Duan1,2,, Weiwei Li1,, Guorui Wang1, Chuanxin Weng1,2, Hao Jin1, Hui Zhang1 (*), and Zhong Zhang1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2394-8

2019-3-29

Ternary Ni-Co-Fe oxyhydroxide oxygen evolution catalysts: Intrinsic activity trends, electrical conductivity, and electronic band structure


Michaela Burke Stevens1,, Lisa J. Enman1,, Ester Hamal Korkus2, Jeremie Zaffran2, Christina D. M. Trang1, James Asbury1, Matthew G. Kast1, Maytal Caspary Toroker2 (*), and Shannon W. Boettcher1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2391-y

2019-3-26

Plasmon-exciton interaction in colloidally fabricated metal nanoparticle-quantum emitter nanostructures


Yi Luo1 (*) and Jing Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2390-z

2019-3-25

Pressure-dependent phase transition of 2D layered silicon telluride (Si2Te3) and manganese intercalated silicon telluride


Virginia L. Johnson, Auddy Anilao, and Kristie J. Koski (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2387-7

2019-3-20

Co3O4 nanocage derived from metal-irganic frameworks: An excellent cathode catalyst for rechargeable Li-O2 battery


Zhuoliang Jiang1,, Hui Sun1, (*), Wenke Shi1, Tianhang Zhou3, Jianyong Hu1, Jingyang Cheng1, Pengfei Hu1, and Shigang Sun2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2388-6

2019-3-20

Ternary mesoporous cobalt-iron-nickel oxide efficiently catalyzing oxygen/hydrogen evolution reactions and overall water splitting


Lulu Han1, Limin Guo2,3 (*), Chaoqun Dong1, Chi Zhang4, Hui Gao1, Jiazheng Niu1, Zhangquan Peng3,4 (*), and Zhonghua Zhang1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2389-5

2019-3-20

CdS magic-size clusters exhibiting one sharp ultraviolet absorption singlet peaking at 361 nm


Junbin Tang1, Juan Hui1, Meng Zhang1, Hongsong Fan2, Nelson Rowell3, Wen Huang4, Yingnan Jiang5, Xiaoqin Chen2 (*), and Kui Yu1,2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2386-8

2019-3-19

Stepwise magnetization reversal of geometrically tuned in diameter Ni and FeCo bi-segmented nanowire arrays


Ester M. Palmero1,3 (*), Miguel Mndez2, Silvia Gonzlez2, Cristina Bran1, Vctor Vega2, Manuel Vzquez1, and Vctor M. Prida2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2385-9

2019-3-19

Low-cost, simple, and scalable self-assembly of DNA origami nanostructures


Patrick D. Halley1,2, Randy A. Patton2, Amjad Chowdhury1,†, John C. Byrd3, Carlos E. Castro2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2384-x

2019-3-16

Towards maximized utilization of iridium for the acidic oxygen evolution reaction


Marc Ledendecker1, (*), Simon Geiger1,, Katharina Hengge1, Joohyun Lim1, Serhiy Cherevko3, Andrea M. Mingers1, Daniel Göhl1, Guilherme V. Fortunato1,5, Daniel Jalalpoor2, Ferdi Schth2, Christina Scheu1, and Karl J. J. Mayrhofer1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2383-y

2019-3-14

One-pot synthesis of highly conductive nickel-rich phosphide/CNTs hybrid as a polar sulfur host for high-rate and long-cycle Li-S battery


Xiaofei Yu, Dongxu Tian, Wencui Li, Bin He, Yu Zhang, Zhiyuan Chen, and Anhui Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2381-0

2019-3-13

Compressive surface strained atomic-layer Cu2O on Cu@Ag nanoparticles


Xiyue Zhu1, Hongpan Rong1 (*), Xiaobin Zhang2, Qiumei Di1, Huishan Shang1, Bing Bai1, Jiajia Liu1, Jia Liu1, Meng Xu1, Wenxing Chen1, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2380-1

2019-3-13

A cross-linked polyacrylamide electrolyte with high ionic conductivity for compressible supercapacitors with wide temperature tolerance


Xuting Jin, Guoqiang Sun, Guofeng Zhang, Hongsheng Yang, Yukun Xiao, Jian Gao, Zhipan Zhang (*), and Liangti Qu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2382-z

2019-3-13

gt-C3N4 coordinated single atom as an efficient electrocatalyst for nitrogen reduction reaction


Lifu Zhang1,2, Wanghui Zhao2, Wenhua Zhang2 (*), Jing Chen1,3, and Zhenpeng Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2378-8

2019-3-13

Oxygen-deficient metal oxides: Synthesis routes and applications in energy and environment


Di Zu1,2,3, Haiyang Wang2, Sen Lin2, Gang Ou2, Hehe Wei2, Shuqing Sun1,3 (*), and Hui Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2377-9

2019-3-12

Wheat straw-derived magnetic carbon foams: In-situ preparation and tunable high-performance microwave absorption


Guangjun Gou, Fanbin Meng (*), Huagao Wang, Man Jiang, Wei Wei, and Zuowan Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2376-x

2019-3-11

Nanoengineering of solid oxide electrochemical cell technologies: An outlook


Juliana Carneiro and Eranda Nikolla (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2375-y

2019-3-11

Highly active zigzag-like Pt-Zn alloy nanowires with high-index facets for alcohol electrooxidation


Yanchao Xu1, Xiaoqiang Cui1 (*), Shuting Wei1, Qinghua Zhang2, Lin Gu2, Fanqi Meng2, Jinchang Fan1, and Weitao Zheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2374-z

2019-3-8

Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation


Hao Wu1,2, Qiang Fu1 (*), Yifan Li1,2, Yi Cui3, Rui Wang3, Nan Su1,2, Le Lin1, Aiyi Dong1, Yanxiao Ning1, Fan Yang1, and Xinhe Bao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2373-0

2019-3-6

Nitrogen-carbon layer coated nickel nanoparticles for efficient electrocatalytic reduction of carbon dioxide


Dongxing Tan1,3,, Chaonan Cui2,3,, Jinbiao Shi1,3, Zhixun Luo2,3 (*), Bingxing Zhang1,3, Xiuniang Tan1,3, Buxing Han1,3, Lirong Zheng4, Jing Zhang4, and Jianling Zhang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2372-1

2019-3-6

Post-synthesis phase and shape evolution of CsPbBr3 colloidal nanocrystals: The role of ligands


Elisabetta Fanizza1,2, (*), Francesca Cascella1,†,, Davide Altamura3, Cinzia Giannini3, Annamaria Panniello2, LeonardoTriggiani1,2, Francesca Panzarea1, Nicoletta Depalo2, Roberto Grisorio4,5, Gianpaolo Suranna4,5, Angela Agostiano1,2, M. Lucia Curri1,2, and Marinella Striccoli2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2371-2

2019-3-6

Microscopic insights into the catalytic mechanisms of monolayer MoS2 and its heterostructures in hydrogen evolution reaction


Min Hong1,2, Jianping Shi1,2, Yahuan Huan1,2, Qin Xie2, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2370-3

2019-3-6

Flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte enabling sodium metal batteries with highly safe characteristic and superior cycling stability


Jinfeng Yang1,2,, Min Zhang1,3,, Zheng Chen1, Xiaofan Du1, Suqi Huang1,3, Ben Tang1,2, Tiantian Dong1, Han Wu1, Zhe Yu1, Jianjun Zhang1 (*), and Guanglei Cui1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2369-9

2019-3-6

Exposing Cu-rich {110} active facets in PtCu nanostars for boosting electrochemical performance toward multiple liquid fuels electrooxidation


Liping Huang1,, Wei Zhang2,4,, Peng Li1 (*),Yongbo Song1, Hongting Sheng1, Yuanxin Du1, Yanggang Wang2 (*), Yuen Wu3, Xun Hong3, Yanhuai Ding4, Xiaoyou Yuan1, and Manzhou Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2367-y

2019-3-4

Chameleon-like optical behavior of lanthanide-doped fluoride nanoplates for multilevel anti-counterfeiting applications


Wenwu You, Datao Tu (*), Renfu Li, Wei Zheng, and Xueyuan Chen (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2366-z

2019-3-4

Dendrite-free sandwiched ultrathin lithium metal anode with even lithium plating and stripping behavior


Tao Li, Peng Shi, Rui Zhang, He Liu, Xinbing Cheng, and Qiang Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2368-x

2019-3-4

Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixed-dimensional p-n heterojunctions


Guangzhuang Sun1,, Bo Li2,, Jia Li1, Zhengwei Zhang1, Huifang Ma1, Peng Chen1, Bei Zhao1, Ruixia Wu1, Weiqi Dang1, Xiangdong Yang1, Xuwan Tang1, Chen Dai1, Ziwei Huang1, Yuan Liu2, Xidong Duan1 (*), and Xiangfeng Duan3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2364-1

2019-2-28

The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier


Nicole Bauer1, Qianqian Zhang1, Jeromy James Rech1, Shuixing Dai1, Zhengxing Peng3, Harald Ade3, Jiayu Wang2, Xiaowei Zhan2, and Wei You1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2362-3

2019-2-27

Strategies for improving the storage performance of silicon-based anodes in lithium-ion batteries


Wei Tao1, Ping Wang1, Ya You2, Kyusung Park2, Caoyu Wang1, Yongke Li1, Feifei Cao1 (*), and Sen Xin2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2361-4

2019-2-27

Polypyrrole-based hybrid nanostructures grown on textile for wearable supercapacitors


Lingchang Wang1,2,3, Chenguang Zhang1,2,3 (*), Xin Jiao1,2,3, and Zhihao Yuan1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2360-5

2019-2-25

A bioinspired high-modulus mineral hydrogel binder for improving the cycling stability of microsized silicon particle-based lithium-ion battery


Meng Tian1, Xiao Chen1, Shengtong Sun2 (*), Dong Yang1 (*), and Peiyi Wu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2359-y

2019-2-25

Hierarchical flower-like cobalt phosphosulfide derived from Prussian blue analogue as an efficient polysulfides adsorbent for long-life lithiumCsulfur batteries


Xiaoxia Chen1, Xuyang Ding1, Haliya Muheiyati1, Zhenyu Feng1, Liqiang Xu1,2 (*), Weini Ge1, and Yitai Qian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2358-z

2019-2-25

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance


Xiaoshuai Wang1,3,, Chao Zhou1,, Run Shi1, Qinqin Liu3, Geoffrey I.N. Waterhouse4, Lizhu Wu1, Chen-Ho Tung1, and Tierui Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2357-0

2019-2-23

High areal capacity flexible sulfur cathode based on multi-functionalized super-aligned carbon nanotubes


Lujie Jia1, Jian Wang2, Zijin Chen3, Yipeng Su1, Wei Zhao1, Datao Wang1, Yang Wei1, Kaili Jiang1, Jiaping Wang1, Yang Wu1, Jia Li3, Wenhui Duan1, Shoushan Fan1, and Yuegang Zhang 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2356-1

2019-2-23

Aqueous organic redox flow batteries


Vikram Singh1,2,, Soeun Kim1,2,, Jungtaek Kang1, and Hye Ryung Byon1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2355-2

2019-2-23

Atomistic insight into ordered defect superstructures at novel grain boundaries in CuO nanosheets: from structures to electronic properties


Lulu Zhao1, Lei Li1, Huaping Sheng1, He Zheng1 (*), Shuangfeng Jia1, Weiwei Meng1, Huihui Liu1, Fan Cao1, Huayu Peng1, and Jianbo Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2354-3

2019-2-22

Insight of the stability and activity of platinum single atoms on ceria


Xuxu Ye1, Hengwei Wang1, Yue Lin2, Xinyu Liu1, Lina Cao1, Jian Gu1, and Junling Lu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2351-6

2019-2-20

Visual dual chemodynamic/photothermal therapeutic nanoplatform based on superoxide dismutase plus Prussian blue


Shan Lei, Jinxing Chen, Kun Zeng, Mozhen Wang (*), and Xuewu Ge (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2348-1

2019-2-20

A high over-potential binder-free electrode constructed of Prussian blue and MnO2 for high performance aqueous supercapacitors


Gaowei Zhang1,, Hua Yao1,, Feng Zhang1,2, Zitao Gao1, Qiujun Li1, Yangyi Yang1 (*), and Xihong Lu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2347-2

2019-2-20

Highly accessible aqueous synthesis of well-dispersed dendrimer type platinum nanoparticles and their catalytic applications


Adrin Fernndez-Lodeiro1,2, Jamila Djafari1,2, David Lopez-Tejedor3, Carlos Perez-Rizquez3, Benito Rodriguez-Gonzlez4, Jos Luis Capelo1,2, Jose M. Palomo3 (*), Carlos Lodeiro1,2 (*), and Javier Fernndez-Lodeiro1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2350-7

2019-2-20

In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission


Linghai Meng1, Changgang Yang3, Jingjia Meng1, Yongzhi Wang2, Yong Ge1, Ziqiang Shao2 (*), Guofeng Zhang3, Andrey L. Rogach4, and Haizheng Zhong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2353-4

2019-2-20

Highly efficient K-Fe/C catalysts derived from metal-organic frameworks towards ammonia synthesis


Pengqi Yan1,, Wenhan Guo2,, Zibin Liang2, Wei Meng2, Zhen Yin3, Siwei Li1, Mengzhu Li1, Mengtao Zhang1, Jie Yan1, Dequan Xiao4, Ruqiang Zou2 (*), and Ding Ma1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2349-0

2019-2-20

Mn3O4 nanoparticles@reduced graphene oxide composite: An efficient electrocatalyst for artificial N2 fixation to NH3 at ambient conditions


Hong Huang1,, Feng Gong3,, Yuan Wang1, Huanbo Wang2, Xiufeng Wu1,4, Wenbo Lu4, Runbo Zhao1, Hongyu Chen1, Xifeng Shi5, Abdullah M. Asiri6, Tingshuai Li3, Qian Liu3, and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2352-5

2019-2-20

Recent progress in engineering near-infrared persistent luminescence nanoprobes for time-resolved biosensing/bioimaging


Ling Liang1,, Na Chen1,, Yiyi Jia1, Qiinqin Ma2, Jie Wang2, Quan Yuan1,2 (*), and Weihong Tan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2343-6

2019-2-18

Sustained co-delivery of gemcitabine and cis-platinum via biodegradable thermo-sensitive hydrogel for synergistic combination therapy of pancreatic cancer


Kun Shi, Bingxin Xue, Yanpeng Jia, Liping Yuan, Ruxia Han, Fan Yang, Jinrong Peng, and Zhiyong Qian (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2342-7

2019-2-18

Dual-enzyme-propelled unbounded DNA walking nanomachine for intracellular imaging of lowly expressed microRNA


Tianshu Chen1,2,, Yaoyao Chen1,, Huinan Chen1, Fan Zhang1, Qianqian Zhang1, Guifang Chen1,3 (*), and Xiaoli Zhu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2344-5

2019-2-18

Metal organic frameworks derived single atom catalysts for electrocatalytic energy conversion


Tingting Sun1, Lianbin Xu2, Dingsheng Wang1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2345-4

2019-2-18

Dependence of interface energetics and kinetics on catalyst loading in a photoelectrochemical system


Yumin He1, Srinivas Vanka2,4, Tianyue Gao1, Da He1, Jeremy Espano1, Yanyan Zhao1, Qi Dong1, Chaochao Lang1, Yongjie Wang2, Thomas Hamann3, Zetian Mi2, and Dunwei Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2346-3

2019-2-18

Immune-adjuvant loaded Bi2Se3 nanocage for photothermal-improved PD-L1 checkpoint blockade immune-tumor metastasis therapy


Yilin Song, Yidan Wang, Siyu Wang, Yu Cheng, Qianglan Lu, Lifang Yang, Fengping Tan, and Nan Li (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2341-8

2019-2-18

A novel near-infrared light responsive 4D printed nanoarchitecture with dynamically and remotely controllable transformation


Haitao Cui1,, Shida Miao1,, Timothy Esworthy1, Se-jun Lee1, Xuan Zhou1, Sung Yun Hann1, Thomas J. Webster2, Brent T. Harris3, and Lijie Grace Zhang1,4,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2340-9

2019-2-15

Stress-induced CsPbBr3 nanocrystallization on glass surface: Unexpected mechanoluminescence and applications


Xiaoqiang Xiang1,2, Hang Lin1 (*), Renfu Li1, Yao Cheng1, Qingming Huang3, Ju Xu1, Congyong Wang1, Xueyuan Chen1, and Yuansheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2338-3

2019-2-14

Dependence of the surface-assisted fullerene-based complex structure on the template molecule design


Yanfang Geng, Qingdao Zeng (*), and Chen Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2333-8

2019-2-14

Direct observation of epitaxial alignment of Au on MoS2 at atomic resolution


Yinghui Sun1, Haofei Zhao1, Dan Zhou2, Yuchen Zhu1, Huanyu Ye1, Yan Aung Moe1, Rongming Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2329-4

2019-2-14

Photodynamic therapy-triggered on-demand drug release from ROS-responsive core-cross-linked micelles toward synergistic anti-cancer treatment


Yongjuan Li1, Jian Hu2, Xun Liu1, Yong Liu3 (*), Shixian Lv1, Juanjuan Dang1, Yong Ji4 (*), Jinlin He2, and Lichen Yin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2330-y

2019-2-14

Nanoscale monitoring of mitochondria and lysosome interactions for drug screening and discovery


Qixin Chen1,2,3, Xintian Shao1,2,3, Zhiqi Tian3, Yang Chen3, Payel Mondal4, Fei Liu1,2, Fengshan Wang1, Peixue Ling1,2 (*), Weijiang He5 (*), Kai Zhang4 (*), Zijian Guo5, and Jiajie Diao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2331-x

2019-2-14

Analysis of structural distortion in Eshelby twisted InP nanowires by scanning precession electron diffraction


Daniel M. Ugarte1,2 (*), Luiz H. G. Tizei3, Monica A. Cotta1, Caterina Ducati2, Paul A. Midgley2, and Alexander S. Eggeman2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2328-5

2019-2-14

A tri-layer approach to controlling nanopore formation in oxide supports


Abha A. Gosavi1,2, James L. Hedrick1,2, Peng-Cheng Chen4,2, Justin M. Notestein1 (*), and Chad A. Mirkin4,3,2,1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2332-9

2019-2-14

An integrated cathode with Bi-functional catalytic effect for excellent-performance lithiumCsulfur batteries


Mengmeng Zhen1,2,†, Xintao Zuo1, Juan Wang1, and Cheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2334-7

2019-2-14

Encapsulating segment-like antimony nanorod in hollow carbon tube as long-lifespan,high-rate anodes for rechargeable K-ion batteries


Wen Luo1, Feng Li2, Weiran Zhang3, Kang Han4, Jean-Jacques Gaumet5, Hans-Eckhardt Schaefer4,6, and Liqiang Mai4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2335-6

2019-2-14

Nitrogen-doped graphene quantum dots: Optical properties modification and photovoltaic applications


Md Tanvir Hasan1,, Roberto Gonzalez-Rodriguez1,, Conor Ryan1, Kristof Pota2, Kayla Green2, Jeffery L. Coffer2, and Anton V. Naumov1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2337-4

2019-2-14

Highly efficient and selective CO2 electro-reduction with atomic Fe-C-N hybrid coordination on porous carbon nematosphere


Haixia Zhong1,, Fanlu Meng1,2,, Qi Zhang1,†, Kaihua Liu1,2, and Xinbo Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2339-2

2019-2-14

Revealing the crystallization process and realizing uniform 1.8 eV MA-based wide-bandgap mixed-halide perovskites via solution engineering


Yue-Min Xie1,2,3, Chunqing Ma1,2,3, Xiuwen Xu1,2,3, Menglin Li1,2,3, Yuhui Ma1,2,3, Jing Wang1,2,3, Hrisheekesh Thachoth Chandran1,2,3, Chun-Sing Lee1,2,3, and Sai-Wing Tsang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2336-5

2019-2-14

Synchronous detection of glutathione/hydrogen peroxide for monitoring redox status in vivo with a ratiometric upconverting nanoprobe


Judun Zheng1,2, Yunxia Wu1,2, Da Xing1,2 (*), and Tao Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2327-6

2019-1-31

Recent advances in the synthesis and applications of anisotropic carbon and silica-based nanoparticles


Chunhong Chen, Lei Xie, and Yong Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2324-9

2019-1-30

Illumining phase transformation dynamics of vanadium oxide cathode by multimodal techniques under operando conditions


Guobin Zhang1,, Tengfei Xiong1,, Xuelei Pan1, Yunlong Zhao2,3 (*), Mengyu Yan4 (*), Haining Zhang1, Buke Wu1, Kangning Zhao1, and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2321-z

2019-1-30

Polygonal multi-polymorphed Li4Ti5O12@rutile TiO2 as anodes in lithium-ion batteries


Chang Hyun Hwang1,, Hee-eun Kim1,, Inho Nam2 (*), and Jin Ho Bang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2320-0

2019-1-30

Hexagonal boron nitride nanosheet for effective ambient N2 fixation to NH3


Ya Zhang1,, Huitong Du2,, Yongjun Ma3, Lei Ji1, Haoran Guo4, Ziqi Tian4, Hongyu Chen1, Hong Huang1, Guanwei Cui5, Abdullah M. Asiri6, Fengli Qu3 (*), Liang Chen4 (*), and Xuping Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2323-x

2019-1-30

Group VB transition metal dichalcogenides for oxygen reduction reaction and strain-enhanced activity governed by p-orbital electrons of chalcogen


Shuyang Zhao1,2, Ke Wang1,2, Xiaolong Zou3 (*), Lin Gan1,2 (*), Hongda Du1,2, Chengjun Xu1,2, Feiyu Kang1,2, Wenhui Duan4, and Jia Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2326-7

2019-1-30

Vacuum-tuned-atmosphere induced assembly of Au@Ag core/shell nanocubes into multi-dimensional superstructures and the ultrasensitive IAPP proteins SERS detection


Meng Xu1, Guopeng Tu1, Muwei Ji2,3, Xiaodong Wan1, Jiajia Liu1, Jia Liu1, Hongpan Rong1, Yanlian Yang4, Chen Wang4, and Jiatao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2325-8

2019-1-30

Phase-pure Na3V2(PO4)2F3 embedded in carbon matrix through a facile polyol synthesis as a potential cathode for high performance sodium-ion batteries


Sohyun Park1, Jinju Song2, Seyeon Kim1, Balaji Sambandam1, Vinod Mathew1, Sungjin Kim1, Jeonggeun Jo1, Seokhun Kim1, and Jaekook Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2322-y

2019-1-30

Construction of trace silver modified core@shell structured Pt-Ni nanoframe@CeO2 for semihydrogenation of phenylacetylene


Yan Long1,2, Jian Li1,3, Lanlan Wu1 (*), Qishun Wang1,3, Yu Liu1,2, Xiao Wang1, Shuyan Song1 (*), and Hongjie Zhang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2315-x

2019-1-29

Rational design of three-phase interfaces for electrocatalysis


Yuqing Wang, Yuqin Zou (*), Li Tao, Yanyong Wang, Gen Huang, Shiqian Du, and Shuangyin Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2310-2

2019-1-29

Novel hollow Ni0.33Co0.67Se nanoprisms for high capacity lithium storage


Shaohua Zhu, Cheng Chen, Pan He, Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Ziang Liu, Zhuo Peng, Qinyou An (*), and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2311-1

2019-1-29

Fabrication of bilayer Pd-Pt nanocages with sub-nanometer thin shells for enhanced hydrogen evolution reaction


Yihe Wang, Lei Zhang, Congling Hu, Shengnan Yu, Piaoping Yang, Dongfang Cheng, Zhijian Zhao, and Jinlong Gong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2312-0

2019-1-29

Luminescent metal nanoclusters for biomedical applications


Yu Su1, Tiantian Xue1, Yuxin Liu1, Jinxia Qi1, Rongchao Jin2 (*), and Zhenkun Lin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2314-y

2019-1-29

Albumin-bound paclitaxel dimeric prodrug nanoparticles with tumor redox heterogeneity-triggered drug release for synergistic photothermal/chemotherapy


Qing Pei1,2, Xiuli Hu1 (*), Xiaohua Zheng1,2, Rui Xia1,2, Shi Liu1, Zhigang Xie1 (*), and Xiabin Jing1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2318-7

2019-1-29

Regulation of the Cellular Uptake of Nanoparticles by the Orientation of Helical Polypeptides


Chong Zhang1,2,, Jianhua Lu1,2,, Falin Tian3,, Lindong Li1,4, Yingqin Hou1,2, Yaoyi Wang1,2, Lingdong Sun1,4 (*), Xinghua Shi3 (*), and Hua Lu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2319-6

2019-1-29

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO


Zheng Zhang1,2, Chao Ma3, Yunchuan Tu1,2, Rui Si4, Jie Wei1, Shuhong Zhang1, Zhen Wang5, Jianfeng Li1, Ye Wang1 and Dehui Deng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2316-9

2019-1-29

Bioengineered magnetoferritin nanozymes for pathological identification of high-risk and ruptured atherosclerotic plaques in humans


Tao Wang1, Jiuyang He2,3, Demin Duan2, Bing Jiang2, Peixia Wang2, Kelong Fan2, Minmin Liang2 (*), and Xiyun Yan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2313-z

2019-1-29

Nanomaterials for the abatement of cadmium (II) ions from water/wastewater


Kumar Vikrant1, Vanish Kumar2, Kowsalya Vellingiri3, and Ki-Hyun Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2309-8

2019-1-22

Millisecond synthesis of CoS nanoparticles for highly efficient overall water splitting


Yanan Chen1,, Shaomao Xu1,, Shuze Zhu2,, Rohit Jiji Jacob3, Glenn Pastel1, Yanbin Wang1, Yiju Li1, Jiaqi Dai1, Fengjuan Chen1, Hua Xie1, Boyang Liu1, Yonggang Yao1, Lourdes G. Salamanca-Riba1, Michael R. Zachariah3, Teng Li2, and Liangbing Hu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2304-0

2019-1-22

Inverse opal manganese dioxide constructed by few-layered ultrathin nanosheets as high-performance cathodes for aqueous zinc-ion batteries


Hao Ren1, Jin Zhao1, Lan Yang1, Qinghua Liang1, Srinivasan Madhavi1,2 (*), and Qingyu Yan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2303-1

2019-1-22

Enhancing catalytic H2 generation by surface electronic tuning of systematically controlled Pt-Pb nanocrystals


Bin E1,3,4,, Bolong Huang2,, Nan Zhang1, Qi Shao1,Yujing Li3,4, and Xiaoqing Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2305-z

2019-1-22

A Polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries


Jianghui Zhao1,2, Tuo Kang2, Yanli Chu1,2, Peng Chen2, Feng Jin1,2, Yanbin Shen1,2 (*), and Liwei Chen2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2306-y

2019-1-22

Chemotherapy drugs derived nanoparticles encapsulating mRNA encoding tumor suppressor proteins to treat triple-negative breast cancer


Chengxiang Zhang1, Xinfu Zhang1,†, Weiyu Zhao1, Chunxi Zeng1, Wenqing Li1, Bin Li1, Xiao Luo1, Junan Li2, Justin Jiang1, Binbin Deng3, David W. McComb3, and Yizhou Dong1,4,5,6,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2308-9

2019-1-22

Stimuli-responsive nitric oxide generator for light-triggered synergistic cancer photothermal/gas therapy


Xuehui Huang1, Funeng Xu1, Huabo Hou1, Jianwen Hou1, Yi Wang 2 (*), and Shaobing Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2307-x

2019-1-22

Deep-elliptical-silver-nanowell arrays (d-EAgNWAs) fabricated by stretchable imprinting combining colloidal lithography: A highly sensitive plasmonic sensing platform


Xueyao Liu1, Wendong Liu2, and Bai Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2302-2

2019-1-17

Solvent-free nanocasting toward universal synthesis of ordered mesoporous transition metal sulfide@N-doped carbon composites for electrochemical applications


Jiahui Zhu1, Zhi Chen1, Lin Jia2, Yuqi Lu1, Xiangru Wei1, Xiaoning Wang1, Winston Duo Wu1, Na Han2, Yanguang Li2(*), and Zhangxiong Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2299-6

2019-1-15

Ni@N-doped graphene nanosheets and CNTs hybrids modified separator as efficient polysulfide barrier for high-performance lithium sulfur batteries


Xintao Zuo1, Mengmeng Zhen1,2 (*), and Cheng Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2298-7

2019-1-15

An extreme-condition model for quantifying growth kinetics of colloidal metal nanoparticles


Siyu Wu and Yugang Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2297-8

2019-1-11

Conductive polymers for stretchable supercapacitors


Yaqun Wang1 (*), Yu Ding2, Xuelin Guo2, and Guihua Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2296-9

2019-1-8

Self-supporting, eutectic-like, nanoporous biphase bismuth-tin film for high-performance magnesium storage


Meijia Song1,, Jiazheng Niu1,, Kuibo Yin2, Hui Gao1, Chi Zhang3, Wensheng Ma1, Fakui Luo1, Zhangquan Peng4, and Zhonghua Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2291-1

2019-1-7

Influence of seeding promoters on the properties of CVD grown monolayer molybdenum disulfide


Peng Yang1,, Aiguo Yang1,, Lingxiu chen2, Jing Chen1, Youwei Zhang1, Haomin Wang2, Laigui Hu1, Rongjun Zhang1, Ran Liu1, Xinping Qu1 (*), Zhijun Qiu1, (*), and Chunxiao Cong1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2294-y

2019-1-7

Highly luminescent and stable CsPbBr3 perovskite quantum dots modified by phosphine ligands


Yan Li (*), Xiaoyan Wang, Weinan Xue, Wei Wang, Wei Zhu, and Lianjing Zhao


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2289-8

2019-1-7

Thermal bridging of graphene nanosheets via covalent molecular junctions: A non-equilibrium Green's functions-density functional tight-binding study


Diego Martinez Gutierrez1, Alessandro di Pierro1, Alessandro Pecchia2, Leonardo Medrano Sandonas3,4, Rafael Gutierrez3, Mar Bernal1, Bohayra Mortazavi5, Gianaurelio Cuniberti3,4,6, Guido Saracco1, and Alberto Fina1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2290-2

2019-1-7

Red/orange dual-emissive carbon dots for pH sensing and cell imaging


Miaoran Zhang1, Rigu Su1, Jian Zhong2,3, Ling Fei4, Wei Cai1, Qingwen Guan1, Weijun Li1, Neng Li5, Yusheng Chen6, Lulu Cai2 (*), and Quan Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2293-z

2019-1-7

Trap and 1/f-noise effects at the surface and core of GaN nanowire gate-all-around FET structure


M. Siva Pratap Reddy1, Ki-Sik Im2 (*), Jung-Hee Lee1 (*), Raphael Caulmione3, and Sorin Cristoloveanu4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2292-0

2019-1-7

High-pressure triggered quantum tunneling tuning through classical percolation in a single nanowire of a binary composite


Sudeshna Samanta1,2, Mokwon Lee3, Deok-Soo Kim3, Jaeyong Kim2, and Lin Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2295-x

2019-1-7

Functionalization of AuMSS nanorods towards more effective cancer therapies


Carolina F. Rodrigues1,, Telma A. Jacinto1,, Andr F. Moreira1,, Elisabete C. Costa1, Snia P. Miguel1, and Ildio J. Correia1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2286-y

2019-1-4

Extending the operational lifetimes of all-direct electron transfer enzymatic biofuel cells by magnetically assembling and exchanging the ctive biocatalyst layers on stationary electrodes


Katharina Herkendell1 (*), Andreas Stemmer1, and Ran Tel-Vered1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2285-z

2019-1-4

Black phosphorus nanoflakes as morphology modifier for efficient fullerene-free organic solar cells with high fill-factor and better morphological stability


Weitao Yang1, Long Ye2, Fenfa Yao3, Chuanhong Jin3, Harald Ade2, and Hongzheng Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2288-9

2019-1-4

Photocatalysts for degradation of dyes in industrial effluents: Opportunities and challenges


Hassan Anwer1, Asad Mahmood1, Jechan Lee2, Ki-Hyun Kim1 (*), Jae-Woo Park1 (*), and Alex C. K. Yip3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2287-x

2019-1-4

Fabrication of NiFe layered double hydroxide with well-defined laminar superstructure as highly efficient oxygen evolution electrocatalysts


Hao Zhang, Haoyi Li, Bilal Akram, and Xun Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2284-0

2019-1-2

Glutathione-capped quantum dots for plasma membrane labeling and membrane potential imaging


Guangcun Chen1,2 (*), Yejun Zhang1,2, Zhao Peng1,2, Dehua Huang1,2, Chunyan Li1,2, and Qiangbin Wang1,2,3 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2283-1

2019-1-2

Physical activation of graphene: An effective, simple and clean procedure for obtaining microporous graphene for high-performance Li/S batteries


Almudena Bentez1, Alvaro Caballero1, Julin Morales1 (*), Jusef Hassoun2 (*), Enrique Rodrguez-Castelln3, and Jess Canales-Vzquez4


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2282-2

2019-1-2

Infrared fluorescence imaging of infarcted hearts with Ag2S nanodots


Dirk H. Ortgies1,2, Ángel Luis Garca-Villaln3, Miriam Granado3, Sara Amor3, Emma Martn Rodrguez1,4, Harrisson D.A Santos2,5, Jingke Yao2, Jorge Rubio-Retama6, and Daniel Jaque1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2280-4

2018-12-29

Quantum-confined ion superfluid in nerve signal transmission


Xiqi Zhang1 and Lei Jiang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2281-3

2018-12-29

Color-coded perfluorocarbon nanodroplets for multiplexed ultrasound and photoacoustic imaging


Daniela Y. Santiesteban1,, Kristina A. Hallam1,2,, Steven K. Yarmoska1, and Stanislav Y. Emelianov1,2, (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2279-x

2018-12-26

Novel highly active carbon supported ternary PdNiBi nanoparticles as anode catalyst for the alkaline direct ethanol fuel cell


Bernd Cermenek1 (*), Johanna Ranninger1, Birgit Feketeföldi2, Ilse Letofsky-Papst3, Norbert Kienzl4, Brigitte Bitschnau5, and Viktor Hacker1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2277-z

2018-12-25

Spindle-like Fe7S8/N-doped carbon nanohybrids for high-performance sodium ion battery anodes


Aihua Jin1,2,, Mi-Ju Kim1,2,, Kug-Seung Lee3, Seung-Ho Yu1,2,† (*), and Yung-Eun Sung1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2278-y

2018-12-25

Microscopic insight into the single step growth of in-plane heterostructures between graphene and hexagonal boron nitride


Thanh Hai Nguyen1, Daniele Perilli2, Mattia Cattelan1,3, Hongsheng Liu2, Francesco Sedona1, Neil A. Fox3, Cristiana Di Valentin2, and Stefano Agnoli1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2276-0

2018-12-21

Hybrid dual-channel phototransistor based on 1D t-Se and 2D ReS2 mixed-dimensional heterostructures


Jingkai Qin1,2,3, Hang Yan1,3, Gang Qiu2, Mengwei Si2, Peng Miao4, Yuqin Duan2, Wenzhu Shao3, Liang Zhen1,3, Chengyan Xu1,3 (*), and Peide D Ye2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2275-1

2018-12-21

Efficient and targeted drug/siRNA co-delivery mediated by reversibly crosslinked polymersomes toward anti-inflammatory treatment of ulcerative colitis (UC)


Xin Xu1,, Weijing Yang2,, Qiujun Liang1, Yanan Shi2, Wenxin Zhang1, Xiao Wang1, Fenghua Meng2, Zhiyuan Zhong2 (*), and Lichen Yin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2274-2

2018-12-21

Composition optimized trimetallic PtNiRu dendritic nanostructures as versatile and active electrocatalysts for alcohol oxidation


Yan Lu1,, Wei Wang1,2,3,, Xiaowei Chen1, Yuhui Zhang1, Yanchen Han1, Yong Cheng4, Xuejiao Chen1, Kai Liu1, Yuanyuan Wang1, Qiaobao Zhang4, and Shuifen Xie1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2273-3

2018-12-18

Metal-organic framework coated titanium dioxide nanorod array pCn heterojunction photoanode for solar water-splitting


Hui Yang1,, Joeseph Bright1,, Sujan Kasani5, Peng Zheng1, Terence Musho1, Banglin Chen6, Ling Huang7 (*), and Nianqiang Wu2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2272-4

2018-12-18

Efficient renal clearance of DNA tetrahedron nanoparticles enables quantitative evaluation of kidney function


Dawei Jiang1,2,, Hyung-Jun Im1,3,, Madeline E. Boleyn1,4,, Christopher G. England1, Dalong Ni1, Lei Kang1,5, Jonathan W. Engle1, Peng Huang2 (*), Xiaoli Lan6 (*), and Weibo Cai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-019-2271-5

2018-12-17

Exploiting oleic acid to prepare two-dimensional assembly of Si@graphitic carbon yolk-shell nanoparticles for lithium-ion battery anodes


Xiao Chen1,2, Chen Chen1,2, Yu Zhang1,2, Xianfeng Zhang1,2, Dong Yang1 (*), and Angang Dong2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2270-y

2018-12-14

Nanorattle Au@PtAg encapsulated in ZIF-8 for enhancing CO2 photoreduction to CO


Yuqun Su1, Haitao Xu1 (*), Jiajia Wang1, Xikuo Luo1, Zhenliang Xu1, Kefu Wang2, and Wenzhong Wang2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2269-4

2018-12-14

Review on photocatalytic and electrocatalytic artificial nitrogen fixation for ammonia synthesis at mild conditions: advances, challenges and perspectives


Xiaolan Xue, Renpeng Chen, Changzeng Yan, Peiyang Zhao, Yi Hu, Wenjun Zhang, Songyuan Yang, and Zhong Jin (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2268-5

2018-12-13

Crystal phase engineering on photocatalytic materials for energy and environmental applications


Song Bai1,2 (*), Chao Gao2, Jingxiang Low2, and Yujie Xiong2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2267-6

2018-12-11

Biexciton Auger recombination in mono-dispersed, quantum-confined CsPbBr3 perovskite nanocrystals obeys universal volume-scaling


Yulu Li1,2, Tao Ding2, Xiao Luo2, Zongwei Chen2, Xue Liu2, Xin Lu1 (*), and Kaifeng Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2266-7

2018-12-6

Selectively patterned TiO2 nanorods as electron transport pathway for high performance perovskite solar cells


Daihong Huh1,, KyungSuk Oh1,2,, Minjin Kim1,2,, Hak-Jong Choi1,3, Dong Suk Kim2 (*), and Heon Lee1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2263-x

2018-12-5

Glucose-responsive oral insulin delivery for postprandial glycemic regulation


Jicheng Yu1, Yuqi Zhang1, Jinqiang Wang1,2, Di Wen1,2, Anna R. Kahkoska3, John B. Buse3, and Zhen Gu1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2264-9

2018-12-5

N-doped-carbon coated Ni2P-Ni sheets anchored on graphene with superior energy storage behavior


Yuanxing Zhang, Li Sun (*), Liqi Bai, Haochen Si, Yu Zhang, and Yihe Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2265-8

2018-12-5

Shape-controlled synthesis of liquid metal nanodroplets for photothermal therapy


Junjie Yan1,2,3,4,, Xudong Zhang1,3,4,, Yang Liu5, Yanqi Ye1,3,4, Jicheng Yu1,3,4, Qian Chen1,3,4, Jinqiang Wang1,3,4, Yuqi Zhang1,3,4, Quanyin Hu1,3,4, Yang Kang1,3,4, Min Yang2 (*), and Zhen Gu1,3,4,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2262-y

2018-12-4

All in one theranostic nanoplatform enables efficient anti-tumor peptide delivery for triple-modal imaging guided cancer therapy


Xiaoyan Qu1, Zhengqing Liu2, Bohan Ma1, Na Li1,4, Hongyang Zhao1, Tian Yang3, Yumeng Xue1, Xiaozhi Zhang3, Yongping Shao1, Ying Chang1, Jun Xu2, Bo Lei1 (*), and Yaping Du2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2261-z

2018-12-3

Advances in atomic force microscopy for single-cell analysis


Mi Li1,2 (*), Ning Xi3, Yuechao Wang1,2, and Lianqing Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2260-0

2018-12-3

Water transport through subnanopores in the ultimate size limit: Mechanism from molecular dynamics


Jiyu Xu1,2, Chongqin Zhu3, Yifei Wang1,2, Yongfeng Huang1,2, Yutian Shen1,2, Hui Li4,1, Joseph S. Francisco3, Xiao Cheng Zeng3 (*), and Sheng Meng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2258-7

2018-11-27

Water transport through subnanopores in the ultimate size limit: Mechanism from molecular dynamics


Jiyu Xu1,2, Chongqin Zhu3, Yifei Wang1,2, Yongfeng Huang1,2, Yutian Shen1,2, Hui Li4,1, Joseph S. Francisco3, Xiao Cheng Zeng3 (*), and Sheng Meng1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2258-7

2018-11-27

Insight of surface treatments for CMOS compatibility of InAs nanowires


Daya S. Dhungana1, Anne Hemeryck1, Nicolo Sartori1, Pier-Francesco Fazzini2, Filadelfo Cristiano1, and Sbastien R. Plissard1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2257-8

2018-11-27

Hierarchical growth of a novel Mn-Bi coupled BiVO4 arrays for enhanced photoelectrochemical water splitting


Lu Wang, Jinzhan Su (*), and Liejin Guo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2256-9

2018-11-27

Formation mechanism of twin domain boundary in 2D materials: The case for WTe2


Guanyong Wang1,,Weiyu Xie2,3,, Dan Xu1, Haiyang Ma1, Hao Yang1, Hong Lu4, Haohua Sun1, Yaoyi Li1, Shuang Jia4, Liang Fu5, Shengbai Zhang2 (*), and Jinfeng Jia1,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2255-x

2018-11-27

Doping modulated in-plane anisotropic Raman enhancement on layered ReS2


Na Zhang1, Jingjing Lin1, Shuqing Zhang1, Shishu Zhang1, Xiaobo Li2, Dongyan Liu2, Hua Xu2, Jin Zhang1, and Lianming Tong1(*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2254-y

2018-11-27

Panorama of boron nitride nanostructures via lamp ablation


Sehrina Eshon1, Hui Tong Chua1, Martin Saunders2, Weike Zhang3, Yujun Zhang4, and Jeffrey M. Gordon1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2252-0

2018-11-23

Nitrogen, phosphorus co-doped carbon cloth as self-standing electrode for lithium-iodine batteries


Kang Li1, Song Chen1, Si Chen1, Xien Liu2, Wei Pan3, and Jintao Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2251-1

2018-11-21

Co-doped 1T-MoS2 nanosheets embedded in N, S-doped carbon nanobowls for high-rate and ultra-stable sodium-ion batteries


Peihao Li1,, Yong Yang1,, Sheng Gong2, Fan Lv1, Wei Wang1, Yiju Li1, Mingchuan Luo1, Yi Xing1, Qian Wang1,3, and Shaojun Guo1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2250-2

2018-11-21

Boosting the rate capability of multichannel porous TiO2 nanofibers with well-dispersed Cu nanodots and Cu2+-doping derived oxygen vacancies for sodium-ion batteries


Ying Wu1, Zengxi Wei2, Rui Xu1, Yue Gong3, Lin Gu3,4, Jianmin Ma2, and Yan Yu1,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2248-9

2018-11-19

Guest selectivity in the supramolecular host networks fabricated by Van der Waals force and hydrogen bond


Xuan Peng1,3,, Yanfang Geng1,3,, Min Zhang2, Faliang Cheng2 (*), Linxiu Cheng1,3, Ke Deng1,3 (*), and Qingdao Zeng1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2247-x

2018-11-14

Black phosphorus inverter devices enabled by in-situ aluminum surface modification


Yue Zheng1,2,†, Zehua Hu2,†, Cheng Han3, Rui Guo4, Du Xiang2,4, Bo Lei2, Yanan Wang2, Jun He5, Min Lai1, and Wei Chen2,4,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2246-y

2018-11-13

Infiltrating lithium into carbon cloth decorated with zinc oxide arrays for dendrite-free lithium metal anode


Xianshu Wang1,2,, Zhenghui Pan2,, Yang Wu3, Xiaoyu Ding2, Xujia Hong1, Guoguang Xu2, Meinan Liu2, Yuegang Zhang2,3 (*), and Weishan Li,1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2245-z

2018-11-13

Well-defined carbon nanoframes containing bimetal-N-C active sites as efficient bi-functional electrocatalysts for Li-O2 batteries


Tie Liu1, Leidanyang Wang2, Tao Huang2, and Aishui Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2244-0

2018-11-13

Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer


Junchi Liu1, Xiao Liu1, Zhuojun Chen1, Lili Miao1, Xingqiang Liu1, Bo Li2 (*), Liming Tang1, Keqiu Chen1, Yuan Liu1, Jingbo Li3, Zhongming Wei3 (*), and Xidong Duan4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2243-1

2018-11-7

Two-dimensional metal-organic-framework as a unique theranostic nano-platform for nuclear imaging and chemo-photodynamic cancer therapy


Wenjun Zhu1,, Yu Yang2,, Qiutong Jin1, Yu Chao1, Longlong Tian1, Jingjing Liu1, Ziliang Dong1, and Zhuang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2242-2

2018-11-7

Unusual switchable peroxidase-mimicking nanozyme for the determination of proteolytic biomarker


Claire McVey1, Natasha Logan1, Nguyen T. K. Thanh2,3, Christopher Elliott1, and Cuong Cao1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2241-3

2018-11-7

Single titanium-oxide species implanted in 2D g-C3N4 matrix as a highly efficient visible-light CO2 reduction aphotocatalyst


Shangfeng Tang, Xuepeng Yin, Guanyu Wang, Xiuli Lu (*), and Tongbu Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2240-4

2018-11-6

Polychromic carbon black: laser galvanized multicolour fluorescence display


Sharon Xiaodai Lim1, Kae Lin Wong2, Zheng Zhang3, Antonio H. Castro Neto1,4, and Chorng-Haur Sow1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2239-x

2018-11-1

Plasmon-tunable Au@Ag core-shell spiky nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering


Zhulin Huang1, Guowen Meng1,2 (*), Xiaoye Hu1, Qijun Pan1,2, Dexian Huo1,2, Hongjian Zhou1, Yan Ke1, and Nianqiang Wu3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2238-y

2018-10-31

Facile synthesis of ultrathin metal-organic framework nanosheets for Lewis acid catalysis


Xiaofei Zhang1,2,, Lin Chang2,, Zhongjie Yang2, Yanan Shi2, Chang Long1,2, Jianyu Han2, Binhao Zhang2, Xueying Qiu2, Guodong Li2 (*), and Zhiyong Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2235-1

2018-10-29

Intermetallic PtBi core/Ultrathin Pt shell nanoplates for efficient and stable methanol and ethanol electro-oxidization


Xiaolei Yuan, Xiaojing Jiang, Muhan Cao (*), Lei Chen, Kaiqi Nie, Yong Zhang, Yong Xu, Xuhui Sun, Yanguang Li (*), and Qiao Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2234-2

2018-10-29

Nanomaterial-based optical indicators: Promise, opportunities, and challenges in the development of colorimetric systems for intelligent packaging


Nattinee Bumbudsanpharoke and Seonghyuk Ko (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2237-z

2018-10-29

Li2SnO3 branched nano- and microstructures with intense and broadband white-light emission


Miguel Garca-Tecedor1,†(*), Javier Bartolom2,‡, David Maestre1, Achim Trampert2, and Ana Cremades1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2236-0

2018-10-29

Optimized in vivo performance of acid-liable micelles for the treatment of Rheumatoid arthritis by one single injection


Qin Wang, Yan Li, Xiaoyan Chen, HaoJiang, Zhirong Zhang, and Xun Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2233-3

2018-10-22

SERS-based lateral flow immunoassay of troponin I by using gap-enhanced Raman tags


Boris N. Khlebtsov1,2 (*), Daniil N. Bratashov2, Nadezhda A. Byzova3, Boris B. Dzantiev3, and Nikolai G. Khlebtsov1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2232-4

2018-10-22

Cubosome nanoparticles for enhanced delivery of mitochondria anticancer drug elesclomol and therapeutic monitoring via sub-cellular NAD (P) H multi-photon fluorescence lifetime imaging


Ana R. Faria1,, Oscar F. Silvestre1,, Christian Maibohm1, Ricardo M. R. Adão1, Bruno F. B. Silva2, and Jana B. Nieder1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2231-5

2018-10-22

Significant enhancement of photoresponsive characteristics and mobility of MoS2-based transistors through hybridization with perovskite CsPbBr3 quantum dots


Taeho Noh1, Heung Seob Shin2, Changwon Seo3, Jun Young Kim1, Jongwon Youn1, Jeongyong Kim3, Kwang-Sup Lee2 (*), and Jinsoo Joo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2230-6

2018-10-22

Polydopamine-derived N-doped carbon-wrapped Na3V2(PO4)3 cathode with superior rate capability and cycling stability for sodium ion batteries


Hyeongwoo Kim1,2, Hyojun Lim1,3, Hyung-Seok Kim1, Ki Jae Kim4, Dongjin Byun2, and Wonchang Choi1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2229-z

2018-10-18

A laterally sensitive colloidal probe for accurately measuring nanoscale adhesion of textured surfaces


Sören Zimmermann1,2 (*), Waldemar Klauser1, James Mead2, Shiliang Wang2,3, Han Huang2, and Sergej Fatikow1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2228-0

2018-10-17

Flexible and reusable cap-like thin Fe2O3 film for SERS applications


Jiangtao Xu1, Xiaoting Li1, Yuxiang Wang1, Ronghui Guo2, Songmin Shang1 (*), and Shouxiang Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2227-1

2018-10-17

Tunable photocycle kinetics of a hybrid bacteriorhodopsin/quantum dot system


Terianna J. Wax1, Jordan A. Greco1, Shutang Chen1, Nicole L. Wagner1, Jing Zhao1 (*), and Robert R. Birge1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2224-4

2018-10-15

Li2FeSiO4/C hollow nanospheres as cathode materials for lithium-ion batteries


Shuiyun Shen1, Yao Zhang1, Guanghua Wei2, Wansen Zhang1, Xiaohui Yan1, Guofeng Xia1, Aiming Wu1, Changchun Ke1, and Junliang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2223-5

2018-10-15

Review of MXenes as new nanomaterials for energy storage/delivery and selected environmental applications


Byung-Moon Jun1,, Sewoon Kim1,, Jiyong Heo2, Chang Min Park3, Namguk Her2, Min Jang4, Yi Huang5, Jonghun Han2 (*), and Yeomin Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2225-3

2018-10-15

Nickel cobalt phosphide with three-dimensional nanostructure as a highly efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in both acidic and alkaline electrolytes


Bo Ma1, Zhengchun Yang2, Yantao Chen1 (*), and Zhihao Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2226-2

2018-10-15

Selectivity regulation of CO2 electroreduction through contact interface engineering on superwetting Cu nanoarray electrodes


Zhao Cai1,, Yusheng Zhang1,, Yuxin Zhao4,, Yueshen Wu2, Wenwen Xu1,2, Xuemei Wen1, Yang Zhong1,3, Ying Zhang5, Wen Liu1, Hailiang Wang2, Yun Kuang1 (*), and Xiaoming Sun1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2221-7

2018-10-11

High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure


Xiao Liu1, Guangzhuang Sun2, Peng Chen2, Junchi Liu1, Zhengwei Zhang2, Jia Li2, Huifang Ma2, Bei Zhao2, Ruixia Wu2, Weiqi Dang2, Xiangdong Yang2, Chen Dai2, Xuwan Tang2, Zhuojun Chen1, Lili Miao1, Xingqiang Liu,1 Bo Li1 (*), Yuan Liu1, and Xidong Duan2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2220-8

2018-10-11

Facile growth of ultra-small Pd nanoparticles on zeolite-templated mesocellular graphene foam for enhanced alcohol electrooxidation


Xuexue Cui1, Yaling Li1, Mingyu Zhao1, Yunshi Xu1, Leilei Chen1,2, Shuguang Yang1, and Yi Wang 1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2222-6

2018-10-11

All VN-graphene architecture derived self-powered wearable sensors for ultrasensitive Health monitoring


Lianghao Yu1,, Yuyang Yi1,, Ting Yao2, Yingze Song1, Yiran Chen1, Qiucheng Li1, Zhou Xia1, Nan Wei1, Zhengnan Tian1, Baoqing Nie2, Li Zhang1, Zhongfan Liu1,3 (*), and Jingyu Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2219-1

2018-10-8

1-Naphthol induced Pt3Ag nanocorals as bifunctional cathode and anode catalysts of direct formic acid fuel cells


Xian Jiang1,2, Yang Liu2, Jiaxin Wang2, Yufei Wang2, Yuexin Xiong2, Qun Liu2, Naixu Li1, Jiancheng Zhou1 (*), Gengtao Fu2,3 (*), Dongmei Sun2, and Yawen Tang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2218-2

2018-10-8

Solvent polarity-induced photoluminescence enhancement (SPIPE): A method enables several-fold increase in quantum yield of silicon nanoparticles


Xiaobin Shen2,, Bin Song1,, Bei Fang2, Xiao Yuan2, Youyong Li2, Shunyi Wang1, Shunjun Ji2 (*), and Yao He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2217-3

2018-10-8

Structural isomer and high-yield of Pt1Ag28 nanocluster via one-pot chemical wet method


Xinzhang Lin1,4, Chao Liu1 (*), Keju Sun2, Renan Wu3, Xuemei Fu1,4, and Jiahui Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2216-4

2018-10-8

Ordered two-dimensional porous Co3O4 nanosheets as electrocatalysts for rechargeable Li-O2 batteries


Yu Zhang1,†, Mingzhen Hu2,3,†, Mengwei Yuan1, Genban Sun1, Yufeng Li1, Kebin Zhou2, Chen Chen3, Caiyun Nan1 (*), and Yadong Li3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2214-6

2018-9-28

Random lasing detection of structural transformation and compositions in silk fibroin scaffolds


SungYeun Yang1,†,, Soocheol Kim1,, HyeIn Shin1, Seung Ho Choi2,‡, Young L. Kim2, Chulmin Joo1 (*), and WonHyoung Ryu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2213-7

2018-9-27

Synthesis of MoX2 (X= Se or S) monolayers with high-concentration 1T' phase on 4H/fcc-Au nanorods for hydrogen evolution


Zhengqing Liu1,2, Xiao Zhang2, Yue Gong3,4, Qipeng Lu2, Zhicheng Zhang2, Hongfei Cheng2, Qinglang Ma2, Junze Chen2, Meiting Zhao2, Bo Chen2, Ye Chen2, Xue-Jun Wu2, Pengfei Yin2, Lin Gu3,4,5 (*), Yaping Du1 (*), and Hua Zhang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2212-8

2018-9-25

High performance octahedral PtNi/C catalysts investigated from rotating disk electrode to membrane electrode assembly


Bing Li1,, Jue Wang1,, Xin Gao3, Congwei Qin1, Daijun Yang1, Hong Lv1, Qiangfeng Xiao2 (*), and Cunman Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2211-9

2018-9-21

A theranostic agent for cancer therapy and imaging in the second near-infrared window


Zhuoran Ma1, Hao Wan1,6, Weizhi Wang2,6, Xiaodong Zhang3,6, Takaaki Uno4, Qianglai Yang5, Jingying Yue1, Hongpeng Gao1, Yeteng Zhong1, Ye Tian1, Qinchao Sun1, Yongye Liang5, and Hongjie Dai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2210-x

2018-9-19

Graphene-based nanomaterials in biosystems


Na Lu1, Liqian Wang2, Min Lv2, Zisheng Tang3,4,5 (*), and Chunhai Fan2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2209-3

2018-9-18

The lithium and sodium storage performances of phosphorus and its hierarchical structure


Dan Zhao, Lihui Zhang, Chengcheng Fu, Jinying Zhang (*) and Chunming Niu


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2206-6

2018-9-14

Dendrite-free all-solid-state lithium batteries with lithium phosphorous oxynitride-modified lithium metal anode and composite solid electrolytes


Chunhua Wang1,2,3, Guoliang Bai2 (*), Yifu Yang1 (*), Xingjiang Liu3 (*), and Huixia Shao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2205-7

2018-9-14

Ultrathin wavy Rh nanowires as highly effective electrocatalysts for methanol oxidation reaction with ultrahigh ECSA


Xiaoyang Fu1, Zipeng Zhao2, Chengzhang Wan1, Yiliu Wang1, Zheng Fan1, Frank Song1, Bocheng Cao1, Mufan Li1, Wang Xue1, Yu Huang2,3 (*), and Xiangfeng Duan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2204-8

2018-9-14

Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries


Chao Lin1, Longbing Qu2, Jiantao Li1, Zhengyang Cai1, Haoyun Liu1, Pan He1, Xu Xu1 (*), and Liqiang Mai1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2203-9

2018-9-14

Nanomaterials for sensing of formaldehyde in air: Principles, applications, and performance evaluation


Deepak Kukkar1,2, Kowsalya Vellingiri3, Rajnish Kaur4, Sanjeev Kumar Bhardwaj4, Akash Deep4 (*), and Ki-Hyun Kim2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2207-5

2018-9-14

Nanoscale chemical imaging of individual, chemotherapeutic cytarabine-loaded liposomal nanocarriers


Karin Wieland1, Georg Ramer2,3, Victor U. Weiss4, Guenter Allmaier4, Bernhard Lendl1, and Andrea Centrone2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2202-x

2018-9-13

Enhancement of the hydrogen evolution performance by finely tuning the morphology of Co-based catalyst without changing chemical composition


Wenling Gu1,2, Liuyong Hu1,2, Changshuai Shang1,2, Jing Li1 (*), and Erkang Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2201-y

2018-9-11

In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity


Ranran Zhuo1,, Longhui Zeng2,, Huiyu Yuan2, Di Wu1 (*), Yuange Wang1, Zhifeng Shi1, Tingting Xu1, Yongtao Tian1, Xinjian Li1 (*), and Yuen Hong Tsang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2200-z

2018-9-11

Few-layer formamidinium lead bromide nanoplatelets for ultrapure-green and high-efficiency light-emitting diodes


Huan Fang, Wei Deng, Xiujuan Zhang (*), Xiuzhen Xu, Meng Zhang, Jiansheng Jie, and Xiaohong Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2197-3

2018-9-11

Biomedical applications of magneto-responsive scaffolds


Adedokun A. Adedoyin and Adam K. Ekenseair (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2198-2

2018-9-7

Pseudogap, Fermi arc, and Peierls-insulating phase induced by 3D-2D crossover in monolayer VSe2


Yuki Umemoto1, Katsuaki Sugawara1,2,3 (*), Yuki Nakata1, Takashi Takahashi1,2,3, and Takafumi Sato1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2196-4

2018-9-6

Precise control of graphene etching by remote hydrogen plasma


Bangjun Ma1,, Shizhao Ren1,, Peiqi Wang1, Chuancheng Jia1, and Xuefeng Guo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2192-8

2018-9-6

Quasi-two-dimensional -Ga2O3 field effect transistors with large drain current density and low contact resistance via controlled formation of oxygen vacancies at interface


Zhen Li, Yihang Liu, Anyi Zhang, Qingzhou Liu, Chenfei Shen, Fanqi Wu, Chi Xu, Mingrui Chen, Hongyu Fu, and Chongwu Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2193-7

2018-9-6

Porous N-doped-carbon coated CoSe2 anchored on carbon cloth as 3D photocathode for dye-sensitized solar cell with efficiency and stability outperforming Pt


Wenli Lu, Rui Jiang, Xiong Yin (*), and Leyu Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2195-5

2018-9-6

Janus electrode with simultaneous management on gas and liquid transport for boosting oxygen reduction reaction


Yingjie Li1,, Haichuan Zhang1,, Nana Han1, Yun Kuang1, Junfeng Liu1, Wen Liu1 (*), Haohong Duan3 (*), and Xiaoming Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2199-1

2018-9-6

Space-confined growth of monolayer ReSe2 under a graphene layer on Au foils


Chunyu Xie1,2,, Shaolong Jiang1,2,, Xiaolong Zou3,, Yuanwei Sun4,5, Liyun Zhao1, Min Hong1,2, Shulin Chen4,6, Yahuan Huan1,2, Jianping Shi1,2, Xiebo Zhou1,2, Zhepeng Zhang1,2, Pengfei Yang1,2, Yuping Shi1,2, Porun Liu7, Qing Zhang1, Peng Gao4,5,8, and Yanfeng Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2194-6

2018-9-6

The influence of physiological environment on the targeting effect of aptamer-guided gold nanoparticles


Ding Ding1, Yinling Zhang1, Edward A. Sykes2, Long Chen3, Zhuo Chen1 (*), and Weihong Tan1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2191-9

2018-9-3

The growth mechanism of CsPbBr3 perovskite nanocrystals by a co-precipitation method in CSTR systems


Jibin Zhang, Lianwei Fan, Junli Li, Xiangfu Liu, Rongwen Wang, Lei Wang, and Guoli Tu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2190-x

2018-9-3

Nanobiotechnology: 1D nanomaterial building blocks for cellular interfaces and hybrid tissues


Haitao Liu1,2,, Bilal Haider1,, Holden R. Fried1,, Jie Ju1, Olurotimi Bolonduro1, Vineeth Raghuram1, and Brian P. Timko1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2189-3

2018-9-3

Strong dual-crosslinked hydrogels for ultrasound-triggered drug delivery


Wenxu Sun1,, Heting Jiang1,, Xin Wu1,, Zhengyu Xu1, Chen Yao2,3, Juan Wang1, Meng Qin1, Qing Jiang2,3, Wei Wang1 (*), Dongquan Shi2,3 (*), and Yi Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2188-4

2018-8-28

Highly bright and low turn-on voltage CsPbBr3 quantum dot LEDs via conjugation molecular ligand exchange


Guopeng Li1, Jingsheng Huang2, Yanqing Li2, Jianxin Tang2 (*), and Yang Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2187-5

2018-8-28

Large unsaturated room temperature negative magnetoresistance in graphene foam composite for wearable and flexible magnetoelectronics


Rizwan Ur Rehman Sagar1,2,3, Massimiliano Galluzzi1,2, Alberto Garca-Peñas1,2, Masroor Ahmad Bhat1,2, Min Zhang3, and Florian J. Stadler1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2186-6

2018-8-28

Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and applications of h-BN nanosheets


Ivan Sergeevich Merenkov1,2 (*), M. S. Myshenkov3, Yu. M. Zhukov3, Y. Sato4, T. S. Frolova5,6,7, D. V. Danilov3, I. A. Kasatkin3, O. S. Medvedev3, R. V. Pushkarev1, O. I. Sinitsyna5,7, M. Terauchi4, I. A. Zvereva3, M. L. Kosinova1, and K. Ostrikov8,9


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2185-7

2018-8-22

Dynamic nanoscale imaging of enriched CO adlayer on Pt (111) confined under h-BN monolayer in ambient pressure atmospheres


Hao Wu1,2, Pengju Ren3, Peng Zhao4, Zhongmiao Gong5, Xiaodong Wen3,4, Yi Cui5 (*), Qiang Fu2 (*), and Xinhe Bao1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2184-8

2018-8-21

Facile preparation of unique three-dimensional (3D) -MnO2/MWCNTs macroporous hybrid as the high-performance cathode of rechargeable Li-O2 batteries


Shuiyun Shen1, Aiming Wu1, Guofeng Xia1, Guanghua Wei2, Xiaohui Yan1, Yao Zhang1, Fengjuan Zhu1, Jiewei Yin1, and Junliang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2182-x

2018-8-20

Surface molecular doping of all-inorganic perovskite using zethrenes molecules


Arramel1 (*), Hu Pan2, Aozhen Xie3,4,5, Songyan Hou3,4, Xinmao Yin1,6, Chi Sin Tang1,6,7, Nguyen T. Hoa3, Muhammad D. Birowosuto3, Hong Wang3,4, Cuong Dang3,4,5 (*), Andrivo Rusydi1,6,8, Andrew T. S. Wee1,9,10, and Jishan Wu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2183-9

2018-8-20

Polyplex interaction strength as a driver of potency during cancer immunotherapy


Shannon J. Tsai1, James I. Andorko1, Xiangbin Zeng1, Joshua M. Gammon1, and Christopher M. Jewell1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2181-y

2018-8-17

Cell-based drug delivery systems for biomedical applications


Teng Li, He Dong, Can Zhang (*), and Ran Mo (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2179-5

2018-8-16

Origin of strong and narrow localized surface plasmon resonance of copper nanocubes


Peng Zheng1,, Haibin Tang1,, Botong Liu1,2, Sujan Kasani1,3, Ling Huang2 (*), and Nianqiang Wu1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2178-6

2018-8-16

Plenty more room on the glass bottom: Surface functionalization and nanobiotechnology for cell isolation


Ali Ansari (*) and P. I. Imoukhuede


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2177-7

2018-8-16

Detecting van der Waals forces between a single polymer repeating unit and a solid surface in high vacuum


Wanhao Cai, Chen Xiao, Linmao Qian, and Shuxun Cui (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2176-8

2018-8-15

pH-sensitive and biodegradable charge-transfer nanocomplex for second near-infrared photoacoustic tumor imaging


Zhimin Wang1, Paul Kumar Upputuri2, Xu Zhen2, Ruochong Zhang3, Yuyan Jiang2, Xiangzhao Ai1, Zhijun Zhang1, Ming Hu1, Zhenyu Meng1, Yunpeng Lu1, Yuanjing Zheng3, Kanyi Pu2, Manojit Pramanik2 (*), and Bengang Xing1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2175-9

2018-8-15

Photo-controlled release of paclitaxel and model drugs from RNA pyramids


Congcong Xu1, Hui Li1, Kaiming Zhang2, Daniel W. Binzel1, Hongran Yin1, Wah Chiu2,3, and Peixuan Guo1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2174-x

2018-8-14

Two-in-one solution with insect wings to produce grapheneCgraphite films for efficient electrocatalysis


Huaiyu Li1,, Lihan Zhang1,, Long Li1,, Chaowen Wu1,, Yajiao Huo1, Ying Chen1, Xijun Liu1 (*), Xiaoxing Ke2 (*), Jun Luo1 (*), and Gustaaf Van Tendeloo3,4


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2172-z

2018-8-13

Current taxane formulations and emerging cabazitaxel delivery systems


Boyang Sun1,2, Robert M Straubinger3, and Jonathan F. Lovell1,2 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2171-0

2018-8-13

In-situ observation of synthesized nanoparticles in an ultra-dilute aerosol via X-ray scattering


Sarah. R. McKibbin1 (*), Sofie Yngman1, Olivier Balmes2, Bengt O. Meuller1, Simon Tågerud1, Maria E. Messing1, Giuseppe Portale4, Michael Sztucki3, Knut Deppert1, Lars Samuelson1, Martin H. Magnusson1, Edvin Lundgren1, and Anders Mikkelsen1 (*)


Just Accepted

https:// doi.org/10.1007/s12274-018-2170-1

2018-8-10

Self-assembly of Human Galectin-1 via dual supramolecular interactions and its inhibition on T-cell agglutination and apoptosis


Wenjing Qi1, Yufei Zhang1, Zdravko Kochovski2, Jue Wang1, Yan Lu2, Guosong Chen1 (*), and Ming Jiang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2169-7

2018-8-6

Three-dimensional spongy framework as superlyophilic, strongly-absorptive and electrocatalytic polysulfide reservoir layer for high-rate and long-cycling lithium-sulfur batteries


Lianbo Ma1,, Guoyin Zhu1,, Wenjun Zhang1, Peiyang Zhao1, Yi Hu1, Yanrong Wang1, Lei Wang1, Renpeng Chen1, Tao Chen1, Zuoxiu Tie1, Jie Liu1,2, and Zhong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2168-8

2018-8-3

Nanoporous magnesium


Ilya V. Okulov1,2 (*), Sviatlana V. Lamaka3, Takeshi Wada1, Kunio Yubuta1, Mikhail Larionovich Zheludkevich3,4, Jörg Weissmller2,5, Jrgen Markmann2,5, and Hidemi Kato1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2167-9

2018-8-3

Highly fluorescent,photostable,and biocompatible silicon theranostic nanoprobes against Staphylococcus aureus infections


Xia Zhai, Bin Song, Binbin Chu, Yuanyuan Su, Houyu Wang (*), and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2166-x

2018-8-2

Electrochemically driven phenothiazine modified carbon nanodots


Mnica Mediavilla1, Emiliano Martinez-Periñn1, Iria Bravo1,2, Tania Garca1,2,3, Mnica Revenga-Parra1,2,3, Flix Pariente1,2,3, and Encarnacin Lorenzo1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2165-y

2018-7-31

Exceptional co-catalyst free photocatalytic activities of B and Fe co-doped SrTiO3 for CO2 conversion and H2 evolution


Muhammad Humayun1, Lei Xu1, Ling Zhou1, Zhiping Zheng1, Qiuyun Fu1, and Wei Luo1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2164-z

2018-7-31

Plasmon-directed polymerization: Regulating polymer growth with light


Yunxia Wang1, Shuangshuang Wang1, Shunping Zhang1, Oren A. Scherman3, Jeremy J. Baumberg2, Tao Ding1,2 (*), and Hongxing Xu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2163-0

2018-7-30

Engineering cancer vaccines using stimuli-responsive biomaterials


Yu Zhao1, Yugang Guo1, and Li Tang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2162-1

2018-7-30

Nanodendrites of platinum-group metals for electrocatalytic applications


Nitin K. Chaudhari1,2, Jinwhan Joo1,3, Hyuk-bu Kwon1, Byeongyoon Kim1,3, Ho Young Kim4, Sang Hoon Joo4 (*), and Kwangyeol Lee1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2161-2

2018-7-30

Integration of two dimensional morphology and porous surfaces to boost the methanol electrooxidation performances of PtAg alloy nanomaterials


Changshuai Shang1,2, Yaxiao Guo1,2, and Erkang Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2160-3

2018-7-30

Particle size dependent upconversion luminescence of NaYF4: Yb, Er nanoparticles in organic solvents and water at different excitation power densities


Marco Kraft1, Christian Wrth1, Verena Muhr2, Thomas Hirsch2, and Ute Resch-Genger1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2159-9

2018-7-30

Nanoscopic imaging of oxidized graphene monolayer using tip-enhanced Raman scattering


Joseph M. Smolsky and Alexey V. Krasnoslobodtsev (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2158-x

2018-7-27

Tunable electrochemistry of gold-silver alloy nanoshells


Lorenzo Russo1,2, Victor Puntes1,3,4, and Arben Merkoçi1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2157-y

2018-7-27

A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake


R. Govindan Kutty1,, Sivaramapanicker Sreejith2,3,, Kong Xianghua4,, Haiyong He1, Hong Wang1, Junhao Lin5, Kazu Suenaga5, Chwee Teck Lim2,3,7, Yanli Zhao6 (*), Wei Ji4(*), and Zheng Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2156-z

2018-7-26

Intelligent identification of two-dimensional nanostructure by machine-learning optical microscopy


Xiaoyang Lin1,2, (*), Zhizhong Si1,, Wenzhi Fu3,, Jianlei Yang3,, Side Guo1, Yuan Cao1, Jin Zhang4, Xinhe Wang1,4, Peng Liu4, Kaili Jiang4, and Weisheng Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2155-0

2018-7-25

Single-layer Rh nanosheets with ultrahigh peroxidase-like activity for colorimetric biosensing


Shuangfei Cai1, Wei Xiao1, Haohong Duan2, Xixi Liang3, Chen Wang1 (*), Rong Yang1 (*), and Yadong Li3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2154-1

2018-7-23

A molten-salt chemical exfoliation process for preparing 2D mesoporous Si nanosheets as high-rate Li-storage anode


Ying Han, Jie Zhou, Tieqiang Li, Zheng Yi, Ning Lin (*), and Yitai Qian (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2153-2

2018-7-18

Enhanced efficiency in lead-free bismuth iodide with post treatment based on hole conductor free perovskite solar cell


Jongmoon Shin1,, Maengsuk Kim2,, Sujeong Jung1, Chang Su Kim1, Jucheol Park3, Aeran Song4, Kwun-Bum Chung4, Sung-Ho Jin5 (*) , Jun Hee Lee2 (*), and Myungkwan Song1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2151-4

2018-7-16

Optimized nanoparticle-mediated delivery of CRISPR-Cas9 system for the B cell intervention


Min Li1,, Yanan Fan1,, Zhiyao Chen1, Yingli Luo1, Yucai Wang1, Zhexiong Lian2,3, Congfei Xu2,3 (*), and Jun Wang2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2150-5

2018-7-16

Porphyrin-like Fe-N4 sites with sulfur adjustment on hierarchical porous carbon for different rate determining step in oxygen reduction reaction


Konglin Wu1,3,, Xin Chen2,, Shoujie Liu1,3, Yuan Pan1, Weng-Chon Cheong1, Wei Zhu1, Xing Cao1, Rongan Shen1, Wenxing Chen1, Jun Luo4, Wensheng Yan5, Lirong Zheng6, Zheng Chen1 (*), Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Chen Chen1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2149-y

2018-7-11

Probing magnetic-proximity-effect enlarged valley splitting in monolayer WSe2 by photoluminescence


Chenji Zou1,2, Chunxiao Cong3 (*), Jingzhi Shang2, Chuan Zhao4, Mustafa Eginligil5, Lishu Wu2, Yu Chen2, Hongbo Zhang2, Shun Feng2, Jing Zhang2, Hao Zeng4 (*), Wei Huang1,5 (*), and Ting Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2148-z

2018-7-11

Motif mediated Au25(SPh)5(PPh3)10X2 nanorod of conjugated electron delocalization


Kai Zheng1,2,, Jiangwei Zhang1,, Dan Zhao3, Yong Yang4, Zhimin Li1,2, and Gao Li 1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2147-0

2018-7-9

Biomedical applications of mRNA nanomedicine


Qingqing Xiong1,2, Gha Young Lee1, Jianxun Ding1, Wenliang Li1,3, and Jinjun Shi1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2146-1

2018-7-9

Advances in nanomaterials for brain microscopy


Jackson T. Del Bonis-ODonnell1, Linda Chio1, Gabriel F. Dorlhiac2, Ian R. McFarlane1, and Markita P. Landry1,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2145-2

2018-7-9

A novel PMA/PEG-based composite polymer electrolyte for all-solid-state sodium ion batteries


Xuejing Zhang1, Xingchao Wang1,2, Shuang Liu1, Zhanliang Tao1 (*), and Jun Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2144-3

2018-7-9

Aminosaccharide-gold nanoparticle assembly as narrow-spectrum antibiotics against methicillin-resistant staphylococcus aureus


Xinglong Yang1,2,3, Lingmin Zhang1, and Xingyu Jiang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2143-4

2018-7-4

E-beam manipulation of Si atoms on graphene edges with an aberration-corrected scanning transmission electron microscope


Ondrej Dyck1,2 (*), Songkil Kim3, Sergei V. Kalinin1,2, and Stephen Jesse1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2141-6

2018-7-3

Amine-assisted synthesis of FeS@N-C porous nanowires for highly reversible lithium storage


Xiujuan Wei, Xin Tan, Jiasheng Meng, Xuanpeng Wang, Ping Hu, Wei Yang, Shuangshuang Tan, Qinyou An (*), and Liqiang Mai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2140-7

2018-7-3

Intrinsic excitonic emission and valley zeeman splitting in epitaxial MS2 (M = Mo, W) monolayers on hexagonal boron nitride


Chunxiao Cong1, (*), Chenji Zou2,, Bingchen Cao2,, Lishu Wu2, Jingzhi Shang2 (*), Haomin Wang3, Zhijun Qiu1 (*), Laigui Hu1, Pengfei Tian1, Ran Liu1, and Ting Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2142-5

2018-7-3

A new sodium iron phosphate as stable high-rate cathode material for sodium ion batteries


Xiaobo Zhu1, Takashi Mochiku2, Hiroki Fujii2, Kaibin Tang3, Yuxiang Hu1, Zhenguo Huang4, Bin Luo1, Kiyoshi Ozawa2, and Lianzhou Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2139-0

2018-7-3

Nanoformulation of metal complexes: Intelligent stimuli-responsive platforms towards precision therapeutics


Ming Hu1, Xiangzhao Ai1, Zhimin Wang1, Zhijun Zhang1, Haolun Cheong1, Wenmin Zhang1,2, Jun Lin3, Juan Li2, Huanghao Yang2, and Bengang Xing1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2138-1

2018-6-25

Inorganic nanoparticles and the microbiome


Kunyu Qiu, Phillip G. Durham, and Aaron C. Anselmo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2137-2

2018-6-25

Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature


Yun Cao1,, Jing Qi1,, Yanfang Zhang1,, Li Huang1, Qi Zheng1, Xiao Lin1, Zhihai Cheng2, Yuyang Zhang1,3, Xinliang Feng4,5 (*), Shixuan Du1 (*), Sokrates T. Pantelides3,1, and Hongjun Gao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2136-3

2018-6-21

Development of optical nanoprobes for molecular imaging of reactive oxygen and nitrogen species


Xu Zhen and Kanyi Pu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2135-4

2018-6-19

Self-Immolative micellar drug delivery: The linker matters


Xuan Meng1,, Min Gao1,, Jian Deng1, Di Lu1, Aiping Fan1, Dan Ding2,3, Deling Kong2,3, Zheng Wang1, and Yanjun Zhao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2134-5

2018-6-19

Background-free latent fingerprints imaging based on nanocrystals with long-lived luminescence and pH-guided recognition


Zhiheng Li1,, Qian Wang1,, Yingqian Wang1,, Qinqin Ma1, Jie Wang1, Zhihao Li1, Yingxue Li1, Xiaobo Lv1, Wei Wei2, Lang Chen3, and Quan Yuan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2133-6

2018-6-19

Phototriggered targeting of nanocarriers for drug delivery


Yafei Li1,2, Yaming Zhang1,2, and Weiping Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2132-7

2018-6-19

PEGylation of therapeutic oligonucleotidesFrom linear to highly branched PEG architectures


Xueguang Lu and Ke Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2131-8

2018-6-19

Simultaneous growth of carbon nanotubes on inner/outer side of porous polyhedron: An advanced sulfur hosts for lithium-sulfur batteries


Hengyi Lu1,2, Chao Zhang1, Youfangn Zhang2, Yunpeng Huang2, Mingkai Liu3 (*), and Tianxi Liu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2130-9

2018-6-19

The effect of matrix-nanoparticle interactions on the recognition of aryldiazonium nanoparticles imprinted matrices


Netta Bruchiel-Spanier, Linoy Dery, Noam Tal, Shahar Dery, Elad Gross, and Daniel Mandler (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2129-2

2018-6-19

Bandgap broadening at grain boundaries in single-layer MoS2


Dongfei Wang1., Hua Yu1., Lei Tao1., Wende Xiao2 (*), Peng Fan1, Tingting Zhang1, Mengzhou Liao1, Wei Guo2, Dongxia Shi1, Shixuan Du1 (*), Guangyu Zhang1 (*), and Hongjun Gao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2128-3

2018-6-19

Nano functional neural interfaces


Yongchen Wang1,, Hanlin Zhu2,, Huiran Yang3,4,, Aaron D. Argall5, Lan Luan2, Chong Xie2 (*), and Liang Guo3,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2127-4

2018-6-12

Platelet membrane-coated nanoparticles for rheumatoid arthritis targeting


Yuwei He1,, Ruixiang Li1,, Jianming Liang1,2, Ying Zhu1,2, Shuya Zhang1, Zicong Zheng1, Jing Qin1, Zhiqing Pang1 (*), and Jianxin Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2126-5

2018-6-11

Nano-fried-eggs: Structural, optical and magnetic characterization of physically prepared iron-silver nanoparticles


Julien Ramade1, Nicolas Troc1, Olivier Boisron1, Michel Pellarin1, Marie-Ange Lebault1, Emmanuel Cottancin1, Vitor T.A. Oiko2, Rafael Cabreira Gomes2, Varlei Rodrigues2, and Matthias Hillenkamp1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2125-6

2018-6-11

Polymer nanoparticles as adjuvants of cancer immunotherapy


Shengxian Li1,2, Xiangru Feng1, Jixue Wang2, Liang He2, Chunxi Wang2, Jianxun Ding1 (*), and Xuesi Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2124-7

2018-6-8

Entrapping multifunctional dendritic nanoparticles into hydrogel for locally therapeutic delivery and synergetic immunochemotherapy


Lei Jiang1,2,, Yang Ding1,, Xialin Xue1, Sensen Zhou2, Cheng Li2, Xiaoke Zhang2, and Xiqun Jiang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2123-8

2018-6-8

Transition-metal doped NiSe2 nanosheets towards efficient hydrogen evolution reaction


Tongtong Wang1, Daqiang Gao1 (*), Wen Xiao2, Pinxian Xi3, Desheng Xue1, and John Wang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2122-9

2018-6-7

Temperature-responsive polymers: Synthesis, properties and biomedical applications


Shenglin Qiao1,2 and Hao Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2121-x

2018-6-4

Functionalization of silica nanoparticles for nucleic acid delivery


Rimpei Kamegawa1, Mitsuru Naito2, and Kanjiro Miyata1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2116-7

2018-6-1

Sub-micrometer scale chemical analysis by nanosecond-laser induced tip-enhanced ablation and ionization time-of-flight mass spectrometry


Xiaoping Li1, Zhisen Liang1, Shudi Zhang1, Tongtong Wang1, and Wei Hang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2113-x

2018-6-1

Graphene oxide as an antimicrobial agent can extend the vase life of cut flowers


Yijia He1,2, Lichao Qian3, Xu Liu2,4, Ruirui Hu1,2, Meirong Huang1,2, Yule Liu3, Guoqiang Chen2,4, Dusan Losic5, and Hongwei Zhu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2115-8

2018-6-1

Engineering subcellular-patterned biointerfaces to regulate the surface wetting of multicellular spheroids


Luying Wang1,3, Pingqiang Cai4, Jing Luo2,3, Feilong Zhang1,3, Jian Liu2, Yupeng Chen2,3, Zhongpeng Zhu2,3, Yongyang Song2,3, Bingquan Yang2, Xi Liu2,3, Xiaodong Chen4, and Shutao Wang2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2117-6

2018-6-1

AIEgen assisted stimulated emission depletion nanoscopy for super-resolution mitochondrial visualization in live cells


Dongyu Li1,, Xiang Ni2,, Xiaoyan Zhang2 , Liwei Liu3 , Junle Qu3 (*) , Dan Ding2,4 (*), and Jun Qian1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2118-5

2018-6-1

High resolution,binder-free investigation of intrinsic activity of immobilised NiFe LDH nanoparticles on etched carbon nanoelectrodes


Patrick Wilde1, Stefan Barwe1, Corina Andronescu1, Wolfgang Schuhmann1 (*), and Edgar Ventosa1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2119-4

2018-6-1

Experimental evidence of the thickness-and electric field-dependent topological phase transitions in topological crystalline insulator SnTe (111) thin films


Yan Gong1, Kejing Zhu1, Zhe Li1, Yunyi Zang1, Xiao Feng1, Ding Zhang1,2, Canli Song1,2, Lili Wang1,2, Wei Li1,2, Xi Chen1,2, Xucun Ma1,2, Qikun Xue1,2, Yong Xu1,2, and Ke He1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2120-y

2018-6-1

Remote induction of in situ hydrogelation in deep tissue with an alternating magnetic field and superparamagnetic nanoparticles


Hwangjae Lee1, Guru K. Thirunavukkarasu1, Semin Kim1, and Jae Young Lee1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2114-9

2018-6-1

Large-size niobium disulfide nanoflakes down to bilayers grown by sulfurization


Zhen Li1, Wencao Yang1, Yaroslav Losovyj2 (*), Jun Chen2, Enzhi Xu1, Haoming Liu1, Madilynn Werbianskyj1, Herbert A. Fertig1, Xingchen Ye2, and Shixiong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2111-z

2018-5-28

A fast synthetic strategy for high-quality atomically thin antimonene with ultrahigh sonication power


Wanzhen Lin1, Yaping Lian1, Guang Zeng2 (*), Yanyan Chen1, Zhenhai Wen2 (*), and Huanghao Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2110-0

2018-5-28

Tuning the structures of two-dimensional cuprous oxide confined on Au(111)


Qingfei Liu1,4,, Nannan Han2,3,, Shengbai Zhang3, Jijun Zhao2 (*), Fan Yang1 (*), and Xinhe Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2109-6

2018-5-28

Superlubricity of epitaxial monolayer WS2 on graphene


Holger Bch1, Antonio Rossi1,2, Stiven Forti1, Domenica Convertino1,2, Valentina Tozzini2, and Camilla Coletti1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2108-7

2018-5-24

Shape effect of reconstituted high-density lipoprotein nanocarriers on brain delivery and A clearance


Huahua Song1,, Xinyi Ma1,, Jianrong Xu1,, Qingxiang Song1, Meng Hu1,3, Xiao Gu1, Qian Zhang1, Lina Hou1, Lepei Chen1, Yukun Huang2, Ping Yu1, Dayuan Wang1, Gan Jiang1, Meng Huang1, Jun Chen2, Hongzhuan Chen1 (*), and Xiaoling Gao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2107-8

2018-5-23

Towards high-mobility In2xGa2−2xO3 nanowire field-effect transistors


Ziyao Zhou1,3, Changyong Lan1,2, SenPo Yip1,3,4, Renjie Wei1,3, Dapan Li1,3, Lei Shu1,3,4, and Johnny C. Ho1,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2106-9

2018-5-23

Investigation of charge carrier depletion in freestanding nanowires by a multi-probe STM


Andreas Nägelein1 (*), Matthias Steidl1, Stefan Korte2,3, Bert Voigtländer2,3, Werner Prost4, Peter Kleinschmidt1, and Thomas Hannappel1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2105-x

2018-5-23

Design and in vivo characterization of kidney-targeting multimodal micelles toward renal drug delivery


Jonathan Wang1, Christopher Poon1, Deborah Chin1, Sarah Milkowski1, Vivian Lu1, Kenneth R. Hallows2,3, and Eun Ji Chung1,2,4,5,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2100-2

2018-5-22

High-density lipoprotein-mimetic nanotherapeutics for cardiovascular and neurodegenerative diseases


Song Ih Ahn1,2,, Hyun-Ji Park1,, Jiwon Yom1,2, Taeyoung Kim1, and YongTae Kim1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2101-1

2018-5-22

Design of synthetic materials for intracellular delivery of RNAs: From siRNA-mediated gene silencing to CRISPR/Cas gene editing


Jason B. Miller1,2 and Daniel J. Siegwart1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2099-4

2018-5-22

In situ fabrication of 2D SnS2 nanosheets as a new electron transport layer for perovskite solar cells


Erling Zhao1, Liguo Gao1 (*), Shuzhang Yang1, Likun Wang1, Junmei Cao1, and Tingli Ma2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2103-z

2018-5-22

Fabrication of zinc-based coordination polymer nanocubes and post-modification through copper decoration


Ngoc Minh Tran, Hien Duy Mai, and Hyojong Yoo (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2098-5

2018-5-22

Curcumin-loaded polymeric nanoparticles for neuroprotection in neonatal rats with hypoxic-ischemic encephalopathy


Andrea Joseph1, Thomas Wood2, Chih-Chung Chen1,†, Kylie Corry2, Jessica M. Snyder3, Sandra E. Juul2, Pratik Parikh2, Elizabeth Nance1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2104-y

2018-5-22

Composition-tuned oxidation levels of Pt-Re bimetallic nanoparticles for the etherification of allylic alcohols


Yuhao Wang1, Lindong Li1, Ke Wu1, Rui Si2, Lingdong Sun1 (*), and Chunhua Yan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2102-0

2018-5-22

Raman investigation of air-stable silicene nanosheets on an inert graphite surface


Paola Castrucci1 (*), Filippo Fabbri2 (*), Tiziano Delise1, Manuela Scarselli1, Matteo Salvato1, Sara Pascale3, Roberto Francini4, Isabelle Berbezier5, Christoph Lechner6, Fatme Jardali7, Holger Vach7 (*), and Maurizio De Crescenzi1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2097-6

2018-5-18

MoS2/C/C nanofiber with double layer carbon coating for high cycling stability and rate capability lithium-ion battery


Hao Wu1, Chengyi Hou1, Guozhen Shen3, Tao Liu4, Yuanlong Shao2 (*), Ru Xiao1 (*), and Hongzhi Wang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2096-7

2018-5-16

Development of mRNA vaccines and their prophylactic and therapeutic applications


Kyuri Lee, Minjeong Kim, Yunmi Seo, and Hyukjin Lee (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2095-8

2018-5-15

Organic-semiconductor: Polymer-electret blends for high performance transistors


Peng Wei1, Shengtao Li1 (*), Dongfan Li1, Han Yu1, Xudong Wang1, Congcong Xu1, Yaodong Yang1, Laju Bu2 (*), and Guanghao Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2088-7

2018-5-10

Nitrogen-doped tungsten diselenide with abnormal n-type doping effect by moderate ammonia plasma treatment


Zhepeng Jin, Zhi Cai, Xiaosong Chen, and Dacheng Wei (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2087-8

2018-5-10

In-situ fabrication of Mo6S6 nanowire terminated edges in monolayer molybdenum disulfide


Wei Huang, Xiaowei Wang, Xujing Ji, Ze Zhang, and Chuanhong Jin (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2089-6

2018-5-10

Construction of bilayer PdSe2 on epitaxial graphene


En Li, Dongfei Wang, Peng Fan, Ruizi Zhang, Yuyang Zhang, Geng Li, J. Mao, Yeliang Wang, Xiao Lin (*), Shixuan Du, and Hongjun Gao (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2090-0

2018-5-10

Scavenging of reactive oxygen and nitrogen species with nanomaterials


Carolina A. Ferreira, Dalong Ni (*), Zachary T Rosenkrans, and Weibo Cai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2092-y

2018-5-10

Recent advances in mRNA vaccine delivery


Lu Tan and Xun Sun (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2091-z

2018-5-10

Plasmonic molecular assays: Recent Advances and Applications for Mobile Health


Tao Yu and Qingshan Wei (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2094-9

2018-5-10

Multifunctional nucleic acid nanostructures for gene therapies


Jianbing Liu1, Zhengang Wang1, Shuai Zhao1,2, and Baoquan Ding1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2093-x

2018-5-10

Pyridine-induced interfacial structural transformation of tetraphenylethylene derivatives investigated by STM


Xuan Peng1,, Linxiu Cheng1,, Xiaoyang Zhu1, Yanfang Geng1 (*), Fengying Zhao2,3 (*), Kandong Hu2, Xuan Guo2, Ke Deng1 (*), and Qingdao Zeng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2086-9

2018-5-6

Advances in targeted nanotherapeutics: From bioconjugation to biomimicry


Danielle M. Valcourt1, Jenna Harris2, Rachel S. Riley1, Megan Dang1, Jianxin Wang1, and Emily S. Day1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2083-z

2018-4-27

Co-delivery of mRNA and SPIONs through amino-ester nanomaterials


Xiao Luo1, Weiyu Zhao1, Bin Li1, Xinfu Zhang1, Chengxiang Zhang1, Anna Bratasz2, Binbin Deng3, David W. McComb3, and Yizhou Dong1,4,5,6,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2082-0

2018-4-27

Cell membrane coating for reducing nanoparticle-induced inflammatory responses to scaffold constructs


Zhiyuan Fan1,, Peter Y. Li1,, Junjie Deng1,2, Stephen C. Bady1, and Hao Cheng1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2084-y

2018-4-27

Stressed carbon nanotube devices for high tunability, high quality factor, single mode GHz resonators


Xinhe Wang1,4,5,, Dong Zhu2,, Xinhe Yang1,5, Long Yuan2, Haiou Li2, Jiangtao Wang1,5, Mo Chen1, Guangwei Deng2, Wenjie Liang3, Qunqing Li1,5, Shoushan Fan,1,5 Guoping Guo2 (*), and Kaili Jiang1,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2085-x

2018-4-27

Electron-doping induced semiconductor to metal transitions in ZrSe2 layers via copper atomic intercalation


Zahir Muhammad1, Kejun Mu1, Haifeng Lv2, Chuanqiang Wu1, Zia ur Rehman1, Muhammad Habib1, Zhe Sun1 (*), Xiaojun Wu2, and Li Song1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2081-1

2018-4-25

In situ polymerization on biomacromolecules for nanomedicines


Xiangqian Jia, Luyao Wang, and Juanjuan Du (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2080-2

2018-4-23

Prussian blue with intrinsic heme-like structure for peroxidase mimic


Jinxing Chen1,2, Qingqing Wang1, Liang Huang1,2, Hui Zhang1,3, Kai Rong1,2, He Zhang1,2, and Shaojun Dong1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2079-8

2018-4-23

General synthesis of silica-based yolk/shell hybrid nanomaterials and in vivo tumor vasculature targeting


Feng Chen1, Shreya Goel2, Sixiang Shi2, Todd E. Barnhart3, Xiaoli Lan4 (*), and Weibo Cai1,2,3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2078-9

2018-4-18

The promoting effect of low-level sulfidation in PdCuS nanoparticles catalyzed alkyne semihydrogenation


Cai Wu1,, Yifeng Chen1,, Rongan Shen2, Wei Zhu2, Yue Gong3, Lin Gu3, Qing Peng2, Huifang Guo4 (*), and Wei He1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2077-x

2018-4-16

Engineering tungsten carbide nanoparticles for imaging guided single 1064 nm laser-activated dual-type photodynamic and photothermal therapy of cancer


Shihua Li1, Wen Yang1, Yang Liu1, Xiaorong Song1, Rui Liu2, Guangliang Chen3, Chunhua Lu1 (*), and Huanghao Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2075-z

2018-4-16

NVP-BEZ235/chlorin-e6 Co-loaded nanoparticles ablate breast cancer by biochemical and photodynamic synergistic effects


Ahmed Shaker Eltahan1,2,, Lu Liu1,2,4,, Chukwunweike Ikechukwu Okeke1,2, Min Huang5, Lu Han5, Jing Chen1, Xue Xue3 (*), Massimo Bottini1,4, Weisheng Guo1 (*), and Xingjie Liang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2074-0

2018-4-16

Recent progress in background-free latent fingerprints imaging


Yingqian Wang, Jie Wang, Qinqin Ma, Zhihao Li, and Quan Yuan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2073-1

2018-4-14

Engineering nanoparticles for targeting rheumatoid arthritis: Past, present and future trends


Isabel Matos Oliveira1,2, Cristiana Gonçalves1,2, Rui Lus Reis1,2,3, and Joaquim Miguel Oliveira1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2071-3

2018-4-11

Facet-dependent electro-optical properties of a cholesteric liquid crystal doping Cu2O nanocrystals


Dongyu Zhao1 (*), Lihong Xu1, Yang Shang1,2 (*), Xiaoxia Li1, and Lin Guo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2072-2

2018-4-11

Conformal and continuous deposition of bifunctional cobalt phosphide layers on p-silicon nanowire arrays for improved solar hydrogen evolution


Sitaramanjaneva Mouli Thalluri1, Jerome Borme1, Kang Yu1,2, Junyuan Xu1, Isilda Amorim1, Joao Gaspar1, Liang Qiao3, Paulo Ferreira1,2, Pedro Alpuim1,4, and Lifeng Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2070-4

2018-4-8

Polymersomes scalably fabricated via flash nanoprecipitation are non-toxic in non-human primates and associate with leukocytes in the spleen and kidney following intravenous administration


Sean D. Allen1, Yugang Liu2, Sharan Bobbala2, Lei Cai3, Peter I. Hecker3,4, Ryan Temel3,4, and Evan A. Scott1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2069-x

2018-4-8

Recent progress on printable power supply devices and systems with nanomaterials


Yuanjing Lin1, Yuan Gao1,†, Fang Fang2 (*), and Zhiyong Fan1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2068-y

2018-4-3

Delivery systems for theranostics on neurodegenerative diseases


Yan Li1, Ruiyuan Liu1,2, Weihong Ji1,2, Yanhui Li1, Linying Liu1,2, and Xin Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2067-z

2018-4-2

Tumor microenvironment-responsive hyaluronate-calcium carbonate hybrid nanoparticle enables effective chemotherapy for primary and advanced osteosarcomas


Yi Zhang1,2,, Lulu Cai3,, Di Li1,, Yeh-Hsing Lao4, Dingzhuo Liu2, Mingqiang Li4,5 (*), Jianxun Ding1 (*), and Xuesi Chen1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2066-0

2018-3-28

Flexible SERS-active substrates made of nanofibrous membranes


Ekaterina S. Prikhozhdenko1 (*), Daniil N. Bratashov1, Dmitry A. Gorin2,1, and Alexey M. Yashchenok2,1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2064-2

2018-3-28

Simultaneous formation of trimetallic Pt-Ni-Cu excavated rhombic dodecahedrons with enhanced catalytic performance for methanol oxidation reaction


Min Tang1, Shuiping Luo1, Kai Wang1, Hongyu Du1, Rinrada Sriphathoorat1, and Peikang Shen1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2063-3

2018-3-27

Sub-nm ruthenium cluster as an efficient and robust catalyst for decomposition and synthesis of ammonia: break the size shackles


Jinpeng Li1,, Weiyang Wang1,, Wenxing Chen1, Qinmei Gong2, Jun Luo3, Ruoqian Lin4, Huolin Xin4, Hui Zhang2, Dingsheng Wang1, Qing Peng1, Wei Zhu1 (*), Chen Chen1 (*), and Yadong Li1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2062-4

2018-3-22

Growth of atomic-thick transition metal sulfide films on graphene/6H-SiC(0001) by molecular beam epitaxy


Haicheng Lin1, Wantong Huang1, Kun Zhao1, Chaosheng Lian1, Wenhui Duan1,2, Xi Chen1,2, and Shuaihua Ji1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2061-5

2018-3-22

Ultrafast one-step synthesis of N and Ti3+ co-doped TiO2 nanosheets via energetic material deflagration


Yousong Liu1, Shuxin Ouyang2 (*), Wencan Guo3, Hehou Zong1, Xudong Cui1, Zhong Jin4 (*), and Guangcheng Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2058-0

2018-3-20

Electronic properties of wurtzite GaAs: A correlated structural,optical,and theoretical analysis of the same polytypic GaAs nanowire


Alexander Senichev1,†, (*), Pierre Corfdir2,,, Oliver Brandt2, Manfred Ramsteiner2, Steffen Breuer2,‡, Jörg Schilling3, Lutz Geelhaar2, and Peter Werner1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2053-5

2018-3-20

Growth of atomic-thick transition metal sulfide films on graphene/6H-SiC (0001) by molecular beam epitaxy


Haicheng Lin1, Wantong Huang1, Kun Zhao1, Chaosheng Lian1, Wenhui Duan1,2, Xi Chen1,2, and Shuaihua Ji1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2054-4

2018-3-20

P-rich outermost atomic layer MoP nanoparticles embed in N-doped porous carbon nanofibers: Self-supported electrode for efficient hydrogen generation


Minqiang Wang1, Cui Ye2, Maowen Xu1, and Shujuan Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2057-1

2018-3-20

Ultrahigh-energy-density battery-type asymmetric supercapacitors: NiMoO4 nanorods decorated graphene and graphene/Fe2O3 quantum dots


Jiao Yang, Wei Liu, Hao Niu, Kui Cheng, Ke Ye, Kai Zhu, Guiling Wang, Dianxue Cao, and Jun Yan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2059-z

2018-3-20

Tuning the properties of confined water in standard and hybrid nanotubes: An infrared spectroscopic study


Yuanyuan Liao1, Pierre Picot1, Maxime Lain1, Jean-Blaise Brubach2, Pascale Roy2, Antoine Thill1, and Sophie Le Caër1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2060-6

2018-3-20

Solution-processed, highly adhesive graphene coatings for corrosion inhibition of metals


Gi-Cheol Son1,, Deuk-Kyu Hwang3,, Jaewon Jang1, Sang-Soo Chee1, Kyusang Cho1, Jae-Min Myoung3 (*), and Moon-Ho Ham1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2056-2

2018-3-20

In situ liquid cell TEM study of radial flow guided octahedral Au nanoparticle/nanoparticle-cluster motions


Chang Li1, Xin Chen1,2 (*), Haiyang Liu1, Jiali Fang1, and Xiaoqin Zhou1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2052-6

2018-3-16

Facile synthesis of structurally ordered Pd3Fe/C based on a novel carbon@cyanogel as an efficient electrocatalyst for formic acid oxidation


Zhenyuan Liu1, Gengtao Fu1,2 (*), Jiahui Li1, Zhenqi Liu1, Lin Xu1, Dongmei Sun1, and Yawen Tang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2051-7

2018-3-13

Tuning oxygen vacancy on 2-D iron-cobalt oxide nanosheets through hydrogenation for enhancing oxygen evolution activity


Linzhou Zhuang1,, Yi Jia2,, Tianwei He3, Aijun Du3, Xuecheng Yan2, Lei Ge1, Zhonghua Zhu1 (*), and Xiangdong Yao2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2050-8

2018-3-13

Highly-bonded T-Nb2O5/rGO nanohybrids for 4 V quasi-solid state asymmetric supercapacitors with improved electrochemical performance


Yuzhi Jiao1,2, Haitao Zhang1,3,4 (*) , Hailang Zhang2, Ao Liu1, Yanxia Liu1,4, and Suojiang Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2049-1

2018-3-13

Synthesis,characterization,theoretical investigation, and properties of monoclinic phase InWO4 hollow nanospheres


Yuping Wang, Di Wang, Ying Xie, and Guofeng Wang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2048-2

2018-3-13

Plasmon-enhanced ZnO whispering-gallery mode lasing


Chunxiang Xu1 (*), Feifei Qin1, Qiuxiang Zhu1,2, Junfeng Lu1,3, Yueyue Wang4, Jitao Li5, Yi Lin6, Qiannan Cui1, Zengliang Shi1, and A.G. Manohari1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2047-3

2018-3-13

Controllable emission bands and shape of high quality CsPbX3 perovskite nanocrystals prepared in nonpolar octane


Shuai Ye, Mengjie Zhao, Jun Song (*), and Junle Qu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2046-4

2018-3-12

The influence of the in-plane symmetry of the support on the corrugation of h-BN and graphene monolayers


Antonio J. Martnez-Galera1 (*) and Jos M. Gmez-Rodrguez1,2,3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2045-5

2018-3-8

A networked swellable dextrin nanogels loading Bcl2 siRNA for melanoma tumor therapy


Huipeng Li1, Zhanwei Zhou1, Feiran Zhang1, Yuxin Guo1, Xue Yang1, Hulin Jiang1, Fei Tan3, David Oupicky1,2, and Minjie Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2044-6

2018-3-7

Wearable strain sensing textile based on one-dimensional stretchable and weavable yarn sensors


Xiaoting Li, Haibo Hu (*), Tao Hua (*), Bingang Xu, and Shouxiang Jiang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2043-7

2018-3-6

Nanostructured Bi2S3 encapsulated within three-dimensional N-Doped graphene as active and flexible anodes for sodium-ion batteries


Chen Lu1,, Zhenzhu Li1,, Lianghao Yu1, Li Zhang1 (*), Zhou Xia1, Tao Jiang1, Wanjian Yin1, Shixue Dou2, Zhongfan Liu1,3 (*), and Jingyu Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2042-8

2018-3-5

A neurotrophic peptide-functionalized self-assembling peptide nanofiber hydrogel enhances rat sciatic nerve regeneration


Jiaju Lu1, Xun Sun2,3, Heyong Yin4, Xuezhen Shen2,3, Shuhui Yang1, Yu Wang2, Wenli Jiang5, Yue Sun6, Lingyun Zhao1, Xiaodan Sun1, Shibi Lu2, Antonios G. Mikos7, Jiang Peng2 (*), and Xiumei Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2041-9

2018-3-5

1T@2H-MoSe2 nanosheets directly arrayed on Ti plate as an efficient electrocatalytic electrode for hydrogen evolution reaction


Jingtong Zhang1, Yalan Chen1, Ming Liu1, Kun Du1, Yan Zhou1,2 (*), Yanpeng Li1, Zhaojie Wang2, and Jun Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2040-x

2018-3-5

Recent advances in controlled modification on the size and morphology of metal-organic frameworks (MOFs)


Botao Liu1, Kowsalya Vellingiri2, Sang-Hee Jo1, Pawan Kumar3 (*), Yong Sik Ok4 (*), and Ki-Hyun Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2039-3

2018-3-2

Soft and transient magnesium plasmonics for environmental and biomedical sensing


Ruomu Li1, Suxia Xie2, Labao Zhang3, Liqiang Li4, Deying Kong5, Qiang Wang6, Run Xin3, Xing Sheng6, Lan Yin5, Cunjiang Yu7, Zongfu Yu8, Xinran Wang3 (*), and Li Gao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2028-6

2018-3-1

Dual confinement of polysulfides in boron doped porous carbon spheres and graphene hybrid for advanced Li-S batteries


Wei Ai1,2,, Jiewei Li1,, Zhuzhu Du1, Chenji Zou2, Hongfang Du2,4, Xin Xu2, Yu Chen2, Hongbo Zhang2, Jianfeng Zhao1, Changming Li4, Wei Huang1,3 (*), and Ting Yu2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2036-6

2018-2-28

Enzyme@silica nanoflower@metal-organic framework hybrid: A novel integrated nanobiocatalyst with improved stability


Yingjie Du1, Jing Gao1,2, Huajiao Liu1, Liya Zhou1, Li Ma1, Ying He1, Zhihong Huang1, Yanjun Jiang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2027-7

2018-2-28

Polarization effect in tip-enhanced infrared nanospectroscopy studies of the selective Y5 receptor antagonist Lu AA33810


Natalia Piergies1, (*), Ewa Pięta1, (*), Czesława Paluszkiewicz1, Helena Domin2, and Wojciech M. Kwiatek1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2030-z

2018-2-28

Emergence of photoluminescence on bulk MoS2 empowered by laser thinning and gold particle decoration


Lili Gong1, Qi Zhang1, Liangjun Wang1, Jianfeng Wu1, Cheng Han1, Bo Lei1, Wei Chen1,2,3, Goki Eda1,2,3, Kuan Eng Johnson Goh4, and Chorng Haur Sow 1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2037-5

2018-2-28

Enabling silicon photoanode for efficient solar water splitting by electroless-deposited nickel


Jiheng Zhao, Thomas Mark Gill, and Xiaolin Zheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2038-4

2018-2-28

Pt@h-BN core-shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells


Mengmeng Sun1,2, Jinchao Dong3, Yang Lv4, Siqin Zhao1,2, Caixia Meng1,2, Yujiang Song4, Guoxiong Wang1, Jianfeng Li3 (*), Qiang Fu1 (*), Zhongqun Tian3, and Xinhe Bao1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2029-5

2018-2-28

A novel tumor targeting treatment strategy through energy restriction by co-delivery of albendazole and nano-silver


Jianming Liang1,4, Ruixiang Li1, Yuwei He1, Chengli Ling5, Qi Wang1, Yongzhuo Huang3, Jing Qin1, Weigen Lu4 (*), and Jianxin Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2032-x

2018-2-27

Large area and highly uniform carbon nanotube film for high performance thin film transistors


Guodong Dong1,, Jie Zhao1,, Lijun Shen2 (*), Jiye Xia1, Hu Meng3, Wenhuan Yu2, Qi Huang1, Hua Han2, Xuelei Liang1 (*), and Lianmao Peng1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2025-9

2018-2-27

A chemo-photothermal and targeting multifunctional nanoprobe with tumor-diagnosing


Niannian Li1,, Jiejun Cheng3,, Ying Zhang1,, Jie Wang1, Gang Huang4 (*), Jun Zhu2 (*), and Dannong He1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2021-0

2018-2-27

Facile fabrication of PdRuPt nanowire networks with tunable compositions as efficient methanol electrooxidation catalysts


Changshuai Shang1,2, Yaxiao Guo1,2, and Erkang Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2022-z

2018-2-27

Insights into the efficiency and stability of Cu-based nanowires for electrocatalytic oxygen evolution


Jun Yu1, Qi Cao1, Bin Feng2, Changli Li3, Jingyuan Liu4, J. Kenji Clark1, and Jean-Jacques Delaunay1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2020-1

2018-2-27

Catalyzing polysulfide conversion by g-C3N4 in graphene network towards long-life lithium-sulfur batteries


Meng Wang1,, Qinghua Liang2,, Junwei Han1, Ying Tao1 (*), Donghai Liu1, Chen Zhang3, Wei Lv2, and Quanhong Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2023-y

2018-2-27

Exciton dissociation dynamics and light-driven H2 generation in colloidal 2D cadmium chalcogenide nanoplatelet heterostructures


Qiuyang Li and Tianquan Lian (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2024-x

2018-2-27

Layered double hydroxides with atomic-scale defects for superior electrocatalysis


Qixian Xie1,, Zhao Cai1,2,, Pengsong Li1, Daojin Zhou1, Yongmin Bi1, Xuya Xiong1, Enyuan Hu3, Yaping Li1, Yun Kuang1 (*), and Xiaoming Sun1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2033-9

2018-2-27

A strategy of highly dispersed Mo2C/MoN hybrid N-doped graphene utilizing the ion exchange resin synthesis for efficient electrocatalytic hydrogen reduction


Jiabo Wang1, Weilin Chen1 (*), Ting Wang1, Nasen Bate3, Chunlei Wang2, Enbo Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2034-8

2018-2-27

DNA-encoded morphological evolution of bimetallic Pd@Au core-shell nanoparticles from a high-indexed core


Nitya Sai Reddy Satyavolu, Nikou Pishevaresfahani, Li Huey Tan, and Yi Lu (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2035-7

2018-2-27

Targeted bottom-up synthesis of 1T phase MoS2 array by simultaneous structure and morphology engineering for robust electrocatalytic hydrogen evolution


Kaian Sun1, Yunqi Liu1 (*), Yuan Pan1,2 (*), Houyu Zhu3, Jinchong Zhao1, Lingyou Zeng1, Zhi Liu1, and Chenguang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2026-8

2018-2-27

Facile synthesis of graphene supported Ni-CeOx nanocomposites for highly efficient catalysis in hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane


Qilu Yao,1 Zhanghui Lu1 (*), Yuwen Yang,1 Yuzhen Chen,2 Xiangshu Chen1 (*), and Hailong Jiang2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2031-y

2018-2-27

All folded carbon-paper based flexible self-charging power unit for portable electronics


Changjie Zhou1,, Yanqin Yang1,2,, Na Sun1,2,, Zhen Wen1,2 (*), Ping Cheng1,3,4, Xinkai Xie1, Huiyun Shao1, Qingqing Shen1, Xiaoping Chen1,2, Yina Liu6, Zhong Lin Wang3,4,5 (*), and Xuhui Sun1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2018-8

2018-2-5

Converting confined metal@ZIF-8 to intermetallic nanoparticles supported on nitrogen-doped carbon for electrocatalysis


Zhiyuan Qi1,2, Yuchen Pei1,2, Tian Wei Goh1,2, Zhaoyi Wang1,3, Xinle Li1,2, Mary Lowe1, Raghu V. Maligal-Ganesh1,2, and Wenyu Huang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2016-x

2018-2-2

Edge-functionalized graphene quantum dots as thickness-insensitive cathode interlayer for polymer solar cells


Han Xu1,2, Lu Zhang2, Zicheng Ding2, Junli Hu1 (*), Jun Liu2 (*), and Yichun Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2015-y

2018-2-2

Titanium nitride hollow nanospheres with strong lithium polysulfide chemisorption as sulfur hosts for advanced lithium−sulfur batteries


Chuanchuan Li1, Jingjing Shi2, Lin Zhu1, Yingyue Zhao1, Jun Lu2 (*), and Liqiang Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2017-9

2018-2-2

Convenient preparation of charge-adaptive chitosan nanomedicines for extended blood circulation and accelerated endosome escape


Yapei Zhang1, Yingying Li1, Jinlong Ma1, Xinyu Wang1, Zhi Yuan1,2 (*), and Wei Wang1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2014-z

2018-2-1

Natural polypeptides treat pollution complex: A moisture-resistant protein nanofabrics for multi-functional and sustainable air filtration


Huafeng Tian1, Xuewei Fu2, Min Zheng2, Yu Wang2 (*), Yichao Li3, Aimin Xiang1, and Weihong Zhong2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2013-0

2018-1-31

Stimuli-responsive gel-micelles with flexible modulation of drug release for maximized antitumor efficacy


Djamila Aouameur1,, Hao Cheng1,, Yaw Opoku-Damoah1, Bo Sun2, Qiuling Dong1, Yue Han1, Jianping Zhou1 (*), and Yang Ding1 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2012-1

2018-1-30

Imaging resolution of biocatalytic activity using nanoscale scanning electrochemical microscopy


Jos M. Abad1, Alvaro Y. Tesio2 (*), Emiliano Martnez-Periñn1, Flix Pariente1, and Encarnacin Lorenzo1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2011-2

2018-1-30

Electrochemical behaviors of hierarchical copper nano-dendrites in alkaline media


Bowei Zhang1, Guang Yang1,2, Chaojiang Li3, Kang Huang4, Junsheng Wu4 (*), Shiji Hao1,2, and Yizhong Huang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2010-3

2018-1-30

Ultra-sensitive H2S gas sensors based on p-type WS2 hybrid materials


Georgies Alene Asres1, Jos J. Baldov2,3, Aron Dombovari1, Topias Järvinen1, Gabriela Simone Lorite1, Melinda Mohl1, Andrey Shchukarev4, Alejandro Prez Paz2,5, Lede Xian2,3, Jyri-Pekka Mikkola4,6, Anita Lloyd Spetz1,7, Heli Jantunen1, Ángel Rubio2,3 (*), and Krisztian Kordas1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2009-9

2018-1-30

Extreme biomimetics: Carbonized 3D spongin scaffold as a novel support for nanostructured manganese oxide (IV) and its electrochemical applications


Tomasz Szatkowski1, Kacper Kopczyski2, Mykhailo Motylenko3, Horst Borrmann4, Beata Mania1, Małgorzata Graś2, Grzegorz Lota2, Vasilii V. Bazhenov5,6, David Rafaja3, Friedrich Roth5, Juliane Weise5, Enrico Langer7, Marcin Wysokowski1, Sonia Żłtowska-Aksamitowska1, Iaroslav Petrenko5, Serguei L. Molodtsov5,6,8, Jana Hublkov9, Christos G. Aneziris9, Yvonne Joseph10, Allison L. Stelling11, Hermann Ehrlich5 (*), and Teofil Jesionowski1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2008-x

2018-1-30

Simultaneous elimination of CSCs and bulk cancer cells with a cationic lipid-assisted nanoparticle for cancer therapy


Kaige Chen1,, Song Shen2,3,4 ,, Gui Zhao1, Zhiting Cao5, Xianzhu Yang2,3,4 (*), and Jun Wang1,2,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2007-y

2018-1-26

Yolk-shell structured Co-C/Void/Co9S8 composite with tunable cavity for ultrabroad-band and efficient low-frequency microwave absorption


Xiaofang Liu1 (*), Chengcheng Hao1, Lihua He2,1, Cheng Yang2, Yubin Chen2, Chengbao Jiang1, and Ronghai Yu1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2006-z

2018-1-25

Template-free large-scale synthesis of g-C3N4 microtubes for enhanced visible-light-driven photocatalytic H2 production


Chao Zhou1, Run Shi1,2, Lu Shang1, Lizhu Wu1, Chen-Ho Tung1, and Tierui Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2003-2

2018-1-24

Flexible and biocompatible nanopaper-based electrode arrays for neural activity recording


Yichuan Guo1,2, Zhiqiang Fang3, Mingde Du1,2, Long Yang4, Leihou Shao1,2, Xiaorui Zhang1,2, Li Li1,2, Jidong Shi1,2, Jinsong Tao3, Jinfen Wang1,2, Hongbian Li1,2 (*), and Ying Fang1,2,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2005-0

2018-1-24

Biomimetic approaches toward smart bio-hybrid systems


Zhiqiang Luo1 (*), Dara E.Weiss2, Qingyun Liu1, and Bozhi Tian2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2004-1

2018-1-24

Controllable defects implantation in CVD grown MoS2 for photoluminescence enhancement


Ke Wu1, Zhe Li2, JiboTang3, Xianglong Lv1,4, Hailing Wang1,4, Ruichun Luo5, Pan Liu5, Lihua Qian1,4 (*), Shunping Zhang2 (*), and Songliu Yuan1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1999-7

2018-1-22

Strengthening nanocomposite magnetism through microemulsion synthesis


Yijun Xie1,2, Alexandre H. Vincent2, Haeun Chang2, and Jeffrey D. Rinehart1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2000-5

2018-1-22

Polyoxometalate-functionalized 2D titanium carbide composite MXene for efficient cancer theranostics


Luyan Zong1, Huixia Wu1 (*), Han Lin2, and Yu Chen2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2002-3

2018-1-22

Preparation of freestanding palladium nanosheets modified with gold nanoparticles at edges


Xiangbo Zhang1,, Chao Lian2,, Zheng Chen1 (*), Chen Chen1 (*), and Yadong Li1

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-2001-4

2018-1-22

Development, application and future of triboelectric nanogenerators


Mingyuan Ma1,, Zhuo Kang1,, Qingliang Liao1 (*), Qian Zhang1, Fangfang Gao1, Xuan Zhao1, Zheng Zhang1, and Yue Zhang1, 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1997-9

2018-1-17

Low-dose exposure of graphene oxide significantly increases metal toxicity to macrophages by altering their cellular priming state


Jianqiang Zhu1,2,, Ming Xu1,3,, Fanfan Wang4, Ming Gao1,3, Zhihong Zhang 2, Yong Xu 2, Wei Chen4 (*), and Sijin Liu1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1996-x

2018-1-15

Cross-fibrillation of insulin and amyloid on chiral surfaces: Chirality impacts aggregation kinetics and cytotoxicity


Zhi Du1,2, Yijia Guan1,2, Chao Ding1,2, Nan Gao1 (*), Jinsong Ren1, and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1995

2018-1-15

Enzymatic formation of curcumin in vitro and in vivo


Jiaqing Wang1, Taotao Xiong2, Jie Zhou1, Dongdong Wu1, Xuewen Du1, Xingyi Li2 (*), and Bing Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1994-z

2018-1-11

Dish-like, higher-ordered nanostructures of palladium through metal ion-ligand complexation


Xi Yin1, Miao Shi1, Kam Sang Kwok1, Haidong Zhao1, Danielle L. Gray2, Jeffery A. Bertke2, and Hong Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1993-0

2018-1-10

Photoluminescent two-dimensional SiC quantum dots for cellular imaging and transporter


Yu Cao, Haifeng Dong (*), Shaotao Pu, and Xueji Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1990-3

2018-1-8

SERS nanosensors for in vivo detection of nucleic acid targets in a large animal model


Hsin-Neng Wang1,2,, Janna K. Register1,2,, Andrew M. Fales1,2,, Naveen Gandra1,2, Eugenia H. Cho3, Alina Boico3, Gregory M. Palmer3, Bruce Klitzman3, and Tuan Vo-Dinh1,2,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1982-3

2018-1-8

Voltage-controlled reverse filament growth boosts resistive switching memory


Attilio Belmonte1, (*), Umberto Celano1, (*), Zhe Chen1,2, Janaki Radhaskrishnan1,3, Augusto Redolfi1, Sergiu Clima1, Olivier Richard1, Hugo Bender1, Gouri Sankar Kar1, Wilfried Vandervorst1,3, and Ludovic Goux1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1983-2

2018-1-8

Self-standing Na-storage anode of Fe2O3 nanodots encapsulated in porous N-doped carbon nanofibers with ultra-high cyclic stability


Yongchang Liu, Fanfan Wang, and Lizhen Fan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1985-0

2018-1-8

Construction of hierarchical porous onion-shaped LiMn2O4 as ultrahigh-rate cathode material for lithium ion batteries


Zihe Li1, Xiangming Feng1 (*), Liwei Mi2, Jinyun Zheng1, Xiaoyang Chen1, and Weihua Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1986-z

2018-1-8

Aqueous electrocatalytic N2 reduction at ambient conditions


Na Cao and Gengfeng Zheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1987-y

2018-1-8

Scalable fabrication of SnO2/eo-GO nanocomposites for CO2 photoreduction to CH4


Yujia Liang1, Wei Wu1, Peng Wang2, Sz-Chian Liou3, Dongxia Liu1 (*), and Sheryl H. Ehrman1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1988-x

2018-1-8

Visualizing grain boundaries in monolayer MoSe2 by mild H2O vapor etching


Jinhuan Wang1,, Xiaozhi Xu2,, Ruixi Qiao2,, Jing Liang2, Can Liu2, Bohao Zheng2, Lei Liu3, Peng Gao4, Qingze Jiao1, Dapeng Yu5, Yun Zhao1 (*), and Kaihui Liu2,6 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1991-2

2018-1-8

Diameter evolution of selective area grown Ga-assisted GaAs nanowires


Hanno Kpers1 (*), Ryan B. Lewis1, Abbes Tahraoui1, Mathias Matalla2, Olaf Krger2, Faebian Bastiman1, Henning Riechert1, and Lutz Geelhaar1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1984-1

2018-1-8

Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient ultrafine particulate matter removal


Guangqin Gu1,2,, Changbao Han1,2,, Jingjing Tian1,2,, Tao Jiang1,2, Chuan He1,2, Cunxin Lu1,2, Yu Bai1,2, Jinhui Nie1,2, Zhou Li1,2 (*), and Zhong Lin Wang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1992-1

2018-1-8

Liquid-FEP based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy


Lun Pan1,2,, Jiyu Wang1,, Peihong Wang1, Ruijie Gao2, Yicheng Wang1, Xiangwen Zhang2, Jijun Zou2, and Zhong Lin Wang1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1989-9

2018-1-8

Plasmon hybridization engineering in self-organized anisotropic metasurfaces


Maria Caterina Giordano1,†, Stefano Longhi2, Matteo Barelli1, Andrea Mazzanti2, Francesco Buatier de Mongeot1 (*), and Giuseppe Della Valle2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1974-3

2018-1-2

Temperature-activated nanocomposite metamaterial absorber with wide tunability


Weiwei Li1,2,, Lingyu Zhao1,2,, Zhaohe Dai1, Hao Jin1 (*), Feng Duan1,2, Junchao Liu1,2, Zhihui Zeng1, Jun Zhao1 (*), and Zhong Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1973-4

2018-1-2

A versatile method for encapsulation of various non-precious metal nanoparticles inside single-walled carbon nanotubes


Tingting Cui1,2, Xiulian Pan1 (*), Jinhu Dong1,2, Shu Miao1, Dengyun Miao1, and Xinhe Bao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1975-2

2018-1-2

Traditional Chinese Medicine molecules-assisted chemical synthesis of fluorescent anti-cancer silicon nanoparticles


Xiaoyuan Ji, Daoxia Guo, Bin Song, Sicong Wu, Binbin Chu, Yuanyuan Su, and Yao He (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1976-1

2018-1-2

Hierarchical sodium-rich Prussian blue hollow nanospheres as high-performance cathode for sodium-ion batteries


Xiao Tang1, Hao Liu1, Dawei Su1, Peter H. L. Notten2,3, and Guoxiu Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1979-y

2018-1-2

Magnetic labeling of natural lipid encapsulation with iron-based nanoparticles


Dewen Ye1,2, Yan Li1, and Ning Gu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1980-5

2018-1-2

Extinction coefficient per CdE (E = Se or S) unit for zinc-blende CdE nanocrystals


Jiongzhao Li, Jialiang Chen, Yongmiao Shen, and Xiaogang Peng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1981-4

2018-1-2

Self-powered versatile shoes based on hybrid nanogenerators


Long Liu1,2,, Wei Tang1,2,, Chaoran Deng1,2,, Baodong Chen1,2, Kai Han1,2, Wei Zhong1,2, Zhong Lin Wang1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1978-z

2018-1-2

Strong room-temperature emission from defect-states in CVD grown WSe2 nanosheets


Shudong Zhao1, Lei Tao1, Peng Miao3, Xianjie Wang1, Zhiguo Liu1, Yi Wang2, Bingsheng Li1, Yu Sui1 (*), and Yang Wang2 (*)

 


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1970-7

2017-12-25

Hybrid electrolyte with robust garnet ceramic for lithium anode protection in lithium-oxygen batteries


Jin Wang1,2, Yanbin Yin1,2, Tong Liu1, Xiaoyang Yang1,2, Zhiwen Chang1,3, and Xinbo Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1972-5

2017-12-25

Gold nanoparticles induce size-dependent inhibition on embryonic development during murine pregnancy


Xiaowei Ma1,2,, Xiaolong Yang3,, Yufei Wang1,2, Juan Liu4, Shubin Jin5, Shuyi Li1,2, and Xingjie Liang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1969-0

2017-12-25

Versatile multiplexed super-resolution imaging of nanostructures by Quencher-Exchange-PAINT


Tobias Lutz1, Alexander H. Clowsley1, Ruisheng Lin1, Stefano Pagliara1, Lorenzo di Michele2, and Christian Soeller1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1971-6

2017-12-25

Human dental enamel: A masterpiece of natural nanotechnology as investigated by TEM and t-EBSD


Anjela Koblischka-Veneva (*), Michael R. Koblischka, Jörg Schmauch, and Matthias Hannig


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1968-1

2017-12-25

Facile synthesis of Pd concave nanocubes: From kinetics to mechanistic understanding and rationally designed protocol


Madeline Vara1 and Younan Xia1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1967-2

2017-12-18

Synthesis of ultrathin semicircle-shaped copper nanowires in ethanol solution for low haze flexible transparent conductors


Ye Zhang, Jiangna Guo, Dan Xu, Yi Sun, and Feng Yan (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1966-3

2017-12-18

Inhibition of osteosarcoma growth and metastasis using a polysaccharide derivative of Amy-g-PLLD for the delivery of AEG-1 siRNA


Fen Wang1,, Jia-Dong Pang2,, Leilei Huang1, Ran Wang1, Qing Jiang3,4, Liming Zhang2 (*), and Kang Sun3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-018-1965-4

2017-12-18

An electrocatalyst with anti-oxidized capability for overall water splitting


Chang Yu1,, Huawei Huang1,, Si Zhou2,, Xiaotong Han1, Changtai Zhao1, Juan Yang1, Shaofeng Li1, Wei Guo1, Bowen An1, Jijun Zhao2, and Jieshan Qiu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1964-x

2017-12-15

Nanomaterial-assisted sensitization of oncotherapy


Yufei Wang1,2, Juan Liu3, Xiaowei Ma1 (*), and Xingjie Liang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1961-0

2017-12-13

MoS2 embedded in 3D interconnected carbon nanofiber film as a freestanding anode for sodium ion battery


Hai Yang1, Min Wang1, Xiaowu Liu1, Yu Jiang1, and Yan Yu1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1958-8

2017-12-13

In situ observation of atomic movement in a ferroelectric film under an external electric field and stress


Hyeon Jun Lee1, Er-Jia Guo2,3, Taewon Min4, Seung Hyun Hwang1, Su Yong Lee5, Kathrin Dörr3, Jaekwang Lee4, and Ji Young Jo1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1956-x

2017-12-13

Large-area, transferable sub-10nm polymer membrane in the air-water interface


Ya Huang1,2, Kai Huang1, Naveed Hussain1, Hidetoshi Matsumoto2 (*), and Hui Wu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1957-9

2017-12-13

Bifunctional plasmonic colloidosome/graphene oxide-based floating membranes for recyclable high-efficiency solar-driven clean water generation


Minmin Wang1,2, Jie Zhang1, Ping Wang1, Chuanping Li1,2, Xiaolong Xu1, and Yongdong Jin1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1959-7

2017-12-13

Growth modulation towards simultaneous epitaxy of ZnO obliquely aligned nanowire arrays and film on r-plane sapphire substrate


Yongchun Xiao1,2, Yaoyao Tian1,2, Shujing Sun1, Buguo Wang3 (*), and Chenlong Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1960-1

2017-12-13

Piezo-phototronic and pyro-phototronic effects enhanced Cu (In, Ga) Se2 thin film solar cells


Laipan Zhu1, Pei Lin1, Baodong Chen1, Longfei Wang1, Libo Chen1, Ding Li1, and Zhong Lin Wang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1962-z

2017-12-13

Effects of gold core size on regulating the performance of doxorubicin-conjugated gold nanoparticles


Dongyan Wu1,, Huaisong Wang 1,, Xiaoshuang Hou 1, Huan Chen 2, Yu Ma 1, Yanglong Hou3 (*), Jin Hong4, and Ya Ding 1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1963-y

2017-12-13

Ultrahigh performance of mesoporous ZnMn2O4 microspheres as anode materials for lithium ion batteries and their In-situ Raman investigation


Xiaobin Zhong 1, Xiaoxiao Wang 1, Huiyuan Wang2 (*), Zhizheng Yang2, Yuxiong Jiang1 (*), Jianfeng Li1 (*), and Zhongqun Tian1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1955-y

2017-12-8

Metallized siligraphene nanosheets (SiC7) as high capacity hydrogen storage materials


S. R. Naqvi1, Tanveer Hussain3 (*), W. Luo1, and Rajeev Ahuja 1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1954-z

2017-12-8

Osiers-sprout-like heteroatoms doped carbon nanofibers as ultra-stable anodes for lithium/sodium ion storage


Hang Zhang1, Guanhua Zhang2 (*), Zhiqin Li2, Ke Qu3, Huimin Shi2, Qingfeng Zhang2, Huigao Duan2, and Jianhui Jiang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1953-0

2017-12-8

Single-step flash-heat-treatment synthesized flame-retardant red phosphorus/graphene composite as flexible anode for sodium-ion batteries


Yihang Liu1, Anyi Zhang2, Chenfei Shen2, Qingzhou Liu2, Jiansong Cai2, Xuan Cao2, and Chongwu Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1952-1

2017-12-8

Self-powered, nanofiber-based and screen-print triboelectric sensors for respiratory monitoring


Ran Cao1,, Jiaona Wang2,, Shuyu Zhao1,, Wei Yang1, Zuqing Yuan1, Yingying Yin1, Xinyu Du1, Nianwu Li1, Xiuling Zhang1, Xiuyan Li2, Zhong Lin Wang 1,3, and Congju Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1951-2

2017-12-5

Calcium carbonate-doxorubicin@silica-indocyanine green nanospheres with photo-triggered drug delivery for enhanced cell killing in drug-resistant breast cancer cells


Wei Wang1,, Yang Zhao1,, Bei-Bei Yan1, Liang Dong1, Yang Lu2 , and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1950-3

2017-12-5

Large capacitance and fast polarization response of thin electrolyte dielectrics by spin coating for two-dimensional MoS2 devices


Wu Zan, Qiaochu Zhang, Hu Xu, Fuyou Liao, Zhongxun Guo, Jianan Deng, Jing Wan (*), Hao Zhu, Lin Chen, Qingqing Sun, Shijin Ding, Peng Zhou, Wenzhong Bao (*), and David Wei Zhang


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1945-0

2017-12-4

Phytochemical-encapsulated nanoplatform for on-demand synergetic treatment of multidrug-resistant bacteria


Panpan Sun1,3, Yan Zhang1, Xiang Ran1, Chaoying Liu2 (*), Zhenzhen Wang1, Jinsong Ren1, and Xiaogang Qu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1947-y

2017-12-4

Development of fluorinated polyplex nanoemulsions for improved siRNA delivery and cancer therapy


Gang Chen1, Kaikai Wang1, Pengkai Wu1, Yixin Wang1, Zhanwei Zhou1, Lifang Yin1, Minjie Sun1, and David Oupický1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1946-z

2017-12-4

Photocatalytic hydrogenation of nitroarenes using Cu1.94S-Zn0.23Cd0.77S heteronanorods


Zhanjun Yu1,, Zheng Chen1,, Yueguang Chen2,, Qing Peng1 (*), Rui Lin1, Yu Wang1, Rongan Shen1, Xing Cao1, Zhongbin Zhuang3 (*), and Yadong Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1944-1

2017-12-1

Space-confined vapor deposition synthesis of two dimensional materials


Shasha Zhou, Lin Gan (*), Deli Wang, Huiqiao Li, and Tianyou Zhai (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1942-3

2017-11-30

Wafer-scale synthesis of monolayer WS2 by enhanced chemical vapor deposition for high-performance flexible photodetectors


Changyong Lan1,2, Ziyao Zhou1,3, Zhifei Zhou2, Chun Li2, Lei Shu1,3, Lifan Shen3,4, Dapan Li1,3, Ruoting Dong1, SenPo Yip1,3,4, and Johnny C. Ho1,3,4,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1941-4

2017-11-30

Recovery of edge states of graphene nanoislands on a metal substrate by silicon intercalation


Hui Chen1, Yande Que1, Lei Tao1, Yuyang Zhang1,2, Xiao Lin1, Wende Xiao1, Dongfei Wang1, Shixuan Du1 (*) , Sokrates T. Pantelides2,1, and Hongjun Gao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1940-5

2017-11-30

Ni-doped ZnCo2O4 atomic layers achieving boosted selectivity in solar-driven reduction of CO2


Katong Liu, Xiaodong Li, Liang Liang, Ju Wu, Xingchen Jiao, Jiaqi Xu, Yongfu Sun (*), and Yi Xie (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1943-2

2017-11-30

Highly uniform ultrasound-sensitive nanospheres from pH-induced micelle-to-vesicle transition for tumor-targeted drug delivery


Yiru Wang1,2,, Tinghui Yin1,2,, Zhenwei Su2,, Chen Qiu1, Yong Wang2, Rongqin Zheng1,2 (*), Meiwan Chen3, and Xintao Shuai1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1939-y

2017-11-27

Facile synthesis of porous germanium-iron bimetal oxide nanowires as anode materials for lithium ion batteries


Xiongwu Zhong1, Huijuan Huan1, Xiaowu Liu1, and Yan Yu1,2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1938-z

2017-11-27

Synthesis, mechanical investigation, and application of nitrogen and phosphorus co-doped carbon dots with a highly photoluminescent quantum yield


Quan Xu1 (*), Bofan Li1, Yingchun Ye1, Wei Cai1, Weijun Li1, Chuanyao Yang2, Yusheng Chen3, Meng Xu4, Neng Li5 (*), Xusheng Zheng6, Jason Street7, Yan Luo8, and Lulu Cai2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1937-0

2017-11-27

Ultra-small Cu nanoparticles embedded in N-doped carbon arrays for electrocatalytic CO2 reduction reaction in dimethylformamide


Xiaolong Zhang1, Ying Zhang1,2, Fengwang Li1,2, Christopher D. Easton3, Alan M. Bond1,2, and Jie Zhang1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1936-1

2017-11-27

Diphosphine induced chiral propeller-arrangement of gold nanoclusters for singlet oxygen photogeneration


Jiangwei Zhang1,, Yang Zhou1,2,, Kai Zheng1, Hadi Abroshan3, Douglas R. Kauffman4, Junliang Sun5, and Gao Li 1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274\017\1935\2

2017-11-27

Surface-adsorbed ions on TiO2 nanosheets for selective photocatalytic CO2 reduction


Xiaogang Li1,, Wentuan Bi1,, Zhe Wang2,, Wenguang Zhu2, Wangsheng Chu3 (*), Changzheng Wu1 (*), and Yi Xie1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1933-4

2017-11-24

Promotion of osteogenic differentiation of pre-osteoblasts and shortening the healing process of tibial fracture using functional nanofibers


Gu Cheng1,, Jiajia Cheng2,, Qun Wang3, Xuewen Yang1, Yuet Cheng1, Zhi Li1, Hu Tu2, Hongbing Deng2 (*), and Zubing Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1934-3

2017-11-24

Ultrathin MoS2 with expanded interlayers supported on hierarchical polypyrrole-derived amorphous N-doped carbon tubular structures for high-performance Li/Na-ion batteries


Xiaojun Zhao1,2, Gang Wang3, Xiaojie Liu1 (*), Xinliang Zheng4, and Hui Wang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1927-2

2017-11-22

Enhance multidrug resistance reversing efficiency by co-delivery of doxorubicin and curcumin with a legumain sensitive nano-carrier


Sen Lin1,2,3 (*), Peiling Xie1, Mengmeng Luo1, Qing Li2,3, Ling Li1, Jinzhao Zhang1, Qinxiang Zheng1, Hao Chen1,3, and Kaihui Nan1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1928-1

2017-11-22

PVDF-HFP + carbon nanofiber as a functional interlayer for long-life lithium-sulfur batteries


Anyi Zhang1,, Xin Fang1,, Chenfei Shen1, Yihang Liu2, In Gi Seo1, Yuqiang Ma3, Liang Chen2, Patrick Cottingham4, and Chongwu Zhou2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1929-0

2017-11-22

Stability and protection of nanowire devices in air


Zhen He1,, Muhammad Hassan1,, Huan-Xin Ju2, Rui Wang1, Jin-Long Wang1, Jia-Fu Chen1, Jun-Fa Zhu2, Jian-Wei Liu1 (*), and Shu-Hong Yu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1932-5

2017-11-22

Flavonoid moiety-incorporated carbon dots for ultrasensitive and highly selective fluorescent detection and removal of Pb2+


Jing Xu, Xu Jie, Fengfeng Xie, Haimei Yang, Weili Wei (*), and Zhining Xia


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1931-6

2017-11-22

Nanoscale inhibition of polymorphic and ambidextrous IAPP amyloid aggregation with small molecules


Aleksandr Kakinen1, Jozef Adamcik2, Bo Wang3, Xinwei Ge3, Raffaele Mezzenga2 (*), Thomas P. Davis1,4 (*), Feng Ding3 (*), and Pu Chun Ke1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1930-7

2017-11-22

Consequence of shape elongation on emission asymmetry for colloidal CdSe/CdS nanoplatelets


Fu Feng1, Loan Thu NGuyen1, Michel Nasilowski2, Brice Nadal2, Benoît Dubertret2, Laurent Coolen1, and Agns Maître1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1926-3

2017-11-21

Acidity-triggered TAT-presenting nanocarriers augment tumoral retention and cellular nucleus translocation of drugs


Wei Jiang1, Jilong Wang2, Jinbin Yang3, Zhiwei He4, Zhenhui Hou4, Yingli Luo2, Li Wang2, Jing Liu2, Houbing Zhang1, Yangyang Zhao2, Guoqing Zhang1, Fang Huang4, Xuechang Zhou3, Lifeng Yan1 (*), Xianzhu Yang5 (*), Yucai Wang2 (*), and Jun Wang5


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1925-4

2017-11-17

A customized lipid-coated magnetic mesoporous silica nanoparticle doped with ceria nanoparticles for theranosis of intracerebral hemorrhage


Bong Geun Cha1,, Han-Gil Jeong2,3,, Dong-Wan Kang2,3, Myong-Joo Nam1, Chi Kyung Kim2,4, Do Yeon Kim2,3, In-Young Choi2,3, Seul Ki Ki2,3, Song I Kim2,3,Ju hee Han2,3, Jaeyun Kim1,5,6 (*), and Seung-Hoon Lee2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1924-5

2017-11-16

The stability in Fe12O12 cluster


Xiaohu Yu1,2,3 (*), Xuemei Zhang1, and Xunwang Yan3


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1923-6

2017-11-16

Metamaterial graphene thermal emitter


Cheng Shi, Nathan H. Mahlmeister, Isaac. J. Luxmoore, and Geoffrey R. Nash (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1922-7

2017-11-15

Bio-inspired design of hierarchical FeP nanostructure array for hydrogen evolution


Ya Yan1,4, Xue Rong Shi2, Mao Miao3, Ting He3, Ze Hua Dong3, Ke Zhan1, Junhe Yang1, Bin Zhao1,4 (*), and Baoyu Xia3,5 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1919-2

2017-11-14

Surface charge tunable nanoparticles for TNF- siRNA delivery in treatment of ulcerative colitis by oral route


Shoaib Iqbal1, Xiao-Jiao Du2,3,4,5 (*), Jillong Wang1, Hongjun Li2,3, Youyong Yuan2,3,5, and Jun Wang2,3,4,5,6


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1918-3

2017-11-14

A sustainable aqueous Zn-I2 battery


Chong Bai1,, Fengshi Cai2,, Lingchang Wang2, Shengqi Guo2, Xizheng Liu2 (*), and Zhihao Yuan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1920-9

2017-11-14

Mesoporous Mn-Sn bimetal oxide nanocube as long cycle life anode for lithium ion half/full cells and sulfur host for Li-S batteries


Yanyan He1, Liqiang Xu1 (*), Chuanchuan Li1, Xiaoxia Chen1, Gang Xu1, and Xiaoyun Jiao2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1921-8

2017-11-14

NIR-II light activated photodynamic therapy with protein-capped gold nanoclusters


Qian Chen1, Jiawen Chen1, Zhijuan Yang1, Lin Zhang2, Ziliang Dong1, and Zhuang Liu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1917-4

2017-11-14

Targeted and imaging-guided in vivo photodynamic therapy of tumors using dual-functional, aggregation-induced emission nanoparticles


Xianhe Sun1,, Abudureheman Zebibula2,, Xiaobiao Dong3, Gonghui Li2 (*), Guanxin Zhang3 (*), Deqing Zhang3, Jun Qian1, and Sailing He1,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1906-7

2017-11-8

Ultra-robust triboelectric nanogenerator for harvesting rotary mechanical energy


Xinyu Du1,, Nianwu Li1,, Yuebo Liu2, Jiaona Wang2, Zuqing Yuan1,4, Yingying Yin1,4, Ran Cao1,4, Shuyu Zhao2, Bin Wang2, Zhong Lin Wang1,3,4, and Congju Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1916-5

2017-11-8

Electrospun generation of graphene-based aerogel microspheres for broadband and tunable high-performance microwave absorption


Fanbin Meng, Huagao Wang, Wei Wei, Zijian Chen, Tian Li, Chunyuan Li, Yu Xuan, and Zuowan Zhou (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1915-6

2017-11-8

Embedding hollow Co3O4 nanoboxes into a 3D macroporous graphene framework for high-performance energy storage devices


Mengping Li1, Maher F. El-Kady1,2, Jee Y. Hwang1, Matthew D. Kowal1, Kristofer Marsh1, Haosen Wang1, Zhijuan Zhao1, and Richard B. Kaner1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1914-7

2017-11-8

Observation of unconventional anomalous Hall effect in epitaxial CrTe thin films


Dapeng Zhao1,, Liguo Zhang1,, Iftikhar Ahmed Malik2,, Menghan Liao1, Wenqiang Cui1, Xinqiang Cai1, Cheng Zheng1, Luxin Li1, Xiaopeng Hu1, Ding Zhang1,3, Jinxing Zhang2, Xi Chen1,3, Wanjun Jiang1,3 (*), and Qikun Xue1,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1913-8

2017-11-8

Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radical with graphene encapsulating metal nanoshields


Junying Wang1,, Xiaoju Cui2,3,4,, Haobo Li2,4,, Jianping Xiao2, Jiang Yang6, Xiaoyu Mu1, Haixia Liu1, Yuanming Sun5, Xuhui Xue5, Changlong Liu1, Xiaodong Zhang1 (*), Dehui Deng2,3 (*), and Xinhe Bao2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1912-9

2017-11-8

In-situ atomic-scale observation of monolayer graphene growth from SiC


Kaihao Yu1,, Wen Zhao2,4,, Xing Wu1,5,, Jianing Zhuang4, Xiaohui Hu1,6, Qiubo Zhang1, Jun Sun1, Tao Xu1, Yang Chai9, Feng Ding2,3,4 (*), and Litao Sun1,7,8 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1911-x

2017-11-8

Porous hollow palladium nanoplatform for image-guided chemo-,photothermal and radio-trimodal therapy


Menglin Song1, Nian Liu1, Le He3, Gang Liu1, Daishun Ling4, Xinhui Su5, and Xiaolian Sun1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1910-y

2017-11-8

Design and applications of lattice plasmon resonances


Bharath Bangalore Rajeeva, Linhan Lin, and Yuebing Zheng (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1909-4

2017-11-8

Essential oils as solvents and core material for the preparation of photo-responsive polymer nanocapsules


Valentina Marturano1,2, Valentina Bizzarro2, Adriana De Luise3, Anna Calarco3, Veronica Ambrogi4 (*), Marta Giamberini5, Bartosz Tylkowski6, and Pierfrancesco Cerruti2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1908-5

2017-11-8

X-ray microscopic investigation of molecular orientation in a hole carrier thin film for organic solar cells


Quentin ARNOUX1,2,3 (*), Benjamin WATTS4, Sufal SWARAJ5, François ROCHET1,5, and Ludovic TORTECH2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1907-6

2017-11-8

Deciphering active biocompatibility of iron oxide nanoparticles from their intrinsic antagonism


Lu Wang1,, Zejun Wang1,, Xiaoming Li2, Yi Zhang1, Min Yin1, Jiang Li1, Haiyun Song3, Jiye Shi1,4, Daishun Ling5, Lihua Wang1, Nan Chen1 (*), and Chunhai Fan1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1905-8

2017-11-2

Amorphous red phosphorus anchored on carbon nanotubes as high performance electrodes for lithium ion batteries


Li Sun (*), Yu Zhang, Deyang Zhang, Jingang Liu, and Yihe Zhang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1903-x

2017-10-26

Plasma processed homogeneous magnesium hydride/carbon nanocomposite for highly stable lithium storage


Xinghua Chang1,2, Xinyao Zheng1, Yanru Guo1, Jun Chen1, Jie Zheng1 (*), and Xingguo Li1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1902-y

2017-10-26

Rod-shaped thiocyanate induced abnormal band gap broadening in SCN doped CsPbBr3 perovskite nanocrystals


Yongbing Lou1 (*), Yandan Niu1, Dongwen Yang2, Qiaoling Xu2, Yuhang Hu1, Ying Shen1, Jing Ming1, Jinxi Chen1, Lijun Zhang2 (*), and Yixin Zhao3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1901-z

2017-10-26

Soft thermal nanoimprint lithography by nanocomposite mold


Viraj Bhingardive, Liran Menahem, and Mark Schvartzman (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1900-0

2017-10-26

Enhanced microwave absorbing performance of highly dispersed CoNi nanostructures arrayed on graphene


Genban Sun1, 2, Hong Wu2, Qingliang Liao1 (*), and Yue Zhang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1899-2

2017-10-26

Nanocapsules of oxalate oxidase for hyperoxaluria treatment


Ming Zhao1, Duo Xu1, Di Wu1, James W. Whittaker2, Robert Terkeltaub3, and Yunfeng Lu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1898-3

2017-10-26

Self-assembly of peptide-based nanostructures: synthesis and biological activity


Lna Guyon1, Elise Lepeltier1 (*), and Catherine Passirani1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1892-9

2017-10-23

An additive dripping technique using diphenyl ether for tuning perovskite crystallization for high efficiency solar cells


Di Huang1,2,3, Tenghooi Goh2 , Yifan Zheng2, Zilun Qin1,3, Jiao Zhao1,3, Suling Zhao1,3, Zheng Xu1,3 (*), and Andr D. Taylor 2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1894-7

2017-10-23

Efficient fully laser-patterned flexible perovskite modules and solar cells based on low temperature solution-processed SnO2/mesoporous-TiO2 electron transport layers


Janardan Dagar1, Sergio Castro-Hermosa1, Matteo Gasbarri1, Alessandro L. Palma1, Lucio Cina2, Fabio Matteocci1, Emanuele Calabr2, Aldo Di Carlo1, and Thomas M. Brown1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1896-5

2017-10-23

High-purity helical carbon nanotubes by trace water-assisted chemical vapor deposition: Large-scale synthesis and growth mechanism


Fanbin Meng1, Ying Wang1, Qiang Wang1, Xiaoling Xu1, Man Jiang1, Xuesong zhou2, Ping He2, and Zuowan Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1897-4

2017-10-23

High-performance sub-10 nm monolayer black phosphorene tunneling transistors


Hong Li1 (*), Jun Tie1, Jingzhen Li2, Meng Ye2, Han Zhang2, Xiuying Zhang2, Yuanyuan Pan2, Yangyang Wang5, Ruge Quhe6, Feng Pan4 (*), and Jing Lu2, 3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1895-6

2017-10-23

Enhanced oxygen reduction on atomically thin Pt-based nanoshells by integrating surface facet, interfacial electronic and substrate stabilization effects


Wei Ye, Zhongti Sun, Chengming Wang (*), Mengshan Ye, Chenhao Ren, Ran Long, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Xiaojun Wu (*), and Yujie Xiong (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1891-x

2017-10-20

One-Pot synthesis of Pt−Cu bimetallic nanocrystals with different structures and enhanced electrocatalytic properties


Daowei Gao1,, Shuna Li1,, Guolong Song1, Pengfei Zha2, Cuncheng Li1, Qin Wei1, Yipin Lv1, and Guozhu Chen1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1888-5

2017-10-18

Reversible hydrogels with tunable mechanical properties for optically controlling cell migration


Xin Wu1,, Wenmao Huang1,, Wenhao Wu2,, Bin Xue1, Dongfang Xiang1, Ying Li3, Meng Qin1, Fei Sun4, Wei Wang1 (*), Wenbin Zhang2 (*), and Yi Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1890-y

2017-10-18

Silicon nanowire CMOS NOR logic gates featuring one-volt operation on bendable substrates


Jeongje Moon1,2, Yoonjoong Kim1, Doohyeok Lim1, and Sangsig Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1889-4

2017-10-18

Unraveling giant Cu(110) surface restructuring induced by a non-planar phthalocyanine


Nataliya Kalashnyk1 (*), Luke A. Rochford2, Dongzhe Li3, Alexander Smogunov4, Yannick J. Dappe4, Tim S. Jones2, and Laurent Guillemot1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1887-6

2017-10-17

Programmable DNA-responsive microchip for capture and release of circulating tumor cells by nucleic acid hybridization


Shan Guo1,, Haiyan Huang1,, Xujing Deng3, Yuqi Chen1, Zhuoran Jiang1, Min Xie2, Songmei Liu3, Weihua Huang2 (*), and Xiang Zhou1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1885-8

2017-10-16

Remarkably enhanced water splitting activity of nickel foam via simple immersion in ferric nitrate solution


Huajie Yin1,, Lixue Jiang1,, Porun Liu1, Mohammad Al-Mamun1, Yun Wang1, Yu Lin Zhong1, Huagui Yang1, Dan Wang1, Zhiyong Tang1, and Huijun Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1886-7

2017-10-16

Silicon nanowire ratioed inverters on bendable substrates


Jeongje Moon1,2, Yoonjoong Kim1, Doohye ok Lim1, Kye ungmin Im1, and Sangsig Kim1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1884-9

2017-10-13

Conjugated polymer-mediated synthesis of sulfur-and nitrogen-doped carbon nanotubes as efficient anode materials for sodium ion batteries


Yanzhen He1, Xijiang Han1 (*), Yunchen Du1, Bo Song1, Bin Zhang1, Wei Zhang2 (*), and Ping Xu1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1882-y

2017-10-12

One-pot synthesis of interconnected Pt95Co5 nanowires with enhanced electrocatalytic performance for methanol oxidation reaction


Qingqing Lu1,2, Litai Sun1,2, Xue Zhao1,2, Jianshe Huang1, Ce Han1, and Xiurong Yang1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1881-z

2017-10-12

Strong contact coupling of neuronal growth cones with height-controlled vertical silicon nanocolumns


Seong-Min Kim1, Seyeong Lee1, Dongyoon Kim1, Dong-Hee Kang1, Kisuk Yang2, Seung-Woo Cho2, Jin Seok Lee3, Insung S. Choi4 (*), Kyungtae Kang5 (*), and Myung-Han Yoon1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1878-7

2017-10-10

InP/GaInP nanowire tunnel diodes


Xulu Zeng1 (*), Gaute Otnes1, Magnus Heurlin1,2, Renato T Mourão3, and Magnus T Borgström1


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1877-8

2017-10-10

Silica nanoparticle with a single His-tag for addressable functionalization, reversible assembly and recycling


Yuye Cao1, Yangdong Cui1, Yu Yang1, Jie Hua1, Zheng-Mei Song1, Haifang Wang1, Yuanfang Liu1,2, and Aoneng Cao1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1876-9

2017-10-10

High performance colorful semitransparent perovskite solar cells with phase compensated microcavities


Kyu-Tae Lee1,, Ji-Yun Jang2,, and Hui Joon Park2,3 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1880-0

2017-10-10

A heterogeneously supported single-atom-mimic platinum as a sustainable catalyst for the hydrosilylation


Huachao Zai1,2, Yizhou Zhao1,2, Shanyu Chen1, Lei Ge1, Changfeng Chen1 (*), Qi Chen2, and Yujing Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1879-6

2017-10-10

Coordination-responsive drug release inside gold nanorod@metal-organic framework core-shell nanostructures for near-infrared-induced synergistic chemo-photothermal therapy


Yantao Li, Jun Jin, Dawei Wang, Jiawei Lv, Ke Hou, Yaling Liu (*), Chunying Chen (*), and Zhiyong Tang (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1874-y

2017-10-9

Living cell synthesis of CdSe quantum dots: Manipulation based on the transformation mechanism of intracellular Se-precursor


Ming Shao1, Rong Zhang1, Chuan Wang2, Bin Hu2, Daiwen Pang2, and Zhixiong Xie1 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1873-z

2017-10-9

Confined solution process for high quality CH3NH3PbBr3 single crystals with controllable morphologies


Yitan Li1,2, Lu Han1, Qiao Liu3, Wei Wang4, Yuguang Chen1, Min Lyu1, Xuemei Li5, Hao Sun6, Hao Wang3, Shufeng Wang4, and Yan Li1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1875-x

2017-10-9

Self-quenched gold nanoclusters for turn-on fluorescence imaging of intracellular glutathione


Cong Dai1, Chengxiong Yang1, and Xiuping Yan1,2,3,4 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1872-0

2017-9-29

Doxorubicin loaded Fe3O4@MoS2-PEG-2DG nanocubes as a theranostic platform for MRI guided chemo-photothermal therapy of breast cancer


Wensheng Xie1,2, Qin Gao1,2, Dan Wang1,2, Zhenhu Guo1,2, Fei Gao3, Xiumei Wang1,2, Qiang Cai1,2, Si-shen Feng3, Haiming Fan4 (*), Xiaodan Sun1,2 (*), and Lingyun Zhao1,2 (*)


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1871-1

2017-9-29

Polyaniline coated selenium/carbon composites encapsulated in graphene as excellent cathodes for Li-Se batteries


Biwu Wang1, Jingjing Zhang1 (*), Zhigang Xia2 (*), Meiqiang Fan1, Chunju Lv1, Guanglei Tian1, and Xiaona Li


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1870-2

2017-9-29

Rapid low-temperature synthesis of perovskite/carbon nanocomposite as superior electrocatalysts for oxygen reduction in Zn-air batteries


Zhenhua Yan1, Hongming Sun1, Xiang Chen1, Xiaorui Fu1, Chengcheng Chen1, Fangyi Cheng1 (*), and Jun Chen1,2


Just Accepted

https://doi.org/10.1007/s12274-017-1869-8

2017-9-28

Polarized g-C3N4 fewlayers as metal-free electrocatalysts for highly efficient reduction of CO2


Bing Zhang, Tianjian Zhao, Weijie Feng, Yongxing Liu, Honghui Wang, Hui Su, Libing Lv, Xinhao Li (*), and Jiesheng Chen (*)